autentificare cu OpenID
Decret pentru aderarea României la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți „INTELSAT"
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - România aderă la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți „INTELSAT", încheiat la Washington la 20 august 1971.

Art. 2. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va semna Acordul de exploatare privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți „INTELSAT", încheiat la Washington la 20 august 1971, și va participa la activitatea economico-financiară a acestei organizații, cu reflectarea încasărilor și plăților în activitatea proprie a prestațiilor de servicii internaționale de postă și telecomunicații.[modificare] Acord privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți „INTELSAT"[1]

Preambul

Statele părți la acest acord,

  • având în vedere principiul enunțat în Rezoluția 1721 (XIV) a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit căruia comunicațiile prin intermediul sateliților trebuie să fie puse la dispoziția națiunilor lumii de îndată ce sunt realizate, pe o bază mondială și nediscriminatorie,
  • luând în considerare prevederile corespunzătoare din Tratatul privind principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea și folosirea spațiului extraatmosferic, inclusiv Luna și celelalte corpuri cerești și în special art. 1, care proclamă utilizarea spațiului extraatmosferic în folosul și interesul tuturor țărilor,
  • luând act de faptul că, potrivit acordului privind stabilirea unui regim provizoriu pentru realizarea unui sistem comercial mondial de comunicații prin satelit, precum și acordul special aferent, a fost înființat un sistem comercial mondial de telecomunicații prin sateliți, propunându-și să urmărească dezvoltarea acestui sistem de telecomunicații prin satelit în scopul realizării unui sistem comercial mondial unic de telecomunicații prin satelit care să facă parte dintr-o rețea mondială perfecționată de telecomunicații care va asigura în toate regiunile lumii extinderea serviciilor în domeniul telecomunicațiilor și care va contribui la promovarea păcii și înțelegerii mondiale,
  • considerând că telecomunicațiile prin sateliți trebuie să se organizeze în așa fel încât să permită accesul tuturor popoarelor la sistemul mondial de sateliți, precum și al statelor membre ale Uniunii internaționale de telecomunicații care doresc să investească în sistem și să participe astfel la proiectarea, construirea, dezvoltarea, inclusiv furnizarea de echipamente, la punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și proprietatea asupra sistemului,
  • în virtutea Acordului privind stabilirea unui regim provizoriu aplicabil unui sistem comercial mondial de telecomunicații prin satelit,

au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul I

Definiții

În termenii acestui acord:

(a) "Acord" definește prezentul acord, incluzând anexele sale, dar excluzând toate titlurile articolelor, deschis prin semnare de către guverne la Washington, pe 20 august 1971, prin care a fost creată Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți "INTELSAT";

(b) "Acord de exploatare" definește acordul cu anexele sale, dar excluzând toate titlurile de articole, deschis spre semnare de către guverne sau organisme de telecomunicații desemnate de guverne în conformitate cu prevederile acestui acord;

(c) "Acord provizoriu" definește acordul de stabilire a unui regim provizoriu pentru un sistem comercial mondial de comunicații prin sateliți, semnat de guverne la Washington pe 20 august 1964;

(d) "Acord special" desemnează acordul semnat pe 20 august 1964, de guvernele sau organismele de telecomunicații desemnate de guverne, potrivit prevederilor Acordului provizoriu;

(e) "Comitetul interimar de comunicații prin sateliți" desemnează comitetul stabilit prin art. IV al Acordului provizoriu;

(f) "Parte" desemnează un stat pentru care acordul a intrat în vigoare sau i se aplică cu titlu provizoriu;

(g) "Semnatar" înseamnă o parte sau un organism de telecomunicații desemnat de către o parte, care a semnat Acordul de exploatare și pentru care acesta a intrat în vigoare sau i se aplică cu titlu provizoriu;

(h) "Segment spațial" înseamnă sateliți de telecomunicații și instalațiile aferente de urmărire, telemetrie, comandă, control și supraveghere, precum și alte echipamente necesare funcționării acestor sateliți;

(i) "Segmentul spațial INTELSAT" desemnează segmentul care aparține INTELSAT;

(j) "Telecomunicații" înseamnă orice transmisie, emisie sau recepție de semne, semnale, scrieri, imagini și sunete sau informații de orice natură, prin fir, radio, optică sau prin alte sisteme electromagnetice;

(k) "Servicii publice de telecomunicații" înseamnă servicii de telecomunicații fixe sau mobile care pot fi asigurate prin sateliți și care sunt accesibile utilizării de către public, cum ar fi: telefonia, telegrafia, telexul, facsimilul, transmisia de date, transmiterea programelor de radio și televiziune între stații de sol cu acces aprobat la segmentul spațial INTELSAT în vederea transmiterii lor în continuare publicului, precum și închirierea de circuite pentru orice asemenea utilizare; acești termeni exclud tipurile de servicii mobile care nu au fost prevăzute în Acordul provizoriu sau în Acordul special înaintea deschiderii spre semnare a prezentului acord și care sunt asigurate prin stații mobile funcționând direct printr-un satelit desemnat, în totalitate sau parțial, pentru asigurarea serviciilor de securitate, controlului zborului avioanelor sau aeronavelor sau radionavigației maritime;

(l) "Servicii specializate de telecomunicații" înseamnă servicii de telecomunicații care pot fi asigurate prin sateliți, altele decât cele definite de paragraful (k) al acestui articol, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, servicii de radionavigație, servicii de radiodifuziune de pe sateliți destinate recepției de către public în general, servicii de cercetări spațiale, servicii meteorologice și servicii de teledetecție a resurselor terestre;

(m) "Proprietate" cuprinde toate bunurile asupra cărora se exercită dreptul de proprietate, de asemenea și drepturile contractuale;

(n) "Proiectare" și "dezvoltare" cuprinde cercetarea directă legată de obiectivele INTELSAT.

Articolul II

Înființarea INTELSAT

(a) Având în vedere principiile enunțate în preambulul acestui acord, părțile înființează Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți "INTELSAT", al cărei scop principal este construirea pe baze definitive a proiectării, dezvoltării, construirii, înființării, exploatării și întreținerii segmentului spațial al sistemului comercial de telecomunicații prin sateliți, creat potrivit prevederilor Acordului provizoriu și Acordului special.

(b) Fiecare stat parte va semna sau va desemna un organism public sau particular de telecomunicații să semneze Acordul de exploatare încheiat în conformitate cu prevederile prezentului acord și care va fi deschis spre semnare în același timp cu acest acord. Relațiile dintre toate organismele de telecomunicații în calitatea lor de semnatari și partea care le-a desemnat vor fi supuse prevederilor jurisdicției naționale.

(c) Organismele și administrațiile de telecomunicații pot, sub rezerva prevederilor jurisdicției naționale, să negocieze și să încheie direct acordurile de trafic corespunzătoare utilizării canalelor de telecomunicații furnizate în virtutea prezentului acord și Acordului de exploatare, precum și servicii destinate publicului, instalații, repartizarea beneficiilor și a prevederilor comerciale corespunzătoare.

Articolul III

Domeniul activităților INTELSAT

(a) Ducând mai departe pe baze definitive activitățile privind segmentul spațial al sistemului comercial mondial de telecomunicații prin satelit la care se referă paragraful (a) al art. II din prezentul acord, INTELSAT are ca prim obiectiv oferirea, pe baze comerciale, nediscriminatorii și în toate regiunile lumii, a segmentului spațial necesar unor servicii publice de telecomunicații internaționale de înaltă calitate și mare fiabilitate.

(b) Sunt asimilate ca servicii publice de telecomunicații internaționale, următoarele:

(i) serviciile publice de telecomunicații naționale între regiuni separate de întinderi care nu se află sub jurisdicția statului interesat sau între regiuni separate de largul mărilor;
(ii) serviciile publice de telecomunicații naționale între regiuni care nu sunt legate prin nici o instalație terestră de bandă largă și care sunt separate de către obstacole naturale cu caracter excepțional și de așa natură încât împiedică posibilitatea creării unor instalații terestre de bandă largă între aceste regiuni, cu condiția ca ele să fie autorizate corespunzător de Reuniunea semnatarilor, pe baza avizului prealabil exprimat de Consiliul guvernatorilor.

(c) Segmentul spațial INTELSAT înființat cu scopul de a satisface primul obiectiv enunțat va fi de asemenea disponibil, fără discriminare, pentru alte servicii publice de telecomunicații naționale, în măsura în care nu afectează îndeplinirea primului obiectiv al INTELSAT.

(d) Segmentul spațial INTELSAT poate fi, de asemenea, utilizat la cerere și potrivit unor acorduri și condiții adecvate, în folosul unor servicii specializate de telecomunicații internaționale sau naționale, altele decât cele în scopuri militare, cu condiția ca:

(i) să nu afecteze defavorabil oferirea serviciilor publice de telecomunicații;
(ii) acordurile încheiate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic și economic.

(e) INTELSAT poate, la cerere și potrivit unor acorduri și condiții adecvate, să furnizeze sateliți sau instalații conexe diferite de segmentul spațial INTELSAT, pentru:

(i) servicii publice de telecomunicații naționale în teritorii aflate sub jurisdicția uneia sau mai multor părți;
(ii) servicii publice de telecomunicații internaționale între teritorii aflate sub jurisdicția a două sau mai multe părți;
(iii) servicii specializate de telecomunicații, altele decât cele în scopuri militare - cu condiția ca acestea să nu afecteze, în nici un fel, exploatarea eficientă și economică a segmentului spațial INTELSAT.

(f) Utilizarea segmentului spațial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicații potrivit paragrafului (d) din acest articol și oferirea sateliților sau a instalațiilor conexe diferite de segmentul spațial INTELSAT potrivit paragrafului (e) din acest articol, face obiectul unor contracte încheiate între INTELSAT și solicitantul interesat. Folosirea instalațiilor segmentului spațial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicații potrivit paragrafului (d) al acestui articol și oferirea de sateliți sau instalații conexe, diferite de cele ale segmentului spațial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicații potrivit alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, vor fi în conformitate cu autorizările corespunzătoare ale adunării părților, făcute în stadiul de planificare prin aplicarea alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord. Atunci când utilizarea instalațiilor segmentului spațial INTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicații ar implica costuri suplimentare rezultate din necesitatea modificării instalațiilor existente sau planificate ale segmentului spațial INTELSAT sau atunci când oferta de sateliți sau instalații conexe, diferite de cele ale segmentului spațial INTELSAT, este certă pentru servicii specializate de telecomunicații în conformitate cu alin. (iii) al paragrafului (e) din acest articol, autorizarea potrivit prevederilor alin. (iv) al paragrafului (c) din art. VII al prezentului acord va trebui cerută Adunării părților de îndată ce Consiliul guvernatorilor este în măsură să informeze detaliat Adunarea părților cu privire la costurile estimative ale propunerii, beneficiile rezultate, problemele tehnice sau de altă natură ce pot apare și efectele probabile asupra serviciilor prezentate sau previzibile ale INTELSAT. O astfel de autorizare trebuie obținută înainte de începerea procesului de procurare a instalației sau instalațiilor respective. Înainte de acordarea unor asemenea autorizații, Adunarea părților, după caz, va consulta sau se va asigura că au avut loc consultări prin intermediul INTELSAT cu instituții specializate ale Națiunilor Unite direct interesate în oferirea serviciilor specializate de telecomunicații în cauză.

Articolul IV

Personalitatea juridică

(a) INTELSAT va avea personalitate juridică. Se va bucura de întreaga capacitate necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și pentru realizarea obiectivelor sale, incluzând capacitatea de:

(i) a încheia acorduri cu state sau organizații internaționale;
(ii) a încheia contracte;
(iii) a primi și dispune de proprietăți; și
(iv) a se constitui parte de judecată.

(b) Fiecare parte va lua în cadrul jurisdicției sale toate măsurile ce se impun pentru a pune efectiv, în termenii legislației proprii, a prevederilor acestui articol.

Articolul V

Principii financiare

(a) INTELSAT va fi proprietarul segmentului spațial INTELSAT, precum și al tuturor celorlalte proprietăți realizate de INTELSAT. Profitul financiar al fiecărui semnatar în INTELSAT va fi egal cu valoarea rezultata prin raportarea cotei sale de investiții la evaluarea efectuată în conformitate cu art. 7 al Acordului de exploatare.

(b) Fiecare semnatar va avea o cotă de investiții corespunzătoare cu procentul utilizării segmentului spațial INTELSAT de către toți semnatarii, determinat în conformitate cu prevederile Acordului de exploatare. În orice caz, nici un semnatar, chiar dacă propria utilizare a segmentului spațial INTELSAT este nulă, nu va avea o cotă de investiții inferioară cotei minime fixată prin Acordul de exploatare.

(c) Fiecare semnatar va contribui la cerințele de capital ale INTELSAT și va primi restituirea capitalului și compensații pentru utilizarea capitalului în conformitate cu prevederile Acordului de exploatare.

(d) Toți utilizatorii segmentului spațial INTELSAT vor plăti taxe de utilizare stabilite în conformitate cu prevederile prezentului acord și al Acordului de exploatare. Taxele pentru utilizarea segmentului spațial pentru fiecare categorie de utilizare, vor fi aceleași pentru toți solicitanții de capacități pe segmentul spațial privind tipul respectiv de utilizare.

(e) INTELSAT poate finanța și poseda sateliți și instalații aferente distincte, prevăzute în paragraful (e) al art. III din prezentul acord, ca parte integrantă a segmentului spațial INTELSAT, după aprobarea unanimă a tuturor semnatarilor. Dacă nu se dă o asemenea aprobare, acestea vor fi separate de segmentul spațial INTELSAT, și vor fi finanțate și posedate de către cei care le-au solicitat. În acest caz, termenii și condițiile financiare fixate de INTELSAT vor fi astfel încât să acopere complet costurile directe rezultate din proiectarea, construirea, dezvoltarea și pregătirea unor asemenea sateliți și instalații aferente distincte, precum și partea corespunzătoare a cheltuielilor generale administrative ale INTELSAT.

