autentificare cu OpenID
Lege privind ratificarea Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 septembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 22 octombrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind ratificarea Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la data de 29 mai 1990.


[modificare] Acord de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare[1]

Părțile contractante:

 • angajate în respectarea principiilor fundamentale ale democrației multipartite, legalității, drepturilor omului și elementelor economiei de piață,
 • reamintind Actul final al Conferinței de la Helsinki, privind securitatea și cooperarea în Europa și îndeosebi Declarația de principii,
 • salutând intenția țărilor din Europa Centrală și de Est de a continua transpunerea în practică a democrației multipartite, întărind instituțiile democratice, legalitatea și respectarea drepturilor omului, precum și dorința lor de a realiza reforme pentru a evolua spre economii orientate către piață,
 • luând în considerare importanța unei cooperări strânse și coordonate în vederea promovării progresului economic al țărilor din Europa Centrală și de Est, ajutorării economiilor acestora pentru a deveni mai competitive pe plan internațional și sprijinirii reconstrucției și dezvoltării lor, reducând astfel, după caz, orice riscuri aferente finanțării economiilor lor,
 • convinse că înființarea unei instituții financiare multilaterale, europeană în esența și cu o largă reprezentare internațională prin membrii săi, va servi acestor scopuri și va constitui o nouă și unică structură a cooperării în Europa, au convenit să înființeze prin prezentul o bancă europeană pentru reconstrucție și dezvoltare (numită în cele ce urmează banca), ce va funcționa conform următoarelor prevederi:
Capitolul I
Scopul, funcțiunile și membrii
Articolul 1
Scopul

Contribuind la reconstrucție și progres economic, scopul băncii este de a accelera tranziția spre economiile orientate către piața liberă și de a promova inițiativa particulară și antreprenorială în țările Europei Centrale și de Est, angajate în aplicarea principiilor democrației multiple, pluralismului și economiei de piață.

Articolul 2
Funcțiunile

1. Pentru realizarea pe termen lung a scopului său de accelerare a tranziției țărilor din Europa Centrală și de Est spre economiile orientate către piață și de promovare a inițiativei particulare și antreprenoriale, banca va sprijini membrii săi beneficiari în realizarea unor reforme economice structurale și sectoriale, inclusiv demonopolizarea, descentralizarea și privatizarea, ajutând economiile acestora pentru a deveni pe deplin integrate în economia internațională, prin măsuri privind:

(i) promovarea, prin investitori particulari și alți investitori interesați, a înființării, ameliorării și dezvoltării activităților productive, competitive și din sectorul particular, îndeosebi în întreprinderile mici și mijlocii;
(ii) mobilizarea capitalului intern și extern și a unui management experimentat, în scopurile descrise la pct. (i);
(iii) accelerarea investițiilor productive, incluzând sectoarele serviciilor și financiar și infrastructurile aferente, în cazurile necesare sprijinirii inițiativei particulare și antreprenoriale, sprijinind astfel crearea unui climat competitiv, creșterea productivității și a nivelului de trai și îmbunătățirea condițiilor de muncă;
(iv) furnizarea de asistență tehnică pentru pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor semnificative, fie pe bază individuală, sau în contextul unor programe concrete de investiții;
(v) stimularea și încurajarea dezvoltării piețelor de capital;
(vi) acordarea de sprijin proiectelor justificate și viabile din punct de vedere economic și care implică mai mult de o țară membră beneficiară;
(vii) promovarea în întreaga sferă a activităților sale a unei dezvoltări eficiente, protejând mediul înconjurător și
(viii) întreprinderea altor activități și furnizarea altor servicii ce pot aprofunda aceste funcțiuni.

2. În realizarea acestor funcțiuni, banca va lucra în strânsă cooperare cu toți membrii săi și de o manieră pe care o consideră corespunzătoare conform clauzelor acestui acord, cu Fondul Monetar Internațional, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, Agenția pentru Garantarea Multilaterală a Investițiilor și Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și va coopera cu Națiunile Unite și agențiile sale specializate și alte organisme implicate, precum și orice instituție, publică sau particulară, implicată în dezvoltarea economică și investiții în țările Europei Centrale și de Est.

Articolul 3
Membrii

1. Calitatea de membru al băncii va fi deschisă

(i) (1) țărilor europene și

(2) țărilor neeuropene membre ale F.M.I. și

(ii) Comunității Economice Europene (CEE) și Băncii Europene de Investiții (BEI).

2. Țările care pot fi membre conform paragrafului 1 al acestui articol și care nu devin membre în conformitate cu art. 61 al acestui acord pot fi admise să devină membre ale băncii, în termeni și condiții ce pot fi determinate de bancă, după obținerea votului afirmativ a nu mai puțin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 3/4 din totalul puterii de vot a membrilor.

Capitolul II
Capitalul
Articolul 4
Capitalul autorizat

1. Capitalul inițial autorizat al băncii va fi de 10 miliarde ECU. Capitalul va fi împărțit într-un număr de 1.000.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10.000 ECU și care vor fi disponibile subscrierii numai de către membri, conform prevederilor art. 5 al acestui acord.

2. Capitalul inițial va fi împărțit în acțiuni vărsate și nevărsate. Suma inițială totală la valoare nominală a acțiunilor vărsate va fi de 3 miliarde ECU.

3. Capitalul autorizat poate fi majorat după o perioadă și când condițiile pot recomanda aceasta, prin votul a nu mai puțin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 3/4 din totalul puterii de vot a membrilor.

Articolul 5
Subscrierea acțiunilor

1. Fiecare membru va subscrie acțiuni la capitalul băncii, cu condiția îndeplinirii de către acesta a formalităților legale. Fiecare subscripție la capitalul inițial autorizat se va face pentru acțiuni vărsate și acțiuni nevărsate în proporție de 3 la 7. Numărul inițial de acțiuni disponibile a fi subscrise de către semnatarii care devin membri conform art. 61 al acordului este prevăzut în anexa A la acesta. Nici un membru nu va avea o subscripție inițială mai mică de 100 acțiuni.

2. Numărul inițial de acțiuni ce vor fi subscrise de țările admise ca membre în conformitate cu paragraful 2 al art. 3 al acestui acord, va fi determinat de Consiliul guvernatorilor cu condiția ca totuși să nu fie autorizată nici o astfel de subscripție ce ar avea drept efect reducerea procentului capitalului deținut de țările membre CEE, împreună cu CEE și BEI, sub majoritatea capitalului total subscris.

3. La intervale de nu mai puțin de cinci ani, Consiliul guvernatorilor va analiza capitalul băncii. În cazul unei majorări a capitalului autorizat, fiecare membru va avea o posibilitate rezonabilă de a subscrie în termenii uniformi și condițiile stabilite de Consiliul guvernatorilor și într-o proporție de majorare echivalentă cu proporția capitalului deținut de acesta imediat anterior majorării respective. Nici un membru nu va fi obligat să subscrie la orice majorare de capital.

4. La solicitarea unui membru, în condițiile prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, Consiliul guvernatorilor poate să-i majoreze subscripția sau să-i aloce acestuia, în cadrul capitalului autorizat, acțiuni ce nu sunt preluate de alți membri, cu condiția totuși ca această creștere să nu aibă drept efect reducerea procentului de capital deținut din țările membre CEE, împreună cu CEE și BEI, sub majoritatea capitalului total subscris.

5. Acțiunile inițial subscrise de membri vor fi emise la valoare nominală. Celelalte acțiuni vor fi emise la valoare nominală, exceptând cazul în care, Consiliul guvernatorilor cu un vot de nu mai puțin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentând mai puțin de 2/3 din totalul puterii de vot a membrilor, hotărăște în situații speciale emiterea lor în alte condiții.

6. Acțiunile nu vor fi angajate sau grevate în nici un fel și vor fi transferabile numai băncii în conformitate cu capitolul VII al acestui acord.

7. Datoria membrilor privind acțiunile va fi limitată la partea nevărsată din prețul lor de emisiune. În virtutea calității lor de membri, aceștia nu vor fi răspunzători pentru obligațiile băncii.

Articolul 6
Plata subscripțiilor

1. Plata acțiunilor vărsate la suma inițial subscrisă de fiecare semnatar al acestui acord, devenit membru în conformitate cu art. 61 al acestui acord, se va efectua în 5 rate, reprezentând fiecare 20% din această sumă. Fiecare membru va plăti prima rată în decursul a 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestui acord sau data depozitării instrumentelor sale de ratificare, acceptare sau aprobare conform art. 61, dacă această dată este ulterioară datei intrării în vigoare.

Celelalte patru rate vor fi datorate succesiv la un an de la data scadenței anterioare și vor fi plătite în condițiile respectării cerințelor legislative ale fiecărui membru.

2. 50% din plata fiecărei rate conform paragrafului 1 al acestui articol sau din plata făcută de către un membru admis în conformitate cu paragraful 2 al art. 3 al acestui acord, se poate efectua în bilete la ordin sau alte obligații emise de membrul respectiv și nominale în ECU, dolari S.U.A. sau yeni japonezi, care ar urma să fie încasate pe măsură ce banca are nevoie de fonduri pentru efectuarea de plăți necesare operațiunilor sale. Aceste note sau obligațiuni nu vor fi negociabile sau purtătoare de dobânzi și vor fi plătibile băncii la cerere, la valoarea nominală. Solicitările privind aceste bilete la ordin și obligațiuni se vor efectua la perioade rezonabile, astfel încât valoarea acestor solicitări în ECU, la data solicitării de la fiecare membru, să fie proporțională cu numărul acțiunilor subscrise vărsate și deținute de orice astfel de membru care emite bilete la ordin.

