autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea activității de informare și documentare în scopul valorificării intensive a surselor de informare, al accelerării circulației informațiilor și creșterii eficienței întregii activități de informare și documentare
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se organizează Sistemul Național de Informare și Documentare care funcționează pe baza autonomiei unităților care îl compun, prin cooperarea și colaborarea între acestea, pentru realizarea următoarelor obiective principale:

a) formularea și implementarea unei politici naționale în domeniul informării și documentării, care să pună în legătură cerințele de informare ale diverselor categorii de beneficiari, persoane fizice și juridice, cu sursele de informare corespunzătoare acestor cerințe și să asigure achiziționarea și valorificarea în țară a acestor surse;

b) asigurarea accesului liber și operativ al tuturor factorilor interesați la informațiile de semnalare și la materialele documentare semnalate, prin promovarea la scară națională a programelor privind controlul bibliografic internațional, accesul la publicații și la documentele de arhivă;

c) valorificarea surselor de informare, pe baza principiului prelucrării unice și unitare și utilizării multiple a informațiilor din toate domeniile;

d) asigurarea compatibilității tehnice și metodologice între serviciile specializate de informare și documentare, în scopul facilitării schimbului de informații atât pe plan intern, cât și în cadrul relațiilor externe;

e) promovarea pe scară largă a colaborării internaționale în domeniul informării și documentării, în scopul intensificării schimbului de publicații și informații, inclusiv prin intermediul rețelelor automatizate de schimb internațional de date și informații;

f) constituirea de bănci și baze de date de interes național pe domenii de cunoștințe, respectiv tipuri de documente, precum și bănci de date specifice diferitelor activități, în scopul formării unei rețele naționale de informare și documentare automatizate pentru accesul direct la informație.

Art. 2. - Sistemul Național de Informare și Documentare include:

  • Institutul Național de Informare și Documentare și alte unități de informare și documentare care desfășoară activități de nivel național, cum Sunt Institutul român de standardizare, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Arhivele Statului, Biblioteca centrală de stat, Biblioteca Academiei, Biblioteca centrală universitară din București, Muzeul național;
  • unitățile specializate de informare și documentare, cu sau fără personalitate juridică - la nivel de ramură sau domeniu de activitate - centre sau oficii de informare și documentare ale ministerelor și unități asimilate acestora;
  • unități de informare și documentare la nivel teritorial, cum sunt biblioteci, arhive, muzee;
  • compartimente distincte de informare și documentare, cum sunt sectoare, servicii, birouri, biblioteci din unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, din unitățile de învățământ sau din unitățile economice și social-culturale.

Activitatea de informare și documentare se poate desfășura și de alte unități decât cele prevăzute la alin. 1, precum și de persoanele fizice.

Art. 3. - Institutul Național de Informare și Documentare se reorganizează și va funcționa în subordinea Guvernului României.

Atribuțiile și structura organizatorică a Institutului Național de Informare și Documentare, precum și salarizarea personalului și a centrelor de informare documentară se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 4. - Pentru fundamentarea și elaborarea programelor care decurg din obiectivele Sistemului Național de Informare și Documentare și stabilirea măsurilor privind strategia realizării acestora se constituie Consiliul științific al Sistemului Național de Informare și Documentare din care fac parte reprezentanți ai ministerelor și organelor centrale, Academiei Române și academiilor de științe, personalități marcante din unitățile de informare și documentare, biblioteci, unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, din instituții de învățământ și cultură și unități economice. Consiliul funcționează la Institutul Național de Informare și Documentare.

Modul de organizare și funcționare al consiliului științific se stabilește prin regulament aprobat de Guvernul României.

Art. 5. - Ministerele și celelalte organe centrale și locale, Academia Română și academiile de științe înființează și stabilesc atribuțiile și structura de organizare și modul de finanțare, de la bugetul de stat sau prin autofinanțare, a unităților de informare și documentare din ramura sau domeniul lor de activitate, cu acordul Consiliului științific al Sistemului Național de Informare și Documentare.

Art. 6. - Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, instituțiile de învățământ, unitățile economice și social-culturale pot organiza activități de informare și documentare în compartimente distincte, cu mijloace financiare proprii, în funcție de interesele, posibilitățile și necesitățile lor.

Art. 7. - Activitatea de informare și documentare se desfășoară pe bază de contracte, comenzi, abonamente sau alte forme convenite cu beneficiarii din țară sau din străinătate - persoane juridice sau fizice - pe bază de tarife stabilite prin acordul părților.

Unitățile de informare și documentare cu personalitate juridică ce funcționează pe baza autofinanțării hotărăsc de sine stătător asupra modului de utilizare a fondurilor financiare obținute pe această bază.

Art. 8. - Cheltuielile efectuate de unitățile cu autofinanțare pentru funcționarea bibliotecii publice specializate, dezvoltarea fondului documentar, procurarea de utilaje și echipamente de calcul se suportă de la bugetul de stat.

Art. 9. - Decretul nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile de informare documentară, H.C.M. nr. 1598/1974 pentru aplicarea Decretului nr. 138/1974, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret-lege, se abrogă.