Articolul VI

Structura INTELSAT

(a) INTELSAT va cuprinde următoarele organe:

(i) Adunarea părților;
(ii) Reuniunea semnatarilor;
(iii) Consiliul guvernatorilor; și
(iv) un organ executiv, responsabil în fața Consiliului guvernatorilor.

(b) Cu excepția cazurilor în care prezentul acord sau Acordul de exploatare prevede altceva, nici un organ nu va lua decizii sau nu va întreprinde acțiuni care pot modifica, anula, întârzia sau implica sub orice formă exercitarea unei atribuții, a unei responsabilități sau a unei funcții atribuite altui organ prin acest acord sau prin Acordul de exploatare.

(c) Conform paragrafului (b) al acestui articol, Adunarea părților, Reuniunea semnatarilor și Consiliul guvernatorilor vor lua notă, fiecare și vor da considerații corespunzătoare la orice rezoluție, recomandare și punct de vedere făcut sau exprimat de un altul decât acele organe care activează în exercitarea responsabilităților sau funcțiilor atribuite lor prin prezentul acord sau prin Acordul de exploatare.

Articolul VII

Adunarea părților

(a) Adunarea părților va fi compusă din toate părțile și va fi principalul organ al INTELSAT.

(b) Adunarea părților va ține seama de acele probleme referitoare la INTELSAT, care sunt primordiale intereselor părților ca state suverane. Ea va avea puterea să dezbată politica generală și obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, care sunt compatibile cu principiile, scopurile și domeniile de activitate ale INTELSAT, prevăzute în acord. În conformitate cu paragraful (b) și (c) ale art. VI din acest acord, Adunarea părților emite propriile sale considerente cu privire la rezoluțiile, recomandările și punctele de vedere adresate acesteia de către Reuniunea semnatarilor sau de Consiliul guvernatorilor.

(c) Adunarea părților va avea următoarele funcții și competențe:

(i) în exercitarea competenței sale privind politica generală și obiectivele pe termen lung ale INTELSAT, exprimă punctele sale de vedere sau face recomandări, așa cum consideră, altor organe ale INTELSAT;
(ii) determină măsurile care ar trebui luate pentru a evita ca activitățile INTELSAT să intre în conflict cu orice convenție generală multilaterală compatibilă cu acordul și la care au aderat cel puțin două treimi dintre părți;
(iii) deliberează și decide asupra propunerilor pentru amendamentele acordului în conformitate cu art. XVII al acestui acord; propune amendamente la acordul de exploatare, exprimă punctele sale de vedere și adoptă recomandări cu privire la acest subiect;
(iv) autorizează, prin reguli generale sau prin decizii specifice, utilizarea segmentului spațial INTELSAT și furnizarea de sateliți și instalații aferente, diferite de cele ale segmentului spațial INTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicații potrivit activităților la care se referă paragraful (d) și alin. (iii) al paragrafului (e) din art. III al prezentului acord;
(v) examinează, pentru a asigura aplicarea principiului nediscriminării, regulile generale stabilite potrivit alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;
(vi) studiază și exprimă punctul său de vedere asupra rapoartelor prezentate de Reuniunea semnatarilor și Consiliul guvernatorilor cu privire la aplicarea politicii generale, activitățile și programele pe termen lung ale INTELSAT;
(vii) exprimă, în conformitate cu art. XIV al acestui acord, sub formă de recomandări, avizul său cu privire la înființarea, achiziționarea sau utilizarea posibilităților segmentului spațial, diferite de cele ale segmentului spațial INTELSAT;
(viii) adoptă deciziile, în conformitate cu alin. (i) al paragrafului (b) din art. XVI al prezentului acord, referitoare la retragerea unei părți din INTELSAT;
(ix) adoptă hotărâri în legătură cu problemele referitoare la relațiile oficiale dintre INTELSAT și state, care sunt sau nu sunt părți, sau organizații internaționale;
(x) examinează reclamațiile formulate de către părți;
(xi) alege experții juridici menționați în art. 3 din anexa C a prezentului acord;
(xii) adoptă toate hotărârile cu privire la numirea directorului general în conformitate cu art. XI și XII ale prezentului acord;
(xiii) adoptă, conform prevederilor art. XII din acord, structura organului executiv;
(xiv) exercită orice alte puteri provenind din competențele Adunării părților, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

(d) Prima sesiune ordinară a Adunării părților va fi convocată de către secretarul general la cel mult un an de la data la care a intrat în vigoare acordul. După aceea, sesiunile ordinare vor fi programate să aibă loc la fiecare doi ani. În orice caz, Adunarea părților poate decide altfel de la o sesiune la altă sesiune.

(e) (i) În plus față de sesiunile ordinare prevăzute la paragraful precedent, Adunarea părților se poate întruni în sesiuni extraordinare, convenite la cererea Consiliului guvernatorilor potrivit prevederilor art. XIV și XVI ale acordului sau la cererea uneia sau mai multor părți, cerere susținută de cel puțin o treime dintre acestea, incluzând partea sau părțile care au cerut acest lucru.

(ii) cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul lor și vor fi adresate în scris secretarului general sau directorului general, care va lua măsurile necesare ca sesiunea să aibă loc cât mai devreme posibil și în conformitate cu regulile de procedură ale Adunării părților pentru convocarea unor asemenea sesiuni.

(f) La orice sesiune, cvorumul Adunării părților se compune din reprezentanții majorității părților. Fiecare parte va dispune de un vot. Toate hotărârile privind problemele de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel puțin două treimi dintre părțile ai căror reprezentanți sunt prezenți și votează. Hotărârile în probleme de procedură se vor adopta prin votul afirmativ emis de majoritatea simplă a părților ale căror reprezentanți sunt prezenți și votează. Toate diferendele potrivit cărora o problemă specifică este de procedură sau de fond se vor reglementa printr-un vot emis de majoritatea simplă a părților ai căror reprezentanți sunt prezenți și votează.

(g) Adunarea părților adoptă reguli proprii de procedură care vor cuprinde prevederi pentru alegerea președintelui, precum și a altor membri ai biroului.

(h) Fiecare parte își va acoperi propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Adunării părților. Cheltuielile legate de sesiunile Adunării părților vor fi considerate ca făcând parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT prin aplicarea art. 8 din Acordul de exploatare.

Articolul VIII

Reuniunea semnatarilor

(a) Reuniunea semnatarilor se compune din toți semnatarii (Acordului de exploatare). În conformitate cu paragrafele (b) și (c) ale art. VI din cadrul prezentului acord, Reuniunea semnatarilor va dezbate în mod corespunzător rezoluțiile, recomandările și punctele de vedere ce i se adresează de către Adunarea părților sau Consiliul guvernatorilor.

(b) Reuniunea semnatarilor are următoarele funcții și puteri:

(i) examinează raportul și situațiile financiare anuale care îi sunt prezentate de către Consiliul guvernatorilor, exprimându-și punctele sale de vedere;
(ii) exprimă puncte de vedere și face recomandări privind amendamentele propuse la acord, în virtutea art. XVII al prezentului acord, analizează și decide în conformitate cu art. 22 din Acordul de exploatare, ținând seama de toate părerile și recomandările primite de la Adunarea părților sau Consiliul guvernatorilor, asupra amendamentelor propuse la Acordul de exploatare care sunt compatibile cu prezentul acord;
(iii) examinează și exprimă punctele sale de vedere cu privire la rapoartele asupra programelor viitoare emise de Consiliul guvernatorilor, inclusiv asupra estimărilor financiare și implicațiilor acestor programe;
(iv) examinează și adoptă hotărâri privind toate recomandările emise de Consiliul guvernatorilor, referitoare la ridicarea plafonului prevăzut în art. 5 din Acordul de exploatare;
(v) stabilește reguli generale în scop de îndrumare, la recomandarea Consiliului guvernatorilor, privind:
(A) aprobarea stațiilor de sol pentru accesul la segmentul spațial INTELSAT;
(B) alocarea capacității segmentului spațial INTELSAT;
(C) stabilirea și corectarea taxelor de utilizare a segmentului spațial INTELSAT pe baze nediscriminatorii;
(vi) adoptă hotărâri în conformitate cu art. XVI al prezentului acord, în legătură cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;
(vii) examinează și exprimă punctele sale de vedere cu privire la reclamațiile prezentate de semnatari, direct sau prin intermediul Consiliului guvernatorilor, precum și pe cele ale utilizatorilor segmentului spațial INTELSAT, care nu sunt semnatari dar le-au transmis prin intermediul Consiliului guvernatorilor;
(viii) pregătește și prezintă Adunării părților precum și părților, rapoarte cu privire la aplicarea politicii generale, activitățile și programele pe termen lung ale INTELSAT;
(ix) ia decizii referitoare la autorizarea potrivit alin. (ii) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord;
(x) examinează și exprimă punctele sale de vedere asupra raportului privind dispozițiile definitive referitoare la gestiune, prezentat Adunării părților de către Consiliul guvernatorilor conform paragrafului (g) din art. XII al prezentului acord;
(xi) face anual determinările prevăzute în art. IX al prezentului acord pentru a putea fi prezentate în sesiunile Consiliului guvernatorilor;
(xii) exercită orice alte puteri ce-i revin Reuniunii semnatarilor conform prevederilor acordului sau al Acordului de exploatare.

(c) Prima sesiune ordinară a Reuniunii semnatarilor va fi convocată de secretarul general, la cererea Consiliului guvernatorilor, într-un interval de nouă luni după intrarea în vigoare a acordului. După aceea, o sesiune ordinară va avea loc în fiecare an calendaristic.

(d) (i) În afara sesiunilor ordinare prevăzute la paragraful precedent, Reuniunea semnatarilor poate ține sesiuni extraordinare care pot fi convocate la cererea Consiliului guvernatorilor sau la cererea unuia sau mai multor semnatari, având acordul a cel puțin unei treimi dintre aceștia, incluzând semnatarul sau semnatarii care au prezentat cererea.

(ii) cererile pentru sesiuni extraordinare vor motiva scopul pentru care au fost cerute și vor fi adresate în scris secretarului general sau directorului general, care va întreprinde măsurile necesare ca sesiunea respectivă să aibă loc cât mai repede posibil și în conformitate cu regulile de procedură ale Reuniunii semnatarilor pentru convocarea unor asemenea sesiuni.

Ordinea de zi pentru o sesiune extraordinară va fi limitată la problemele pentru care a fost convocată această sesiune.

(e) La toate sesiunile Reuniunii semnatarilor, cvorumul este constituit din reprezentanții majorității semnatarilor. Fiecare semnatar dispune de un vot.

Hotărârile în probleme de fond se vor adopta prin votul afirmativ emis de cel puțin două treimi dintre semnatarii ai căror reprezentanți sunt prezenți și votează. Hotărârile în probleme de procedură se iau cu votul afirmativ emis de o majoritate simplă a semnatarilor ai căror reprezentanți sunt prezenți și votează. Diferendele în legătură cu încadrarea unei probleme specifice ca problemă de fond sau de procedură, vor fi reglementate prin votul emis de majoritatea simplă a semnatarilor ai căror reprezentanți sunt prezenți și votează.

(f) Reuniunea semnatarilor adoptă propriul său regulament interior care include și prevederile în legătură cu alegerea președintelui și a celorlalți membri ai biroului.

(g) Fiecare semnatar își acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare la sesiunile Reuniunii semnatarilor. Cheltuielile privind sesiunile Reuniunii semnatarilor sunt considerate ca făcând parte din cheltuielile administrative ale INTELSAT potrivit prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.

Articolul IX

Consiliul guvernatorilor: compoziție și vot

(a) Consiliul guvernatorilor cuprinde:

(i) câte un guvernator reprezentând fiecare semnatar a cărui cotă de investiții nu este mai mică decât o cotă minimă de investiții stabilită în conformitate cu paragraful (b) al acestui articol;
(ii) câte un guvernator reprezentând fiecare grup format din doi sau mai mulți semnatari nereprezentați potrivit alineatului precedent și a căror cotă totală de investiții nu este inferioară cotei minime de investiții stabilită în conformitate cu paragraful (b) al acestui articol și care au convenit să fie reprezentați astfel;
(iii) câte un guvernator reprezentând fiecare grup de cel puțin cinci semnatari nereprezentați potrivit alin. (i) și (ii) din acest paragraf, făcând parte din oricare din regiunile definite de Conferința plenipotențiarilor a Uniunii internaționale de telecomunicații, ce a avut loc la Montreux în anul 1965, indiferent de cota totală de investiții a semnatarilor ce compun grupul. În orice caz, numărul guvernatorilor din această categorie nu va fi mai mare de doi pentru o regiune sau cinci pentru toate regiunile definite de uniune.

(b) (i) În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentului acord și prima sesiune a Reuniunii semnatarilor, cota minimă de investiții ce dă dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari să fie reprezentați de Consiliul guvernatorilor, este egală cu aceea a semnatarului care deține poziția a treisprezecea de pe lista stabilind, într-o ordine descrescătoare, cotele de investiții inițiale ale tuturor semnatarilor.

(ii) după terminarea perioadei menționate la alin. (i) al prezentului paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa anual cota minimă de investiții care dă dreptul unui semnatar sau unui grup de semnatari să fie reprezentați în Consiliul guvernatorilor. În acest scop, Reuniunea semnatarilor va urmări să mențină numărul de guvernatori în jur de douăzeci, în afara celor aleși potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol.
(iii) în scopul efectuării determinărilor la care se referă alin. (ii) din acest paragraf, Reuniunea semnatarilor va fixa cota minimă de investiții în conformitate cu următoarele prevederi:
(A) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul când se face determinarea, este compus din douăzeci, douăzeci și unu sau douăzeci și doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va fixa o cotă minimă de investiții egală cu cota de investiții a semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupă poziția pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej;
(B) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul unei asemenea determinări, se compune din mai mult de douăzeci și doi de guvernatori, Reuniunea semnatarilor va stabili o cotă minimă de investiții egală cu cota de investiții a semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupă o poziție deasupra celei pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej;
(C) dacă Consiliul guvernatorilor, în momentul unei asemenea determinări, se compune din mai puțin de douăzeci de guvernatori, Reuniunea semnatarilor fixează o cotă minimă de investiții egală cu cota de investiții proprie semnatarului care, pe lista în vigoare în acel moment, ocupă o poziție sub aceea pe care a ocupat-o pe lista valabilă la determinarea anterioară, semnatarul desemnat cu acel prilej.
(iv) dacă prin aplicarea metodei de ordonare prevăzută la pct. (B) alin. (iii) din acest articol numărul guvernatorilor este mai mic de douăzeci sau respectiv prin aplicarea pct. (C) este mai mare de douăzeci și doi, Reuniunea semnatarilor fixează o cotă minimă de investiții astfel încât, pe cât posibil, să fie douăzeci de guvernatori;
(v) la aplicarea prevederilor alin. (iii) și (iv) ale acestui paragraf nu se au în vedere guvernatorii desemnați potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol;
(vi) potrivit prevederilor acestui paragraf, cota de investiții determinată în conformitate cu alin. (ii) al paragrafului (c) din art. 6 al Acordului de exploatare se aplică începând cu prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmează acestei determinări.

