autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea normelor referitoare la numirea și transferarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 1990-1991
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă normele din anexa la prezenta hotărâre privind numirea și transferarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 1990-1991.


[modificare] Anexă

Norme privind numirea și transferarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 1990-1991

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentele norme cuprind dispoziții potrivit cărora se efectuează operațiile de stabilire a catedrelor și posturilor vacante, de soluționare a pretransferărilor, restrângerilor de activitate ale titularilor, de numire și transferare a celorlalte categorii de cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Art. 2. - Prevederile acestor norme se aplică personalului didactic de predare din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, învățământul special, centrele logopedice, laboratoarele de orientare școlară și profesională, casele de copii, cluburile sportive școlare, cluburile copiilor și elevilor, Palatul copiilor, școlile de maiștri și postliceale.

Art. 3. - Persoanele care solicită ocuparea funcțiilor didactice, în condițiile prezentelor norme, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de studii:

a) pentru educatoare - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic, a școlii normale sau a școlii pedagogice postliceale;

b) pentru învățător - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic, a școlii normale sau a școlii postliceale pedagogice;

c) pentru profesor în învățământul gimnazial - absolvirea, cu examen de diplomă, a institutului pedagogic de 3 ani sau a altei instituții de învățământ superior;

d) pentru profesor în învățământul liceal - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior cu durata de cel puțin 4 ani, cu excepția absolvenților Institutului de educație fizică și sport cu durata studiilor de 4 sau 3 ani;

e) pentru profesor în învățământul profesional - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior cu durata de cel puțin 4 ani sau a învățământului de subingineri;

f) pentru profesor în învățământul de maiștri - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior cu durata de cel puțin 4 ani;

g) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei școli de maiștri sau absolvirea unei școli de specializare postliceală ori a unui liceu de specialitate; pentru ocuparea funcției de maistru-instructor este necesar și un stagiu de 3 ani ca maistru sau 5 ani ca tehnician;

h) pentru învățământul special - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei facultăți de filozofie sau a unei școli de defectologie, psihologie, pedagogie sau, după caz, a uneia din instituțiile de învățământ prevăzute în prezentul articol la lit. a)-g) și a unui curs de psihologie sau pedagogie specială, ori a unui curs de perfecționare în acest scop;

i) pentru învățământul postliceal - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior cu durata de minimum 4 ani;

j) pentru laboratoarele de orientare școlară și profesională - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior cu durata de cel puțin 4 ani, în profilele pedagogie, psihologie, sociologie, filozofie;

k) pentru cluburile sportive școlare, cluburile copiilor și elevilor și pentru Palatul copiilor - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, cu durata de minimum 3 ani, în funcție de specialitate.

Cadrele didactice pot opta pentru ocuparea unui post inferior pregătirii lor în învățământul preșcolar, primar și special, salarizarea făcând-se ca institutor I sau II, în funcție de nivelul studiilor absolvite.

Capitolul II

Dispoziții privind principiile și modalitățile de stabilire și publicare a catedrelor și posturilor vacante, de numire și transferare a personalului didactic

Art. 1. - Se va efectua recenzarea posturilor și catedrelor vacante. Această operațiune se va face de către o comisie la nivelul inspectoratului școlar, având următoarea componență: inspectorul școlar general, 2-3 inspectori școlari și câte 3 reprezentanți ai fiecărui sindicat legal constituit, precum și ai sindicatelor independente cu personalitate juridică, pentru fiecare specialitate. Membrii comisiei au acces la toate documentele necesare acestei recenzări, inclusiv carnetul de muncă.

Art. 2. - Sunt declarate vacante catedrele constituite din minimum 10 ore de aceeași specialitate sau din specialități înrudite, la clasele V-XII (XIII) cursuri gimnaziale și liceale, precum și la anii I-III (IV) ai școlilor profesionale, de maiștri și postliceale, pentru care există posibilitatea de completare cu ore de la alte specialități înrudite, în una sau cel mult două instituții de învățământ.

Pentru disciplinele muzică, desen, educație fizică și limbi moderne catedrele constituite la clasele V-XII (XIII) pot fi completate cu ore la clasele II-IV.

