autentificare cu OpenID
Decret-lege privind camerele de comerț și industrie din România
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Capitolul I

Camere de comerț și industrie teritoriale

Art. 1. - Comercianții, persoane juridice și persoane fizice, pot constitui, în reședințele de județ și în municipiul București, camere de comerț și industrie teritoriale, organizații autonome, destinate promovării intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comerțului și industriei, corespunzător cerințelor economiei de piață.

Camerele de comerț și industrie teritoriale sprijină interesele membrilor lor în raporturile cu autoritățile române și cu organismele din străinătate.

Art. 2. - Camerele de comerț și industrie teritoriale se înființează din inițiativa comercianților și dobândesc personalitate juridică pe data recunoașterii înființării de către guvern.

Art. 3. - Camerele de comerț și industrie teritoriale se organizează și funcționează potrivit statutelor lor, aprobate de adunarea generală a membrilor lor.

Camerele de comerț și industrie teritoriale se pot organiza pe secțiuni și au, după caz, următoarele organe de conducere:

a) adunarea generală;

b) adunările pe secțiuni;

c) colegiul de conducere;

d) președinte.

Art. 4. - Organele centrale și locale de stat sunt obligate să acorde sprijin camerelor de comerț și industrie teritoriale în vederea realizării scopului pentru care au fost înființate și realizării acțiunilor pe care le inițiază.

Art. 5. - Camerele de comerț și industrie teritoriale desfășoară, în principal, următoarele activități:

a) sprijină dezvoltarea activităților comerciale și industriale ale membrilor lor și colaborează cu reprezentanțele din România ale camerelor de comerț străine;

b) țin registrul de comerț și asigură evidența firmelor comerciale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

c) desfășoară activități de informare și documentare comercială;

d) eliberează certificate de origine a mărfurilor;

e) țin evidența mărcilor de fabrică, de comerț și de servicii, legal înregistrate, a denumirilor de origine, indicațiilor de proveniență și semnelor comerciale, precum și a altor semne distinctive folosite de membrii lor;

f) colaborează cu Comisia Națională de Statistică la elaborarea rapoartelor și publicațiilor privind evoluția comerțului și industriei și pentru problemele care constituie sfera lor de activitate;

g) sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a comerțului și industriei, inclusiv a celor bazate pe liberă inițiativă;

h) sprijină activitatea de specializare profesională a membrilor;

i) certifică existența și obiectul de activitate a comercianților români, precum și semnăturile persoanelor care îi angajează în mod valabil;

j) organizează, la cerere, arbitrajul ad-hoc.

În condițiile prevăzute în statut, camerele de comerț și industrie teritoriale pot:

a) să inițieze și să participe la înființarea de societăți având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor lor;

b) să organizeze și să administreze târguri, precum și expoziții specializate, și să efectueze activități de reclamă comercială;

c) să publice un buletin oficial al camerei și să editeze publicații de informare și reclamă comercială.

Art. 6. - Sursele de finanțare ale camerelor de comerț și industrie teritoriale se constituie din cotizațiile membrilor, taxe, tarife, comisioane, donații, legate și orice alte venituri realizate din activitatea desfășurată, în condițiile prevăzute de statut.

Taxele și tarifele se stabilesc de către camerele de comerț și industrie teritoriale, cu avizul Camerei de Comerț și Industrie a României.

Art. 7. - Camerele de comerț și industrie teritoriale pot să înființeze, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, case de pensii pentru salariații lor, precum și pentru persoane fizice care au calitatea de comerciant din cadrul membrilor camerei.

Pentru persoanele care nu fac parte din casele de pensii prevăzute la alin. 1, timpul lucrat în calitate de salariat la camerele de comerț și industrie teritoriale se consideră vechime în muncă dacă au fost vărsate pe toată această perioadă, la asigurările sociale de stat, contribuția la asigurările sociale și contribuția pentru pensia suplimentară.

