autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea și completarea Decretului nr. 194/1980 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanțele acestora și persoanele fizice străine aflate pe teritoriul României
 • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Anexa nr. 3 a Decretului nr. 194/1980 privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentanțele acestora și persoanele fizice străine aflate pe teritoriul României se modifică, având următorul cuprins:

Tarifele de închiriere pentru suprafețele locative și terenurile aferente acestora închiriate de Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic persoanelor juridice străine, reprezentanțelor acestora și persoanelor fizice străine prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1

A. Tariful de bază pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe, birouri și alte destinații, exclusiv cele cu destinație comercială

Categoria locuințelor Tariful lunar pe metru pătrat în funcție de categoria suprafețelor locative pentru:
Clădiri folosite în exclusivitate Apartamente cu confort obișnuit Apartamente cu confort deosebit
dolari S.U.A. ruble U.R.S.S. dolari S.U.A. ruble U.R.S.S. dolari S.U.A. ruble U.R.S.S.
Suprafața locuibilă 7,00 8,50 6,50 8,00 5,50 6,50
Suprafața dependințelor și depozitelor 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00


B. Tariful de bază pentru suprafețele locative cu destinație comercială

Zona I Zona II
dolari S.U.A.
pe mp/lună
ruble U.R.S.S.
pe mp/lună
dolari S.U.A.
pe mp/lună
ruble U.R.S.S.
pe mp/lună
Pentru suprafața comercială 22,00 26,50 19,00 23,00
Pentru dependințele aferente 15,00 18,00 12,00 14,50
 • Zona I - b-dul. N. Bălcescu, b-dul. General Magheru, str. Batiștei, b-dul. 1848, calea Victoriei, b-dul. Gheorghe Gheorghiu-Dej din București
 • Zona II - alte străzi și bulevarde nenominalizate din București

C. Tarife pentru garaje

Tarife
dolari S.U.A. ruble U.R.S.S.
Pentru garaje individuale (exclusiv cotele de întreținere) tarif pe mp/lună 3,85 4,50
Pentru locuri de parcare și garaje comune (inclusiv cotele de întreținere) tarif lunar 80,00 96,00
 • Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative închiriate, indiferent de destinație, tariful lunar al chiriei este de 0,20 dolari S.U.A. pe mp și respectiv de 0,25 ruble U.R.S.S.
 • Pentru clădirile folosite în exclusivitate, care dispun de finisări interioare și exterioare, precum și de condiții de confort și amplasare deosebită, se va aplica o majorare de până la 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafața locativă respectivă.
 • Pentru suprafețele locative folosite ca sedii se va aplica o majorare de 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafața locativă respectivă.
  În cazurile când atât sediul, cât și locuințele unor membri ai reprezentanței sunt situate în același imobil, se va aplica o majorare de 10%.
 • Pentru suprafețele locative situate la mansardă sau la subsol se aplică o reducere de 15% la tariful de bază în care se încadrează spațiul respectiv.
 • Pentru suprafața locativă care nu este dotată cu încălzire centrală sau gaze se aplică o reducere de 15% la chiria rezultată din calcul prin aplicarea tarifului pentru categoria respectivă.
 • Plata chiriilor se va efectua prin Banca Română de Comerț Exterior în valută efectivă sau în lei proveniți din schimb valutar la cursul de schimb în vigoare la data efectuării plății. Chiria se poate plăti și la casieria oficiului în lei, pe baza borderoului de schimb valutar sau a documentelor justificative de ridicare a numerarului din bancă.
 • La închirierea de suprafețe locative, beneficiarii străini vor depune o sumă echivalentă cu chiria pe o lună. Această sumă va fi restituită beneficiarilor străini de Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeței locative închiriate. Din această sumă se vor reține eventualele obligații de plată legate de folosința suprafeței locative ce le-a fost închiriată.
 • Beneficiarii străini sunt obligați să plătească, la termenele stabilite prin contractul de închiriere, chiria cuvenită. Neplata chiriei pe o perioadă mai mare de o lună de la termenul de plată stabilit prin contract atrage după sine plata unei penalități de 0,05% pe zi de întârziere. La propunerea Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit să avizeze rezilierea contractului de închiriere când neplata chiriei se referă la o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul rezilierii contractului, beneficiarul străin urmează să elibereze și să pună la dispoziția Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic suprafața locativă închiriată.
 • Beneficiarii străini vor plăti lunar, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuieli de întreținere (apă, canalizare, iluminat, încălzire etc.), precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii. La închirierea de suprafețe locative, beneficiarii străini vor depune la Oficiul de prestări servicii pentru corpul diplomatic o sumă echivalentă cu cheltuielile de întreținere și cele ce decurg din folosința părților și instalațiilor comune ale clădirii, calculată la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari. Această sumă va fi restituită beneficiarilor străini, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeței locative închiriate și achitarea, la zi, a tuturor cheltuielilor de întreținere legate de folosirea acesteia. Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit să avizeze, la propunerea Oficiului de prestări servicii pentru corpul diplomatic, rezilierea contractului de închiriere, în cazul în care beneficiarii străini nu plătesc aceste cheltuieli pe o perioadă mai mare de 3 luni. Beneficiarii străini nu sunt membri ai asociațiilor de locatari constituite la clădirile în care sunt situate suprafețele locative ce le sunt închiriate.
 • Tarifele de chirii în ruble U.R.S S. se aplică numai țărilor membre ale C.A.E.R. și altor țări socialiste, plata acestora efectuându-se la cursurile de schimb convenite pe cale bi și multilaterală cu aceste țări.”

Art. 2. - Pentru contractele în vigoare, noile tarife vor fi aplicate la data expirării termenului acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1990.