autentificare cu OpenID
Decret-lege privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine pot avea reprezentanțe în România pe bază de autorizație eliberată, în acest scop, în condițiile prezentului decret-lege.

De asemenea, societățile comerciale sau organizațiile economice străine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, și de birouri românești specializate, inclusiv cele înființate din inițiativă proprie.

Art. 2. - Autorizațiile pentru funcționarea reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 3. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine reprezentate răspund, în condițiile legii, pentru actele și activitatea reprezentanțelor lor în România.

Art. 4. - Societatea comercială sau organizația economică străină care solicită eliberarea unei autorizații de reprezentanță va menționa în cererea adresată Ministerului Comerțului Exterior următoarele:

a) sediul social;

b) obiectul activității reprezentanței în concordanță cu obiectul de activitate al societății comerciale sau a organizației economice solicitante;

c) durata de funcționare a reprezentanței;

d) numărul și funcțiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanță, iar dacă sunt străini, numele, prenumele și domiciliul lor în străinătate, cu menționarea funcțiilor pe care le au la societatea comercială sau la organizația economică și la reprezentanță.

Serviciile privind întocmirea și îndeplinirea formalităților necesare înființării și funcționării reprezentanțelor din România pot fi prestate, la cererea societății comerciale sau organizației economice străine, și de Camera de Comerț și Industrie a României sau de alte organisme autorizate.

Art. 5. - La cererea de eliberare a autorizației se vor anexa următoarele acte:

a) o atestare, în original, din partea camerei de comerț sau a altui organ competent din țara în care are sediul societatea comercială sau organizația economică străină care să confirme existența sa legală, obiectul activității și capitalul său social;

b) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;

c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației;

d) împuternicirea autentificată privind reprezentanții desemnați să angajeze valabil societatea, respectiv organizația ce a solicitat autorizația.

Art. 6. - Ministerul Comerțului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, să emită autorizația sau, motivat, să o respingă. Prin autorizația pentru funcționare se vor stabili obiectul, condițiile de exercitare a activității, durata și sediul reprezentanței.

Art. 7. - În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizației, reprezentanța se înregistrează la Camera de Comerț și Industrie a României și la administrația financiară în a cărei rază teritorială își are sediul.

Art. 8. - Reprezentanța efectuează în numele societății comerciale sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare. Reprezentanțele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România.

Art. 9. - Societățile comerciale și organizațiile economice străine răspund solidar cu angajații încadrați la reprezentanțe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajații lor în exercitarea activității sau în legătură cu exercitarea acesteia.

Art. 10. - Societățile comerciale sau organizațiile economice străine reprezentate în România au obligația să comunice Ministerului Comerțului Exterior, în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificări intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, și să solicite modificarea autorizației de funcționare. În acest sens, Ministerul Comerțului Exterior poate modifica autorizația de funcționare.

Art. 11. - Autorizația de funcționare poate fi retrasă de Ministerul Comerțului Exterior, înainte de expirarea valabilității, pentru următoarele motive:

a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind ordinea publică;

b) depășirea obiectului de activitate stabilit prin autorizație;

c) nerespectarea obligațiilor fiscale.

Ministerul Comerțului Exterior va notifica societății comerciale sau organizației economice străine și reprezentanței din România retragerea autorizației, acordând un termen de 90 de zile pentru lichidarea activității.

Art. 12. - Funcționarea reprezentanței încetează de drept atunci când societatea comercială sau organizația economică încetează de a mai funcționa.

În cazul în care societatea comercială sau organizația economică străină dispune încetarea activității reprezentanței, va înștiința despre aceasta Ministerul Comerțului Exterior. Lichidarea activității se va efectua în termen de 90 de zile de la înștiințare.

Art. 13. - La cererea de eliberare și la eliberarea autorizațiilor, societățile comerciale și organizațiile economice străine vor achita taxele prevăzute de lege.

Art. 14. - Pentru activitatea desfășurată în România reprezentanțele sunt obligate să plătească impozitele și taxele stabilite în condițiile legii.

Art. 15. - Operațiunile financiar-bancare ale reprezentanțelor se efectuează prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 16. - Personalul reprezentanței poate fi format din cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate și din cetățeni străini.

Cetățenii străini, ca și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, pot fi angajați numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanță aparține societății comerciale sau organizației economice străine.

Contractele de muncă se vor negocia și încheia direct de către cetățenii români cu firma comercială sau organizația economică străină.

Regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor și personalului acestora, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea în lei și în valută a personalului român, inclusiv asigurările sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotărâre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comerțului Exterior, cu consultarea Camerei de Comerț și Industrie.

Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, impozitele și taxele aplicabile reprezentanțelor și personalului acestora, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea în lei și în valută, și de asigurări sociale ale personalului român încadrat, sunt cele stabilite de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerțului Exterior și Camera de Comerț și Industrie.

Art. 17. - Personalul reprezentanțelor poate contacta în mod direct orice întreprindere productivă sau de comerț exterior, instituții sau autorități, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data respectivă.

Art. 18. - Pe perioada în care un cetățean român lucrează în cadrul unei reprezentanțe nu poate cumula o altă funcție într-o unitate de stat cu sediul în România.

Art. 19. - În cazul în care, prin convenții sau acorduri internaționale la care România este parte, se stabilesc alte condiții de autorizare și funcționare a reprezentanțelor decât cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispozițiile cuprinse în acele convenții sau acorduri.

Art. 20. - Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor firmelor comerciale și organizațiilor economice străine, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege, se abrogă.