autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare economică și industrială dintre România și Spania
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare economică și industrială dintre România și Spania, semnat la Madrid la 18 aprilie 1990.


[modificare] Acord de cooperare economică și industrială între România și Spania

România și Spania,
în dorința de a dezvolta cooperarea economică și industrială între cele două țări,
în scopul utilizării resurselor economice pentru dezvoltarea celor două țări , în cadrul unei cooperări ample și pe termen lung, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc,
considerând că înțelegerile și acordurile pe termen lung sunt utile pentru asigurarea unei cooperări stabile și reciproc avantajoase,
decise să realizeze cooperarea economică și industrială,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante vor promova dezvoltarea cooperării economice și industriale, având ca obiectiv creșterea și diversificarea relațiilor economice bilaterale. În ceea ce privește această cooperare, părțile contractante își vor acorda reciproc tratamentul cel mai favorabil posibil.

De asemenea, părțile contractante vor stimula și facilita cooperarea între persoanele fizice și juridice competente din ambele țări, conform legislațiilor lor interne.

Articolul 2

Cooperarea economică și industrială dintre România și Spania se va realiza în special prin:

  • cooperarea în domeniul explorării, prospectării, cercetării, tehnologiei, prelucrării și comercializării de materii prime și produse energetice ce prezintă interes pentru ambele țări;
  • construirea, modernizarea și dezvoltarea de instalații industriale prin furnizarea și montajul de fabrici industriale complete, echipamente și mașini;
  • elaborarea de studii privind proiecte de investiții și furnizarea de fabrici, punerea la dispoziție de documentații, cât și acordarea asistenței tehnice necesare;
  • achiziționarea și acordarea de licențe, accesul la know-how și schimbul reciproc de informații în sectoarele de interes comun;
  • crearea în ambele țări sau în terțe țări de societăți cu participare străină, de producție și comercializare.
Articolul 3

Condițiile concrete de cooperare economică și industrială se vor stabili prin contracte și acorduri între organizațiile economice și întreprinderile competente din România și Spania, în conformitate cu legislațiile lor interne.

Articolul 4

Părțile contractante se vor informa reciproc, în forma cea mai potrivită, asupra posibilelor proiecte de cooperare și realizare a lor.

De asemenea, vor contribui la îmbunătățirea schimbului reciproc de informații care sunt de interes pentru cooperarea în cadrul prezentului acord, în special acelea ce se referă la dispozițiile legale privind proiectele și programele economice, prioritățile stabilite în cadrul programelor și condițiilor de piață.

Articolul 5

În cadrul dispozițiilor legale în vigoare din ambele țări, părțile contractante vor promova și sprijini, în interesul reciproc, proiecte și acțiuni de cooperare între întreprinderi și organizații economice din România și Spania în terțe țări.

Articolul 6

Părțile contractante vor acorda o importanță specială acelor manifestări care conduc la dezvoltarea cooperării, cum sunt: târgurile, expozițiile specializate, simpozioanele și alte întâlniri între oameni de afaceri.

În acest scop vor stimula organizarea de astfel de acțiuni și vor promova participarea la acestea a întreprinderilor și organismelor din cele două țări.

Articolul 7

Părțile contractante, luând în considerație importanța finanțării pentru realizarea proiectelor de cooperare economică și industrială, se vor strădui să faciliteze accesul la credite, în condițiile cele mai favorabile posibile, pentru fiecare acțiune și proiect concrete de cooperare, conform legilor și reglementărilor respective din ambele țări.

Articolul 8

În scopul promovării cooperării economice și industriale, cele două părți vor acorda o atenție specială problemelor specifice pe care le prezintă cooperarea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

Articolul 9

Cooperarea la care se referă prezentul acord se va realiza în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de părțile contractante, care se vor strădui ca aceste obligații internaționale să nu împiedice sau să afecteze relațiile de cooperare dintre cele două țări.

În cazul în care apar dificultăți în aplicarea acestui acord datorită unor obligații internaționale menționate din partea oricăreia dintre părți, se vor realiza consultări în cadrul Comisiei mixte, pentru a găsi soluțiile cele mai bune, în spiritul cooperării la care se referă prezentul acord.

Articolul 10

Pentru a urmări îndeplinirea prezentului acord de cooperare economică și industrială, părțile contractante vor constitui o Comisie mixtă, formată din reprezentanți ai ambelor guverne.

Se vor putea integra în activitățile respectivei Comisii mixte, în calitate de specialiști, și reprezentanți de întreprinderi și instituții din cele două țări.

Comisia mixtă va putea constitui grupe de lucru pentru a hotărî asupra acțiunilor și proiectelor de cooperare și propune negocierea de convenții și acorduri, în domenii specifice, între organismele competente din cele două țări.

Comisia mixtă va analiza dezvoltarea relațiilor de cooperare economică și industrială dintre România și Spania și va stabili domeniile pentru care se consideră că poate fi amplificată această cooperare.

Comisia mixtă va examina, de asemenea, proiectele prezentate de părțile contractante și propunerile adecvate pentru realizarea cooperării economice și industriale. Comisia mixtă va prezenta ambelor guverne recomandările și propunerile pe care le consideră necesare.

Comisia mixtă se va reuni anual sau la cererea uneia dintre părțile contractante alternativ în România și Spania.

Articolul 11

Prezentul acord va intra în vigoare în momentul în care ambele părți contractante își vor comunica pe cale diplomatică că s-au îndeplinit în acest scop procedurile prevăzute de legislațiile țărilor respective și va avea o valabilitate de 10 ani începând cu data intrării în vigoare.

La terminarea perioadei de valabilitate, acordul se va prelungi automat pe perioade succesive de câte un an, dacă nici una din părți nu comunică în scris celeilalte intenția sa de a nu prelungi acordul cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării fiecărei perioade.

Articolul 12

La intrarea în vigoare a prezentului acord va înceta valabilitatea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică, încheiat între guvernele celor două țări, la București, la 19 ianuarie 1977.

Articolul 13

Expirarea prezentului acord nu va afecta îndeplinirea contractelor și înțelegerilor încheiate anterior în baza sa și nerealizate în timpul perioadei de valabilitate a acestuia.

Întocmit și semnat la Madrid la data de 18 aprilie 1990, în două exemplare originale în limbile română și spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
Mircea Mitran,
adjunct al ministrului afacerilor externe
Pentru Spania,
Francisco Fernandez Ordonez,
ministrul afacerilor externe