autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Oficiului muncii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Oficiul muncii, unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, cu sediul în municipiul București, având ca atribuții evidența muncii prestate de cetățenii români la misiunile diplomatice și la reprezentanțele autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine.

Art. 2. - (1) Oficiul muncii urmărește și asigură, la solicitarea misiunilor diplomatice și a reprezentanțelor autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine ca încheierea, executarea și încetarea raporturilor de muncă dintre aceste unități și cetățenii români să se facă cu respectarea legislației române, în care scop i se stabilesc următoarele atribuții:

a) organizează evidența muncii prestate de salariații români angajați în baza unor contracte individuale de muncă;

b) urmărește ca în contractele individuale de muncă părțile să negocieze toate drepturile și obligațiile prevăzute de legea română;

c) întocmește, completează și păstrează carnetele de muncă ale acestor salariați;

d) urmărește încasarea impozitului pe venit și a contribuției pentru asigurările sociale corespunzătoare salariilor stabilite între părți, în condițiile legii;

e) urmărește efectuarea plății către terți a datoriilor salariaților aflați în evidența oficiului;

f) asigură plata tuturor drepturilor de asigurări sociale ale salariaților potrivit legii;

g) eliberează acte de vechime în muncă și orice fel de adeverințe care atestă calitatea de salariați.

(2) La cererea celor interesați, Oficiul muncii poate efectua unele dintre prestațiile prevăzute la alin. 1 și în cazul unor cetățeni străini salariați la misiunile diplomatice sau reprezentanțele autorizate, cu sediul în România, ale unor persoane juridice străine.

Art. 3. - Ministrul muncii și ocrotirilor sociale va stabili, în conformitate cu legislația română, modalitatea de întocmire a contractelor de muncă, precum și nivelul minim al drepturilor de personal cuvenite salariaților încadrați la misiunile diplomatice și reprezentanțele autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine, inclusiv posibilitatea ca plata salariului să se facă în valută sau în lei, potrivit legii.

Art. 4. - Structura organizatorică și numărul de personal al Oficiului muncii sunt prevăzute în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Salarizarea personalului Oficiului muncii se face, pentru funcțiile de conducere, conform anexei nr. VI, cap. IV lit. j) din Legea nr. 57/1974, iar pentru funcțiile de execuție, corespunzător grupei a IV-a de ramuri stabilite de același act normativ.

Art. 6. - Fondurile necesare organizării și desfășurării activității Oficiului muncii se alocă de la buget, în care sens Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor modifica în mod corespunzător indicatorii financiari.

Art. 7. - Misiunile diplomatice și reprezentanțele autorizate, cu sediul în România, ale persoanelor juridice străine vor plăti Oficiului muncii, pentru serviciile prestate, un comision de 5% calculat la suma totală plătită de acestea pentru salariați, sumă în care se includ și impozitul pe salariu și contribuția la asigurări sociale.

Comisionul se va plăti în valută sau în lei, în funcție de modalitatea de plată a salariilor.

Oficiul muncii va ceda valuta încasată la balanța de plăți, iar sumele în lei aferente comisionului, la bugetul de stat.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.