De asemenea, sunt declarate vacante următoarele catedre și posturi:

a) catedre și posturi rezervate pentru foștii activiști p.c.r., u.g.s.r., u.t.c., u.a.s.c.r. și ai organizațiilor pionierilor care nu au fost ocupate prin repartiție guvernamentală sau prin concurs;

b) catedre și posturi care apar în urma constatării titularizărilor ilegale efectuate în perioada 1979-1990, inclusiv cele care sunt consecința restrângerilor fictive de activitate, titularizările și transferările ulterioare datei de 3 ianuarie 1990 efectuate ilegal (cu excepția repunerilor în drepturi a condamnaților politici, a refugiaților politici și a celor excluși din învățământ pe motive politice sau datorită convingerilor religioase);

c) catedre și posturi care se constituie prin stabilirea:

 • normei didactice de predare pentru profesori în medie de 18 ore săptămânal în mediul urban, respectiv de 16 ore săptămânal în mediul rural și de 24 de ore săptămânal pentru maiștri-instructori;
 • efectivului de 26 elevi într-o clasă din învățământul primar și gimnazial, respectiv de 28 elevi într-o clasă din învățământul liceal și de 30 elevi într-o clasă din învățământul profesional, postliceal și de maiștri. În învățământul primar și gimnazial clasele actualmente existente, cu efective de peste 31 elevi, se scindează. În învățământul liceal clasele actualmente existente cu peste 31 elevi se reorganizează dacă baza materială, profilul și meseria o permit;

d) posturi de educatoare care apar în grădinițele de copii ca urmare a reducerii normei la 25 de ore săptămânal, pentru o grupă de 25 de copii (dar nu mai mulți de 30 și nu mai puțini de 15), inclusiv posturile ce se constituie prin aplicarea acestor norme și la al doilea schimb în grădinițele cu program prelungit sau săptămânal;

e) catedre și posturi constituite prin aplicarea noilor norme pentru învățământul special;

f) catedre și posturi care rezultă din reducerea normei didactice a educatoarelor, învățătorilor și profesorilor educatori din învățământul special la 25 de ore săptămânal și din reducerea numărului de elevi în clasă conform noilor normative pentru învățământul special;

g) catedre și posturi ce se eliberează începând cu data de 1 septembrie 1990 prin pensionarea obligatorie a cadrelor didactice la împlinirea limitei maxime de vârstă prevăzute de lege, precum și prin pensionarea la cerere;

h) catedre și posturi care apar conform planului de învățământ și a rețelei de școlarizare pentru anul școlar 1990-1991;

i) catedre care apar prin introducerea la clasele II-IV, începând cu anul școlar 1990-1991, a disciplinelor desen, muzică, educație fizică, lucru manual și limbi străine, pe care le vor preda profesori de specialitate și maiștri instructori;

j) catedre și posturi care devin vacante ca urmare a însoțirii soțului (soției) trimis(ă) în misiune permanentă în străinătate;

k) toate celelalte catedre care nu sunt ocupate de titularul postului, cu excepția celor rezervate personalului didactic de conducere, îndrumare și control.

Pentru a asigura constituirea claselor cu numărul de elevi menționat la cap. II, art. 2 lit. c), se va organiza, în unitățile școlare în care este cazul, predarea în 2 sau 3 schimburi.

Dacă o instituție școlară este supraîncărcată, efectivele suplimentare de elevi vor fi transferate la școli din apropiere, reconsiderându-se circumscripțiile școlare.

Posturile și catedrele vacante se vor da publicității conform procedurii reglementate de cap. III.

Art. 3. - Au dreptul de a solicita ocuparea posturilor și catedrelor vacante: cadrele didactice titulare care lucrau în învățământ la data de 1 septembrie 1989; cadrele didactice suplinitoare care au fost încadrate până la 22 decembrie 1989; cadrele didactice detașate ca urmare a restrângerii de activitate, cele cu detașare obținută înainte de 22 decembrie 1989, precum și cele îndreptățite de a reveni în învățământ (întreruperea activității pentru creșterea copilului până la 7 ani, pensionare pentru invaliditate temporară etc.), cu condiția ca toți cei menționați să aibă domiciliul stabil (solicitanții sau soțul ori soția acestora), la data de 31 decembrie 1989, în localitatea în care solicită transferarea (numirea). Mai pot cere posturi (catedre) și cei care și-au redobândit domiciliul stabil în localitatea respectivă până la data depunerii cererii, ca urmare a abrogării Legii nr. 22/1981.

