autentificare cu OpenID
Hotărâre privind preluarea patrimoniului și a unor activități ale fostei Uniuni a Asociațiilor Studenților Comuniști din România de către organizațiile studențești legal constituite la nivelul institutelor de învățământ superior din centrele universitare din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, activul și pasivul fostei Uniuni a Asociațiilor Studenților Comuniști, ale caselor de cultură studențești, Complexului cultural-sportiv studențesc Tei din București și Complexului cultural-sportiv studențesc din municipiul Cluj-Napoca sunt preluate de către organizațiile studențești legal constituite la nivelul institutelor de învățământ superior din centrele universitare.

Preluarea patrimoniului se va face proporțional cu numărul studenților din centrele universitare, pe baza datelor cuprinse în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1989.

Art. 2. - Casele de cultură studențești din centrele universitare se transformă, pe aceeași dată, în „Student cluburi”, ca unități cultural-artistice și de divertisment studențești, autofinanțate și cu personalitate juridică, subordonate organizațiilor studențești din centrele universitare respective.

Patrimoniul „Student cluburilor” se constituie din patrimoniul caselor de cultură ale studenților existent în momentul adoptării prezentei hotărâri.

Mijloacele de practică culturală aflate în dotarea cluburilor culturale studențești din unitățile de învățământ superior vor fi preluate de către organizațiile studențești din unitățile de învățământ respective, urmând ca ele să fie folosite în beneficiul tuturor studenților.

„Student cluburile” vor asigura condițiile de organizare și desfășurare a acțiunilor culturale, artistice, distractive, turistice, precum și a altor servicii pentru studenți. În cadrul „Student cluburilor” pot funcționa cercuri de cercetare-proiectare interdisciplinare care își desfășoară activitatea pe bază de contracte încheiate cu alte unități. La executarea contractelor participă studenți și cadre didactice care vor putea fi salarizate prin devizele lucrărilor respective.

Art. 3. - Pe data prezentei hotărâri se înființează complexele „Student parc” din București și „Student parc” din Cluj-Napoca, ca unități cultural-artistice, sportive și de divertisment studențești independente și autofinanțate.

Patrimoniul „Student parc” din București se constituie din activul și pasivul Complexului cultural-sportiv studențesc Tei, iar patrimoniul „Student parc” din Cluj-Napoca se constituie din activul și pasivul Complexului cultural-sportiv studențesc din Cluj-Napoca potrivit bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1989 și evidențelor contabile existente în momentul aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4. - „Student cluburile” din centrele universitare, precum și „Student parc” din București și „Student parc” din Cluj-Napoca sunt unități cu personalitate juridică proprie.

Conducerea acestora va fi asigurată de către consilii de conducere formate din reprezentanți special împuterniciți de către fiecare organizație studențească creată la nivel de institut de învățământ superior din centrul universitar respectiv.

Consiliile de conducere vor numi un birou executiv care va asigura conducerea operativă a unităților respective.

Art. 5. - Modul de organizare și funcționare, structura proprie și orice alte reglementări relative la administrarea „Student cluburilor”, precum și a „Student parc” din București și a „Student parc” din Cluj Napoca, se stabilesc în termen de maximum 30 de zile de la data prezentei hotărâri de către consiliile de conducere.

Art. 6. - Personalul salariat al caselor de cultură studențești din centrele universitare și al complexelor cultural-sportive din București și Cluj-Napoca se transferă în interesul serviciului la „Student cluburile” din centrele universitare, respectiv la „Student parc” București și „Student parc” Cluj-Napoca.

Prevederile acestui articol nu se referă la personalul care a îndeplinit funcții ideologice și de conducere politică.

Art. 7. - De activitățile desfășurate în cadrul „Student cluburilor” și în cadrul „Student parc” București și „Student parc" Cluj-Napoca vor beneficia toți studenții, precum și alte categorii de persoane prevăzute în regulamentele proprii.

De activitățile desfășurate în cadrul cluburilor organizate la nivelul institutelor de învățământ superior vor beneficia studenții institutelor respective, precum și alte categorii de persoane prevăzute în regulamentele proprii.

În toate situațiile studenții vor beneficia de aceste activități chiar dacă nu sunt membri ai organizațiilor studențești.

Art. 8. - Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se constituie, pe baze democratice, un comitet național al reprezentanților tuturor organizațiilor studențești legal constituite.

Până la constituirea comitetului, toate obiectele de patrimoniu și de investiții rămân în administrarea Ministerului Învățământului.