autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de stabilire a programelor de funcționare a magazinelor și unităților de alimentație publică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și de alimentație publică, indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să stabilească programul de funcționare a magazinelor și unităților de alimentație publică, prin glisare, astfel

a) în zilele de luni până vineri:

  • magazinele alimentare între orele 6,00-20,00;
  • magazinele nealimentare între orele 8,00-20,00;
  • unitățile de alimentație publică cu profil culinar și de cofetărie-patiserie între orele 7,00-21,00, iar restaurantele și unitățile cu program distractiv între orele 10,00 și 5,00 dimineața;

b) în zilele de sâmbătă astfel: magazinele generale alimentare și nealimentare cu două schimburi între orele 7,00-14,30; magazinele specializate de pâine între orele 6,30-17,00, iar unitățile de alimentație publică după programul de la lit. a.

Art. 2. - În zilele de duminică și alte sărbători legale vor funcționa, după necesități, între orele 7,00-11,00, unitățile situate în marile piețe agroalimentare, precum și magazinele specializate de pâine, lapte, sifonării, tutun-presă și florării.

Numărul magazinelor specializate care vor fi deschise duminica potrivit alineatului precedent va fi de cel puțin 30% din totalul acestora.

Unitățile de alimentație publică vor funcționa după programul unei zile normale de lucru, cu excepția cofetăriilor și patiseriilor, care vor fi deschise în proporție de 50% din totalul lor.

Pentru farmacii și stații PECO se vor stabili unități cu program de funcționare pe toată durata zilei, corespunzător solicitărilor specifice ale populației în aceste zile.

Art. 3. - Pentru satisfacerea unor cerințe specifice cu alimente, produse farmaceutice și carburanți-lubrifianți, în cantine, gări, autogări, aeroporturi, hoteluri și pe trasee turistice se va organiza serviciul de noapte.

Art. 4. - Programul concret de funcționare pentru fiecare magazin și unitate de alimentație publică se va stabili de către agenții economici care desfășoară activitate de comerț cu amănuntul și de alimentație publică, cu avizul primăriilor locale, pe baza consultării organelor sindicale și a reprezentanților consumatorilor.

Art. 5. - Pentru acoperirea programelor de funcționare stabilite la art. 1-3, agenții economici vor asigura numărul suficient de schimburi de lucru, ținând seama de necesitatea acordării a 2 zile libere săptămânal și a efectuării de către fiecare salariat a 40 ore de muncă săptămânal.

Personalul suplimentar poate fi angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau 1/2 normă, precum și în calitate de remizieri pentru activități determinate.

Pentru munca efectuată sâmbăta, duminica și în alte sărbători legale, personalul comercial va beneficia de un spor de salarizare de 100%.

Personalul care lucrează pe timp de noapte, între orele 22-6 dimineața, beneficiază de sporurile prevăzute de Codul muncii.

Art. 6. - Unitățile producătoare și cele de comerț cu ridicata vor organiza activitățile de producție și de livrare a produselor destinate aprovizionării populației, corelat cu programul de lucru obligatoriu stabilit prin prezenta hotărâre pentru magazine și unități de alimentație publică.

Personalul care participă la realizarea acestor activități beneficiază de aceleași drepturi prevăzute la art. 5.

Art. 7. - În toate unitățile cu amănuntul și de alimentație publică se vor afișa obligatoriu, la loc vizibil, la intrarea în magazin și în unitate pe secții, programul de funcționare stabilit, asigurându-se respectarea cu strictețe a acestuia fără întrerupere.

Agenții economici vor asigura o largă publicitate a programelor de funcționare stabilite pentru fiecare unitate, inclusiv prin mijloacele mass-media și afișaj în locurile publice.

Art. 8. - Nerespectarea programului de lucru obligatoriu stabilit, precum și neafișarea acestuia potrivit prevederilor din prezenta hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Totodată, persoanele vinovate vor răspunde și disciplinar, potrivit Codului muncii.

Art. 9. - Nerespectarea de care unitățile producătoare și cele ale comerțului cu ridicata a obligațiilor prevăzute de art. 6 se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 10. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 8 și 9 se face prin proces-verbal de către inspectorii comerciali de stat și inspectorii generali pentru expansiune comercială din teritoriu.

Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 12. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.