(c) Atunci când un semnatar sau un grup de semnatari îndeplinesc criteriile de reprezentare expuse în alin. (i), (ii) sau (iii) ale paragrafului (a) din prezentul articol, este îndreptățită reprezentarea acestora în Consiliul guvernatorilor. În cazul oricărui grup de semnatari la care se referă alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol, exercitarea acestui drept se produce după primirea de către organul executiv a unei cereri scrise de la un astfel de grup, sub rezerva că numărul de grupuri reprezentate pe această cale în Consiliul guvernatorilor nu poate atinge la momentul primirii cererii scrise limitele fixate prin alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol. Dacă la primirea unei astfel de cereri scrise limitele fixate potrivit alin. (iii) al paragrafului (a) din prezentul articol sunt deja atinse, grupul de semnatari poate supune cererea sa sesiunii ordinare următoare a Reuniunii semnatarilor, pentru efectuarea determinării conform paragrafului (d) din prezentul articol.

(d) La cererea oricărui grup sau grupuri de semnatari precizați de alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol, Reuniunea semnatarilor va stabili anual pe acelea care vor fi sau vor continua să rămână reprezentate în Consiliul guvernatorilor. În acest scop, atunci când este vorba de mai mult de două grupuri provenind din aceeași regiune definită de Uniunea internațională de telecomunicații, sau sunt mai mult de cinci grupuri pentru toate regiunile definite de uniune, Reuniunea semnatarilor va desemna pentru fiecare regiune definită de Uniunea internațională de telecomunicații, în primul rând, grupul care deține cea mai ridicată cotă totală de investiții din fiecare asemenea regiune și care a emis o cerere scrisă în acest sens, conform paragrafului (c) din acest articol. Dacă numărul de grupuri selectate astfel este mai mic de cinci, se vor desemna dintre cele rămase alte grupuri pentru a fi reprezentate, alese în ordinea descrescătoare a cotei totale de investiții proprie fiecărui grup, fără să se depășească limitele prevăzute în alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol.

(e) În scopul asigurării continuității în cadrul Consiliului guvernatorilor, fiecare semnatar sau grup de semnatari reprezentați în conformitate cu alin. (i), (ii) sau (iii) ale paragrafului (a) din acest articol, vor rămâne reprezentați fie individual, fie ca o parte a unui asemenea grup, până la determinarea următoare, efectuată potrivit paragrafului (b) sau (d) al prezentului articol, fără a ține seama de schimbările ce pot interveni în cotele lor de investiții ca rezultat al oricărei ajustări ale acestor cote. În orice caz, reprezentarea ca parte a unui grup constituit conform alin. (ii) sau (iii) din paragraful (a) al acestui articol încetează dacă retragerea din grup a unuia sau a mai multor semnatari privează grupul de a fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor potrivit acestui articol.

(f) Sub rezerva prevederilor paragrafului (g) din prezentul articol, fiecare guvernator va avea o participare la vot egală cu cota de investiții a semnatarului sau grupului de semnatari pe care îl reprezintă, calculată în funcție de utilizarea segmentului spațial INTELSAT pentru următoarele categorii de servicii:

(i) servicii publice de telecomunicații internaționale;
(ii) servicii publice de telecomunicații naționale între regiuni separate de întinderi care nu se află sub jurisdicția statului interesat sau între regiuni separate de largul mărilor;
(iii) servicii publice de telecomunicații naționale ce urmează să se realizeze între regiuni care nu sunt legate prin nici o instalație terestră de bandă largă și care sunt separate de obstacole naturale cu caracter excepțional capabile să împiedice crearea unor instalații terestre de bandă largă între aceste regiuni, cu condiția ca Reuniunea semnatarilor să fi dat în prealabil autorizația corespunzătoare prevăzută la alin. (ii) al paragrafului (b) din art. III al prezentului acord.

(g) În scopul aplicării paragrafului (f) din prezentul articol, se au în vedere următoarele prevederi:

(i) în cazul în care un semnatar beneficiază de o reducere a cotei sale de investiții conform celor prevăzute în paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, reducerea se aplică proporțional la toate tipurile utilizărilor sale;
(ii) în cazul în care un semnatar beneficiază de o creștere a cotei sale de investiții conform celor prevăzute de paragraful (d) al art. 6 din Acordul de exploatare, creșterea se aplică proporțional la toate tipurile utilizărilor sale;
(iii) în cazul când un semnatar deține o cotă de investiții de 0,05 la sută în conformitate cu prevederile paragrafului (h) al art. 6 din Acordul de exploatare și face parte dintr-un grup cu scopul de a fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor potrivit prevederilor alin. (ii) sau (iii) din paragraful (a) al prezentului acord, cota sa de investiții este considerată ca fiind calculată în funcție de utilizarea segmentului spațial INTELSAT pentru tipurile de servicii enumerate în paragraful (f) al prezentului articol;
(iv) nici un guvernator nu poate deține mai mult de patruzeci la sută din totalul participării la vot a tuturor semnatarilor sau grupurilor de semnatari reprezentați în Consiliul guvernatorilor. Atunci când această participare depășește patruzeci la sută din totalul participării la vot, excedentul se distribuie în mod egal celorlalți membri ai Consiliului guvernatorilor.

(h) În scopul fixării compoziției Consiliului guvernatorilor și calculării participărilor la vot ale guvernatorilor, cotele de investiții determinate potrivit alin. (ii) din paragraful (c) al art. 6 din Acordul de exploatare intră în vigoare din prima zi a sesiunii ordinare a Reuniunii semnatarilor care urmează respectivei determinări.

(i) La toate sesiunile Consiliului guvernatorilor, cvorumul se constituie fie din majoritatea membrilor Consiliului guvernatorilor care dispune de cel puțin două treimi din totalul participărilor la vot a tuturor semnatarilor și grupurilor de semnatari reprezentați în Consiliul guvernatorilor, fie din numărul total al guvernatorilor, mai puțin trei, indiferent de mărimea participării la vot de care dispun.

(j) Consiliul guvernatorilor urmărește să ia hotărârile sale în unanimitate. Totuși, dacă nu este posibil de obținut acordul unanim, deciziile se vor lua după cum urmează:

(i) în toate problemele de fond, fie prin votul afirmativ emis de cel puțin patru guvernatori dispunând de două treimi din totalul participărilor la vot ale tuturor semnatarilor și grupurilor de semnatari reprezentați în Consiliul guvernatorilor, avându-se în vedere distribuirea excedentului la care se referă alin. (iv) al paragrafului (g) din prezentul articol, fie prin votul afirmativ emis de numărul total al membrilor ce constituie Consiliul guvernatorilor, mai puțin trei, indiferent de mărimea participării la vot de care dispun;
(ii) în toate problemele de procedură, prin votul afirmativ emis de majoritatea simplă a guvernatorilor care sunt prezenți și votează, fiecare dispunând de un vot.

(k) Diferendele potrivit cărora o problemă specifică este de procedură sau de fond se soluționează de către președintele Consiliului guvernatorilor. Deciziile președintelui pot fi anulate de către o majoritate formată din două treimi dintre guvernatorii care sunt prezenți și votează, fiecare dispunând de un vot.

(l) Consiliul guvernatorilor poate, dacă consideră necesar, să creeze comisii consultative pentru a-l ajuta în îndeplinirea responsabilităților sale.

(m) Consiliul guvernatorilor adoptă propriul său regulament interior care include și prevederile în legătură cu alegerea președintelui și a celorlalți membri ai biroului. Indiferent de prevederile paragrafului (j) din prezentul articol, acest regulament poate prevedea orice proceduri de vot pe care Consiliul guvernatorilor le consideră potrivite la alegerea membrilor biroului său.

(n) Prima sesiune a Consiliului guvernatorilor va fi convocată potrivit prevederilor paragrafului 2 din anexa la Acordul de exploatare. Consiliul guvernatorilor se va reuni ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de patru ori pe an.

Articolul X

Consiliul guvernatorilor: Funcțiuni

(a) Consiliul guvernatorilor are responsabilitatea proiectării, dezvoltării, construirii, punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii segmentului spațial INTELSAT, precum și a îndeplinirii oricăror altor activități întreprinse de INTELSAT, conforme cu prezentul acord, cu Acordul de exploatare și cu toate hotărârile luate în acest sens de către Adunarea părților, potrivit art. VII din acest acord. Pentru a se achita de aceste responsabilități, Consiliul guvernatorilor dispune de următoarele puteri și funcții, conferite în virtutea prezentului acord și ale Acordului de exploatare:

(i) adoptă linii directoare, planurile și programele în legătură cu proiectarea, dezvoltarea, construirea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea segmentului spațial INTELSAT, precum și, dacă este necesar, în legătură cu orice alte activități pe care INTELSAT este autorizat să le întreprindă;
(ii) adoptă procedurile, regulile, termenii și condițiile de procurări, conform art. XIII din acest acord, și aprobă contractele de procurări;
(iii) adoptă liniile directoare în problemele financiare, statele financiare anuale și aprobă bugetele;
(iv) adoptă liniile directoare și procedurile pentru achiziționarea, protecția și difuzarea drepturilor privind invențiile și informațiile tehnice, potrivit cu art. 17 din Acordul de exploatare;
(v) formulează recomandări Reuniunii semnatarilor, în legătură cu stabilirea regulilor generale la care se referă alin. (v) al paragrafului (b) din art. VIII al prezentului acord;
(vi) adoptă criterii și proceduri, conform cu regulile generale așa cum au fost stabilite la Reuniunea semnatarilor pentru aprobarea accesului stațiilor de sol la segmentul spațial INTELSAT, pentru verificarea și supravegherea caracteristicilor de funcționare a stațiilor de sol, precum și coordonarea accesului acestor stații, în legătură cu utilizarea segmentului spațial INTELSAT;
(vii) adoptă termenii și condițiile atribuirii capacității segmentului spațial INTELSAT, conform regulilor generale, așa cum au fost stabilite de către Reuniunea semnatarilor;
(viii) stabilește periodic mărimea taxelor de utilizare a segmentului spațial INTELSAT, în concordanță cu regulile generale convenite de către Reuniunea semnatarilor;
(ix) în virtutea dispozițiilor art. 5 al Acordului de exploatare, adoptă cele mai potrivite măsuri cu privire la creșterea plafonului (de capital) prevăzută în articolul respectiv;
(x) îndrumă negocierile cu partea pe al cărei teritoriu se află sediul INTELSAT, în vederea convenirii unui acord de sediu cuprinzând privilegiile, scutirile și impozitele la care se referă paragraful (c) al art. XV din prezentul acord și care va fi supus Adunării părților pentru a decide;
(xi) aprobă accesul stațiilor de sol nestandard la segmentul spațial INTELSAT, în conformitate cu regulile generale care au fost stabilite de Reuniunea semnatarilor;
(xii) stabilește termenii și condițiile de acces la segmentul spațial INTELSAT pentru cazul organismelor de telecomunicații care nu se află sub jurisdicția vreunei părți, în concordanță cu regulile generale stabilite de către Reuniunea semnatarilor prin aplicarea dispozițiilor alin. (v) paragraful (b) al art. VIII, precum și în conformitate cu prevederile paragrafului (d) al art. V din prezentul acord;
(xiii) decide în probleme de încheiere a acordurilor privind creditările și în probleme de emitere a împrumuturilor, în conformitate cu art. 10 din Acordul de exploatare;
(xiv) prezintă Reuniunii semnatarilor un raport anual asupra activităților INTELSAT, precum și statele financiare anuale;
(xv) prezintă Reuniunii semnatarilor rapoarte asupra programelor viitoare, cuprinzând estimarea implicațiilor financiare ale acestora;
(xvi) prezintă Reuniunii semnatarilor rapoarte și recomandări în legătură cu orice alte probleme pe care Consiliul guvernatorilor le consideră potrivite să fie examinate de Reuniunea semnatarilor;
(xvii) furnizează toate informațiile așa cum sunt cerute de oricare parte sau semnatar, astfel încât să le permită acestora să se achite de obligațiile ce le revin potrivit prezentului acord sau ale Acordului de exploatare;
(xviii) numește și revocă pe secretarul general în conformitate cu art. XII, și pe directorul general în conformitate cu art. VII, XI și XII din prezentul acord;
(xix) desemnează un înalt funcționar al organului executiv pentru a îndeplini funcția de secretar general interimar conform alin. (i) al paragrafului (d) din art. XII și desemnează un înalt funcționar al organului executiv pentru îndeplinirea funcției de director general interimar în conformitate cu alin. (i) al paragrafului (d) al art. XI din prezentul acord;
(xx) determină numărul, statutul, termenii și condițiile de muncă pentru toate posturile organului executiv, potrivit recomandării secretarului general sau a directorului general;
(xxi) aprobă numirea secretarului general sau a directorului general, precum și a funcționarilor principali din subordinea sa directă;
(xxii) încheie contracte în conformitate cu alin. (ii) paragraful (c) din art. XI al prezentului acord;
(xxiii) stabilește reguli interioare generale și adoptă hotărâri, în fiecare caz în parte, privind notificarea la Uniunea internațională de telecomunicații potrivit regulilor sale de procedură a frecvențelor ce urmează să fie utilizate pentru segmentul spațial INTELSAT;
(xxiv) prezintă Reuniunii semnatarilor avizele la care se referă alin. (ii) paragraful (b) din art. III al prezentului acord;
(xxv) exprimă, potrivit paragrafului (c) al art. XIV din prezentul acord, punctele sale de vedere sub formă de recomandări și prezintă avizele sale Adunării părților, conform paragrafului (d) sau (e) ale art. XIV din acest acord, asupra proiectelor de dare în funcțiune, achiziționarea sau utilizarea facilităților segmentului spațial, altele decât cele ale segmentului spațial INTELSAT;
(xxvi) adoptă măsuri în concordanță cu prevederile din prezentul acord și cu cele din art. 21 ale Acordului de exploatare, în legătură cu retragerea unui semnatar din INTELSAT;
(xxvii) în conformitate cu paragraful (b) din art. XVII al acordului, exprimă punctele de vedere și recomandările sale în legătură cu propunerile de amendamente la prezentul acord, precum și asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare, potrivit paragrafului (a) al art. 22 din Acordul de exploatare; totodată, exprimă punctele de vedere și recomandările sale referitoare la amendamentele propuse Acordului de exploatare, așa cum prevede paragraful (b) al art. 22 din respectivul acord de exploatare.

