autentificare cu OpenID
Decret privind funcționarea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este organ central de specialitate al administrației de stat, care îndeplinește funcția de organism național de autorizare și control cu privire la toate activitățile de introducere, dezvoltare și folosire în scopuri pașnice a energiei nucleare.

Art. 2. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare autoriză amplasarea, construcția și exploatarea obiectivelor nucleare și controlează realizarea protecției față de radiații a personalului, populației și mediului înconjurător.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor și decretelor, precum și a hotărârilor guvernului.

Art. 4. - În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare colaborează cu celelalte organisme naționale care au atribuții specifice de autorizare și control.

Capitolul II

Atribuții

Art. 5. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are următoarele atribuții principale:

a) emite norme tehnice și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și ghiduri de securitate nucleară privind asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță la radiații a obiectivelor și instalațiilor nucleare, protecția împotriva radiațiilor nucleare personalului expus profesional, a populației, mediului înconjurător și bunurilor materiale, protecția fizică, evidența, păstrarea și transportul materialelor radioactive și materialelor fisionabile speciale, precum și gestiunea deșeurilor radioactive;

b) eliberează autorizații de asigurare a calității și de securitate nucleară unităților care desfășoară activități în domeniul nuclear și acordă personalului permisul de exercitare a acestor activități, în condițiile prevăzute de lege și normele tehnice specifice;

c) controlează respectarea legii și a normelor de securitate nucleară cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear de către unitățile și persoanele autorizate să exercite aceste activități;

d) avizează planurile de intervenție pentru cazurile de accident nuclear și participă, potrivit legii, la asigurarea intervenției;

e) controlează aplicarea prevederilor Programului de asigurare a calității la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, precum și la întreprinderile și unitățile care proiectează, produc și montează echipamentele, sistemele și construcțiile cu funcții de securitate nucleară;

f) controlează, la beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare, listele de furnizori acceptați de produse și servicii și actualizarea corectă a acestor liste în ceea ce privește respectarea cerințelor de asigurare a calității de către beneficiari, furnizorii și sub-furnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale, efectuând și controale prin sondaj necesare în acest scop;

g) aprobă planurile anuale de examinări tehnice pentru asigurarea calității elaborate de beneficiarii obiectivelor și instalațiilor nucleare cu privire la activitatea proprie și a furnizorilor de produse și servicii și inspectează modul de aplicare a acestuia;

h) în îndeplinirea sarcinilor de control stabilește măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

i) stabilește și percepe taxe pentru efectuarea evaluărilor, expertizelor, analizelor și controalelor în vederea emiterii autorizațiilor prevăzute de lege. Taxele se stabilesc cu acordul Ministerului Finanțelor și se fac venit la bugetul statului;

j) stabilește relații cu alte ministere și organisme naționale specializate din țară, precum și cu organisme naționale din alte țări și cu organizații internaționale de profil;

k) avizează importul de licențe, documentații, tehnologii de fabricație, echipamente, aparatură, surse de radiații și asistență tehnică necesare obiectivelor și instalațiilor nucleare din țară;

l) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, transportul materialelor fisionabile și radioactive, protecția contra radiațiilor, asigurarea calității și securitatea nucleară a instalațiilor;

m) face propuneri cu privire la probleme de standardizare și avizează standardele naționale în domeniul său de activitate;

n) avizează proiectele actelor normative care au implicații în domeniul nuclear, elaborate de organele competente;

o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Capitolul III

Organizare și funcționare

Art. 6. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are un colegiu de conducere care hotărăște în problemele generale privind activitatea comisiei.

Art. 7. - La ședințele colegiului de conducere pot fi invitați delegați ai unor ministere, instituții și organizații, ai unor institute de cercetare și proiectare interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și alți specialiști.

Art. 8. - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare are în conducerea sa un președinte cu rang de ministru secretar de stat.

Președintele îndeplinește și atribuțiile inspectorului de stat șef al activităților nucleare, împreună cu un inspector de stat șef adjunct.

Art. 9. - Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare reprezintă comisia în raporturile cu alte organe, organizații și persoane fizice din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 10. - În exercitarea atribuțiilor comisiei, președintele emite ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

Art. 11. - Atribuțiile și normele de funcționare ale compartimentelor din structura Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă de colegiul de conducere.