3. Toate obligațiile de plată ale membrilor în contul subscripției acțiunilor din cadrul capitalului inițial vor fi reglementate fie în ECU, dolari SUA sau yeni japonezi, pe baza cursului mediu de schimb al valutelor respective față de ECU pe perioada 30 septembrie 1989 - 31 martie 1991.

4. Plata sumei subscrise la capitalul nevărsat al băncii va fi solicitată în conformitate cu art. 17 și 42, numai în măsura în care banca are nevoie de aceasta pentru acoperirea pasivelor sale.

5. În situația solicitării unui vărsământ la care se face referire în paragraful 4 al acestui articol membrul va efectua plata în ECU, dolari SUA sau în yeni japonezi. Astfel de vărsăminte vor fi uniforme în valoare ECU la data solicitării vărsământului fiecărei acțiuni.

6. Nu mai târziu de o lună de la reuniunea inaugurală a Consiliului guvernatorilor, banca va stabili locul pentru efectuarea oricărei plăți prevăzute prin acest articol, cu condiția totuși ca plata primei rate, la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol, să se efectueze la Banca Europeană de Investiții, în calitatea acesteia de mandatar al băncii.

7. Pentru alte subscripții decât cele descrise în paragrafele 1, 2 și 3 ale acestui articol, plățile de către membri în contul subscripției acțiunilor vărsate la capitalul autorizat se vor efectua în ECU, dolari SUA sau yeni japonezi fie cash, fie în bilete la ordin sau în alte obligațiuni.

8. Pentru scopurile acestui articol, plata sau nominarea în ECU va include plata sau nominarea în orice valută pe deplin convertibilă care la data plății sau încasării este echivalentă cu valoarea obligației respective în ECU.

Articolul 7
Resursele curente de capital

Așa cum este folosit în acest acord, termenul resursele curente de capital ale băncii va include următoarele:

(i) capitalul autorizat al băncii, incluzând atât acțiunile vărsate, cât și cele nevărsate, subscrise conform art. 5 al acestui acord;
(ii) fonduri mobilizate prin împrumuturi efectuate de bancă pe baza competențelor conferite prin subparagraful (i) din art. 20 al acestui acord, la care este aplicabil angajamentul pentru solicitarea de vărsăminte prevăzut în paragraful 4 din art. 6 al acestui acord;
(iii) fonduri primite ca rambursare a împrumuturilor sau garanții și sume aferente lichidării investițiilor în fonduri proprii efectuate din resursele indicate în subparagrafele (i) și (ii) ale alcătui articol;
(iv) venituri provenite din împrumuturi și investiții în fonduri proprii, efectuate din resursele indicate în subparagrafele (i) și (ii) ale acestui articol și venituri provenind din diferite garanții și subscripții care nu fac parte din operațiunile speciale ale băncii;
(v) orice alte fonduri sau venituri primite de bancă, ce nu fac parte din resursele fondului special la care se face referire în art. 19 al acestui acord.
Capitolul III
Operațiuni
Articolul 8
Țările beneficiare și folosirea resurselor

1. Resursele și facilitățile băncii vor fi folosite exclusiv pentru aducerea la îndeplinire a scopului și realizarea funcțiunilor stabilite în art. 1 și 2 ale acestui acord.

2. Banca își poate conduce operațiunile în țări din Europa Centrală și de Est care înaintează ferm în tranziția spre economiile orientate către piață și promovarea inițiativei private și antreprenoriale și care aplică, prin măsuri concrete sau în alt mod, principiile stabilite în art. 1 al acestui acord.

3. În cazurile în care un membru ar putea să pună în aplicare măsuri care nu sunt conforme cu art. 1 din acest acord sau în împrejurări excepționale, Consiliul de administrație va analiza dacă accesul unui membru la resursele băncii trebuie suspendat sau altfel modificat și poate face recomandări corespunzătoare către Consiliul guvernatorilor. Orice decizie asupra acestor probleme va fi luată de Consiliul guvernatorilor cu o majoritate de nu mai puțin de două treimi din guvernatori, reprezentând nu mai puțin de trei pătrimi din puterea totală de vot a membrilor.

4. (i) Orice țară beneficiară potențială poate cere ca banca să ofere acces la resursele sale pentru scopuri limitate pe o perioadă de trei ani începând după intrarea în vigoare a acestui acord. Orice astfel de solicitare va fi anexată ca o parte integrantă a acestui acord imediat ce ea va fi făcută.

(ii) Într-o astfel de perioadă:
a) banca va pune la dispoziția unei astfel de țări și întreprinderilor din teritoriul său - la solicitarea lor - asistență tehnică și alte tipuri de asistență orientată către finanțarea sectorului său particular, facilitarea tranziției întreprinderilor proprietate de stat către controlul și proprietatea sectorului particular și sprijinirea întreprinderilor care să funcționeze pe baze competitive și să se orienteze spre participarea la economia orientată către piață, în proporțiile stabilite în paragraful 3 din art. 11 al acestui acord;
b) suma totală a oricărei asistențe astfel furnizate nu va depăși suma totală plătită de acea țară în contul cotelor sale sub formă cash sau bilete la ordin emise.
(iii) La sfârșitul acestei perioade, hotărârea de a acorda țării respective accesul peste limitele specificate în subparagrafele a) și b) va fi luată de Consiliul guvernatorilor cu o majoritate de nu mai puțin de 3/4 din guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 85 la sută din puterea de vot.
Articolul 9
Operațiuni curente și speciale

Operațiunile băncii vor consta din operațiuni curente finanțate din resursele curente de capital ale băncii la care se face referire în art. 7 al acestui acord și operațiuni speciale, finanțate din resursele fondurilor speciale la care se face referire în art. 19 al acestui acord. Cele două tipuri de operațiuni pot fi combinate.

Articolul 10
Separarea operațiunilor

1. Resursele curente de capital ale băncii, precum și cele ale fondurilor speciale vor fi păstrate, folosite, angajate, investite sau altfel utilizate, complet separat unele de altele. Situațiile financiare ale băncii vor prezenta rezervele împreună cu operațiunile sale curente și separat operațiunile sale speciale.

2. Resursele curente de capital ale băncii nu vor fi în nici un caz grevate de pierderi sau pasive rezultate din operațiunile speciale sau alte activități pentru care inițial au fost folosite sau angajate resursele fondurilor speciale sau folosite pentru a le degreva.

3. Cheltuielile aferente direct operațiunilor curente se vor suporta din resursele curente de capital ale băncii. Cheltuielile aferente direct operațiunilor speciale vor fi suportate din resursele fondurilor speciale. Orice alte cheltuieli în condițiile paragrafului 1 al art. 18 al acestui acord se vor suporta în maniera stabilită de bancă.

Articolul 11
Monede de funcționare

1. Banca își va desfășura operațiunile prin realizarea scopului și funcțiunilor sale stabilite în art. 1 și 2 ale acestui acord prin una din (sau toate) căile următoare:

(i) acordarea de împrumuturi, cofinanțarea împreună cu instituții multilaterale, bănci comerciale sau alte surse interesate, sau participarea la împrumuturi destinate întreprinderilor din sectorul particular, oricăror întreprinderi în proprietatea statului și care funcționează pe baze competitive și se îndreaptă spre participarea la economia orientată către piață și oricăror întreprinderi în proprietatea statului pentru facilitarea tranziției spre controlul și proprietatea particulară și îndeosebi facilitarea sau intensificarea participării capitalului particular și/sau străin la aceste întreprinderi;
(ii) a) investiții în capitalul propriu al întreprinderilor din sectorul particular;
b) investiții în capitalul propriu al oricărei întreprinderi în proprietatea statului care funcționează pe baze competitive și se îndreaptă spre participarea la economia orientată către piață și investiții în capitalul propriu al oricărei întreprinderi în proprietatea statului pentru facilitarea tranziției spre controlul și proprietatea particulară și îndeosebi facilitarea sau intensificarea participării capitalului particular și/sau străin la aceste întreprinderi și
c) garantarea, în cazul în care alte mijloace de finanțare nu sunt corespunzătoare, a emisiunilor de obligațiuni proprii atât de către întreprinderile sectorului particular, cât și de întreprinderile din proprietatea statului, la care se face referire la lit. b) de mai sus, pentru scopurile menționate în acest paragraf;
(iii) facilitarea accesului pe piețele interne și internaționale de capital al întreprinderilor din sectorul particular sau al altor întreprinderi la care se face referire în subparagraful (i) al acestui paragraf, în scopurile menționate în acel subparagraf, prin asigurarea de garanții, în cazul în care alte mijloace de finanțare nu sunt corespunzătoare, și prin consultanță financiară și alte forme de asistență;
(iv) folosirea resurselor fondurilor speciale în conformitate cu acordurile ce stabilesc folosirea acestora și
(v) acordarea de/sau participarea la împrumuturi și furnizarea de asistență tehnică pentru reconstrucția sau dezvoltarea infrastructurii, incluzând programele privind mediul înconjurător necesare pentru dezvoltarea sectorului particular și tranziția spre o economie orientată către piață.

În scopurile acestui paragraf, o întreprindere din proprietatea statului nu va fi considerată că funcționează competitiv decât dacă funcționează autonom într-un mediu de piață competitivă și dacă este supusă legii falimentului.

2. (i) Consiliul de administrație va analiza cel puțin anual operațiunile băncii și strategia de împrumuturi în fiecare țară beneficiară pentru a se asigura realizarea deplină a scopurilor și funcțiunilor băncii, prevăzute în art. 1 și 2 ale acestui acord. Orice hotărâre privind o astfel de analiză se va lua cu o majoritate de nu mai puțin de 2/3 dintre directori, reprezentând nu mai puțin de 3/4 din puterea totală de vot a membrilor.