(b) În conformitate cu prevederile paragrafelor (b) și (c) ale art. VI din prezentul acord, Consiliul guvernatorilor poate:

(i) să prezinte propriile sale considerații asupra rezoluțiilor, recomandărilor și punctelor de vedere ce i se adresează de către Adunarea părților sau Reuniunea semnatarilor;
(ii) să includă în rapoartele sale către Adunarea părților și către Reuniunea semnatarilor informații privind acțiunile sau hotărârile luate cu privire la rezoluțiile, recomandările și punctele de vedere respective, precum și motivațiile sale pentru astfel de acțiuni sau hotărâri.
Articolul XI

Directorul general

(a) Organul executiv va fi condus de directorul general și va avea o structură organizatorică care intră în funcțiune nu mai târziu de șase ani după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(b) (i) Directorul general va fi și șeful executiv și reprezentantul legal al INTELSAT și va răspunde direct în fața Consiliului guvernatorilor de felul cum realizează toate funcțiile de conducere.

(ii) directorul general va acționa în conformitate cu directivele și instrucțiunile Consiliului guvernatorilor.
(iii) directorul general va fi numit de Consiliul guvernatorilor, sub rezerva confirmării sale de către Adunarea părților. Directorul general poate fi eliberat din funcție prin hotărâre motivată de Consiliul guvernatorilor, acționând prin propria sa autoritate.
(iv) considerentele principale la numirea directorului general și la selectarea personalului organului executiv vor fi de așa natură încât să asigure cel mai înalt grad de integritate, competență și eficiență. Directorul general și personalul organului executiv trebuie să se abțină de la orice acțiuni incompatibile cu responsabilitățile lor în INTELSAT.

(c) (i) Dispozițiile definitive referitoare la conducere vor fi compatibile cu scopurile și obiectivele fundamentale ale INTELSAT, cu caracterul său internațional și obligațiile sale de a asigura pe baze comerciale servicii de telecomunicații de înaltă calitate și mare fiabilitate.

(ii) directorul general încredințează prin contract, în numele INTELSAT, unuia sau mai multor organisme competente funcțiunile tehnice și de exploatare, având în vedere ca acestea să se desfășoare cu maximum de eficiență și randament în ce privește cheltuielile, precum și în ce privește compatibilitatea cu normele de competență. Aceste organisme pot fi de diferite naționalități sau poate fi o societate internațională aparținând și fiind controlată de INTELSAT. Aceste contracte vor fi negociate, încheiate și administrate de către directorul general.

(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un înalt funcționar din organul executiv care să-și asume funcția de director general interimar, atunci când directorul general lipsește, nu este în măsură să-și exercite atribuțiile sau postul său devine vacant. Directorul general interimar are capacitatea să exercite toate competențele directorului general în conformitate cu prezentul acord și cu Acordul de exploatare. În cazul în care postul este vacant, directorul general interimar exercită aceste competențe, până la aprobarea funcției de către directorul general numit și confirmat potrivit alin. (iii) paragraful (b) din prezentul articol, cât mai repede posibil.

(ii) directorul general poate acorda altor funcționari din cadrul organului executiv delegare de competențe, atunci când este necesar să se facă față unor cerințe de moment.
Articolul XII

Conducerea în perioada de tranziție și secretarul general

(a) După intrarea în vigoare a acordului, cu prioritate, Consiliul guvernatorilor va lua următoarele măsuri:

(i) numește secretarul general și autorizează personalul ajutător necesar;
(ii) pregătește contractul cu privire la conducerea serviciilor, conform paragrafului (e) din acest articol;
(iii) inițiază studiul cu privire la dispozițiile definitive de conducere, în conformitate cu paragraful (f) al prezentului articol.

(b) Secretarul general va fi reprezentantul legal al INTELSAT până când primul director general își va asuma această funcție. În conformitate cu directivele și politica Consiliului guvernatorilor, secretarul general va fi responsabil pentru îndeplinirea tuturor serviciilor de conducere, cu excepția celor prevăzute prin contracte privind serviciile de conducere, încheiate potrivit paragrafului (e) din acest articol, incluzând pe cele specificate în anexa A la prezentul acord. Secretarul general va ține la curent în permanență Consiliul guvernatorilor despre felul în care contractantul execută serviciile de conducere potrivit contractului său. Pe cât este posibil, secretarul general va fi prezent sau va fi reprezentat și va urmări, fără a participa direct, negocierile principalelor contracte conduse de către contractantul serviciilor de conducere în numele INTELSAT. În acest scop, Consiliul guvernatorilor poate autoriza recrutarea în cadrul organului executiv a unui număr redus de personal tehnic calificat pentru a-l asista pe secretarul general. Secretarul general nu este intermediarul între Consiliul guvernatorilor și contractantul serviciilor de conducere și nu exercită rolul de controlor asupra celor spuse de contractant.

(c) Principalele considerente avute în vedere la numirea secretarului general și la recrutarea personalului organului executiv au în vedere necesitatea asigurării celui mai înalt nivel de integritate, competență și eficiență. Secretarul general și personalul organului executiv se vor abține de la orice acțiune incompatibilă cu responsabilitățile lor în INTELSAT. Secretarul general poate fi înlocuit din funcție, prin decizie motivată, de către Consiliul guvernatorilor. Funcția de secretar general va înceta o dată cu instalarea primului director general.

(d) (i) Consiliul guvernatorilor va desemna un înalt funcționar din organul executiv care să-și asume funcția de secretar general interimar atunci când secretarul general lipsește, nu este în măsură să-și exercite atribuțiile sau postul său devine vacant. Secretarul general interimar are capacitatea să exercite toate competențele secretarului general în conformitate cu prezentul acord și cu Acordul de exploatare. În cazul în care postul este vacant, secretarul general interimar exercită aceste competențe până la preluarea funcției de către secretarul general, numit de Consiliul guvernatorilor, cât mai repede posibil.

(ii) secretarul general poate acorda altor funcționari din cadrul organului executiv delegare de competențe, atunci când este necesar să se facă față unor cerințe de moment.

(e) Contractul la care se referă alin. (ii) din paragraful (a) al prezentului articol va fi încheiat între Communications Satellite Corporation denumită în prezentul acord "contractantul serviciilor de conducere" și INTELSAT, urmând să asigure serviciile de conducere tehnică și operativă pentru INTELSAT, așa cum sunt specificate în anexa B a prezentului acord, precum și conform directivelor enunțate în acest sens, pentru o perioadă care se termină la șase ani de la intrarea în vigoare a acordului. Contractul va conține prevederi pentru contractantul serviciilor de conducere, potrivit cărora:

(i) acționează în conformitate cu directivele și instrucțiunile corespunzătoare ale Consiliului guvernatorilor;
(ii) răspunde direct în fata Consiliului guvernatorilor până își asumă funcția primul director general și după aceea, prin intermediul directorului general;
(iii) furnizează secretarului general toate informațiile necesare care să-i permită acestuia să țină la curent Consiliul guvernatorilor despre modul în care își execută contractantul serviciile de conducere și pentru a-i da posibilitatea secretarului general să fie prezent sau reprezentat, fără însă a participa direct la negocierile principalelor contracte conduse de către contractantul serviciilor de gestiune în numele INTELSAT.

Contractantul serviciilor de conducere negociază, atribuie, amendează și girează contractele în numele INTELSAT în domeniul responsabilităților sale, în conformitate cu prevederile contractului referitor la serviciile de conducere sau conform autorizărilor date de Consiliul guvernatorilor. În virtutea puterii conferite prin contractul referitor la serviciile de conducere sau prin autorizarea Consiliului guvernatorilor, contractantul serviciilor de conducere va semna în numele INTELSAT contracte din domeniul său de responsabilitate. Toate celelalte contracte vor fi semnate de către secretarul general.

(f) Studiul la care se referă alin. (iii) din paragraful (a) al acestui articol va fi început cât mai repede posibil și, în orice caz, nu mai târziu de un an după intrarea în vigoare a prezentului acord. El trebuie efectuat de Consiliul guvernatorilor în scopul de a oferi informațiile necesare identificării celor mai potrivite și eficiente dispozițiuni referitoare la conducerea permanentă și conforme prevederilor art. XI din prezentul acord. Studiul trebuie, între altele, să țină seama de:

(i) principiile enunțate la alin. (i) paragraful (c) din art. XI, precum și de liniile de conduită formulate în alin. (ii) al paragrafului (c) din același articol;
(ii) experiența acumulată în perioada Acordului interimar, precum și de dispozițiile referitoare la conducere din perioada de tranziție, prevăzute în acest articol;
(iii) modul de organizare și procedurile adoptate de organismele de telecomunicații din lume, referitoare, mai ales, la principii directoare și la eficiență în privința conducerii;
(iv) informații asemănătoare celor prevăzute la alineatul precedent, privind companiile multinaționale care urmăresc introducerea de tehnologii avansate;
(v) rapoarte provenind de la cel puțin trei experți consultanți în probleme de conducere, din diferite părți ale lumii.

(g) Nu mai târziu de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul guvernatorilor va prezenta Adunării părților un raport complet și detaliat, care va conține rezultatele studiului la care se referă alin. (iii) al paragrafului (a) din acest articol și care va include recomandările Consiliului guvernatorilor pentru structura organizatorică a organului executiv. Totodată se vor transmite, cât mai repede posibil, copii după acest raport Reuniunii semnatarilor, tuturor părților și semnatarilor.

(h) Cel mult după cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, Adunarea părților, în urma examinării raportului Consiliului guvernatorilor la care se referă paragraful (g) al prezentului articol și a punctelor de vedere exprimate de Reuniunea semnatarilor în legătură cu respectivul raport, va adopta structura organului executiv care va fi în concordanță cu dispozițiile art. XI din acord.

(i) Directorul general își asumă funcția la una dintre datele următoare, în funcție de cea mai apropiată, respectiv cu un an înainte de expirarea contractului privind conducerea serviciilor la care se referă alin. (ii) paragraful (a) din acest articol sau la 31 decembrie 1976. Consiliul guvernatorilor va numi directorul general, iar Adunarea părților va confirma numirea în timp util, pentru a permite directorului general să-și îndeplinească funcția conform prezentului paragraf. După numirea în funcție, directorul general va fi răspunzător de toate serviciile de conducere, incluzând îndeplinirea funcțiilor realizate până la această dată de secretarul general, privind controlul activității desfășurate de contractantul serviciilor de conducere.

(j) Directorul general, acționând în virtutea politicii și a instrucțiunilor Consiliului guvernatorilor, va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării aplicării integrale a reglementărilor definitive de conducere, nu mai târziu de sfârșitul celui de-al șaselea an de la intrarea în vigoare a acordului.

Articolul XIII

Procurările

(a) Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, procurările de bunuri și de servicii cerute de INTELSAT vor fi efectuate prin atribuire de contracte bazate pe oferte internaționale publice ofertanților care se angajează să asigure o corelare optimă între calitate, prețuri și termenele de livrare. Serviciile la care se referă prezentul articol, sunt cele asigurate de persoane juridice.

(b) În cazul mai multor oferte răspunzând acelorași cerințe, contractul este atribuit în așa fel încât să încurajeze, conform intereselor INTELSAT, o concurență la scară mondială.

(c) În cazurile specificate de art. 16 din Acordul de exploatare, se poate renunța la cererea de oferte internaționale publice.

Articolul XIV

Drepturile și obligațiile membrilor

(a) Părțile și semnatarii își vor exercita drepturile și își vor îndeplini obligațiile ce decurg din acord în așa fel încât să respecte și să promoveze principiile enunțate în preambul și alte prevederi ale acordului.

(b) Toate părțile și toți semnatarii vor avea dreptul să asiste și să participe la toate conferințele și reuniunile unde au drept de reprezentare conform dispozițiilor prezentului acord și ale Acordului de exploatare, precum și la orice altă reuniune organizată de INTELSAT sau desfășurată sub auspiciile sale, conform reglementărilor INTELSAT în legătură cu aceste reuniuni, indiferent de locul lor de desfășurare. Organul executiv va conveni aranjamentele necesare cu partea sau semnatarul gazdă, pentru fiecare conferință sau reuniune, incluzând o clauză referitoare la admiterea în țara organizatoare și pe timpul desfășurării respectivei conferințe sau reuniuni a reprezentanților tuturor părților sau semnatarilor care au dreptul de a participa.

(c) În măsura în care orice parte, semnatar sau persoană aflată sub jurisdicția unei părți își propune ca, folosind spectrul frecvențelor radio și spațiului orbital existent sau planificat pentru segmentul spațial INTELSAT, să pună în funcțiune, să achiziționeze sau să utilizeze mijloace ale unui segment spațial diferite de cele ale INTELSAT în scopul satisfacerii cerințelor sale privind serviciile publice de telecomunicații naționale, partea sau semnatarul în cauză, înainte de punerea în funcțiune, achiziționarea sau utilizarea unor astfel de mijloace, va trebui să se consulte cu Consiliul guvernatorilor care, la rândul său, va exprima sub formă de recomandări opiniile sale în legătură cu exploatarea și compatibilitatea tehnică a acestor mijloace.