Se exceptează de la condiția de a avea domiciliul stabil în localitatea în care solicită postul ori catedra cei care cer pretransferarea sau numirea în mediul rural.

Nu pot participa la concurs și titularizare persoanele care: au suferit condamnări penale de drept comun, suferă de boli contagioase stabilite prin normele sanitare antiepidemice, precum și cei care, din cauza unor boli mintale, sunt inapți pentru activitatea instructiv-educativă.

Art. 4. - Posturile și catedrele vacante se vor ocupa în următoarea succesiune:

 • pretransferări de titulari;
 • transferarea cadrelor didactice cu restrângere reală de activitate;
 • numirea și transferarea celorlalte cadre didactice.

Art. 5. - Se organizează o sesiune de pretransferări ale titularilor (care au dobândit această calitate prin repartiție guvernamentală, numiri efectuate până în anul 1969 și respectiv prin concurs dat înainte de 1 septembrie 1981), pentru apropiere de domiciliu.

Totodată, se vor face pretransferări prin schimb de cadre sau posturi între titularii din cele două categorii menționate în alineatul precedent, cu excepția celor care au mai puțin de 5 ani până la pensionare.

Pretransferările prevăzute în alin. 1 se vor efectua în cadrul aceluiași oraș sau municipiu, iar în mediul rural, în limitele aceluiași județ; pretransferările menționate în alin. 2 se pot face între solicitanți din orice localitate a țării.

Pentru efectuarea pretransferărilor, comisiile județene și a municipiului București vor întocmi separat lista posturilor și a catedrelor nou create, menționate la art. 2 lit. c)-f), h)-j) din acest capitol și rămase libere prin pensionare, care apar în urma constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor, care sunt consecința restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979 - 1990. Din această lista comisiile nu vor publica pentru pretransferări catedrele sau posturile nou create de la acele instituții de învățământ care au angajate cadre (titulare sau suplinitoare) pe posturi inferioare pregătirii lor de specialitate, decât după reținerea cifrei posturilor sau catedrelor corespunzătoare numărului catedrelor aflate în această situație. Posturile și catedrele reținute sunt considerate vacante în sensul art. 2 din cap. II și vor face obiectul numirilor și transferărilor reglementate prin aceste norme.

Dacă mai multe cadre didactice solicită același post, acesta va fi atribuit potrivit criteriilor menționate la art. 8.

Posturile rămase în urma efectuării pretransferărilor sunt, de asemenea, considerate vacante în sensul art. 2 din cap. II și vor fi folosite pentru transferarea cadrelor didactice cu restrângere de activitate.

Art. 6. - Se va proceda apoi la transferarea cadrelor didactice cu restrângere reală de activitate și anume:

a) rămase disponibile ca efect al restrângerii de activitate în anul școlar 1990-1991;

b) rămase disponibile în urma reorganizării învățământului cu predare în limbile minorităților naționale;

c) rămase disponibile sau detașate în luna martie 1990 în unele județe ale țării, stabilite de Ministerul Învățământului.

Prin restrângere de activitate se înțelege situația în care postul de învățător sau educatoare nu se încadrează în criteriile de normare privind efectivele de elevi sau preșcolari aprobate, cât și situația în care din catedră au rămas mai puțin de 10 ore de specialitate sau specialități înrudite ce nu pot fi predate de cadrul didactic în cauză.

Dacă în cadrul unei instituții școlare, dintre mai multe posturi (catedre) de aceeași specialitate se restrâng unele, intră sub incidența prevederilor prezentului articol cadrele didactice care optează pentru acesta.

În ipoteza în care nu există persoane care să accepte restrângerea postului (catedrei), se consideră că se află în această situație cei care au punctajul cel mai redus, obținut potrivit art. 8 din cap. II.

