autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea unei moțiuni a Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă moțiunea Senatului prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Moțiunea Senatului României

Senatul României, alcătuit din reprezentanții legali ai națiunii, ales în urma scrutinului popular de la 20 mai, cu misiunea de a contribui la întemeierea unei noi Românii, democrate, se adresează poporului cu următoarea moțiune:

Convinși că nimeni și nimic nu va putea abate poporul român din drumul ales prin revoluția din decembrie 1989, membrii Senatului, împărtășind emoția și îngrijorarea legitime ale întregii populații a țării, condamnă în modul cel mai energic actele de violență și manifestările de vandalism la care s-au dedat, în ziua de 13 iunie 1990, elemente extremiste din Capitală și din alte localități, și care, prin sălbăticia și prin cruzimea metodelor folosite, reamintesc practicile sinistre din arsenalul de tip legionaro-fascist uzitate în trecut.

În aceste împrejurări, anihilarea acțiunii elementelor extremiste a avut loc prin riposta forțelor publice și a unui însemnat număr de cetățeni ai Capitalei și din județe.

Pornind de la faptul că violența atrage, de regulă, după sine, violență, Senatul își exprimă regretul că în procesul de restabilire a ordinii publice, în zilele de 14-15 iunie 1990, s-au produs excese, constând în molestarea unor persoane neimplicate direct în evenimente, devastarea sediilor unor instituții de stat și partide politice - F.S.N., P.N.L. și P.N.Ț.-c.d. -, amenințări la adresa unor personalități, acțiuni pe care Senatul le condamnă în mod hotărât, întrucât ele contravin principiilor de drept și instituțiilor democratice.

În aceste momente, este imperios necesar ca toate forțele politice ale țării, pe deasupra deosebirilor politice și programatice dintre ele, să acționeze în așa fel încât să facă să prevaleze interesele poporului român - continuarea și adâncirea cursului transformărilor structurale economice, sociale și politice, începute o dată cu revoluția din decembrie, instaurarea unei atmosfere de calm, de liniște și de respectare necondiționată a ordinii de drept.

Asigurând libera exprimare a opiniilor, atât prin mijloacele de informare de masă, cât și în adunări publice, Senatul cere guvernului, celorlalte organe cărora le revine răspunderea legală pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, să ia măsuri imediate pentru aplicarea întocmai a legilor țării și pentru sancționarea fermă a tuturor celor care au comis sau vor comite acte de încălcare a acestora.

Senatul cheamă toți cetățenii la rațiune și la înțelepciune, la responsabilitate și la acțiune constructivă necesare pentru înfăptuirea țelurilor sacre ale revoluției noastre.

Senatul consideră necesară instituirea unei comisii parlamentare comune din partea celor două camere, din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, comisie care să cerceteze evenimentele petrecute, cauzele care le-au generat și cui revine responsabilitatea.

Comisia va înainta parlamentului concluziile rezultate și propunerile de măsuri ce se impun.