(ii) Analiza menționată va implica luarea în considerare, inter alia, a progresului înregistrat de fiecare țară beneficiară în descentralizare, demonopolizare și privatizare și a ponderilor relative ale împrumuturilor acordate de bancă întreprinderilor particulare, întreprinderilor din proprietatea statului în procesul tranziției spre participarea la economia orientată către piață sau privatizare, pentru infrastructură, asistență tehnică sau în alte scopuri.

3. (i) Sectorului de stat nu i se va furniza mai mult de 40% din suma angajamentelor totale ale băncii pentru împrumuturi, garanții și investiții din fonduri proprii, fără prejudicierea celorlalte operațiuni ale sale la care se face referire în acest articol. O astfel de limită procentuală se aplică inițial pe o perioada de 2 ani de la data începerii operațiunilor băncii, luând anii împreună și după aceea pentru fiecare an fiscal ce urmează.

(ii) Pentru orice țară, pe o perioadă de 5 ani, sectorului de stat nu i se va furniza mai mult de 40%, în fiecare an, din suma angajamentelor totale ale băncii pentru împrumuturi, garanții și investiții în fonduri proprii, fără prejudicierea celorlalte operațiuni ale băncii la care se face referire în acest articol.
(iii) În scopurile acestui paragraf:
a) sectorul de stat include guvernele naționale și locale, instituțiile acestora și întreprinderile aflate în proprietatea sau controlate de oricare dintre ele;
b) un împrumut sau garanție acordate sau o investiție în fondurile proprii ale unei întreprinderi proprietate de stat care implementează un program de realizare a controlului și proprietății particulare nu vor fi considerate ca fiind acordate sectorului de stat;
c) împrumuturile acordate intermediarilor financiari, pentru a fi reîmprumutate sectorului particular nu vor fi considerate ca fiind acordate sectorului de stat.
Articolul 12
Limitarea operațiunilor curente

1. Suma totală a împrumuturilor în sold, investițiilor în fonduri proprii și a garanțiilor acordate de bancă prin operațiunile sale curente nu va fi majorată niciodată dacă print-o astfel de majorare se va depăși suma totală a întregului capital subscris, rezervelor și excedentului, incluse în resursele curente de capital.

2. Suma oricărei investiții în fonduri proprii nu va depăși în mod normal acel procent din capitalul propriu al întreprinderii implicate, ce va fi determinat drept corespunzător, printr-o regulă generală, de Consiliul de administrație. Banca nu va încerca să obțină printr-o astfel de investiție interese pentru controlul întreprinderii implicate și nu va exercita un astfel de control sau nu-și va asuma responsabilitatea direct pentru conducerea oricărei întreprinderi în care a investit, exceptând situațiile: unei nerealizări efective sau primejdie de nerealizare a oricăreia din investițiile sale; unei insolvabilității efective sau primejdie de insolvabilitate a întreprinderii în care a efectuat o investiție sau alte situații care, după părerea băncii amenință să pericliteze o instituție, cazuri în care banca poate lua acele măsuri și exercita acele drepturi pe care le consideră necesare pentru a-și proteja interesele.

3. Suma investițiilor efective ale băncii în fonduri proprii nu va depăși în nici un moment o sumă corespunzătoare întregului său capital subscris vărsat, excedentului și rezervelor generale.

4. Banca nu va emite garanții pentru credite de export și nu-și va asuma activități de asigurări.

Articolul 13
Principii de funcționare

1. Banca va funcționa în conformitate cu următoarele principii:

(i) banca va aplica tuturor operațiunilor sale principii bancare sănătoase;
(ii) operațiunile băncii vor include finanțarea unor proiecte concrete, fie individuale, fie în contextul unor programe concrete de investiții și asistență tehnică, în vederea îndeplinirii scopului și funcțiunilor sale, așa cum sunt prevăzute acestea în art. 1 și 2 ale acestui acord;
(iii) banca nu va întreprinde nici o finanțare pe teritoriul unui membru, dacă acesta nu este de acord;
(iv) banca nu va permite ca o sumă disproporționată a resurselor sale să fie folosită în beneficiul unui anumit membru;
(v) banca va căuta să mențină o diversificare rezonabilă a tuturor investițiilor sale;
(vi) înaintea acordării unui împrumut sau garanții sau participării la o investiție în fonduri proprii, solicitantul va prezenta o propunere adecvată, iar președintele băncii, pe baza unui studiu pregătit de experții băncii, va prezenta Consiliului de administrație un raport scris privind propunerea, împreună cu recomandările sale;
(vii) banca nu va întreprinde și nu va asigura nici o finanțare sau facilitate dacă solicitantul poate obține, în termeni și condiții pe care banca le consideră rezonabile, finanțare sau facilități suficiente din alte surse;
(viii) în furnizarea și garantarea unei finanțări sau asigurarea oricăror facilități, banca va analiza cu atenție perspectivele ca atât împrumutatul, cât și garantul acestuia, dacă este cazul, să-și poată îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare;
(ix) în cazul acordării unui împrumut direct, banca va permite împrumutatului utilizarea sumelor împrumutului pentru acoperirea cheltuielilor numai pe măsura efectuării lor;
(x) oricând poate proceda astfel în condiții satisfăcătoare, banca va căuta să-și reînnoiască fondurile prin vânzarea participațiilor la investiții către investitori particulari;
(xi) la investițiile sale în întreprinderi individuale, banca va întreprinde finanțarea în termenii și condițiile pe care le consideră corespunzătoare, având în vedere cerințele întreprinderii, riscurile asumate de bancă și termenii și condițiile obținute în mod normal de investitorii particulari pentru finanțări similare, banca nu va restricționa achiziționarea din orice țară a bunurilor și serviciilor finanțate din sumele oricărui împrumut, investiții sau alte finanțări întreprinse prin operațiunile curente sau fondurile speciale ale băncii și în toate cazurile corespunzătoare va condiționa împrumuturile și alte operațiuni de aranjarea unor invitații internaționale la ofertare și
(xiii) banca va lua măsurile necesare pentru a se asigura că sumele oricărui împrumut acordat, garantat sau la care participă, sau oricărei participări la fonduri proprii, sunt folosite numai în scopurile pentru care s-a acordat împrumutul sau s-a participat la fonduri proprii și cu atenția cuvenita privind considerațiile economice și de eficiență.
Articolul 14
Termeni și condiții pentru împrumuturi și garanții

1. În cazul acordării de împrumuturi, al participării la împrumuturi sau garantării acestora de către bancă, contractul va stabilii termenii și condițiile împrumutului sau garanției implicate, inclusiv cele privind rambursarea, dobânda și alte speze, taxe, scadențele și datele de plată privind împrumutul și respectiv garanția. La stabilirea acestor termeni și condiții, banca va trebui să țină seama pe deplin de necesitatea protejării veniturilor sale.

2. În cazul în care beneficiarul împrumuturilor sau garantării unor împrumuturi nu este el însuși membru al băncii, atunci când este de dorit, având în vedere diferitele abordări corespunzătoare întreprinderilor publice și în proprietatea statului în curs de tranziție spre controlul și proprietatea particulară, banca poate să solicite membrului sau membrilor pe al căror teritoriu urmează să se realizeze proiectul implicat, sau unei instituții publice sau oricărei instituții a membrului sau membrilor, acceptabile băncii, să garanteze rambursarea împrumutului și plata dobânzii și a altor speze și taxe aferente împrumutului în conformitate cu clauzele acestuia. Consiliul de administrație va analiza anual practica băncii în acest domeniu, acordând atenția cuvenită solvabilității băncii.

3. Contractul de împrumut sau garanție va preciza în mod expres valuta sau valutele, sau ECU, în care se vor efectua toate plățile către bancă.

Articolul 15
Comisioane și taxe

1. În plus față de dobândă, banca va percepe un comision la împrumuturile acordate sau la care participă, ca o parte a operațiunilor sale curente. Termenii și condițiile acestui comision vor fi stabilite de Consiliul de administrație.

2. În garantarea unui împrumut ca parte a operațiunilor sale curente sau în garantarea vânzării de hârtii de valoare pentru a asigura o compensare corespunzătoare a riscurilor sale, banca va percepe speze plătibile în cuantumul și la perioadele stabilite de Consiliul de administrație.

3. Consiliul de administrație poate stabili orice alte taxe ale băncii pentru operațiunile sale curente și orice comisioane, taxe sau alte speze pentru operațiunile fondurilor speciale.

Articolul 16
Rezerva specială

1. Suma comisioanelor și taxelor încasate de bancă în conformitate cu art. 15 al acestui acord se va constitui într-o rezervă specială ce va fi păstrată pentru acoperirea pierderilor băncii în conformitate cu art. 17 al acestui acord. Rezerva specială va fi plătibilă în acea formă lichidă ce poate fi hotărâtă de bancă.

2. Dacă Consiliul de administrație stabilește că mărimea rezervei speciale este adecvată, poate hotărâ ca din acel moment comisioanele sau taxele de garanție respective să formeze parte a venitului băncii.

Articolul 17
Metode de acoperire a pierderilor băncii

1. În operațiunile curente ale băncii, în cazul arieratelor sau neîndeplinirii unor obligații privind împrumuturile acordate, la care a participat, sau garantate de bancă, și în cazul pierderilor din garantarea unor emisiuni sau participării la fonduri proprii, banca va lua măsurile pe care le consideră necesare. Banca va constitui provizioane corespunzătoare pentru acoperirea pierderilor posibile.