Cadrele didactice aflate în situațiile menționate mai sus vor putea opta pentru unul dintre posturile (catedrele) nou create sau rămase libere prin pensionare ori care apar în urma constatării titularizărilor ilegale, transferărilor sau detașărilor care sunt consecința restrângerilor fictive de activitate, efectuate în perioada 1979-1990, neocupate în faza pretransferărilor sau pentru unul din cele eliberate prin pretransferări.

Dacă mai multe cadre didactice solicită același post (catedră), acesta va fi atribuit potrivit criteriilor menționate la art. 8 din acest capitol.

Încadrarea cadrelor didactice cu restrângere de activitate se efectuează pe posturi (catedre) din cadrul aceleiași localități urbane, iar în mediul rural în limitele aceluiași județ. Pentru cadrele didactice menționate la lit. b) și c) restrângerea de activitate se rezolvă la instituțiile școlare din aceeași localitate sau dintr-un județ în altul, în localități similare (rural-rural, oraș-oraș și municipiu-municipiu).

Posturile rămase în urma soluționării restrângerilor de activitate sunt considerate vacante conform art. 2 din cap. II și se vor adăuga celor care fac obiectul numirilor și transferărilor.

Art. 7. - Posturile și catedrele vacante conform art. 2 din cap. II, rămase libere în urma efectuării operațiunilor menționate la art. 5 și 6 din cap. II, vor face obiectul numirilor și transferărilor celorlalte cadre didactice prevăzute la art. 3 din cap. II.

La această operațiune pot participa și titularii care doresc să-și schimbe postul sau catedra, cu condiția ca postul (catedra) pe care îl ocupă sa fie declarat vacant și inclus în lista menționată în art. 9 din cap. III.

Art. 8. - Cadrele didactice vor ocupa prin opțiune posturile și catedrele vacante în ordinea descrescătoare conferită de punctajul general obținut astfel:

a) pentru titlul științific sau gradul didactic:

 • titlul științific de doctor - 15 puncte;
 • gradul I - 12 puncte;
 • gradul II - 6 puncte;
 • definitivat - 3 puncte.

Punctajele sus-menționate nu se cumulează.

b) media generală de absolvire a instituției de învățământ calculată astfel: se înmulțește media notelor din anii de studii cu 2 (doi), rezultatul se însumează cu nota obținută la examenul de diplomă (bacalaureat), iar totalul se împarte la 3 (trei). În funcție de media generală obținută se atribuie următorul punctaj:

 • media 10 (zece) - 5 puncte;
 • de la 9,81 la 9,99 - 4 puncte;
 • de la 9,51 la 9,80 - 3 puncte;
 • de la 9,01 la 9,50 - 2 puncte;
 • de la 8 la 9 - 1 punct.

c) pentru vechimea în învățământ la data de 1 septembrie 1990 se acordă:

 • pentru fiecare an de funcționare în învățământ - 1 punct;
 • pentru cei care au funcționat în mediul rural sau au făcut naveta (înțelegând prin navetă deplasarea la locul de muncă cu trenul, IRTA, vaporul, avionul):
  • între 1-5 ani - 1 punct;
  • peste 5 ani până la 10 ani - 2 puncte;
  • peste 10 ani până la 15 ani - 3 puncte;
  • peste 15 ani până la 20 de ani - 4 puncte;
  • peste 20 de ani - 5 puncte;
 • pentru continuitate de suplinire în unitatea școlară din localitatea în care solicită postul:
  • între 1 și 6 ani - 1 punct;
  • peste 6 ani până la 12 ani - 2 puncte;
  • peste 12 ani până la 18 ani - 3 puncte;
  • peste 18 ani până la 24 de ani - 4 puncte;
  • peste 24 de ani - 5 puncte;

d) situația familială

 • pentru fiecare copil aflat în întreținerea celui în cauză - 2 puncte;
 • pentru boală incurabilă a solicitantului - 3 puncte.

(Actele medicale doveditoare trebuie să fie eliberate de comisia de expertiză medicală.)