Salariații camerelor de comerț și industrie beneficiază, în condițiile legii, de alocația de stat pentru copii, care se plătește de către camerele de comerț și industrie.

Salariații camerelor de comerț și industrie teritoriale care lucrează în domeniul lor de specialitate beneficiază de reglementările privind vechimea în acest domeniu.

Art. 8. - Camerele de comerț și industrie teritoriale pot stabili raporturi de cooperare, asociere sau afiliere cu Camera de Comerț și Industrie a României. Asocierea sau afilierea atrage calitatea de membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României.

Capitolul II

Camera de Comerț și Industrie a României

Art. 9. - Camera de Comerț și Industrie a României este o organizație neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, având drept scop promovarea comerțului și industriei românești pe plan intern și extern și sprijinirea intereselor comercianților români în raporturile cu autoritățile din țară și cu organisme specializate din străinătate.

Membrii Camerei de Comerț și Industrie a României sunt comercianții, persoane fizice și juridice, care aderă la statutul camerei, precum și camerele de comerț și industrie teritoriale, potrivit art. 8.

Camera de Comerț și Industrie a României este persoană juridică, cu sediul în București.

Art. 10. - Camera de Comerț și Industrie a României se organizează și funcționează potrivit statutului, aprobat de adunarea generală a membrilor săi. În scopul aprobării statutului, adunarea generală va avea loc în cel mult 3 luni de la data prezentului decret-lege, cu participarea membrilor existenți la data convocării.

Art. 11. - Camera de Comerț și Industrie a României desfășoară activitățile prevăzute la art. 5. Totodată, Camera de Comerț și Industrie a României asigură:

a) efectuarea de studii și acordarea de informații și consultații privind comerțul românesc, la cererea autorităților centrale de stat;

b) organizarea târgului internațional al României și participarea țării la târguri și expoziții în străinătate;

c) eliberarea pentru mărfurile românești de export de certificate de origine, certificate preferențiale vamale și carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu scutire de taxe vamale, precum și avizarea facturilor, procurilor și altor documente de comerț exterior;

d) emiterea, pe bază de documentație, a certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forță majoră.

Art. 12. - Camera de Comerț și Industrie a României are și poate constitui unități și societăți în domeniile privind activitatea de târguri și expoziții, reclamă comercială, protecția proprietății industriale și alte prestări de servicii.

Prevederile art. 4, art. 6 alin. 1 și art. 7 se aplică și Camerei de Comerț și Industrie a României.

Art. 13. - Curtea de arbitraj comercial internațional funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Curtea nu are personalitate juridică.

Organizarea și funcționarea Curții de arbitraj comercial internațional se stabilesc de adunarea generală a Camerei de Comerț și Industrie a României. Curtea este condusă de un colegiu.

Regulile de procedură ale Curții de arbitraj comercial internațional se aprobă de colegiul acesteia.

Hotărârile Curții de arbitraj sunt titluri executorii și se execută în țară fără învestire cu formulă executorie.

Normele privind taxele arbitrale și onorariile arbitrilor se aprobă de organul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, prevăzut în statut.

Taxele arbitrale sunt destinate suportării cheltuielilor legate de activitatea de soluționare a litigiilor, inclusiv de secretariat, plății onorariilor arbitrilor și documentării acestora, precum și suportării altor cheltuieli necesare funcționării curții.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 14. - În termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, prin hotărâre a Guvernului României se va stabili regimul juridic al registrului de comerț.

Art. 15. - Din încasările valutare realizate de camerele de comerț și industrie teritoriale, precum și de Camera de Comerț și Industrie a României și unitățile sale, un procent de 50% rămâne la dispoziția acestora, în conturi special deschise la Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 16. - Decretul nr. 623/1973 privind organizarea și funcționarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 137/1976 pentru aprobarea tarifelor privind retribuirea arbitrilor Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege, se abrogă.