2. Pierderile rezultate din operațiunile curente ale băncii vor fi suportate:

(i)în primul rând din provizioanele la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol;
(ii)în al doilea rând din venitul net;
(iii) în al treilea rând din rezerva specială prevăzută la art. 16 din acest acord;
(iv) în al patrulea rând din rezervele sale generale;
(v) în al cincilea rând din întregul capital vărsat;
(vi) în final, dintr-o sumă corespunzătoare a capitalului subscris nevărsat prin solicitarea de vărsăminte în conformitate cu prevederile paragrafelor 4 și 5 din art. 6 al acestui acord.
Articolul 18
Fondurile speciale

1. Banca poate accepta administrarea fondurilor speciale care sunt destinate să servească scopurilor și să intre în sfera funcțiunilor băncii. Întregul cost al administrării oricărui astfel de fond special va fi atribuit respectivului fond special.

2. Fondurile speciale acceptate de către bancă pot fi folosite de orice manieră și în orice termeni și condiții conforme scopului și funcțiunilor băncii și altor prevederi aplicabile ale acestui acord și cu acordul sau acordurile privind aceste fonduri.

3. Banca va adopta acele reguli și instrucțiuni speciale ce pot fi necesare pentru înființarea, administrarea și folosirea fiecărui fond special. Aceste reguli și instrucțiuni vor fi conforme cu prevederile acestui acord, cu excepția acelor prevederi expres aplicabile numai operațiunilor curente ale băncii.

Articolul 19
Resursele fondurilor speciale

Termenul resursele fondurilor speciale se va referi la resursele oricărui fond special și va include:

(i)fonduri accepte de bancă pentru includerea în orice fond special;
(ii) fonduri rambursate aferente unor împrumuturi sau garanții și sume ale investițiilor în fonduri proprii finanțate din resursele oricărui fond special care, conform regulilor și instrucțiunilor băncii ce guvernează fondul special respectiv sunt primite de către acesta;
(iii) venituri provenite din investirea resurselor fondurilor speciale.
Capitolul IV
Împrumuturi atrase și alte atribuții
Articolul 20
Atribuții generale

1. În plus față de atribuțiile specificate în acest acord, banca va avea competența:

(i) să împrumute fonduri din țările membre sau alte surse, întotdeauna cu condiția ca:
a) înaintea efectuării unei vânzări a obligațiunilor sale pe teritoriul unei țări, banca să obțină aprobarea acesteia și
b) în cazul în care obligațiunile băncii urmează să fie nominate în valuta unui membru, banca să obțină aprobarea acestuia;
(ii) să investească sau să depoziteze fondurile care nu-i sunt necesare pentru operațiunile sale;
(iii) să cumpere și să vândă hârtii de valoare pe piața secundară, pe care banca le-a emis sau le-a garantat, sau în care a investit;
(iv) să garanteze hârtii de valoare în care a investit pentru a facilita vânzarea lor;
(v) să garanteze sau să participe la garantarea hârtiilor de valoare emise de orice întreprindere în conformitate cu scopul și funcțiunile băncii;
(vi) să furnizeze consultanță și asistență tehnică care să servească scopului său și să se încadreze în funcțiunile sale;
(vii) să execute astfel de alte atribuții și să adopte astfel de reguli și instrucțiuni ce pot fi necesare sau corespunzătoare pentru aprofundarea scopului și funcțiunilor, conform prevederilor acestui acord și
(viii) să încheie acorduri de cooperare cu orice entitate sau entități publice sau particulare.

2. Orice hârtie de valoare emisă sau garantată de bancă va avea înregistrată pe față o declarație clară în sensul că aceasta nu este o obligație a nici unui guvern sau membru, exceptând cazul în care reprezintă de fapt obligația unui anumit guvern sau membru, situație în care aceasta se va preciza în mod expres.

Capitolul V
Valutele
Articolul 21
Stabilirea și folosirea valutelor

1. Pentru scopurile acestui acord, având în vedere necesitatea primordială de a-și proteja interesele financiare, oricând devine necesar să se stabilească dacă o valută este pe deplin convertibilă, această determinare va fi efectuată de bancă după consultare, dacă este necesar, cu Fondul Monetar Internațional.

2. Membrii nu vor impune nici o restricție asupra primirii, deținerii, folosirii sau transferului de către bancă a:

(i) valutelor sau ECU primite de bancă drept plată a subscripțiilor la capital conform art. 6 al acestui acord;
(ii) valutelor obținute de bancă prin împrumuturi atrase;
(iii) valutelor sau altor surse administrate de bancă drept contribuții la fondurile speciale și
(iv) valutelor primite de bancă drept plăți în contul: ratelor, dobânzilor, dividendelor sau altor taxe aferente împrumuturilor sau investițiilor sau sumelor rezultate din lichidarea acestor investiții, efectuate din oricare din fondurile la care se face referire în subparagrafele (i)-(iii) ale acestui paragraf sau ca plată a comisioanelor, taxelor și altor speze.
Capitolul VI
Organizare și conducere
Articolul 22
Structura

Banca va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administrație, un președinte, unu sau mai mulți vicepreședinți și alți funcționari și personal după cum se va considera necesar.

Articolul 23
Consiliul guvernatorilor - componență

1. Fiecare membru va fi reprezentat în Consiliul guvernatorilor de un guvernator și un supleant pe care îi va numi. Fiecare guvernator și supleant va servi interesul membrului care l-a numit. Nici un supleant nu va putea vota cu excepția cazului în care lipsește guvernatorul său. La fiecare reuniune anuală consiliul va desemna pe unul dintre guvernatori ca președinte care va deține această funcție până la alegerea următorului președinte.

2. Guvernatorii și supleanții vor îndeplini aceste funcții fără remunerare de la bancă.

Articolul 24
Consiliul guvernatorilor - atribuții

1. Toate atribuțiile băncii vor fi deținute de Consiliul guvernatorilor.

2. Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului de administrație oricare sau toate atribuțiile sale, cu excepția atribuțiilor pentru:

(i) admiterea de noi membri și stabilirea condițiilor admiterii lor;
(ii) majorarea sau diminuarea capitalului autorizat al băncii;
(iii) suspendarea unui membru;
(iv) hotărârea asupra obiecțiilor rezultate din interpretările sau aplicările acestui acord date de către Consiliul de administrație;
(v) autorizarea încheierii acordurilor generale pentru cooperarea cu alte organizații internaționale;
(vi) alegerea directorilor și președintelui băncii;
(vii) stabilirea remunerării directorilor și supleanților acestora și salariului și celorlalte condiții ale contractului de muncă al președintelui;
(viii) aprobarea, după analizarea raportului cenzorilor, a bilanțului general și situației beneficiilor și pierderilor băncii;
(ix) stabilirea rezervelor și repartiției beneficiilor nete ale băncii;
(x) modificarea acestui acord;
(xi) hotărârea de încetare a operațiunilor băncii și de repartizare a activelor sale și
(xii) exercitarea oricăror altfel de atribuții așa cum sunt stabilite în mod expres în acest acord pentru Consiliul guvernatorilor.

3. Consiliul guvernatorilor își va rezerva în întregime dreptul de a-și exercita atribuțiile în legătură cu orice probleme delegate Consiliului de administrație conform paragrafului 2 din acest articol sau altor prevederi ale acestui acord.

Articolul 25
Consiliul guvernatorilor - procedură

1. Consiliul guvernatorilor va ține o reuniune anuală și alte asemenea reuniuni ce pot fi prevăzute de către consiliu sau solicitate de către Consiliul de administrație. Reuniunile Consiliului guvernatorilor vor fi convocate de către Consiliul de administrație ori de câte ori cererea este făcută de cel puțin 5 membri ai băncii care dețin nu mai puțin de 1/4 din totalul puterii de vot a membrilor.

2. 2/3 dintre guvernatori vor constitui un cvorum pentru orice reuniune a Consiliului guvernatorilor, cu condiția ca această majoritate să reprezinte nu mai puțin de 2/3 din puterea totală de vot a membrilor.

3. Printr-o instrucțiune, Consiliul guvernatorilor poate să stabilească o procedură prin care Consiliul de administrație poate, când consideră o astfel de acțiune recomandabilă, să obțină un vot al guvernatorilor asupra unei probleme concrete fără convocarea unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor.

4. Consiliul guvernatorilor și, în măsura în care este autorizat, Consiliul de administrație pot să adopte astfel de reguli și instrucțiuni și să înființeze astfel de organe subsidiare, ce pot fi necesare sau corespunzătoare pentru desfășurarea activităților băncii.

Articolul 26
Consiliul de administrație - componența

1. Consiliul de administrație va fi compus din 23 membri care nu vor fi membri ai Consiliului guvernatorilor și din care:

(i) 11 vor fi aleși de guvernatori ce reprezintă Belgia, Danemarca, Franța, Republica Federală Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgul, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economică Europeană și Banca Europeană de Investiții și
(ii) 12 vor fi aleși de guvernatori ce reprezintă ceilalți membri, din care:
a) 4 de către guvernatorii ce reprezintă țările enumerate în anexa A la acest acord, drept țările din Europa Centrală și de Est eligibile pentru asistență din partea băncii;
b) 4 de către guvernatori ce reprezintă țările enumerate în anexa A la acest acord drept alte țări europene;
c) 4 de către guvernatori ce reprezintă țările enumerate în anexa A la acest acord drept țări neeuropene.

Atât directorii, cât și membrii ai căror guvernatori i-au ales pot reprezenta și membrii care le atribuie voturile.

2. Directorii vor fi persoane cu înaltă competență în problemele economice și financiare și vor fi aleși în conformitate cu anexa B la acest acord.

3. Pentru a avea în vedere modificarea numărului membrilor băncii, Consiliul guvernatorilor poate spori sau micșora numărul sau revizui componența Consiliului de administrație, cu vot afirmativ de nu mai puțin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 3/4 din totalul puterii de vot a membrilor. Fără a prejudicia exercitarea acestor atribuții pentru alegerile ulterioare, numărul și componența celui de-al doilea Consiliu de administrație vor fi conform prevederilor paragrafului 1 al acestui articol.

