autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modernizarea rețelei de drumuri existente și construcția de autostrăzi în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În scopul modernizării rețelei de drumuri și construirii de noi autostrăzi, lucrări de utilitate publică,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă programul național de modernizare a drumurilor și construcția de autostrăzi, prevăzut în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Beneficiarul de investiții al lucrărilor de modernizare a drumurilor și construcțiilor de autostrăzi este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, prin Administrația națională a drumurilor.

Art. 3. - Documentațiile tehnice necesare lucrărilor de modernizare a drumurilor și construcțiilor de autostrăzi vor fi elaborate de Institutul de proiectare transporturi auto, navale și aeriene, din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, cu respectarea reglementărilor privind avizarea documentațiilor.

La elaborarea proiectelor, institutul de proiectări transporturi auto, navale și aeriene poate colabora și cu alte institute de specialitate din țară și străinătate, inclusiv cu institute de consulting.

Art. 4. - Execuția lucrărilor de construire a autostrăzilor și de modernizare a drumurilor se poate realiza prin:

  • regii autonome și societăți comerciale specializate în construcții de drumuri și poduri din România;
  • asocieri de societăți române și firme străine pentru realizarea unuia sau mai multor loturi de lucrări;
  • societăți comerciale mixte.

Toate aceste categorii de unități de execuție pot funcționa și cu asociere de capital român sau străin.

Pentru lucrările de altă specialitate cum sunt: mutări sau protejări de instalații, conducte apă, canalizări, conducte petrol și gaze, rețele telefonice și electrice aeriene sau în cablu, irigații, alte instalații, execuția se contractează cu unități de construcții specializate din țară sau din străinătate.

Art. 5. - Acordarea execuției unei lucrări se face de către stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, de regulă pe bază de licitație pentru fiecare lucrare în parte. În toate cazurile criteriul de acordare va fi cel economic.

Statul român poate acorda execuția și exploatarea unor lucrări prin concesiune atunci când această formulă se impune din punct de vedere economic.

Art. 6. - Sursele de finanțare pot fi:

  • fonduri în lei acordate de statul român pe baza documentației tehnice și economice a fiecărei lucrări;
  • fonduri în valută provenite din credite de la B.I.R.D., B.E.R.D. și alte bănci agreate de statul român;
  • fonduri în valută asigurate de societățile străine cărora li se concesionează dreptul de execuție și exploatare;
  • fonduri în lei și valută ale societăților comerciale constituite în acest scop;
  • alte surse de finanțare agreate de statul român.

Art. 7. - Principala sursă de rambursare a capitalului investit pentru construcția de autostrăzi și drumuri expres va fi taxa de utilizare ce se instituie pe sectoare puse în funcțiune. Nivelurile taxelor de utilizare vor fi avizate de Ministerul Finanțelor. Orice modificare a taxelor se face la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și, după caz, și a societății căreia i s-a concesionat dreptul de exploatare, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Ministerul Finanțelor poate acorda scutiri de impozite pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la data începerii realizării de venituri impozabile de către societățile mixte sau cu capital străin. Pentru cota de beneficiu ce se investește în concesiune cu participare românească, pentru un termen de cel puțin 5 ani, impozitul pe beneficiul respectiv se poate reduce cu 50%.

Art. 9. - Se va putea acorda concesionarilor, în condițiile legii, posibilitatea reinvestirii unor părți din beneficiile realizate în scopul construirii și exploatării în lungul autostrăzilor de servicii publice, care pot să scurteze perioada de rambursare a capitalului investit, respectiv: moteluri, hoteluri, restaurante, stații de parcare, stații de benzină, ateliere de întreținere, stații de spălare și altele asemenea. De asemenea, se acordă investitorilor străini posibilitatea să-și transfere beneficiile din țară, în condițiile legii.

Art. 10. - Toate societățile și întreprinderile care participă la construcția autostrăzilor și la modernizarea de drumuri sunt supuse controlului economic și financiar conform prevederilor legale și supravegherii tehnice de specialitate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Beneficiarul de investiții prevăzut la art. 2 este în drept să retragă concesiunea în cazul nerespectării prevederilor contractuale.

Decizia de retragere a concesiunii dă dreptul beneficiarului de a prelua în mod temporar rolul concesionarului, până la stabilirea unei soluții definitive.

Art. 11. - Ocuparea terenurilor pentru modernizările de drumuri și construcțiile de autostrăzi se va face în limita suprafețelor minime necesare, conform legii.

Art. 12. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului este autorizat să facă investigații și să înceapă tratative cu societăți străine în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.