autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial și a Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea și Acordul de cooperare economică, științifică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea, semnate la București la 7 august 1990.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea

Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea (denumite în continuare părți contractante),
dorind să dezvolte și să lărgească relațiile comerciale între cele două țări, pe baza egalității și avantajului reciproc,
ținând seama de relațiile prietenești existente între cele două țări,
având în vedere obiectivele Acordului general pentru tarife și comerț, la care ambele țări sunt părți contractante,
au convenit următoarele:

Articolul 1

1. Părțile contractante își vor acorda una alteia tratamentul națiunii celei mai favorizate în toate problemele privind comerțul între cele două țări.

2. Prevederile paragrafului precedent al acestui articol nu se vor aplica totuși la:

a) avantajele pe care oricare parte contractantă le-a acordat sau le poate acorda țărilor sale învecinate, pentru facilitarea traficului de frontieră, și
b) avantajele care rezultă dintr-o uniune vamală sau zonă de comerț liber la care oricare din părțile contractante este sau poate fi ulterior parte.

Articolul 2

Părțile contractante, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare din fiecare țară referitoare la importuri și exporturi, vor lua toate măsurile administrative, financiare și altele necesare pentru facilitarea importului și exportului de mărfuri între cele două țări.

Articolul 3

Importurile și exporturile de mărfuri între cele două țări vor fi efectuate pe baza contractelor care vor fi încheiate între persoane fizice și juridice din cele două țari, în conformitate cu prevederile acestui acord și cu legile și reglementările în vigoare în fiecare din țările respective.

Articolul 4

Toate plățile pentru bunuri și servicii între cele două țări vor fi efectuate în valută liber convertibilă, în conformitate cu legile și reglementările privind controlul devizelor, în vigoare în fiecare țară.

Persoanele fizice și juridice din cele două țări pot conveni și alte modalități de plată, cu respectarea legilor și reglementărilor lor respective.

Articolul 5

În scopul extinderii comerțului între cele două țări, părțile contractante vor încuraja și sprijini participarea la târgurile comerciale internaționale și organizarea de expoziții de către una din părțile contractante, pe teritoriul celeilalte.

Articolul 6

Părțile contractante, în conformitate cu legile și reglementările interne în vigoare în fiecare țară, vor excepta următoarele bunuri de la plata de taxe vamale, impozite și alte taxe, la importul și exportul lor:

a) mostre și materiale de reclamă fără valoare comercială;
b) unelte, scule și articole aduse pentru a fi asamblate, sau în scop de reparații, cu condiția ca astfel de unelte, scule și articole să fie reexportate;
c) mărfuri pentru târguri și expoziții permanente și temporare, cu condiția ca astfel de mărfuri să fie reexportate;
d) unelte specializate și echipamente, în mod normal neexecutate local, importate pentru construirea de fabrici și alte obiective industriale, dacă acestea sunt importate de către partea angajată în asemenea construcții, cu condiția ca astfel de unelte și echipamente să fie reexportate;
e) containere și ambalaje specializate, de tipul celor folosite în comerțul internațional, care urmează să fie returnate obligatoriu partenerului.

Articolul 7

Fiecare parte contractantă va acorda, în conformitate eu legile și reglementările sale respective, toate facilitățile de trecere, în tranzit pe teritoriul său, a mărfurilor care sunt:

a) originare de pe teritoriul oricăreia din părțile contractante și destinate altor țări;
b) originare din alte țări și destinate pentru cealaltă parte contractantă.

Articolul 8

Părțile contractante convin ca reprezentanții autorităților lor competente să se întâlnească, ori de câte ori va fi necesar, pentru a discuta derularea acestui acord și a face propuneri și recomandări pentru îndeplinirea acestuia, în cadrul Comisiei mixte pentru comerț și cooperare economică, științifică și tehnică, creată în baza Acordului de cooperare economică, științifică și tehnică semnat la București.

Articolul 9

Prevederile acestui acord nu vor limita dreptul fiecărei părți contractante de a aplica interdicțiile sau restricțiile de orice fel care au ca scop:

a) protejarea intereselor sale esențiale de securitate națională, sau
b) protejarea sănătății publice sau prevenirea bolilor și pestei la animale și plante, sau
c) protejarea patrimoniului național cu valoare istorică, artistică și arheologică.

Articolul 10

1. Părțile contractante vor încuraja soluționarea promptă și echitabilă a diferendelor comerciale între participanții la tranzacțiile economice reciproce din cele două țări, potrivit acestui acord.

2. Părțile contractante încurajează participanții la tranzacțiile economice reciproce să prevadă în contractele lor utilizarea arbitrajului pentru soluționarea diferendelor comerciale, în conformitate cu regulile de arbitraj, recunoscute pe plan internațional sau conform modalităților convenite de către participanții la tranzacția respectivă.

3. Arbitrajul poate avea loc în oricare țară care este parte la Convenția Națiunilor Unite pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, ale cărei prevederi vor fi respectate de ambele părți.