4. Fiecare director își va numi un supleant cu puteri depline care să acționeze în locul său când lipsește. Directorii și supleanții vor fi cetățeni ai țărilor membre. Nici un membru nu va fi reprezentat de mai mult de un director. Un supleant poate participa la ședințele consiliului, dar poate vota numai când ține locul directorului său.

5. Directorii vor deține funcția pe o perioadă de trei (3) ani și vor putea fi realeși, cu condiția ca primul Consiliu de administrație să fie ales de către Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurală și va deține funcția până la reuniunea anuală imediat următoare a Consiliului guvernatorilor sau dacă consiliul va decide astfel la reuniunea anuală respectivă, până la reuniunea anuală ulterioară acesteia. Aceștia vor continua să funcționeze până la alegerea succesorilor și prezentarea lor la post. Dacă postul unui director devine vacant cu mai mult de 180 zile înainte de termen, pentru restul perioadei, guvernatorii care au ales inițial directorul vor alege un succesor în conformitate cu anexa B la acest acord. Pentru o astfel de alegere va fi necesară o majoritate a voturilor deținute de acești guvernatori. Dacă postul de director devine vacant cu 180 zile sau mai puțin înaintea termenului, pentru restul perioadei poate fi ales un succesor în mod similar, prin voturile obținute de guvernatori care au ales directorul inițial, în acest caz fiind necesară o majoritate a voturilor deținute de acești guvernatori. În perioada în care postul rămâne vacant, supleantul directorului inițial va exercita atribuțiile acestuia, cu excepția atribuției de numire a unui supleant.

Articolul 27
Consiliul de administrație - atribuții

Fără a prejudicia atribuțiile Consiliului guvernatorilor prevăzute în art. 24 al acestui acord, Consiliul de administrație va răspunde de conducerea operațiunilor generale ale băncii și, în acest scop, pe lângă atribuțiile care-i revin în mod expres din acest acord, va exercita toate atribuțiile care i-au fost delegate de către Consiliul de administrație și îndeosebi

(i)pregătirea lucrărilor Consiliului guvernatorilor;
(ii)stabilirea politicilor și luarea deciziilor, în conformitate cu indicațiile generale ale Consiliului guvernatorilor, cu privire la împrumuturi, garanții, investiții în fonduri proprii, împrumuturi atrase de bancă, furnizare de asistență tehnică și alte operațiuni ale băncii;
(iii) prezentarea la fiecare reuniune anuală pentru aprobare de către Consiliul guvernatorilor a conturilor verificate pentru fiecare an financiar și
(iv) aprobarea bugetului băncii.
Articolul 28
Consiliul de administrație - procedură

1. Consiliul de administrație va funcționa în mod normal la sediul principal al băncii și se va întruni ori de câte ori o va cere activitatea băncii.

2. O majoritate a directorilor va constitui un cvorum pentru orice ședință a Consiliului de administrație, cu condiția ca această majoritate să reprezinte nu mai puțin de 2/3 din puterea totală de vot a membrilor.

3. Consiliul guvernatorilor poate adopta instrucțiuni conform cărora, dacă un membru nu este reprezentat de un director de naționalitatea sa, acesta poate trimite un reprezentant, fără drept de a vota, pentru a participa la orice ședință a Consiliului de administrație atunci când se discută o problemă care îl privește în mod deosebit.

Articolul 29
Votarea

1. Puterea de vot a fiecărui membru va fi egală cu numărul acțiunilor subscrise de către acesta la capitalul băncii. În situația în care orice membru nu își achită o parte din suma datorată în contul obligațiilor aferente capitalului vărsat conform art. 6 al acestui acord, pe durata neîndeplinirii obligației respective, acest membru nu-și va putea exercita procentul puterii sale de vot care corespunde procentului pe care suma datorată și neplătită îl reprezintă față de suma totală a acțiunilor subscrise vărsate de membrul respectiv la capitalul băncii.

2. La votarea în Consiliul guvernatorilor, fiecare guvernator va fi îndreptățit să dea voturile membrului pe care îl reprezintă. Exceptând cazul în care acest acord prevede în mod expres altfel, hotărârile privind toate problemele prezentate Consiliului guvernatorilor vor fi luate cu o majoritate a puterii de vot a membrilor ce votează.

3. La votarea în Consiliul de administrație, fiecare director va fi îndreptățit să dea numărul de voturi la care are dreptul guvernatorului care l-a ales. Un director ce reprezintă mai mult de un membru, poate da separat voturile membrilor pe care îi reprezintă. Exceptând cazurile în care acest acord prevede altfel, precum și cazurile de hotărâri de politică generală în care acestea se vor lua cu o majoritate de nu mai puțin de 2/3 din totalul puterii de vot a membrilor ce votează, hotărârile privind toate problemele ce vor fi prezentate Consiliului de administrație vor fi luate cu o majoritate a puterii de vot a membrilor ce votează.

Articolul 30
Președintele

1. Prin votul unei majorități a numărului total al guvernatorilor, care să reprezinte nu mai puțin de majoritatea puterii totale de vot a membrilor, Consiliul guvernatorilor va alege președintele băncii. Președintele, pe durata deținerii funcției, nu va fi un guvernator, director sau un locțiitor al acestora.

2. Perioada de exercitare a funcției de președinte va fi de 4 ani. El poate fi reales. Totuși, el va ceda funcția atunci când Consiliul guvernatorilor va decide astfel prin votul afirmativ al guvernatorilor, reprezentând nu mai puțin de două treimi din totalul puterii de vot a membrilor. Dacă funcția de președinte devine vacantă, din orice motiv, Consiliul guvernatorilor, conform prevederilor paragrafului 1 din acest articol, va alege un succesor pentru o perioadă de până la patru ani.

3. Președintele nu va vota, exceptând cazul în care va exprima un vot decisiv în situația unei diviziuni egale. Președintele poate participa la reuniunile Consiliului guvernatorilor și va conduce ședințele Consiliului de administrație.

4. Președintele va fi reprezentantul legal al băncii.

5. Președintele va fi șeful personalului băncii. El va răspunde de organizarea, numirea sau demiterea funcționarilor și personalului conform reglementărilor ce vor fi adoptate de Consiliul de administrație. În numirea funcționarilor și personalului, sub rezerva competenței tehnice și eficienței care sunt de importantă crucială, el va acorda atenția cuvenită recrutării personalului pe o largă bază geografică din țările membre ale băncii.

6. Președintele va conduce, sub direcția Consiliului de administrație, activitățile curente ale băncii.

Articolul 31
Vicepreședintele

1. Unu sau mai mulți vicepreședinți vor fi numiți de către Consiliul de administrație la recomandarea președintelui. Consiliul de administrație poate determina perioada pentru care vicepreședintele va deține această funcție, își va exercita autoritatea și își va îndeplini atribuțiile în administrarea băncii. În absența sau incapacitatea președintelui, un vicepreședinte va exercita autoritatea și va îndeplini funcțiile președintelui.

2. Un vicepreședinte poate participa la ședințele Consiliului de administrație, dar nu va avea drept de vot la aceste ședințe, dar poate da votul decisiv când acționează în locul președintelui.

Articolul 32
Caracterul internațional al băncii

1. Banca nu va accepta fonduri speciale sau alte împrumuturi sau asistență care pot într-un fel oarecare prejudicia, abate sau altera scopul sau funcțiunile sale.

2. Banca, președintele său, vicepreședintele (vicepreședinții), funcționarii și personalul vor lua în considerare, în deciziile lor, numai considerații relevante pentru scopul, funcțiunile și operațiunile băncii, așa cum s-au stabilit în acest acord. Astfel de considerații vor fi întărite imparțial pentru a realiza și îndeplini scopul și funcțiunile băncii.

3. Președintele, vicepreședintele (vicepreședinții), funcționarii și personalul băncii, în exercițiul funcțiunii, vor presta munca lor în totalitate pentru bancă și nu pentru alte autorități. Fiecare țară membră a băncii va respecta caracterul internațional al activității sale, nu va influența și nu se va lăsa influențată în exercitarea drepturilor și obligațiilor sale.

Articolul 33
Amplasarea sediilor

1. Sediul principal al băncii va fi amplasat în Londra.

2. Banca poate să înființeze agenții sau birouri sucursale pe teritoriile oricărui membru.

Articolul 34
Depozitarii și Canalele de comunicație

1. Fiecare membru va desemna banca sa centrală sau orice altă instituție ce poate fi convenită cu banca, drept depozitară pentru toate activele băncii în valuta sa, precum și alte active ale băncii.

2. Fiecare membru va desemna o instituție oficială adecvată cu care banca să poată comunica în legătură cu orice problemă rezultând din acest acord.

Articolul 35
Publicarea rapoartelor și asigurare informațiilor

1. Banca va publica un raport anual care conține o situație verificată a conturilor sale și la intervale de 3 luni sau mai puțin va transmite membrilor un rezumat al situației sale financiare și o situație a beneficiilor și pierderilor care să prezinte rezultatele operațiunilor băncii. Conturile financiare vor fi ținute în ECU.

2. Banca va prezenta un raport anual privind impactul activităților sale asupra mediului înconjurător și poate publica alte asemenea rapoarte pe care le consideră necesare pentru realizarea scopurilor sale.

3. Copii ale tuturor rapoartelor, situațiilor și publicațiilor elaborate conform acestui articol vor fi distribuite membrilor.

Articolul 36
Alocarea și repartizarea venitului net

1. Consiliul guvernatorilor va determina, cel puțin anual, ce parte din venitul net al băncii, după constituirea provizioanelor pentru rezerve și dacă este necesar împotriva posibilelor pierderi conform paragrafului 1 al art. 17 din acest acord, va fi alocată la excedent sau în alte scopuri și ce parte, dacă aceasta va exista, va fi repartizată. Orice astfel de decizie privind alocarea venitului net al băncii pentru alte scopuri va fi luată de o majoritate de nu mai puțin de doua treimi (2/3) dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de două treimi (2/3) din totalul puterii de vot a membrilor. Nici o astfel de alocare sau repartizare nu va fi făcută până când rezerva generală nu va fi în sumă de cel puțin 10% din capitalul autorizat.

