autentificare cu OpenID
Decret privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului este organ central de specialitate al administrației de stat, care îndeplinește rolul de serviciu public și are funcții de elaborare, sinteză, coordonare și avizare la nivel național și de orientare și control la nivel local.

Art. 2. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului desfășoară activități de concepere, organizare, proiectare, construire și întreținere a cadrului în care se desfășoară viața colectivităților umane, urmărind, pe baza soluțiilor științifice, tehnice, funcționale și estetice ale construcțiilor și amenajărilor din localități, îmbunătățirea calității vieții populației, protecția mediului, sporirea eficienței economice și sociale a localităților.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor și decretelor, precum și a hotărârilor guvernului.

Art. 4. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului colaborează cu ministerele și celelalte organe centrale, precum și cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea acțiunilor specifice urbanismului și amenajării teritoriului, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului colaborează cu Uniunea arhitecților, Asociația profesională a urbaniștilor, Uniunea artiștilor plastici și cu alte organizații științifice, profesionale și de creație.

Capitolul II

Atribuții

Art. 6. - Comisia Naționala pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuții principale:

a) organizează consultarea populației, a reprezentanților acesteia și specialiștilor în problemele de urbanism și amenajarea teritoriului prin desfășurarea de anchete, sondaje, concursuri și alte forme;

b) promovează și coordonează cercetarea științifică pluridisciplinară, inclusiv elaborarea de studii de prognoză în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

c) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice, studii, sinteze și rapoarte privitoare la urbanism și amenajarea teritoriului, promovând concepții științifice de conducere și gestiune a localităților și unităților teritoriale;

d) elaborează programe privind protecția mediului în localități și acționează pentru realizarea acestora;

e) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice și metodologii pentru proiectarea și avizarea, realizarea și funcționarea elementelor componente ale localităților;

f) elaborează proiecte de acte normative, norme tehnice și metodologii de proiectare și avizare a funcționalității construcțiilor de locuințe și a dotărilor pentru învățământ, cultură, ocrotirea sănătății, comerț, odihnă, recreere, turism, precum și pentru utilizarea, întreținerea și renovarea acestora;

g) elaborează, în colaborare cu alte instituții, norme tehnice privind proiectarea, amplasarea și întreținerea echipamentelor tehnice din clădiri, localități și teritoriu pentru alimentarea cu apă și energie, canalizare, salubritate, comunicații, transporturi și reglementarea circulației;

h) orientează, coordonează și avizează documentațiile, regulamentele privind protejarea și integrarea în localități a zonelor cu valoare istorică și arhitecturală și cu alte caracteristici specifice;

i) avizează, potrivit prevederilor legale, documentațiile pentru construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, elaborate de ministere, institute de specialitate, unități organizate pe baza liberei inițiative, urmărind o bună amplasare și distribuție teritorială a tuturor activităților umane;

j) avizează proiecte de acte normative și norme tehnice elaborate de ministere și instituții centrale și locale cu implicații în activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului;

k) elaborează proiecte de acte normative și norme tehnice privind controlul disciplinei în construcții și amenajări din localități și teritoriu;

l) participă la pregătirea, în rețeaua învățământului public, a specialiștilor și tehnicienilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

m) organizează perfecționarea specialiștilor și tehnicienilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului prin cursuri, sesiuni științifice, seminarii, documentare, schimburile de experiență și alte forme de activitate;

n) sprijină activitatea de informare a opiniei publice în probleme de urbanism și amenajarea teritoriului prin presă, radio, televiziune, activitate editorială;

o) asigură reprezentarea țării noastre în activitățile organizațiilor internaționale de profil și în relațiile cu organisme guvernamentale din alte țări;

p) elaborează programe anuale și de perspectivă pentru desfășurarea activității proprii și a unităților subordonate;

r) întocmește și execută bugetul de venituri și cheltuieli;

s) elaborează și execută programul de cooperare și relații internaționale;

t) asigură finanțarea investițiilor proprii și urmărește realizarea lor;

u) analizează bilanțurile și dările de seamă periodice ale unităților subordonate și întocmește bilanțul centralizat al Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

v) execută controlul gestionar de fond la unitățile economice și bugetare subordonate.

Art. 7. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură, pe baza principiului descentralizării, sprijinirea și orientarea primăriilor județene, municipale, orășenești și comunale, precum și a unităților de specialitate din subordinea acestora.

Capitolul III

Organizare și funcționare

Art. 8. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are un colegiu de conducere care hotărăște în problemele generale privind activitatea comisiei.

Conducerea operativă a comisiei și asigurarea îndeplinirii hotărârilor colegiului de conducere se realizează de către consiliul de administrație.

Colegiul de conducere și consiliul de administrație, organe cu caracter deliberativ, se organizează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - La ședințele colegiului de conducere pot fi invitați delegați ai unor ministere, instituții și organizații, ai unor institute de cercetare și proiectare interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și alți specialiști.

Art. 10. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în conducerea sa un președinte cu rang de ministru secretar de stat și un vicepreședinte cu rang de ministru adjunct.

Art. 11. - Președintele Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului reprezintă comisia în raporturile cu alte organe, organizații și persoane fizice din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 12. - În exercitarea atribuțiilor comisiei, președintele emite ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 13. - Atribuțiile și normele de funcționare ale compartimentelor din structura Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 14. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în subordinea sa unități de cercetare, studii, proiectare, învățământ, documentare, perfecționare și calcul stabilite prin hotărâre a guvernului.

Art. 15. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului este finanțată de la bugetul de stat.