(d) În măsura în care orice parte, semnatar sau orice altă persoană aflată în jurisdicția unei părți își propune individual sau în comun să pună în funcțiune, să achiziționeze sau să utilizeze instalații ale segmentului spațial diferite de instalațiile segmentului spațial INTELSAT în scopul realizării cerințelor proprii pentru servicii publice de telecomunicații internaționale, partea sau semnatarul interesat va furniza, înainte de punerea în funcțiune, achiziționarea sau utilizarea acestor mijloace, toate datele necesare Adunării părților, consultând-o totodată, prin intermediul Consiliului guvernatorilor, în scopul asigurării compatibilității tehnice a respectivelor instalații și a exploatării lor cu folosirea spectrului frecvențelor radioelectrice și a spațiului orbital pentru segmentul său spațial existent sau planificat al INTELSAT, precum și pentru evitarea vreunui prejudiciu economic considerabil la adresa sistemului mondial INTELSAT.

În urma unei asemenea consultări, Adunarea părților, luând în considerare avizul Consiliului guvernatorilor, va exprima sub forma unor recomandări opiniile sale în legătură cu considerațiile enunțate în prezentul paragraf și asigurarea că furnizarea sau utilizarea respectivelor instalații nu va compromite punerea în funcțiune a legăturilor directe de telecomunicații între toți participanții prin intermediul segmentului spațial INTELSAT.

(e) În măsura în care orice parte, semnatar sau altă persoană aflată în jurisdicția unei părți intenționează să pună în funcțiune, să achiziționeze sau să utilizeze instalațiile segmentului spațial, diferite de ale segmentului spațial INTELSAT, în scopul satisfacerii necesităților sale în domeniul telecomunicațiilor specializate, naționale sau internaționale, partea sau semnatarul interesat, înainte de punerea în funcțiune, achiziționarea sau utilizarea acestor instalații, va furniza toate datele necesare Adunării părților prin intermediul Consiliului guvernatorilor. Adunarea părților, luând în considerare părerea Consiliului guvernatorilor, va exprima, sub forma unor recomandări, punctele sale de vedere în privința exploatării compatibilității tehnice a respectivelor instalații cu utilizarea de către INTELSAT a spectrului de frecvențe radioelectrice și a spațiului orbital pentru segmentul său spațial existent sau planificat.

(f) Recomandările Adunării părților sau ale Consiliului guvernatorilor, corespunzătoare prezentului articol, vor fi formulate într-un interval de șase luni de la data la care au fost angajate procedurile prevăzute la paragrafele precedente. O sesiune extraordinară a Adunării părților poate fi convenită în acest scop.

(g) Acest acord nu se aplică pentru punerea în funcțiune, achiziționarea sau utilizarea instalațiilor segmentului spațial diferite de instalațiile segmentului spațial INTELSAT, în scopuri de securitate națională.

Articolul XV

Sediul INTELSAT, privilegii

(a) Sediul INTELSAT va fi la Washington.

(b) În cadrul activităților autorizate de acord, INTELSAT și bunurile sale vor fi scutite în toate statele părți la acord de orice impozite naționale, impozite direct naționale asupra bunurilor și de toate obligațiile vamale pentru sateliții de telecomunicații, precum și pentru componentele și piesele pentru asemenea sateliți ce urmează a fi lansați pentru utilizarea lor în sistemul mondial. Fiecare parte se angajează să depună toate eforturile pentru ca, în conformitate cu procedurile naționale în vigoare, să asigure pentru INTELSAT și bunurile sale orice alte scutiri de impozite pe venituri și proprietăți, precum și drepturi vamale, așa cum este de dorit având în vedere spiritul și caracterul specific al INTELSAT.

(c) Potrivit protocolului la care se referă prezentul paragraf, fiecare parte, alta decât aceea pe al cărei teritoriu se află sediul INTELSAT, va acorda privilegiile, scutirile și imunitățile necesare pentru INTELSAT, pentru înalții săi funcționari, precum și pentru acele categorii ale personalului său care sunt precizate în respectivul protocol și în acordul de sediu, pentru părți și reprezentanții acestora, pentru semnatari și reprezentanții săi, precum și pentru persoanele participante la procedurile de arbitraj. În mod deosebit oricare parte trebuie să acorde persoanelor sus-menționate, în limita și cazurile prevăzute în acordul de sediu și protocolul la care se referă prezentul paragraf, imunitatea juridică pentru actele înfăptuite, pentru scrierile sau cuvântările emise în cadrul exercitării funcțiunilor lor, precum și în cadrul limitelor atribuțiunilor acestora. Partea pe teritoriul căreia se află sediul INTELSAT încheie, imediat ce este posibil, un acord de reședință cu INTELSAT care acoperă privilegiile, scutirile și imunitățile. Acordul de sediu va include prevederea potrivit căreia toți semnatarii acționând în conformitate cu această calitate, cu excepția semnatarului desemnat de partea pe teritoriul căreia se află sediul (organizația), vor fi scutiți de orice impozitare națională asupra veniturilor primite de la INTELSAT, pe teritoriul părții respective. În aceeași măsură celelalte părți vor încheia, cât mai curând posibil, un protocol cuprinzând privilegiile, scutirile și imunitățile. Acordul de sediu și protocolul respectiv sunt independente de prezentul acord, prevăzând, fiecare în parte, condițiile în care acestea își vor înceta valabilitatea.

Articolul XVI

Retragerea

(a) (i) Orice parte sau semnatar se poate retrage în mod voluntar din INTELSAT. Partea care se retrage va notifica în scris depozitarului despre hotărârea sa. Decizia de retragere a unui semnatar este notificată în scris organului executiv de către partea care l-a desemnat și o astfel de comunicare are semnificația acceptării de către partea în cauză a notificării deciziei de retragere.

(ii) Retragerea voluntară, notificată în conformitate cu alineatul susmenționat, devine efectivă, iar prevederile acordului și ale Acordului de exploatare încetează de a fi în vigoare pentru partea sau semnatarul care se retrage, după trei luni de la data primirii notificării la care se referă alin. (i) al acestui paragraf, sau dacă se precizează astfel, la data următoarei determinări a cotelor de investiții, efectuată potrivit alin. (ii) din paragraful (c) art. 6 din Acordul de exploatare după expirarea celor trei luni.

(b) (i) Dacă una dintre părți nu-și îndeplinește vreuna dintre obligațiile ce-i revin din acord, Adunarea părților, în urma primirii unei sesizări sau acționând din proprie inițiativă, și după ce a examinat toate observațiile prezentate de partea în cauză, poate hotărî, dacă constată neîndeplinirea unei obligații, ca partea în cauză să fie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT. Începând cu data luării unei asemenea hotărâri, prezentul acord își încetează valabilitatea pentru acea parte. În acest scop se poate convoca o sesiune extraordinară a Adunării părților.

(ii) Dacă un semnatar, acționând în această calitate nu-și îndeplinește vreuna dintre obligațiile ce-i revin potrivit prevederilor prezentului acord sau ale Acordului de exploatare, altele decât obligațiile prevăzute în paragraful (a) din art. 4 al Acordului de exploatare și, dacă nu și-a îndeplinit acea obligație în termen de trei luni de la înștiințarea scrisă ce i-a fost făcută de către organul executiv ca urmare a unei rezoluții a Consiliului guvernatorilor, care a luat notă de îndeplinirea respectivei obligații, Consiliul guvernatorilor poate, după examinarea observațiilor prezentate de semnatar sau de către partea care l-a desemnat, să suspende drepturile semnatarului și, poate recomanda Reuniunii semnatarilor să decidă ca semnatarul respectiv să fie considerat ca fiind retras din INTELSAT. În cazul în care Reuniunea semnatarilor, după examinarea observațiilor prezentate de semnatar sau de către partea care l-a desemnat, aprobă recomandarea făcută de Consiliul guvernatorilor, retragerea semnatarului devine efectivă la data acestei aprobări iar prezentul acord, precum și Acordul de exploatare își încetează valabilitatea pentru respectivul semnatar, la aceeași dată.

(c) În cazul în care un semnatar nu se achită într-un interval de trei luni de la data la care plata a devenit obligatorie, orice sumă datorată conform cu paragraful (a), art. 4 din Acordul de exploatare, drepturile semnatarului respectiv ce decurg din prezentul acord și din Acordul de exploatare vor fi automat suspendate dacă în intervalul de trei luni de la data suspendării, semnatarul nu a plătit toate sumele datorate sau dacă partea care l-a desemnat pe semnatar nu a procedat la o substituire în sensul paragrafului (f) din prezentul articol, Consiliul guvernatorilor, după examinarea observațiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate recomanda Reuniunii semnatarilor să-l considere pe semnatarul respectiv ca și retras din INTELSAT. Reuniunea semnatarilor, după examinarea observațiilor prezentate de semnatar, poate hotărî considerarea semnatarului ca fiind retras din INTELSAT și, începând cu data luării acestei hotărâri, prezentul acord, precum și Acordul de exploatare își încetează valabilitatea pentru semnatarul respectiv.

(d) Retragerea unei părți acționând în această calitate atrage după sine retragerea simultană a semnatarului desemnat de către acea parte sau, dacă este cazul a părții care și-a asumat calitatea de semnatar și prezentul acord, precum și Acordul de exploatare își încetează valabilitatea în ce-l privește pe semnatar, la data la care acordul nu mai este în vigoare pentru partea care l-a desemnat.

(e) În toate cazurile retragerii unui semnatar din INTELSAT, partea care l-a desemnat pe semnatar își asumă calitățile acestuia sau desemnează, cu efect la data retragerii, un nou semnatar, sau se retrage din INTELSAT.

(f) Dacă dintr-un motiv oarecare o parte dorește să se substituie semnatarului pe care l-a desemnat sau numește un nou semnatar, îl va înștiința despre acest lucru în scris pe depozitar și, după asumarea de către noul semnatar a tuturor obligațiilor neîndeplinite de precedentul semnatar, precum și după semnarea Acordului de exploatare, prezentul acord cât și Acordul de exploatare vor intra în vigoare pentru noul semnatar, încetându-și în același timp valabilitatea pentru semnatarul anterior desemnat.

(g) După primirea de către depozitar sau, după caz, de către organul executiv, a înștiințării cu privire la hotărârea de retragere în conformitate cu alin. (i) paragraful (a) din prezentul articol, partea care face notificarea, precum și semnatarul desemnat de ea sau, după caz, semnatarul în legătură cu care s-a făcut notificarea, nu vor mai avea nici un drept de reprezentare și nici de vot în cadrul organelor INTELSAT, încetând obligațiile sau responsabilitățile sale după primirea respectivei înștiințări, cu excepția cazului când semnatarul, în condițiile în care Consiliul guvernatorilor nu hotărăște altfel în baza paragrafului (d) al art. 21 din Acordul de exploatare, are obligația de a face vărsămintele cotei sale de contribuții de capital necesare pentru a face față atât angajamentelor contractuale specifice, autorizate înainte de primirea respectivei înștiințări (de retragere), cât și acelor responsabilități care decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei notificări.

(h) În timpul perioadei de suspendare a drepturilor unui semnatar în virtutea paragrafului (b) sau paragrafului (c) al prezentului articol, semnatarul va continua să aibă toate obligațiile și sarcinile ce decurg pentru un semnatar din prezentul acord și Acordul de exploatare.

(i) Dacă Reuniunea semnatarilor hotărăște, conform alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, să nu aprobe recomandarea Consiliului guvernatorilor conform căreia semnatarul este considerat ca retras din INTELSAT, suspendarea va fi ridicată o dată cu această decizie și semnatarul să se bucure de toate drepturile prevăzute în prezentul acord și Acordul de exploatare, cu condiția ca pentru semnatarul suspendat conform paragrafului (c) al acestui articol, suspendarea să fie ridicată după ce semnatarul a plătit toate obligațiile ce decurg din paragraful (a) art. 4 din Acordul de exploatare.

(j) Dacă Reuniunea semnatarilor aprobă recomandarea Consiliului guvernatorilor în conformitate cu alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, conform căreia un semnatar trebuie considerat ca retras din INTELSAT, semnatarul nu își asumă nici o obligație sau răspundere după o asemenea aprobare, exceptând obligațiile semnatarului, atunci când Consiliul guvernatorilor nu hotărăște astfel în baza dispozițiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare, de a vărsa cotele sale de contribuții de capital necesare pentru a face față angajamentelor contractuale specifice, autorizate înainte de primirea respectivei înștiințări, cât și acelor responsabilități ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei decizii.

(k) Dacă Adunarea părților hotărăște, în conformitate cu alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, că o parte trebuie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT, partea, în calitatea sa de semnatar sau, după caz, semnatarul desemnat de ea, nu își asumă nici o obligație sau responsabilitate după o asemenea decizie, exceptând pe aceea de parte în calitatea sa de semnatar sau, după caz, pentru semnatarul desemnat de ea, atunci când Consiliul guvernatorilor nu hotărăște altfel în baza dispozițiilor paragrafului (d) din art. 21 al Acordului de exploatare de a face față vărsămintelor cotei de participare la contribuțiile de capital necesare realizării angajamentelor contractuale autorizate înainte de luarea unei asemenea decizii, cât și obligațiilor ce decurg din acte sau omisiuni anterioare acestei hotărâri.

(l) Achitarea datoriilor între INTELSAT și semnatarul pentru care prezentul acord și Acordul de exploatare au încetat să mai fie în vigoare, altele decât în cazul substituirii conform dispozițiilor paragrafului (f) din prezentul articol, vor fi realizate conform dispozițiilor stipulate în art. 21 din Acordul de exploatare.

(m) (i) Notificarea deciziei de retragere a unei părți în virtutea dispozițiilor alin. (i) paragraful (a) al prezentului articol va fi transmisă de depozitar tuturor părților și organului executiv, iar acesta o va transmite tuturor semnatarilor.