2. Orice repartizare conform paragrafului precedent se va face proporțional cu numărul de acțiuni vărsate deținute de fiecare membru, cu condiția ca în calcularea acestui număr să se țină seama numai de plățile primite în cash sau bilete la ordin încasate în contul acestor acțiuni până la sau la sfârșitul anului financiar respectiv.

3. Plățile către fiecare membru se vor face în maniera ce va fi stabilită de Consiliul guvernatorilor. Astfel de plăți și utilizarea lor de către țara beneficiară se vor face fără restricție din partea oricărui membru.

Capitolul VII

Retragerea și suspendarea calității de membru. Suspendarea temporară și terminarea operațiunilor

Articolul 37
Dreptul membrilor de a se retrage

1. Orice membru se poate retrage din bancă în orice moment prin transmiterea unei notificări în scris la sediul principal al băncii.

2. Retragerea unui membru va deveni efectivă, iar calitatea sa de membru va înceta la data menționată în notificarea sa, dar în nici un caz la mai puțin de șase (6) luni după ce banca a primit o astfel de notificare. Totuși, în orice moment înainte ca retragerea să devină efectivă, membrul poate anunța banca în scris în legătură cu anularea notificării sale privind intenția de retragere.

Articolul 38
Suspendarea calității de membru

1. Dacă un membru nu își îndeplinește oricare din obligațiile sale fată de bancă, banca poate să îi suspende calitatea de membru prin hotărârea majorității, de nu mai puțin de două treimi (2/3) din numărul guvernatorilor, reprezentând nu mai puțin de două treimi (2/3) din puterea totala de vot a membrilor. Membrul astfel suspendat va înceta automat să fie membru la un an de la data suspendării sale, cu excepția cazului în care se ia o hotărâre, cu cel puțin aceeași majoritate pentru restabilirea calității de membru.

2. Cât timp are suspendată această calitate, un membru nu-și poate exercita nici un drept în cadrul acestui acord, cu excepția dreptului de retragere, dar va fi supus, în continuare tuturor obligațiilor sale.

Articolul 39
Reglementarea conturilor cu foști membrii

1. După data la care un membru își pierde această calitate, el își păstrează obligațiile directe și obligațiile conexe față de bancă, atâta timp cât a rămas nerambursată orice parte din împrumuturile, investițiile în fonduri proprii și garanțiile contractate înainte de a înceta să fie membru, încetând însă să aibă obligații privind împrumuturile, investițiile în fonduri proprii și garanțiile pe care banca le-a contractat ulterior sau să participe la veniturile și cheltuielile băncii.

2. În momentul în care un membru își pierde această calitate, banca va face aranjamentele necesare pentru ca acesta să-și răscumpere acțiunile sale ca parte a reglementării conturilor cu un astfel de membru potrivit prevederilor acestui articol. În acest scop, prețul de răscumpărare a acțiunilor va fi valoarea menționată în registrele băncii la data încetării calității de membru, prețul de cumpărare inițial al fiecărei acțiuni fiind valoarea maximă.

3. Plata pentru acțiunile răscumpărate de bancă conform acestui articol va fi guvernată de următoarele condiții:

(i) orice sumă datorată fostului membru pentru acțiunile sale va fi reținută, atâta timp cât acesta, banca sa centrală sau orice instituție sau organism al acestuia rămân obligate față de bancă, ca împrumutat sau garant, iar această suma poate fi opțional utilizată de bancă pentru orice obligație ajunsă la scadență. Nici o sumă nu va fi reținută în contul obligației membrului inițial, rezultând din subscrierea de acțiuni potrivit art. 6 paragrafele 4, 5 și 7 din acest acord. În orice caz, nici o sumă datorată unui membru pentru acțiunile lui nu se va achita timp de 6 luni de la data la care acesta încetează să fie membru;
(ii) Plățile pentru acțiuni se vor face din timp în timp pe măsura predării lor de către fostul membru în măsura în care suma datorată ca preț de răscumpărare conform paragrafului 2 din acest articol depășește volumul obligațiilor totale aferente împrumuturilor, investițiilor în fonduri proprii și garanțiilor din subparagraful (i) al acestui paragraf, până când membrul a primit integral prețul de răscumpărare;
(iii) plățile se vor face în condițiile, la datele și în valutele pe deplin convertibile sau ECU, pe care banca le va stabili;
(iv) dacă banca a înregistrat pierderi la unele garanții și participări la împrumuturi sau împrumuturi nerambursate la data la care un membru își pierde această calitate, sau dacă banca înregistrează o pierdere netă în investițiile în fonduri proprii deținute de acesta la data respectivă, iar suma acestor pierderi depășește suma rezervei constituite pentru pierderi la data la care membrul și-a pierdut această calitate, acest membru va rambursa la cerere suma cu care ar fi fost diminuată valoarea acțiunilor sale, dacă pierderile ar fi fost luate în considerare când s-a determinat prețul de răscumpărare. În plus, membrul inițial ar rămâne obligat pentru orice solicitare privind subscripția neachitată potrivit art. 6 paragraful 4 din acest acord, în măsura în care ar fi trebuit să răspundă dacă reducerea capitalului ar fi avut loc, iar solicitarea s-ar fi făcut în momentul în care s-a determinat prețul de răscumpărare a acțiunilor sale.

4. Dacă banca își încetează operațiunile conform art. 41 din acest acord în 6 luni de la data la care orice membru își pierde aceasta calitate, toate drepturile acestuia vor fi stabilite conform prevederilor art. 41-43 din acest acord.

Articolul 40
Suspendarea temporară a operațiunilor

În caz de urgentă, Consiliul de administrație poate suspenda temporar operațiunile cu privire la noi împrumuturi și garanții, garantarea unor emisiuni și asistență tehnică și investiții în fonduri proprii până când apare posibilitatea de acțiune și reconsiderare de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 41
Încetarea operațiunilor

Banca își poate înceta operațiunile cu votul a nu mai puțin de 2/3 dintre guvernatori, reprezentând nu mai puțin de 3/4 din puterea totală de vot a membrilor.

După această încetare a operațiunilor, banca își va înceta imediat toate activitățile, cu excepția acelora legate de realizarea, conservarea și păstrarea în bună ordine a activelor și reglementarea obligațiilor sale.

Articolul 42
Răspunderea membrilor și plata creanțelor

1. În cazul încetării operațiunilor băncii, obligațiile tuturor membrilor pentru subscripțiile la capitalul băncii care nu au fost solicitate vor continua până când vor fi onorate toate creanțele creditorilor, inclusiv creanțele conexe.

2. Creditorii din cadrul operațiunilor curente care dețin creanțe directe vor fi plătiți în primul rând din activele băncii și în al doilea rând din plățile către bancă aferente părții vărsate din capital și neplătite încă și apoi din plățile aferente părții nevărsate din capitalul subscris. Înainte de a se efectua orice fel de plată către creditorii ce dețin creanțe directe, Consiliul de administrație va întreprinde aranjamentele pe care le consideră necesare pentru a asigura o distribuire pro rata către creditorii care dețin creanțe directe și creanțe conexe.

Articolul 43
Repartizarea activelor

1. Nu se va efectua nici o repartizare membrilor în contul subscripțiilor lor la capitalul băncii până când:

(i) nu s-au achitat toate datoriile față de creditori sau nu s-au efectuat prevederi în acest sens și
(ii) Consiliul guvernatorilor, prin votul a nu mai puțin de 2/3 din guvernatori, exercitând nu mai puțin de 3/4 din totalul puterii de vot, nu a hotărât să efectueze repartizarea.

2. Orice repartizare a activelor băncii către membri va fi proporțională cu capitalul deținut de fiecare membru și se va efectua în acel moment și în acele condiții pe care banca le va considera corecte și echitabile. Cota din activele repartizate nu trebuie să fie uniformă din punctul de vedere al categoriei activelor. Nici un membru nu va avea dreptul să-și primească partea lui în cadrul unor astfel de repartizări de active înainte de a-și achita toate obligațiile față de bancă.

3. Orice membru care primește active distribuite potrivit acestui articol va avea aceleași drepturi față de aceste active pe care banca le-a avut anterior repartizării lor.

Capitolul VIII

Statutul, imunitățile, privilegiile și scutirile

Articolul 44
Scopurile capitalului

Pentru ca banca să-și îndeplinească funcțiile care i-au fost încredințate, statutul, imunitățile, privilegiile și scutirile enunțate în acest capitol vor fi acordate băncii pe teritoriul fiecărei țări membre.

Articolul 45
Statutul băncii

Banca va poseda personalitate juridică deplină și, în speță, capacitatea juridică:

(i) de a contracta;
(ii) de a dobândi și de a dispune de proprietăți imobiliare și mobiliare;
(iii) de a acționa în justiție.
Articolul 46
Poziția băncii cu privire la acțiuni în justiție

Banca poate fi acționată în justiție numai la o instanță cu jurisdicție competentă din teritoriile unui membru în care banca are o reprezentanță, are un agent împuternicit să accepte serviciul sau notificarea acțiunii, sau a emis sau garantat hârtii de valoare. Totuși, nu se vor intenta acțiuni de către membri sau persoane care acționează în numele său pentru drepturi derivate din drepturile membrilor. Proprietatea și activele băncii, oriunde ar fi amplasate sau de oricine ar fi deținute, sunt imune față de orice formă de confiscare, sechestru sau execuție, înainte de pronunțarea sentinței definitive împotriva băncii.