Articolul 11

1. Acest acord va intra în vigoare la data la care părțile contractante își notifică reciproc că toate cerințele legale pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.

2. Acest acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani și va continua să fie valabil dacă nici una din părțile contractante nu notifică, în scris, celeilalte părți contractante, cu șase luni înainte, intenția sa de încetare a valabilității acordului.

Articolul 12

Prevederile acestui acord vor continua să fie aplicate și după expirarea sa la toate tranzacțiile comerciale încheiate în perioada valabilității sale, dar neexecutate integral la data expirării sale.

Drept pentru care, subsemnații, corespunzător autorizați pentru aceasta de guvernele lor, au semnat acest acord.

Încheiat la București la data de 7 august 1990, în două exemplare originale în limbile română, coreeană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare între textele acestui acord, cel în limba engleză va fi text de referință.


Pentru Guvernul României, Adrian Năstase, ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Coreea, Choi Ho-Joong, ministrul afacerilor externe


[modificare] Acord de cooperare economică, științifică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea

Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea (denumite în continuare părți contractante),
ținând seama de relațiile prietenești existente între cele două țări,
dorind să întărească și să promoveze cooperarea economică, științifică și tehnică pe baza egalității și avantajului reciproc, și
recunoscând avantajul ce rezultă dintr-o astfel de cooperare,
au convenit următoarele:

Articolul 1

Părțile contractante vor lua toate măsurile corespunzătoare în cadrul legilor și reglementărilor lor respective pentru a încuraja și promova cooperarea economică, științifică și tehnică între cele două țări.

Articolul 2

Părțile contractante, în baza acestui acord, vor promova încheierea de aranjamente, pentru îndeplinirea acestuia, care să conțină detaliile și procedurile activităților de cooperare specifice, între persoanele fizice și juridice din cele două țări.

Articolul 3

Domeniile, formele și condițiile de cooperare între cele două țări vor fi negociate și convenite de către instituții, organizații, întreprinderi și alte părți interesate.

Articolul 4

Fiecare din părțile contractante va depune eforturile necesare pentru întărirea cooperării industriale și va admite pe teritoriul său investiții ale persoanelor fizice și juridice ale celeilalte părți contractante și va promova astfel de investiții în domenii cât mai largi posibile.

Articolul 5

Părțile contractante vor depune eforturile necesare pentru dezvoltarea cooperării științifice și tehnice între altele, prin:

a) schimb de rezultate ale cercetărilor, de publicații și informații de natură științifică și tehnică;
b) schimb de oameni de știință, cercetători, personal tehnic și alte categorii de experți;
c) organizarea și invitarea la seminarii, simpozioane, alte întâlniri și pregătirea de personal în domeniile științific și tehnic;
d) realizarea de proiecte comune de cercetare privind teme de interes reciproc;
e) orice alte forme convenite reciproc.

Articolul 6

1. În scopul coordonării activităților pentru îndeplinirea acestui acord și pentru a asigura condițiile optime pentru aplicarea lui, părțile contractante au convenit să constituie o Comisie mixtă pentru comerț și cooperare economică, științifică și tehnică (denumită în continuare comisia mixtă) formată din reprezentanți ai celor două părți contractante.

2. Atribuțiile comisiei mixte vor consta, în principal, în:

a) analizarea îndeplinirii acestui acord și a altor acorduri și înțelegeri încheiate între cele două țări;
b) examinarea posibilităților de creștere și diversificare a comerțului și cooperării economice, științifice și tehnice între cele două țări și stabilirea, ori de câte ori este necesar, de programe concrete de lucru în acest scop;
c) examinarea și prezentarea de propuneri cu scopul de a sugera părților contractante măsuri pentru dezvoltarea comerțului și a cooperării economice, științifice și tehnice.

3. Comisia mixtă se va întruni alternativ, la București și Seul, la date ce se vor conveni pe canale diplomatice.

Articolul 7

1. Acest acord va intra în vigoare la data la care părțile contractante își notifică reciproc că toate cerințele legale pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite.

2. Acest acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani și va continua să fie valabil dacă nici una din părțile contractante nu notifică în scris, cu șase luni înainte, intenția sa de încetare a valabilității acestui acord.

Articolul 8

Acest acord poate fi revizuit prin consens reciproc. Orice modificare sau încetare a valabilității acestui acord vor fi efectuate fără a prejudicia orice drept sau obligație rezultate sau contractate în baza acestui acord înainte de data efectivă a unei astfel de modificări sau încetări a valabilității.

Drept pentru care subsemnații, corespunzător autorizați pentru aceasta de guvernele lor, au semnat acest acord.

Încheiat la București la data de 7 august 1990, în două exemplare originale în limbile română, coreeană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, textul de referință va fi cel în limba engleză.


Pentru Guvernul României, Adrian Năstase, ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Coreea Choi Ho-Joong, ministrul afacerilor externe