(ii) Dacă Adunarea părților hotărăște ca o parte trebuie considerată ca fiind retrasă din INTELSAT conform dispozițiilor alin. (i) din paragraful (b) al prezentului articol, organul executiv va comunica aceasta tuturor semnatarilor și depozitarului și acesta va transmite notificarea tuturor părților.
(iii) Notificarea deciziei unui semnatar de a se retrage conform dispozițiilor alin. (i) din paragraful (a) al prezentului articol, sau retragerea unui semnatar conform dispozițiilor alin. (ii) din paragraful (b) sau paragrafele (c) și (d) din prezentul articol, va fi transmisă de organul executiv tuturor semnatarilor și depozitarului, iar acesta o transmite tuturor părților.
(iv) Suspendarea unui semnatar, conform dispozițiilor alin. (ii) din paragraful (b) sau paragraful (c) din prezentul articol, va fi comunicată de organul executiv tuturor semnatarilor și depozitarului, iar acesta va transmite comunicarea tuturor părților.
(v) Substituirea unui semnatar conform dispozițiilor paragrafului (f) din prezentul articol va fi comunicată de depozitar tuturor părților și organului executiv și acesta va transmite comunicarea tuturor semnatarilor.

(n) Nici unei părți sau semnatarului desemnat de ea, nu i se va cere să se retragă din INTELSAT drept consecință directă a unei modificări intervenite în statutul acestei părți față de Uniunea internațională de telecomunicații.

Articolul XVII

Amendamente

(a) Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord. Amendamentele propuse vor fi transmise organului executiv care le va comunica în timp util tuturor părților și semnatarilor.

(b) Adunarea părților va examina orice propunere de amendament în cursul sesiunii ordinare care urmează după comunicarea acestei propuneri de către organul executiv sau în cursul unei sesiuni extraordinare convocată mai devreme, conform dispozițiilor art. VII al acordului, cu condiția ca amendamentul propus să fie comunicat de organul executiv cu cel puțin 90 de zile înainte de data deschiderii sesiunii. Adunarea părților va analiza orice punct de vedere sau recomandare primită de la Reuniunea semnatarilor sau Consiliul guvernatorilor.

(c) Adunarea părților va lua decizii asupra fiecărui amendament propus în conformitate cu prevederile referitoare la cvorum și la vot conținute în art. VII din acord. Ea poate modifica orice amendament propus, comunicat în conformitate cu paragraful (b) din prezentul articol și poate decide în legătură cu orice amendament care nu a fost comunicat dar are legătură directă cu un amendament propus sau modificat.

(d) Un amendament care a fost aprobat de Adunarea părților va intra în vigoare conform prevederilor paragrafului (c) din prezentul articol, după ce depozitarul a primit comunicarea de aprobare, de acceptare sau ratificare a amendamentului de la:

(i) două treimi dintre statele părți la data la care amendamentul a fost aprobat de Adunarea părților, cu condiția ca respectivele două treimi să cuprindă pe acele părți care dețineau sau respectiv pe semnatarii desemnați de acestea care dețineau cel puțin două treimi din totalul cotelor de investiții;
(ii) un număr de state egal sau superior cifrei de optzeci și cinci la sută din totalul statelor, părți la data la care a fost aprobat amendamentul de către Adunarea părților, independent de totalul cotelor de investiții deținute în acel moment de acestea sau de semnatarii desemnați de ele.

(e) Depozitarul va comunica tuturor părților imediat după primire acceptele, aprobările sau ratificările în legătură cu paragraful (d) din prezentul articol, pentru intrarea în vigoare a amendamentului. După 90 de zile de la data acestei comunicări, amendamentul intră în vigoare pentru toate părțile, inclusiv pentru acelea care nu l-au acceptat, aprobat sau ratificat și respectiv nu s-au retras din INTELSAT.

(f) Indiferent de prevederile precedente din paragrafele (d) și (e) ale prezentului articol, un amendament nu va intra în vigoare mai devreme de opt luni sau mai târziu de optsprezece luni după data la care a fost aprobat de Adunarea părților.

Articolul XVIII

Reglementarea diferendelor

(a) Orice diferend de natură juridică care a apărut între părți sau între INTELSAT și una sau mai multe părți, în legătură cu drepturile și obligațiile decurgând din acord sau cu obligațiile contractate de părți în virtutea paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, dacă nu a putut fi rezolvat în alt mod într-un interval de timp rezonabil, va fi supus arbitrajului conform dispozițiilor anexei C din prezentul acord. Orice diferend de natură juridică, care a apărut în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul acord sau din Acordul de exploatare, între una sau mai multe părți și unul sau mai mulți semnatari, poate fi supus arbitrajului conform prevederilor anexei C din acord, cu condiția ca partea sau părțile și semnatarul sau semnatarii interesați să-și dea consimțământul pentru un asemenea arbitraj.

(b) Orice diferend de natură juridică privind drepturile și obligațiile contractate de părți conform paragrafului (c) din art. 14 sau a paragrafului (c) din art. 15 al Acordului de exploatare, între o parte și un stat care a încetat de a mai fi parte sau între INTELSAT și un stat care a încetat a mai fi parte și care a apărut după ce statului respectiv i-a încetat această calitate, va fi supus arbitrajului dacă nu s-a putut reglementa într-un interval de timp rezonabil. Acest arbitraj va avea loc conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu condiția ca statul căruia i-a încetat calitatea de parte să consimtă acest lucru. Dacă un stat încetează de a mai fi parte sau dacă statul sau organismul de telecomunicații desemnat de acest stat încetează de a mai fi semnatar după supunerea la arbitraj a diferendului de ordin juridic în care este implicat conform paragrafului (a) din prezentul articol, procedura de arbitraj își va urma cursul până la soluționare.

(c) Orice diferend de natură juridică care a apărut ca rezultat al acordurilor între INTELSAT și oricare dintre părți, va fi rezolvat potrivit reglementărilor de soluționare a diferendelor conținute în aceste acorduri. În absența unor asemenea prevederi, diferendele, dacă nu sunt rezolvate în alt mod, pot fi supuse arbitrajului conform prevederilor anexei C din prezentul acord, cu condiția ca acest lucru să fie acceptat de cei în cauză.

Articolul XIX

Semnarea

(a) Prezentul acord este deschis spre semnare la Washington, începând cu data de 20 august 1971 până la intrarea lui în vigoare sau, în funcție de perioada ce survine prima, într-un interval de nouă luni, de către:

(i) de către guvernul oricărui stat parte la Acordul provizoriu;
(ii) de către guvernul oricărui stat membru al Uniunii internaționale de telecomunicații.

(b) Oricare guvern care semnează acest acord o poate face fără ca semnătura să facă obiectul ratificării, acceptării, sau aprobării ori însoțind respectiva semnătură de o declarație care să indice că aceasta este supusă ratificării, acceptării sau aprobării.

(c) Oricare stat la care se referă paragraful (a) din prezentul articol, poate adera la prezentul acord după ce a fost închis semnării.

(d) La prezentul acord nu pot fi făcute rezerve.

Articolul XX

Intrarea în vigoare

(a) Prezentul acord va intra în vigoare la șaizeci de zile de la data la care a fost semnat, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, sau la șaizeci de zile după data la care a fost ratificat, acceptat, aprobat sau au aderat două treimi dintre statele care au fost părți la Acordul provizoriu în timp ce prezentul acord era deschis spre semnare cu condiția ca:

(i) aceste două treimi să includă părțile care dețineau, sau părțile ale căror semnatari ai Acordului special dețineau cel puțin două treimi din cotele părți în conformitate cu Acordul special;
(ii) respectivele părți sau organisme de telecomunicații desemnate de ele au semnat Acordul de exploatare.

La data începerii perioadei de șaizeci de zile prevederile paragrafului 2 al anexei la Acordul de exploatare vor intra în vigoare potrivit scopurilor stabilite în respectivul paragraf.

Indiferent de cele sus-menționate, acordul nu va intra în vigoare mai devreme de opt luni sau mai târziu de optsprezece luni de la data la care a fost deschis spre semnare.

(b) Pentru un stat al cărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus după data intrării în vigoare a prezentului acord conform prevederilor paragrafului (a) al acestui articol, acordul intră în vigoare la data respectivei depuneri.

(c) După intrarea în vigoare a prezentului acord conform paragrafului (a) din acest articol, prevederile sale pot fi aplicate cu titlu provizoriu oricărui stat al cărui guvern l-a semnat sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, dacă există o astfel de cerere din partea guvernului în timpul semnării sau în orice moment înainte de intrarea în vigoare a acordului.

Aplicarea provizorie va înceta:

(i) după înaintarea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a acordului de către guvern;
(ii) după expirarea perioadei de doi ani de la data la care acest acord a intrat în vigoare fără să fi fost ratificat, acceptat sau aprobat de guvern;
(iii) după notificarea de către guvern, înaintea expirării perioadei menționate în alin. (ii) din acest paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba acest acord. În cazul încetării aplicării cu titlu provizoriu conform alin. (ii) sau (iii) ale prezentului paragraf, prevederile paragrafelor (g) și (l) din art. XVI al acordului vor reglementa drepturile și obligațiile părții și ale semnatarului desemnat de ea.

(d) Indiferent de prevederile acestui articol, acordul nu va intra în vigoare pentru vreun stat și nici nu se va aplica cu titlu provizoriu, până când guvernul statului respectiv sau organismul de telecomunicații desemnat potrivit prezentului acord nu va semna Acordul de exploatare.

(e) La data intrării în vigoare, prezentul acord înlocuiește Acordul interimar care își încetează valabilitatea.

Articolul XXI

Dispoziții diverse

(a) Limbile oficiale de lucru ale INTELSAT vor fi engleza, franceza și spaniola.

(b) Reglementările interne ale organului executiv vor prevedea o distribuire rapidă între toate părțile și toți semnatarii a copiilor tuturor documentelor INTELSAT, potrivit solicitărilor acestora.

(c) Conform prevederilor Rezoluției 1721 (XVI) a Adunării generale a Națiunilor Unite, organul executiv va trimite, cu titlu informativ, secretarului general al Națiunilor Unite și instituțiilor specializate interesate, un raport anual asupra activității INTELSAT.

Articolul XXII

Depozitar

(a) Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi depozitarul prezentului acord, pe lângă care se depun declarațiile la care se referă paragraful (b) din art. XIX al acordului, instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau adeziune, solicitările de aplicare provizorie, precum și notificările de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor, a hotărârilor de retragere din INTELSAT sau de încetare a aplicării termenilor acordului cu caracter provizoriu.

(b) Prezentul acord, al cărui text în limbile engleză, franceză și spaniolă are aceeași valabilitate, va fi depus în arhivele depozitarului. Depozitarul va transmite copii autentificate ale textului acestui acord tuturor guvernelor care l-au semnat sau care au înaintat instrumente de aderare, precum și Uniunii internaționale de telecomunicații, și va notifica respectivelor guverne și Uniunii internaționale de telecomunicații, cu privire la semnăturile și declarațiile făcute în conformitate cu paragraful (b) din art. XIX al acordului, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, aprobare sau de aderare, cererile de aplicare provizorie, începutul perioadei de șaizeci de zile la care se referă paragraful (a) al art. XX din acord, la intrarea în vigoare a acordului, notificările ratificării, acceptare sau aprobare a amendamentelor, intrarea în vigoare a amendamentelor, deciziile de retragere din INTELSAT, retragerile precum și deciziile de a pune capăt aplicării cu caracter provizoriu a acordului. Notificarea începutului perioadei de șaizeci de zile se va face în prima zi a acestei perioade.

(c) La intrarea în vigoare a acordului, depozitarul îl va înregistra la Secretariatul Națiunilor Unite, conform art. 102 din Carta Națiunilor Unite.


Drept pentru care, plenipotențiarii, reuniți la Washington, care și-au prezentat deplinele lor puteri, găsite în bună formă, au semnat acest acord.


Încheiat la Washington, în a douăzecea zi a lunii august una mie nouă sute șaptezeci și unu.


[modificare] Anexa A

Funcțiile secretarului general

Funcțiile secretarului general la care se referă paragraful (b) al art. XII al acestui acord sunt următoarele:

1. Ține la zi evidența prognozelor de trafic INTELSAT, convocând în acest scop reuniuni periodice regionale în scopul evaluării cerințelor de trafic;

2. Aprobă cererile privind accesul la segmentul spațial INTELSAT al stațiilor de sol standardizate, raportează Consiliului guvernatorilor asupra cererilor de acces la segmentul spațial al stațiilor de sol nestandardizate, ținând evidența datelor privind darea în funcție a stațiilor de sol, cât și a celor prevăzute a fi puse în funcție;

3. Ține o evidență la zi, pe baza unor rapoarte furnizate de semnatari, cu privire la stațiile de sol aparținând altor proprietari și a contractantului serviciilor de conducere, asupra posibilităților tehnice și de exploatare, precum și cu privire la limitările tuturor stațiilor existente sau propuse a intra în funcțiune;

4. Menține un birou de evidență a asignărilor de frecvență a utilizatorilor și se ocupă de comunicarea frecvențelor Uniunii Internaționale de Telecomunicații;

5. În baza evaluărilor de plan aprobate de Consiliul guvernatorilor, pregătește cerințele de capital, bugetele de exploatare și estimează veniturile;

6. Recomandă Consiliului guvernatorilor taxele pentru utilizarea segmentului spațial INTELSAT;

7. Recomandă Consiliului guvernatorilor regulile și practicile contabile;

8. Ține registrele de contabilitate pe care le supune verificării, la solicitarea Consiliului guvernatorilor, pregătește statele financiare lunare și anuale;

9. Calculează cotele de investiții ale semnatarilor, stabilește facturile semnatarilor în privința contribuțiilor de capital și pe cele reprezentând taxele de utilizare a segmentului spațial INTELSAT, percepe plățile în numerar în numele INTELSAT, distribuie veniturile și efectuează toate celelalte părți cuvenite semnatarilor în numele INTELSAT;

10. Informează Consiliul guvernatorilor despre întârzierile de plată a contribuțiilor de capital, precum și despre întârzierile plăților taxelor de utilizare a segmentului spațial INTELSAT;

