autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii de comerț exterior „Farmexim” în subordinea Ministerului Sănătății
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim”, persoană juridică, cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” are ca obiect de activitate realizarea de operațiuni de comerț exterior, care sunt specifice unităților din domeniul ocrotirii sănătății populației, astfel:

a) exportul de produse biologice și medicamentoase, aparatură, instrumentar medical și alte materiale similare realizate de unitățile de stat și particulare din domeniul ocrotirii sănătății;

b) importul de medicamente, materii prime farmaceutice, produse medicamentoase dietetice, reactivi specifici, produse biologice, igienico-sanitare, stomatologice, precum și alte produse necesare asistenței medicale; importul de aparatură medicală, instrumentar și echipament medical și de laborator, piese de schimb, aparatură și tehnologii farmaceutice;

c) alte operațiuni de comerț exterior: realizarea de produse pentru export cu materiale furnizate de partenerii externi, acțiuni de cooperare și schimburi în producția și comercializarea produselor specifice ocrotirii sănătății, prestări de servicii de tratament și alte servicii în domeniul său de activitate;

d) exportul și importul de licențe, studii, proiecte, consulting, tehnologii, service, asistență tehnică, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii ocrotirii sănătății;

e) constituirea de societăți mixte de producție și/sau de comercializare sau altă formă de asociere, în țară sau străinătate, în domeniul ocrotirii sănătății, precum și acțiuni cu firme străine pe terțe piețe, în domeniul fabricării și comercializării unor produse realizate de unitățile de stat și particulare din domeniul ocrotirii sănătății;

f) efectuarea de operațiuni comerciale pentru realizarea de aport valutar cu produse și servicii din domeniul său de activitate;

g) alte operațiuni de vânzare-cumpărare, prestări de servicii și intermedieri efectuate cu persoane juridice sau fizice străine, din domeniul de activitate al ocrotirii sănătății.

Art. 3. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” funcționează pe criterii de eficiență economică și își acoperă cheltuielile în lei și în valută din veniturile proprii.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” se autoriză, se încheie și se derulează conform legislației în vigoare.

Art. 5. - Produsele și serviciile prevăzute la art. 2, necontractate până la data de 30 iunie 1990, se vor contracta și derula, începând cu data de 1 iulie 1990, de către Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim”.

Art. 6. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” se încadrează în gradul I de organizare.

Art. 7. - Ministerul Sănătății va stabili numărul de personal, structura organizatorică, statul de funcțiuni și regulamentul de organizare și funcționare ale Întreprinderii de comerț exterior „Farmexim”, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 8. - Se autoriză Ministerul Sănătății să folosească 50% din încasările în valută obținute din exportul produselor realizate în laboratoarele proprii, precum și alte operațiuni derulate prin Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste pentru plăți valutare proprii legate de importuri, cotizații, deplasări externe și altele, stabilite prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în valută.

Diferența de 50% urmează să fie decontată în lei de către Banca Română de Comerț Exterior, la cursul în vigoare la data încasării valutei.

Art. 9. - Disponibilitățile valutare pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste vor fi păstrate în cont deschis la Banca Română de Comerț Exterior și se vor reporta de la un an la altul.

Art. 10. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai planului și bugetului de stat pe anul 1990.