Capitolul III

Dispoziții procedurale

Art. 1. - Cererile formulate de cei care solicită pretransferări, rezolvarea restrângerii de activitate, numirea și transferarea vor fi depuse la comisiile județene (sectoarele municipiului București) care vor funcționa la inspectorate școlare respective. Comisiile județene (a municipiului București) vor fi compuse din inspectorul școlar general adjunct, inspectorii de specialitate, inspectorii de evidență a personalului didactic, juristul inspectoratului și câte 3 reprezentanți ai fiecărui sindicat județean legal constituit, precum și ai sindicatelor independente cu personalitate juridică , pentru fiecare specialitate.

Titularii care solicită schimbarea postului (catedrei) în cadrul operațiunii reglementate de art. 7 cap. II vor formula o nouă cerere în acest sens.

Art. 2. - La cererea de transferare (numire) se vor anexa următoarele acte:

 • copii legalizate de pe diploma de studii și foaia matricolă;
 • copie certificată de pe diploma de doctor sau de pe adeverințele privind gradul didactic;
 • adeverința privind vechimea în învățământ la data de 1 septembrie 1990, în care se va preciza statutul de titular, suplinitor sau detașat, iar pentru suplinitori și continuitatea în unitatea școlară la care funcționează;
 • copie xerox de pe buletinul de identitate al solicitantului sau al soțului (soției) acestuia privind domiciliul stabil;
 • copie xerox de pe capitolul IX din cartea de muncă;
 • copie de pe certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea celui în cauză;
 • acte medicale, dacă este cazul, eliberate de comisia de expertiză medicală.

Art. 3. - Ministerul Învățământului va comunica planurile de învățământ, rețeaua școlară și cifrele de școlarizare definitive până la data de 4 mai 1990.

Art. 4. - Posturile și catedrele vor fi recenzate până la data de 10 mai 1990. La această dată se vor da publicității: lista posturilor și catedrelor care fac obiectul etapei de pretransferări conform art. 5 din cap. II, precum și lista celorlalte posturi vacante care vor fi utilizate pentru numiri și transferări potrivit art. 7 din cap. II; aceasta din urmă va fi completată înainte de desfășurarea etapei respective, conform calendarului de mai jos.

Art. 5. - În perioada 11-13 mai se vor depune cererile pentru pretransferări și rezolvarea restrângerilor de activitate, iar în intervalul 11-17 mai vor fi depuse cererile pentru numirea și transferarea celorlalte cadre didactice prevăzute la art. 3 din cap. II.

Art. 6. - Până la 18 mai 1990 va fi dată publicității lista privind ierarhizarea cadrelor didactice care solicită pretransferarea, potrivit criteriilor sus-menționate.

Cei care solicită pretransferarea vor opta pentru unul din posturile (catedrele) menționate în lista privind această operațiune, în ordinea stabilită în tabelul privind ierarhizarea lor, la data de 19 mai 1990.

În situația în care, obținând același punctaj, doi sau mai mulți candidați solicită același post, departajarea se va face, până la eliminarea balotajului, după următoarele criterii: media obținută la definitivarea în învățământ și apropierea domiciliului de unitatea școlară solicitată.

Contestațiile privind efectuarea pretransferărilor se vor depune la 20 mai 1990 și vor fi soluționate la 21 mai 1990.

Art. 7. - La data de 22 mai 1990 se vor da publicității lista cadrelor didactice care solicită rezolvarea restrângerilor de activitate, ierarhizarea acestora conform criteriilor arătate, precum și lista posturilor și catedrelor afectate acestei operațiuni.

Solicitanții din această categorie vor alege unul din posturile (catedrele) menționate în listă în ordinea stabilită în tabelul privind ierarhizarea lor, la data de 23 mai 1990.

Contestațiile referitoare la soluționarea restrângerilor de activitate se vor depune la data de 24 mai 1990 și vor fi rezolvate la data de 25 mai 1990.

Art. 8. - Titularii care doresc să-și schimbe postul sau catedra (inclusiv cei are nu și-au realizat acest scop în perioada pretransferărilor) vor putea depune cereri pentru a participa la faza numirilor și transferărilor suplinitorilor, navetiștilor etc. (cu condiția ca postul - catedra - pe care îl (o) ocupă să fie declarat vacant pentru a fi inclus(ă) pe lista generală, în perioada 11-17 mai 1990).