11. Aprobă și plătește facturile INTELSAT în legătură cu achizițiile autorizate și contractele încheiate de organul executiv și rambursează contractantului serviciilor de conducere, cheltuielile legate de achizițiile efectuate pe baza contractelor încheiate în contul INTELSAT și autorizate de Consiliul guvernatorilor;

12. Administrează programele de prestări sociale destinate personalului INTELSAT, plătește salariile, precum și alte cheltuieli justificate efectuate de personalul INTELSAT;

13. Investește sau depozitează fondurile disponibile, extrage sumele necesare acestor investiții sau depuneri, pentru a satisface obligațiile INTELSAT;

14. Ține contabilitatea referitoare la bunurile INTELSAT și la amortizările lor și stabilește cele necesare cu contractantul serviciilor de conducere și semnatarii, cu privire la inventarierea bunurilor INTELSAT;

15. Face recomandări în legătură cu termenul și condițiile privind acordurile de atribuire pentru utilizare a segmentului spațial INTELSAT;

16. Recomandă programe de asigurări pentru protecția bunurilor INTELSAT așa cum sunt autorizate de către Consiliul guvernatorilor și ia toate măsurile de asigurare a acoperirilor (financiare) necesare;

17. În vederea aplicării paragrafului (d) din art. XIV al prezentului acord, analizează și raportează Consiliului guvernatorilor asupra efectelor economice ce se răsfrâng asupra INTELSAT, ca urmare a propunerilor de mijloace aparținând unui segment spațial diferit de segmentul spațial INTELSAT;

18. Pregătește ordinea de zi provizorie a sesiunilor adunărilor părților, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor și a comitetelor lor consultative, pregătește procesele-verbale provizorii ale acestor sesiuni și asistă pe președinții comitetelor consultative în pregătirea ordinii lor de zi, precum și la pregătirea referatelor și rapoartelor acestora adresate Adunării părților, Reuniunii semnatarilor și Consiliului guvernatorilor;

19. Ia toate măsurile necesare pentru a asigura serviciile de interpreți și traduceri, precum și pentru reproducerea și distribuirea documentelor și, dacă este cazul, a stenogramelor ședințelor respective;

20. Ține o evidență cronologică a hotărârilor luate de Adunarea părților, Reuniunea semnatarilor și Consiliul guvernatorilor, pregătește rapoartele și corespondența în legătură cu deciziile luate în cursul sesiunilor acestora;

21. Contribuie la interpretarea regulamentelor interioare ale Adunării părților, Reuniunii semnatarilor, Consiliului guvernatorilor, precum și la interpretarea mandatului comitetelor consultative;

22. Face pregătirile necesare pentru sesiunile Adunării părților, Reuniunii semnatarilor, a Consiliului guvernatorilor, precum și pentru celelalte comitete consultative;

23. Recomandă proceduri și reglementări pentru contractele și achizițiile făcute în numele INTELSAT;

24. Ține la zi Consiliul guvernatorilor cu informații în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractanților, inclusiv ale contractantului serviciilor de conducere;

25. Redactează și ține la zi o listă internațională a licitatorilor pentru toate procurările INTELSAT;

26. Negociază, încheie și administrează contractele necesare, pentru a permite secretarului general să-și îndeplinească funcțiile sale, incluzând contractele pentru obținerea de asistență din partea altor organisme îndeplinind aceleași funcții;

27. Ia toate măsurile ce se impun încât să se asigure pentru INTELSAT consilierii juridici așa cum se prevede în legătură cu funcțiile secretarului general;

28. Asigură serviciile de informare publică corespunzătoare;

29. Ia toate măsurile ce se impun pentru convocarea conferințelor în scopul negocierii protocolului privind privilegiile, imunitățile și scutirile, menționat la paragraful (c) art. XV din prezentul acord.


[modificare] Anexa B

Funcțiile contractantului serviciilor de conducere și liniile directoare privind contractul serviciilor de conducere

1. Conform art. XII din prezentul acord, contractantul însărcinat cu serviciile de conducere îndeplinește următoarele funcțiuni:

(a) recomandă Consiliului guvernatorilor programe de cercetare și de dezvoltare în legătură directă cu obiectivele INTELSAT;

(b) conform autorizării Consiliului guvernatorilor:

(i) conduce studii, cercetări și lucrări de dezvoltare direct sau prin contracte cu alte organisme sau persoane,
(ii) conduce studii de sistem în domeniile tehnice, economice și ale raționalizării costurilor,
(iii) efectuează teste de simulare și evaluare a sistemelor, și
(iv) studiază și emite previziuni în legătură cu cererile potențiale pentru noi servicii de telecomunicații prin sateliți.

(c) informează Consiliul guvernatorilor asupra necesității achiziționării unor instalații pentru segmentul spațial INTELSAT;

(d) potrivit autorizării Consiliului guvernatorilor, pregătește și distribuie cererile de oferte, inclusiv specificațiile, pentru achiziționarea de instalații destinate segmentului spațial;

(e) evaluează toate propunerile prezentate ca răspuns la cererile de oferte și face recomandări Consiliului guvernatorilor în legătură cu aceste propuneri;

(f) în conformitate cu regulile de procurare și potrivit deciziilor Consiliului guvernatorilor:

(i) negociază, încheie, modifică și administrează în numele INTELSAT toate contractele privind segmentele spațiale;
(ii) face toate pregătirile pentru serviciile de lansare și activitățile conexe necesare și cooperează la lansări;
(iii) ia măsurile necesare în legătură cu asigurările pentru protejarea segmentului spațial INTELSAT, precum și a echipamentelor și serviciilor destinate lansărilor (de sateliți);
(iv) asigură și pregătește prevederile pentru serviciile de urmărire de telecomandă și control și telemăsură al sateliților de telecomunicații, incluzând coordonarea eforturilor semnatarilor și ale celorlalți proprietari de stații de sol participanți la furnizarea acestor servicii, pentru a realiza poziționarea, manevrarea și testarea acestor sateliți;
(v) asigură sau pregătește cele necesare serviciilor de monitorizare a parametrilor tehnici ai sateliților, a întreruperilor, a eficienței, precum și supravegherea puterii de emisie a sateliților și a frecvențelor utilizate de către stațiile de sol, incluzând coordonarea eforturilor semnatarilor și proprietarilor de stații de sol participante la asigurarea acestor servicii;

(g) recomandă Consiliului guvernatorilor frecvențele utilizate de segmentul spațial INTELSAT, precum și planurile de amplasare a sateliților de telecomunicații;

(h) asigură exploatarea centrului operațional INTELSAT, precum și a centrului de control tehnic al vehiculelor spațiale;

(i) recomandă Consiliului guvernatorilor caracteristicile tehnice obligatorii și pe cele opționale, corespunzătoare stațiilor de sol standardizate;

(j) evaluează cererile de acces ale stațiilor de sol nestandardizate la segmentul spațial INTELSAT;

(k) atribuie unitățile de capacitate ale segmentului spațial INTELSAT, potrivit condițiilor adoptate de Consiliul guvernatorilor;

(l) pregătește și coordonează planurile de exploatare a sistemului (inclusiv studiile privind configurația rețelei, precum și planurile de rezervare a continuității comunicațiilor), proceduri, îndrumări, practici și norme de exploatare, în vederea adoptării lor de către Consiliul guvernatorilor;

(m) pregătește, coordonează și distribuie planurile de frecvență pentru asignarea stațiilor de sol ce au acces la segmentul spațial INTELSAT;

(n) pregătește și distribuie rapoarte referitoare la starea sistemului incluzând utilizarea prezentă și viitoare a sistemului;

(o) distribuie semnatarilor și celorlalți utilizatori, informații privind noile servicii și tehnici de telecomunicații;

(p) în termenii paragrafului (d) din art. XIV al acestui acord, analizează și raportează Consiliului guvernatorilor cu privire la probabilele efecte operaționale și tehnice pentru INTELSAT, datorate proiectelor de instalații aparținând unor segmente spațiale diferite de cele ale INTELSAT, incluzând efectele asupra planurilor de frecvență și de amplasare orbitală;

(q) furnizează secretarului general datele necesare îndeplinirii obligațiilor sale în fața Consiliului guvernatorilor, corespunzător paragrafului 24 din anexa A a prezentului acord;

(r) face recomandări în legătură cu achiziționarea, publicarea, distribuirea și protejarea drepturilor de autor asupra invențiilor și informațiilor tehnice, în conformitate cu art. 17 din Acordul de exploatare;

(s) conform deciziilor Consiliului guvernatorilor ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziția semnatarilor și altora drepturile INTELSAT asupra invențiilor și informațiilor tehnice, în virtutea art. 17 din Acordul de exploatare și acordă brevete de invenții în numele INTELSAT;

(t) ia toate măsurile ce se impun de exploatare, tehnice, financiare, inclusiv administrative și conexe destinate execuției funcțiunilor susmenționate;


2. Contractul referitor la serviciile de conducere va include clauzele corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor pertinente din art. XII al prezentului acord și va prevedea:

(a) rambursarea de către INTELSAT în dolari S.U.A. a tuturor cheltuielilor directe și indirecte justificate sau considerate ca atare de contractantul serviciilor de conducere, în virtutea contractului;

(b) plata contractantului serviciilor de conducere, cu o sumă anuală stabilită în dolari S.U.A., ce va fi fixată prin negocieri între Consiliul guvernatorilor și contractant;

(c) revizuirea periodică de către Consiliul guvernatorilor, în urma consultărilor cu contractantul serviciilor de conducere, a cheltuielilor prevăzute la alin. (a) din prezentul paragraf;

(d) respectarea procedurilor și a politicii INTELSAT cu privire la procurări în conformitate cu prevederile pertinente din prezentul acord și Acordul de exploatare, în cadrul solicitărilor și negocierilor efectuate în numele INTELSAT;

(e) prevederile în legătură cu invențiile și informațiile tehnice, corespunzător art. 17 din Acordul de exploatare;

(f) personalul tehnic ales de Consiliul guvernatorilor în colaborare cu contractantul serviciilor de conducere, dintre persoanele desemnate de semnatari, pentru a participa la evaluarea proiectării și specificațiilor tehnice privind echipamentele segmentului spațial;

(g) diferendele sau disputele dintre INTELSAT și contractantul serviciilor de conducere, care pot să rezulte din contractul serviciilor de conducere, vor fi tratate în conformitate cu regulile de conciliere și arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț;

(h) furnizarea Consiliului guvernatorilor de către contractantul serviciilor de conducere a informațiilor necesare, așa cum sunt cerute de oricare dintre guvernatori, pentru a-i permite acestuia să-și îndeplinească obligațiile ce-i revin în această calitate.


[modificare] Anexa C

Prevederi în legătură cu reglementarea diferendelor amintite în art. XVIII din acord și art. 20 din Acordul de exploatare

Articolul 1

Singurele părți implicate într-o procedură de arbitraj instituită prin aplicarea dispozițiilor prezentei anexe sunt cele amintite în art. XVIII al prezentului acord și în art. 20 din Acordul de exploatare, precum și în anexa acestuia.

Articolul 2

Un tribunal de arbitraj alcătuit din 3 membri, constituit corespunzător și potrivit dispozițiilor prezentei anexe, va fi competent în a lua o decizie în legătură cu orice diferend apărut, conform dispozițiilor art. XVIII din acord și ale art. 20 din Acordul de exploatare, precum și anexa acestuia.

Articolul 3

(a) Cu cel mult șaizeci de zile înainte de data deschiderii primei sesiuni ordinare și a fiecărei sesiuni ordinare ulterioare a Adunării părților, orice parte poate supune organului executiv numele a cel mult doi experți juridici care vor fi disponibili în cursul intervalului desfășurat între finalul fiecărei sesiuni și cel al sesiunii ordinare următoare a Adunării părților, pentru a asigura președinția și desfășurarea lucrărilor tribunalelor constituite în conformitate cu această anexă. Pe baza candidaților propuși, organul executiv va stabili o listă a tuturor acestor persoane astfel nominalizate și va atașa la această listă toate datele biografice prezentate de partea care a făcut numirea și va distribui această listă tuturor părților, nu mai târziu de treizeci de zile înainte de data deschiderii respectivei sesiuni. Dacă dintr-un motiv oarecare, în cursul celor șaizeci de zile dinaintea datei deschiderii sesiunii Adunării părților, un candidat propus devine indisponibil pentru alegerea sa în grupul de experți, partea care l-a nominalizat poate, cu cel mult paisprezece zile înainte de data deschiderii sesiunii Adunării părților, să-l substituie cu un alt expert juridic.

(b) Pe baza listei menționate la paragraful (a) din prezentul articol, Adunarea părților va alege unsprezece persoane pentru a fi membrii grupului de experți din rândul cărora vor fi aleși președinții de tribunale, alegând totodată câte un supleant pentru fiecare membru. Membrii și membrii supleanți vor funcționa în intervalul de timp prevăzut în paragraful (a) din prezentul articol. Dacă un membru devine indisponibil pentru a servi grupului de experți, va fi înlocuit de supleantul său.

(c) Cât mai curând posibil după alegerea grupului de experți, acesta va fi convocat de organul executiv să se întrunească, pentru alegerea președintelui.

Cvorumul pentru o sesiune a grupului de experți va fi constituit prin prezența a 9 membri din unsprezece. Grupul de experți va desemna la rândul său președintele care va fi ales, prin voturile afirmative a cel puțin șase membri, după caz, într-unul sau mai multe tururi de scrutin. Președintele grupului astfel ales va deține această funcție până la expirarea mandatului său de membru al grupului de experți. Cheltuielile aferente reuniunii grupului de experți vor fi considerate drept cheltuieli administrative ale INTELSAT, prin aplicarea prevederilor art. 8 din Acordul de exploatare.

