autentificare cu OpenID
Hotărâre privind repartizarea în muncă a absolvenților învățământului superior, promoția 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În conformitate cu legislația în vigoare se asigură locuri de muncă absolvenților învățământului superior, corespunzător pregătirii acestora.

Art. 2. - Locurile de muncă destinate ocupării de către absolvenți se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, care au în subordine unități economico-sociale.

Art. 3. - Pentru coordonarea activităților de stabilire a locurilor de muncă și repartizare a acestora pe specializări și pe facultăți se instituie o comisie centrală, coordonată de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Economiei Naționale, Oficiului pentru Administrația Locală și ai celorlalte ministere și organe centrale, ai organizațiilor studențești și facultăților.

Comisia își va stabili subcomisii de lucru pe specializări, formate din reprezentanții facultăților și conduse de reprezentanți ai ministerului sau organului central coordonator de ramură.

Modul de organizare și funcționare a comisiei și subcomisiilor se va stabili printr-un regulament adoptat de comisia centrală.

Art. 4. - Repartizarea nominală a absolvenților pe locurile de muncă se face pe specializări și în cadrul acestora pe facultăți.

Lucrările de repartizare nominală a absolvenților vor fi conduse de comisii alcătuite din cadre didactice și studenți desemnați de consiliul facultății. Președintele comisiei este decanul facultății sau un împuternicit al acestuia.

Comisiile de repartizare nominală se pot asocia pentru repartizarea în comun a absolvenților cu aceeași specializare din două sau mai multe facultăți.

Art. 5. - Beneficiază de locuri de muncă puse la dispoziție de comisiile de repartizare nominală absolvenții învățământului superior care nu au locul de muncă asigurat prin contractul de muncă sau de școlarizare. Absolvenții care au încheiat contracte de școlarizare cu unități economico-sociale vor fi repartizați la aceste unități pentru a fi încadrați pe posturi corespunzătoare studiilor.

Absolvenții învățământului superior seral și fără frecvență, în principiu, vor fi încadrați, potrivit legii, pe posturi corespunzătoare studiilor absolvite, în unitățile în care lucrează.

De asemenea, ei pot beneficia de repartizare pe alte locuri de muncă oferite de comisiile de repartizare, în limita locurilor de muncă rămase disponibile după repartizarea absolvenților de la învățământul de zi.

Art. 6. - Absolvenții care nu au promovat examenul de diplomă pot fi repartizați, la cerere, de către oficiul forței de muncă din județul de domiciliu, pe posturi pentru care îndeplinesc condițiile legale de încadrare.

Art. 7. - Absolvenții învățământului superior care au efectuat studiile în alte țări vor fi încadrați pe locuri de muncă în specialitatea absolvită, pe baza contractului de școlarizare, sau în oricare unitate, prin concurs.

Art. 8. - Atribuirea locurilor de muncă se face pe baza rezultatelor obținute în facultate sau, după caz, prin concurs în condițiile prevăzute de lege.

Locurile de muncă destinate repartizării nominale a absolvenților se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire. Comisiile pot lua în considerare, cu consultarea absolvenților, și alte criterii, cum ar fi: copii, căsătoria, direcția de aprofundare.

Eventualele contestații privind repartizarea locurilor de muncă se rezolvă în timpul desfășurării acțiunii de repartizare de către comisiile de repartizare nominală.

Posturile din învățământul superior, cele de personal de cercetare din unitățile de cercetare științifică și cele din unitățile de cultură se ocupă pe bază de concurs, care se organizează în unitățile titulare ale posturilor, înainte sau după repartizarea pe criteriul mediilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 9. - După repartizarea postului în ordinea mediilor, comisia eliberează absolventului o dispoziție de repartizare, pe un formular tipizat, după modelul anexat la prezenta hotărâre.

Art. 10. - Dispoziția de repartizare este obligatorie pentru unitatea nominalizată. Absolventul se va prezenta la locul de muncă înscris în dispoziția de repartizare în termen de 45 de zile de la repartizare, cu excepția absolvenților repartizați în învățământul preuniversitar, care se vor prezenta la locul de muncă repartizat la 1 septembrie. Locurile de muncă repartizate care nu se ocupă în termenul stabilit, cu excepția cazurilor pentru care există motive obiective dovedite de absolvenți, vor fi declarate vacante, dispoziția de repartizare pierzându-și valabilitatea. Aceste posturi pot fi ocupate ulterior prin concurs, organizat în unitățile respective.

Art. 11. - În baza dispoziției de repartizare, unitățile încheie cu absolvenții contract de muncă potrivit legii.

Salarizarea se stabilește în condițiile legii pentru primul și următorii ani de muncă, ținând seama de eventuala activitate salariată depusă anterior absolvirii învățământului superior.

Unitățile în care au fost repartizați absolvenți sunt obligate să le asigure acestora condiții de muncă și de viață corespunzătoare. În perioada necesară dobândirii cunoștințelor pentru atestarea pe post, corespunzător reglementărilor specifice unor domenii de activitate, absolvenților nu li se poate desface contractul de muncă pentru motive profesionale.

Schimbarea locului de muncă în altă unitate se poate face în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Absolvenții facultăților de medicină și farmacie vor efectua un an de internat generalizat în unitățile în care au fost repartizați, clinici universitare și secții ale spitalelor județene și municipale, după care vor ocupa locuri de muncă în rețeaua sanitară, prin concurs.

Art. 12. - Absolvenții care nu participă la repartizare sau nu acceptă posturile oferite de comisie vor putea fi încadrați în unități economico-sociale, prin concurs, în condițiile legii.

Art. 13. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru repartizarea în muncă a absolvenților din promoția anului 1990.


1990_70_pag11.png