În situația în care, obținând același punctaj, doi sau mai mulți candidați solicită același post, departajarea se va face, până la eliminarea balotajului, după următoarele criterii: media obținută la definitivarea în învățământ și apropierea domiciliului de unitatea școlară.

Art. 9. - Se vor da publicității, la data de 28 mai 1990, lista finală cu posturile și catedrele vacante care fac obiectul operațiunilor prevăzute de art. 7 din cap. II, precum și lista definitivă privind ierarhizarea cadrelor didactice în cauză conform criteriilor stabilite prin art. 8 din cap. II.

În ordinea clasificării de mai sus, în perioada 28-30 mai 1990, se efectuează, în prezența tuturor candidaților, pe obiecte de învățământ, alegerea de către aceștia a unui (unei) post (catedre) dintre cele afișate.

În situația în care, obținând același punctaj, doi sau mai mulți candidați solicită același post, departajarea se va face prin concurs cu probe scrise, la o dată ce va fi stabilită de Ministerul Învățământului.

Contestațiile privind efectuarea acestei operațiuni se vor depune la data de 31 mai 1990 și vor fi rezolvate în maximum trei zile.

Art. 10. - Toate listele cu posturile (catedrele) vacante și cele privind ierarhizarea solicitanților menționate la art. 4-9 din cap. III se vor întocmi pe obiecte de învățământ.

Art. 11. - Comisiile de soluționare a contestațiilor vor fi alcătuite din inspectorul școlar general al județului (municipiului București) și liderii sindicatelor județene legal constituite, precum și ai sindicatelor independente cu personalitate juridică.

Cadrele didactice care în urma operațiunilor menționate nu au obținut posturi (catedre) vor fi numite sau transferate, cu prioritate, în perioada imediat următoare, dar până la data organizării unui nou concurs, pe posturile (catedrele) care apar ca urmare a scindării claselor sau a înființării unor noi instituții școlare precum și prin alte modalități.

Art. 12. - La încheierea tuturor operațiunilor privind numirea și transferarea personalului didactic, rezultatele definitive vor fi înaintate Ministerului Învățământului, care va emite, în perioada 1 iulie - 1 august, ordine de transferare și numire, care vor intra în vigoare cu data de 1 septembrie 1990 și pe baza cărora inspectoratele județene (al municipiului București) vor încheia contracte de muncă pe durata nedeterminată celor în cauză.

Art. 13. - La încheierea lucrărilor de transferări și numiri pentru cadrele didactice care solicită schimbarea locului de muncă pe motivul apropierii de domiciliu, se va organiza o sesiune de posttransferări prin schimb, în condițiile menționate de art. 5 din cap. II.

Art. 14. - Pentru repartizarea absolvenților liceelor pedagogice, inspectoratele școlare județene vor reține un număr de posturi egal cu numărul absolvenților, de preferință în localitățile lor de domiciliu.

Repartizarea absolvenților învățământului superior se va face conform dispozițiilor decretului-lege ce va fi adoptat în perioada imediat următoare.

Art. 15. - După definitivarea numirilor, transferărilor și repartizarea absolvenților, posturile neocupate se vor publica în „Tribuna învățământului”, în vederea organizării unui nou concurs, în luna iunie 1990, la care vor putea participa și persoane încadrate în alte sectoare de activitate care au studii corespunzătoare specialității în care solicită încadrarea.

Art. 16. - Pentru stabilizarea învățământului la sate, salariul cadrelor didactice care funcționează în mediul rural va fi majorat cu 10%. Salariul învățătorilor și institutorilor care predau la clasele I-IV simultan se va majora cu 20% pentru cei care predau la 4 clase, cu 15% pentru 3 clase și cu 10% pentru două clase.

Art. 17. - Toate numirile și transferările menționate se consideră efectuate în interesul serviciului în înțelesul Codului muncii.

Art. 18. - Prevederile prezentelor norme se completează cu dispozițiile legale în vigoare care nu contravin acestora.