(d) În cazul în care atât un membru al grupului de experți cât și supleantul său devin indisponibili pentru a servi grupului de experți, Adunarea părților va completa locurile vacante astfel create, din lista la care se referă paragraful (a) din prezentul articol. În cazul în care Adunarea părților nu se reunește în interval de nouăzeci de zile de la data la care aceste posturi au rămas vacante, ele vor fi ocupate prin selecție făcută de către Consiliul guvernatorilor din lista la care se referă paragraful (a) din acest articol, fiecare guvernator dispunând de câte un vot. O persoană selectată în vederea înlocuirii unui membru sau unui membru supleant ce nu și-a încheiat mandatul asigură funcțiile acestuia până la expirarea mandatului predecesorului său. Locul vacant pentru postul de președinte al grupului de experți va fi ocupat, prin desemnarea de către grupul de experți, de unul dintre membrii săi conform procedurii descrise la paragraful (e) din prezentul articol.

(e) În alegerea membrilor grupului de experți și a supleanților conform paragrafului (b) sau (d) din prezentul articol, Adunarea părților sau Consiliul guvernatorilor se străduiesc să asigure în așa fel compoziția grupului de experți încât acesta să reflecte întotdeauna o reprezentare geografică adecvată, precum și principalele sisteme juridice așa cum sunt reprezentate de părți.

(f) Orice membru sau supleant al grupului de experți funcționând într-un tribunal de arbitraj, la expirarea mandatului său, va continua să rămână în funcție până la terminarea oricărei proceduri de arbitraj nerezolvată de respectivul tribunal.

(g) Dacă, în timpul perioadei dintre intrarea în vigoare a acordului și constituirea grupului de experți și supleanți conform dispozițiilor paragrafului (b) din prezentul articol, intervine un diferend de natură juridică între părțile menționate la art. 1 din prezenta anexă, rezolvarea acestuia se va face de către un grup de experți constituit în conformitate cu paragraful (b) din art. 3 al Acordului adițional cu privire la arbitraj, din 4 iunie 1965. Respectivul grup de experți acționează conform dispozițiilor prezentei anexe, potrivit prevederilor art. 20 din Acordul de exploatare, precum și a anexei acestuia.

Articolul 4

(a) Orice reclamant care dorește supunerea unui diferend de natură juridică arbitrajului va furniza fiecărui pârât și organului executiv un dosar cuprinzând:

(i) o expunere descriind în detaliu diferendul supus arbitrajului, motivele pentru care pârâtul este chemat să participe la arbitraj, precum și schimbarea care este cerută;
(ii) o expunere conținând motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competența tribunalului ce va fi instituit în conformitate cu prezenta anexă și motivele pentru care se consideră că acesta poate pronunța o hotărâre justă în cauză, dacă soluția este în favoarea reclamantului;
(iii) o expunere care explică de ce reclamantul nu a fost capabil să-și rezolve diferendul într-o perioadă rezonabilă prin negocieri sau alte mijloace mai rapide decât arbitrajul;
(iv) dovada consimțământului părților în cazul oricăror diferende și mențiunea că acesta este o condiție pentru recurgerea la procedura de arbitraj prevăzută de prezenta anexă, în cazurile prevăzute la art. XVIII din acord și la art. 20 din Acordul de exploatare;
(v) numele persoanei desemnate de partea reclamantă pentru a face parte din tribunal.

(b) Organul executiv va distribui fără întârziere fiecăreia dintre părți și fiecărui semnatar, precum și președintelui grupului de experți, un exemplar al dosarului constituit prin aplicarea paragrafului (a) din prezentul articol.

Articolul 5

(a) În următoarele șaizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului prevăzut la paragraful (a) din art. 4 de către toți pârâții, partea pârâtă va desemna o persoană pentru a face parte din tribunal. În același interval, pârâții, în mod individual sau în grup, pot furniza fiecărei părți, precum și organului executiv, un document cuprinzând răspunsurile lor la documentul la care se referă paragraful (a) al art. 4 al prezentei anexe și orice cerere reconvențională care face obiectul diferendului. Organul executiv va furniza fără întârziere un exemplar din respectivul document președintelui grupului de experți.

(b) În cazul în care partea pârâtă nu a procedat la această desemnare în cursul perioadei acordate, președintele grupului de experți numește un expert dintre cei desemnați de organul executiv, conform paragrafului (a) din art. 3 al prezentei anexe.

(c) În următoarele treizeci de zile care urmează desemnării celor doi membri ai tribunalului, aceștia vor conveni asupra unei a treia persoane aleasă din grupul de experți constituit conform art. 3 din prezenta anexă, care își asumă funcția de președinte al tribunalului. În cazul în care nu se ajunge la un acord în perioada respectivă de timp, oricare dintre cei doi membri desemnați poate informa președintele grupului de experți care, într-un interval de zece zile, va stabili un membru din cadrul grupului de experți, altul decât el însuși, care să-și asume funcția de președinte al tribunalului.

(d) Tribunalul este constituit imediat după numirea președintelui său.

Articolul 6

(a) Dacă apare un loc vacant în cadrul tribunalului din motive pe care președintele sau membrii tribunalului rămași în funcție, le apreciază că sunt independente de voința părților sau compatibile cu buna desfășurare a procedurii de arbitraj, locul vacant urmează să se ocupe potrivit următoarelor proceduri:

(i) Dacă locul vacant rezultă din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un înlocuitor în următoarele zece zile de la apariția locului vacant;
(ii) Dacă locul vacant rezultă din retragerea președintelui tribunalului sau a unui membru al tribunalului numit de președintele grupului de experți, va fi ales un înlocuitor dintre membrii grupului de experți conform modalităților prevăzute la paragraful (c) sau (b) ale art. 5 din prezenta anexă;

(b) În cazul în care se înregistrează un loc vacant în cadrul tribunalului dintr-un motiv diferit de cel prevăzut în paragraful (a) din prezentul articol sau dacă locul rămas vacant conform paragrafului (a) nu s-a ocupat, membrii tribunalului rămași în funcție pot, la solicitarea uneia din părți, să continue procedura și să dea hotărârea finală a tribunalului, independent de prevederile art. 2 din prezenta anexă.

Articolul 7

(a) Tribunalul hotărăște data și locul ședințelor sale.

(b) Dezbaterile se desfășoară cu ușile închise, iar tot ce se prezintă în cadrul tribunalului are caracter confidențial. În orice caz, pot asista la dezbateri și au acces la toate documentele și piesele prezentate INTELSAT, părțile ale căror semnatari desemnați de ele sunt angrenate în diferend, precum și semnatarii reprezentând părțile angajate în diferendul respectiv. Când INTELSAT se constituie ca parte a diferendului, toate părțile și toți semnatarii au dreptul să fie prezenți și să aibă acces la materialul prezentat.

(c) În caz de controversă în legătură cu competența tribunalului, tribunalul examinează primul această chestiune și comunică, cât mai repede posibil, despre hotărârea luată.

(d) Procedurile vor fi efectuate în scris și fiecare parte va avea dreptul să prezinte dovezi scrise în sprijinul argumentărilor sale de fapt și de drept. În orice caz, dacă tribunalul consideră oportun, pot fi prezentate argumente și mărturii orale.

(e) Procedura va începe cu prezentarea memoriului părții reclamante cuprinzând argumentele sale, relatarea faptelor susținute de dovezi și principiile juridice invocate. Memoriul părții reclamante este urmat de o întâmpinare a părții pârâte. Partea reclamantă poate prezenta o replică la întâmpinarea părții pârâte. Nu se prezintă pledoarii suplimentare decât dacă tribunalul le consideră necesare.

(f) Tribunalul poate cunoaște cererile reconvenționale rezultate direct din obiectul diferendului, cu condiția ca ele să fie de competența sa așa cum este ea definită în art. XVIII din acord și în art. 20 din Acordul de exploatare, precum și în anexa acestuia.

(g) Dacă, în cursul procedurii, părțile ajung la un acord, tribunalul îl va consemna sub forma unei hotărâri a tribunalului dată cu consimțământul părților.

(h) În orice moment al desfășurării procedurii, tribunalul o poate declara procedură închisă dacă el consideră că diferendul depășește limitele competenței sale așa cum este definită în art. XVIII al acordului și art. 20 din Acordul de exploatare, precum și anexa acestuia.

(i) Deliberările tribunalului vor fi secrete.

(j) Hotărârile tribunalului vor fi prezentate în scris și vor fi argumentate de opinii scrise. Aceste hotărâri trebuie aprobate de cel puțin doi membri ai tribunalului. Un membru care nu este de acord cu hotărârea dată poate prezenta separat, în scris, părerea sa.

(k) Tribunalul va înainta hotărârea sa organului executiv care o va transmite tuturor părților și semnatarilor.

(l) Tribunalul poate adopta regulile de procedură suplimentare necesare desfășurării arbitrajului și compatibile cu cele stabilite de prezenta anexă.

Articolul 8

În cazul în care o parte nu-și susține cauza, cealaltă parte poate solicita tribunalului o hotărâre în favoarea sa. Înainte de a pronunța hotărârea sa, tribunalul se asigură de faptul că problema este de competența sa fiind întemeiată în fapt și în drept.

Articolul 9

(a) Orice parte al cărei semnatar desemnat se constituie parte într-un diferend va avea dreptul de a interveni ori de a deveni parte adițională în cazul sau. Intervenția va fi făcută printr-o comunicare dată în scris tribunalului și celeilalte părți angajate în diferend.

(b) În cazul în care, orice altă parte, orice semnatar sau INTELSAT consideră că are un interes major în rezolvarea cazului, poate solicita tribunalului permisiunea de a interveni și deveni parte adițională la diferend. Dacă tribunalul constată că solicitantul are un interes major în rezolvarea cazului, poate accepta această cerere.

Articolul 10

Tribunalul poate, la cererea unei părți sau din proprie inițiativă, să numească experți a căror asistență o consideră necesară.

Articolul 11

Fiecare parte, fiecare semnatar și INTELSAT vor furniza toate datele pe care tribunalul, la solicitarea unei părți participante la diferend sau din proprie inițiativă, le consideră necesare în desfășurarea și rezolvarea diferendului.

Articolul 12

În timpul formulării considerațiilor sale asupra cazului, tribunalul poate indica orice măsură provizorie, pe care o consideră susceptibilă de a apăra drepturile părților, până la elaborarea hotărârii finale.

Articolul 13

(a) Hotărârea tribunalului are la bază:

(i) prezentul acord și Acordul de exploatare;
(ii) principiile juridice general acceptate.

(b) Hotărârile tribunalului, inclusiv orice acorduri convenite asupra diferendelor, potrivit paragrafului (g) al art. 7 al prezentei anexe, vor fi obligatorii pentru toate părțile, urmând să fie aduse la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care INTELSAT se constituie parte într-un diferend și dacă tribunalul decide că o hotărâre a organelor acestuia este nulă și neavenită, nefiind autorizată sau conformă cu prezentul acord și nici cu Acordul de exploatare, hotărârea tribunalului devine obligatorie pentru toate părțile și toți semnatarii.

(c) În cazul unui dezacord asupra înțelesului sau întinderii hotărârii sale, tribunalul o va reanaliza la cererea oricărei părți la diferend.

Articolul 14

În afara cazului în care tribunalul decide altfel, datorită unor circumstanțe deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, vor fi suportate în mod egal de fiecare parte. Dacă o parte constă din mai mulți reclamanți sau pârâți, tribunalul va repartiza cheltuielile între constituenții respectivei părți.

Dacă INTELSAT se constituie ca parte într-un diferend, cheltuielile sale, aferente arbitrajului, vor fi considerate costuri administrative ale INTELSAT, așa cum reiese din art. 8 al Acordului de exploatare.


[modificare] Anexa D

Dispoziții tranzitorii

1. Continuitatea activităților INTELSAT

Orice decizie a Comitetului interimar de comunicații prin sateliți, luată în conformitate cu Acordul provizoriu sau cu Acordul special, aflată în vigoare la data la care aceste acorduri își încetează valabilitatea, va rămâne efectiv în vigoare în afara cazului și până când aceasta va fi modificată sau anulată de prezentul acord sau Acordul de exploatare, sau ca o consecință a aplicării respectivelor acorduri.

2. Conducerea

În timpul perioadei care urmează intrării în vigoare a prezentului acord, Communications Satellite Corporation va continua să asigure conducerea în ce privește proiectarea, dezvoltarea, construirea și punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea segmentului spațial INTELSAT, conform clauzelor și condițiilor de serviciu, care au fost aplicabile rolului său de conducator, potrivit Acordului provizoriu și a Acordului special. În exercitarea funcțiilor sale ea va fi legată de toate dispozițiile importante incluse în prezentul acord și Acordul de exploatare, supunându-se liniilor directoare și hotărârilor specifice ale Consiliului guvernatorilor până cind:

(i) Consiliul guvernatorilor hotărăște că organul executiv este pregătit să-și asume răspunderea pentru realizarea în totalitate sau părțial a funcțiilor organului executiv potrivit art. XVI din acest acord, după care Communications Satellite Corporation va fi eliberată de responsabilitățile pentru îndeplinirea fiecăreia dintre respectivele funcții și pe măsura asumării acestor funcții de către organul executiv;
(ii) contractul serviciilor de conducere la care se referă alin. (ii) paragraful (a) al art. XII din acord intră în vigoare în momentul în care prevederile acestui paragraf vor înceta să mai fie în vigoare în legătură cu acele funcții legate de scopul acelui contract.

3. Reprezentarea regională

În perioada dintre intrarea în vigoare a prezentului acord și intrarea în funcție a secretarului general, abilitarea potrivit paragrafului (c) din art. IX al acordului, oricărui grup de semnatari care doresc să fie reprezentanți în Consiliul guvernatorilor, prin aplicarea alin. (iii) din paragraful (a) al respectivului articol, va deveni efectivă după primirea de către Commnunications Satellite Corporation a unei cereri scrise venind din partea grupului respectiv.

4. Privilegii și imunități

Părțile la prezentul acord, anterior părți la Acordul provizoriu, conferă persoanelor și organelor corespondente ce le succed, până în momentul intrării în vigoare a Acordului de sediu și a protocolului aferent, în funcție de caz, precum și conform prevederilor art. XV din acord, privilegiile, scutirile și imunitățile care erau conferite de respectivele părți, anterior intrării în vigoare a prezentului acord, Consorțiului internațional de telecomunicații prin sateliți, semnatarilor Acordului special, Comitetului provizoriu de telecomunicații prin sateliți și reprezentanții săi.

  1. Traducere.