autentificare cu OpenID
Hotărâre privind școlarizarea cetățenilor străini ca bursieri ai statului român
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Școlarizarea cetățenilor străini în România, în unitățile din rețeaua Ministerului Învățământului și Științei, ca bursieri ai statului român, se realizează:

a) în baza prevederilor programelor de aplicare a acordurilor interguvernamentale de colaborare culturală;

b) în funcție de interesele externe ale României, situație în care anual pot fi școlarizați 150 de cetățeni străini ca bursieri ai statului român, provenind, de regulă, din țări cu care România nu are perfectate documente de felul celor menționate la lit. a).

Repartizarea acestor burse pe țările beneficiare se va face de către Ministerul Afacerilor Externe - 80 de burse, Ministerul Comerțului și Turismului - 40 de burse și Ministerul Învățământului și Științei - 30 de burse.

Cifra totală se poate modifica în funcție de cerințe și posibilități, prin decizia comună a Ministerului Învățământului și Științei și Ministerului Finanțelor, modificându-se corespunzător și repartizarea acestei categorii de burse;

c) pe bază de reciprocitate, potrivit convențiilor de colaborare directă încheiată de către Ministerul Învățământului și Științei și, în cadrul autonomiei universitare, de către instituțiile de învățământ superior, cu instituții similare din străinătate;

d) la solicitarea unor instituții centrale interesate - ministere, Uniunea scriitorilor, Fundația culturală „România” și altele.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru bursele prevăzute la art. 1 se asigură, după caz:

 • prin bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei, pentru bursele menționate la art. 1 lit. a), b) și c);
 • din fondurile proprii ale instituțiilor centrale interesate, pentru bursele menționate la art. 1 lit. d).

Art. 3. - Cuantumul burselor acordate cetățenilor străini este cel prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Înscrierea la studii a cetățenilor străini ca bursieri ai statului român se face la Ministerul Învățământului și Științei, fără concurs, pe baza actelor de studii corespunzătoare, în funcție de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ solicitate de candidați.

Pentru profilurile de învățământ artistic, de arhitectură și de educație fizică și sport se vor susține probe eliminatorii de aptitudini, stabilite de instituțiile de specialitate.

Art. 5. - Bursele se acordă cetățenilor străini care beneficiază de acestea în condițiile prezentei hotărâri, indiferent de veniturile lunare realizate de părinți sau alți susținători legali, precum și de nivelul rezultatelor obținute la învățătură.

Art. 6. - Bursierii statului român: elevi, studenți, doctoranzi sau persoane înscrise la specializare beneficiază de burse, în limitele duratei studiilor, pe întregul an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacanță în care se află în România.

Bursele acordate de statul român se atribuie și pe durata anului pregătitor de limba română, dacă este cazul.

Plata burselor se suspendă după prima repetenție, urmând a se relua în anul de studii următor celui repetat.

Bursierii statului român beneficiază de burse încă 30 de zile după finalizarea studiilor liceale, superioare, de doctorat sau specializare postuniversitară cu durata de cel puțin un an.

Art. 7. - Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse în România, în condițiile prezentei hotărâri, dacă se înscriu în categoriile menționate la art. 1 lit. a)-d).

Art. 8. - Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 1990/1991.


[modificare] Anexă

Cuantumul lunar al burselor pentru cetățenii străini

 1. Pentru elevii din licee și din învățământul primar și gimnazial:
  • 600 lei alocație de hrană;
  • 40 lei regie pentru internat;
  • 20 lei regie pentru cantină.
 2. Pentru studenți, doctoranzi sau cetățeni veniți la specializare:
  • 750 lei alocație de hrană;
  • 60 lei regie pentru cămin;
  • 40 lei regie pentru cantină;
  • 50 lei cheltuieli personale.

Bursa poate fi atribuită în prestații (masa la cantină și camera în cămin) sau plătită în lei, la solicitarea beneficiarului.

Bursierii statului român beneficiază de asistență medicală gratuită.