Articolul 47
Imunitatea activelor față de sechestru

Proprietatea și activele băncii, oriunde ar fi amplasate și de oricine ar fi deținute, sunt imune de percheziție, rechiziționare, confiscare, expropriere sau orice altă formă de sechestru prin acțiune executivă sau legislativă.

Articolul 48
Imunitatea arhivelor

Arhivele băncii și în general toate documentele care îi aparțin sau sunt deținute de ea vor fi inviolabile.

Articolul 49
Libertatea activelor față de restricții

În măsura în care este necesar pentru realizarea scopului și funcțiunilor băncii și în condițiile prevederilor acestui acord, întreaga proprietate și activele băncii vor fi libere de restricții, reglementări, controale și moratorii de orice natură.

Articolul 50
Privilegiul comunicațiilor

Fiecare membru va acorda comunicațiilor oficiale ale băncii același tratament pe care-l acordă comunicațiilor oficiale cu ceilalți membri.

Articolul 51
Imunități ale funcționarilor și angajaților

Toți guvernatorii, directorii, supleanții, funcționarii și angajații băncii și experții îndeplinind misiuni pentru bancă vor fi imuni față de procedura legală în raport cu actele exercitate de ei în calitatea lor oficială, cu excepția cazului în care banca le retrage această imunitate și se vor bucura de inviolabilitatea hârtiilor și documentelor oficiale. Această imunitate nu se va aplica totuși răspunderii civile în cazul pagubelor rezultate din accidentele de trafic rutier cauzate de un astfel de guvernator, director, supleant, funcționar, angajat sau expert.

Articolul 52
Privilegii ale funcționarilor și angajaților

1. Toți guvernatorii, directorii executivi, supleanții, funcționarii și angajații băncii și experții care îndeplinesc misiuni pentru bancă:

(i) nefiind localnici vor beneficia de aceleași imunități față de restricțiile privind imigrarea, necesitățile de înregistrare a străinilor și obligații în ce privește serviciul militar și aceleași înlesniri în ce privește restricțiile de schimb valutar care sunt acordate de către membri reprezentanților persoanelor oficiale și angajaților de grad similar ai altor țări membre;
(ii) vor beneficia de același tratament în ce privește facilitățile de transport care sunt acordate de membri reprezentanților, persoanelor oficiale și angajaților de grad similar ai altor țări membre.

2. Soțiile și membrii familiilor acestor directori, supleanți ai directorilor, funcționari, angajați și experți ai băncii care locuiesc în țara în care se găsește sediul băncii vor putea fi angajați în acea țară. Soțiile și membrii familiilor acelor directori, supleanți ai directorilor, funcționarilor și experților care locuiesc într-o țară în care este amplasată orice sucursală sau birou al băncii vor trebui, oricând este posibil, în conformitate cu legea națională a acelei țări, să aibă aceeași posibilitate în acea țară. Pentru realizarea prevederilor acestui paragraf, banca va negocia acorduri concrete cu țara în care se află sediul băncii și, după caz, cu celelalte țări implicate.

Articolul 53
Scutirea de impozite

1. În cadrul sferei activităților sale oficiale, banca, activele ei, proprietatea și venitul său vor fi scutite de toate impozitele directe.

2. Dacă se cumpără sau se utilizează bunuri și servicii de valoare substanțială necesare pentru exercitarea activităților oficiale ale băncii și dacă prețul acestor bunuri sau servicii include impozite sau taxe, țara membră care a încasat impozitele sau taxele, dacă acestea se pot identifica, va lua măsurile adecvate pentru a acorda scutirea de astfel de impozite și taxe sau a prevedea rambursarea lor.

3. Bunurile importate de bancă și necesare pentru exercitarea activităților sale oficiale vor fi scutite de toate impozitele și taxele de import și de toate prohibițiile și restricțiile la import.

În mod similar, bunurile exportate de barcă și necesare pentru exercitarea activităților sale oficiale vor fi scutite de toate impozitele și taxele de export și de toate restricțiile și prohibițiile la export.

4. Bunurile dobândite sau importate și scutite de impozite conform acestui articol nu vor fi vândute, închiriate, împrumutate sau abandonate contra plată sau gratuit cu excepția condițiilor stabilite de membrii care au acordat scutirea sau rambursarea.

5. Prevederile acestui articol nu se vor aplica impozitelor și taxelor care nu sunt altceva decât taxe pentru utilizarea serviciilor publice.

6. Directorii, supleanții, funcționarii și angajații băncii vor trebui să plătească o taxă internă în beneficiul băncii din salariile și indemnizațiile plătite de bancă în condițiile ce vor fi stabilite și regulile ce vor fi adoptate de Consiliul guvernatorilor într-o perioadă de 1 an de la data intrării în vigoare a acestui acord. De la data la care se aplică această taxă, astfel de salarii și indemnizații vor fi scutite de impozitul național pe venit. Țările membre pot totuși să ia în considerare salariile și indemnizațiile astfel scutite, atunci când se evaluează volumul impozitelor ce se vor aplica veniturilor din alte surse.

7. Independent de prevederile paragrafului 6 din acest articol, o țară membră poate depune cu instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare o declarație conform căreia această țară își rezervă dreptul pentru sine, pentru subdiviziunile sale politice sau autoritățile sale locale de a impozita salariile și indemnizațiile plătite de bancă cetățenilor sau naționalilor unei astfel de țări. Banca va fi scutită de orice obligație de plată, deținere sau încasare de astfel de taxe. Banca nu va face nici o rambursare pentru astfel de taxe.

8. Paragraful 6 din acest articol nu se va aplica pensiilor și anuităților plătite de bancă.

9. Nici un fel de impozitare nu se va face asupra vreunei obligații sau hârtii de valoare emise de bancă, inclusiv orice dividend sau dobândă la acestea, indiferent de cine sunt deținute, în situația:

(i) în care se face discriminare împotriva unei astfel de obligații sau hârtii de valoare, exclusiv pentru motivul că este emisă de bancă; sau
(ii) dacă singura bază jurisdicțională pentru o astfel de impozitare este locul sau valuta în care acestea sunt emise, plătibilă sau plătită, sau amplasarea oricărei reprezentanțe sau birou de afaceri deținut de bancă.

10. Nici o impozitare, de nici un fel, nu se va percepe cu privire la orice obligație sau hârtie de valoare garantată de bancă, incluzând orice dividend sau dobândă aferentă, indiferent de cine sunt deținute, în situația:

(i) în care se face discriminare împotriva unei astfel de obligații sau hârtii de valoare exclusiv pentru că este garantată de bancă; sau
(ii) dacă singura bază jurisdicțională pentru o astfel de impozitare este amplasarea oricărei reprezentanțe sau birou de afaceri deținut de bancă.
Articolul 54
Aplicarea capitalului

Fiecare membru va întreprinde acele acțiuni necesare în scopul punerii în aplicare a prevederilor menționate în acest capitol și va informa banca de acțiunile detaliate pe care le-a întreprins.

Articolul 55
Suspendarea imunităților, privilegiilor și scutirilor de taxe

Imunitățile, privilegiile și scutirile de taxe conferite conform acestui capitol sunt acordate în interesul băncii. Consiliul de administrație poate suspenda în măsura și potrivit condițiilor pe care le poate hotărî, orice imunități, privilegii și scutiri de taxe conferite conform acestui capitol, în cazurile în care astfel de acțiuni ar fi cele mai adecvate, după părerea sa, intereselor băncii. Președintele va avea dreptul și datoria să suspende orice imunitate, privilegiu sau scutire de taxe a oricărui funcționar, angajat sau expert al băncii, altul decât președintele sau un vicepreședinte, dacă, după părerea sa, imunitatea, privilegiul sau scutirea de taxe ar împiedica cursul justiției și poate fi suspendat fără a prejudiciu interesele băncii. În împrejurări similare și în aceleași condiții Consiliul de administrație va avea dreptul și datoria să suspende orice imunitate, privilegiu sau scutire de taxe ale președintelui și fiecărui vicepreședinte.

Capitolul IX
Amendamente, interpretări, arbitraj
Articolul 56
Amendamente

1. Orice propunere de a introduce modificări în acest acord, fie că vine de la un membru, un guvernator sau de la directorii executivi, va fi comunicată președintelui Consiliului guvernatorilor care va prezenta propunerea în fața consiliului. Dacă amendamentul propus este aprobat de consiliu, banca va întreba toți membrii, folosind un mijloc rapid de comunicație, dacă acceptă amendamentul propus. Exceptând prevederile art. 8 paragraful 4, când nu mai puțin de 3/4 din membri, incluzând cel puțin 2 țări din Europa Centrală și de Est, enumerate în anexa A la acest acord, deținând nu mai puțin de 4/5 din puterea totală de vot a membrilor, au acceptat amendamentele propuse, banca va certifica faptul printr-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor.

2. Independent de paragraful 1 al acestui articol:

(i) acceptul tuturor membrilor va fi necesar în cazul oricărui amendament prin care se modifică:
a) dreptul de retragere din bancă;
b) dreptul legat de cumpărarea acțiunilor de participare le capital prevăzut prin art. 5 paragraful 3 din acest acord;
c) limitarea obligațiilor prevăzute în art. 5 paragraful 7 din acest acord și
d) scopul și funcțiunile băncii definite de art. 1 și 2 din acest acord;
(ii) acceptul a nu mai puțin de 3/4 din membrii având nu mai puțin de 85% din totalul puterii de vot a membrilor va fi necesar în cazul oricărui amendament la paragraful 4 din art. 8 al acestui acord.

Când cerințele pentru acceptarea acestui amendament propus au fost îndeplinite, banca va certifica acest fapt printr-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor.

3. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toți membrii în 3 luni de la data comunicării oficiale, prevăzute în paragrafele 1 și 2 ale acestui articol, numai dacă nu se specifică o perioadă diferită de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 57
Interpretare și aplicare

1. Orice problemă de interpretare sau aplicare a prevederilor acestui acord care apare între orice membru și bancă sau între oricare din membrii băncii va fi supusă Consiliului de administrație pentru a se lua o decizie. Dacă o țară membră nu este reprezentată de un director de naționalitatea sa în consiliu, în cazul în care se analizează o problemă care afectează în mod deosebit țara respectivă, aceasta va avea dreptul să fie reprezentată direct în ședința Consiliului de administrație care va analiza problema respectivă. Totuși, reprezentantul unui astfel de membru nu va avea drept de vot. Un astfel de drept de reprezentare va fi reglementat de Consiliul guvernatorilor.

2. În orice caz în care Consiliul de administrație a luat o decizie conform paragrafului 1 al acestui articol, orice membru poate cere ca problema să fie adusă la cunoștința Consiliului guvernatorilor, a cărui decizie va fi definitivă. Până la rezultatul analizei în Consiliul guvernatorilor, banca poate, în măsura în care consideră ca este necesar, să acționeze pe baza hotărârii Consiliului de administrație.

Articolul 58
Arbitraj

Oricând apare un dezacord între bancă și o țară care a încetat să fie membră, sau între bancă și orice membru după adoptarea unei hotărâri de terminare a operațiunilor băncii, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de bancă, altul de către membrul cu care banca este în dezacord sau fostul membru și un al treilea arbitru, care, numai dacă părțile nu hotărăsc altfel, va fi numit de președintele Curții Internaționale de Justiție sau orice altă autoritate care a fost desemnată conform reglementărilor adoptate de Consiliul guvernatorilor. O majoritate a voturilor arbitrilor va fi suficientă pentru adoptarea unei decizii definitive și obligatorii pentru părți. Al treilea arbitru va deține depline puteri să reglementeze toate problemele de procedură în orice caz de dezacord între cele 2 părți.

Articolul 59
Aprobare implicită

Ori de câte ori aprobarea oricărui membru este necesară înaintea oricărei acțiuni întreprinse de bancă, cu excepția art. 56 al acestui acord, aprobarea sau acceptarea vor fi considerate implicite, exceptând cazul în care membrul respectiv face obiecție într-o perioadă de timp rezonabilă pe care banca o poate stabili atunci când anunță membrul respectiv despre acțiunea propusă.

Capitolul X
Prevederi finale
Articolul 60
Semnarea și depunerea

1. Acest acord, depus la Guvernul Republicii Franceze (în cele ce urmează numit depozitar) va rămâne deschis până la 31 decembrie 1990 pentru semnare de către membrii potențiali ale căror nume sunt cuprinse în anexa A a acestui acord.

2. Depozitarul va transmite copii certificate ale acordului tuturor semnatarilor.

Articolul 61
Ratificarea, acceptarea sau aprobarea

1. Acordul va face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse, conform paragrafului 2 din acest articol, la depozitar nu mai târziu de 31 martie 1991. Depozitarul va înștiința pe ceilalți semnatari despre fiecare depunere și data acesteia.

2. Orice semnatar poate deveni parte la acest acord prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare la un an după data intrării sale în vigoare sau, dacă este necesar, până la o altă dată care poate fi decisă de o majoritate a guvernatorilor reprezentând o majoritate a puterii totale de vot a membrilor.

3. Un semnatar al cărui instrument la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol este depus înainte de data la care acest acord intră în vigoare va deveni membru al băncii la acea dată. Orice alt semnatar care îndeplinește prevederile paragrafului precedent va deveni membru al băncii la data la care este depus instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare.

Articolul 62
Intrarea în vigoare

1. Acest acord va intra în vigoare când instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse de semnatarii ale căror subscripții inițiale reprezintă nu mai puțin de două treimi din totalul subscripțiilor stabilite în anexa A la acest acord, incluzând cel puțin două din țările Europei Centrale și de Est, enumerate în anexa A la acest acord.

2. Dacă acest acord nu va intra în vigoare până la 31 martie 1991, depozitarul poate convoca o conferință a membrilor potențiali interesați pentru a hotărâ cursul viitor de acțiune și a decide o nouă dată la care instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse.

Articolul 63
Reuniunea inaugurală și începerea operațiunilor

1. Imediat ce acest acord intră în vigoare potrivit art. 62 fiecare membru va numi un guvernator. Depozitarul va convoca prima ședință a Consiliului guvernatorilor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui acord conform art. 82 sau cât mai repede posibil după această dată.

2. La prima sa reuniune Consiliul guvernatorilor:

(i) va alege președintele;
(ii) va alege directorii băncii conform art. 26 din acest acord;
(iii) va face aranjamentele pentru stabilirea datei începerii operațiunilor băncii și
(iv) va face și alte aranjamente necesare pentru pregătirea începerii operațiunilor băncii.

3. Banca va înștiința membrii asupra datei de începere a operațiunilor sale.

Întocmit la Paris la 29 mai 1990, într-un singur original ale cărui texte în limbile engleză, franceză, germană și rusă sunt autentice deopotrivă, care va fi depozitat în arhivele depozitarului care va trimite copii certificate fiecăruia dintre ceilalți membri potențiali ale căror nume apar în anexa A la acest acord.


[modificare] Anexa A

Subscripțiile inițiale la capitalul autorizat pentru membrii potențiali care pot deveni membri în concordanță cu articolul 61

Număr de acțiuni Capitalul subscris
(în milioane ECU)
A. Comunitățile Europene
a) Belgia 22.800 228
Danemarca 12.000 120
Franța 85.175 851,75
Republica Federală a Germaniei 85.175 851,75
Grecia 6.500 65
Irlanda 3.000 30
Italia 85.175 851,75
Luxemburg 2.000 20
Olanda 24.800 248
Portugalia 4.200 42
Spania 34.000 340
Marea Britanie 85.175 851,75
b) Comunitatea Economică Europeană 30.000 300
Banca Europeană de Investiții 30.000 300
B. Alte țări europene Austria 22.800 228
Cipru 1.000 10
Finlanda 12.500 125
Islanda 1.000 10
Israel 6500 65
Lichtenstein 200 2
Malta 100 1
Norvegia 12.500 125
Suedia 22.800 228
Elveția 22.300 228
Turcia 11.500 115
C. Țări beneficiare Bulgaria 7.900 79
Cehoslovacia 12.800 128
Republica Democrată Germană 15.500 155
Ungaria 7.900 79
Polonia 12.800 128
România 4.800 48
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 60.000 600
Iugoslavia 12.800 128
D. Țări neeuropene Australia 10.000 100
Canada 34.000 340
Egipt 1.000 10
Japonia 85.175 851,75
Republica Coreea 6.500 65
Mexic 3.000 30
Maroc 1.000 10
Noua Zeelandă 1.000 10
Statele Unite ale Americii 100.000 1.000
E. Acțiuni nealocate 125 1,25
TOTAL 1.000.000 10.000

Membrii potențiali sunt încadrați în categoriile de mai sus numai pentru scopurile acestui acord. Țările beneficiare sunt denumite în alte părți ale acestui acord - țări din Europa Centrală și de Est.


[modificare] Anexa B

Secțiunea A - Alegerea directorilor de către guvernatori care reprezintă Belgia, Danemarca, Franța, Republica Federală a Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economică Europeană și Banca Europeană de Investiții (la care se face referire în cele ce urmează ca guvernatori din secțiunea A).

1. Prevederile stabilite în cele ce urmează se vor aplică inclusiv în această secțiune.

2. Candidații la funcția de director vor fi nominalizați de guvernatorul din secțiunea A - cu condiția ca un guvernator să poată nominaliza o singură persoană. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de către guvernatorii din secțiunea A.

3. Fiecare guvernator care are dreptul să voteze pentru o persoană cu toate voturile la care membrul ce îl numește este îndreptățit conform paragrafelor 1 și 2 din art. 29 al acestui acord.

4. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, cele 11 persoane care au primit cel mai mare număr de voturi vor fi directori, cu mențiunea că nici o persoană care primește mai puțin de 4,5% din totalul voturilor care pot fi acordate la secțiunea A nu poate fi considerată aleasă.

5. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă la primul tur de scrutin nu sunt alese 11 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin în care dacă nu sunt mai mult de 11 candidați, persoana care a primit cel mai scăzut număr de voturi în primul tur de scrutin va fi neeligibilă pentru alegere, la care vor vota numai:

a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoana nealeasă și
b) acei guvernatori ale căror voturi pentru o persoană aleasă sunt considerate conform paragrafelor 6 și 7 de mai jos ale acestei secțiuni a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 5,5% din voturile valabile.

6. Pentru a se stabili dacă voturile exprimate de un guvernator sunt considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 5,5% din voturile valabile, se va considera că cele 5,5% includ în primul rând voturile guvernatorului care a acordat numărul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoană, apoi voturile guvernatorului care acordă următorul număr de voturi în ordinea mărimii, și așa mai departe, până când se ajunge la 5,5%.

7. Orice guvernator a cărei parte din voturi trebuie numărată pentru a ridica totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 4,5% va fi considerat că a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar dacă totalul voturilor pentru persoana respectiva depășește prin aceasta 5,5% și nu are drept de vot într-un alt tur de scrutin.

8.Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă, după al doilea scrutin, nu au fost alese 11 persoane, se vor ține alte tururi de scrutin în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în această secțiune, până când vor fi alese 11 persoane, cu condiția ca, dacă în orice etapă sunt deja alese 10 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei secțiuni, a unsprezecea persoană poate fi aleasă cu o majoritate simplă a voturilor rămase.

9. În cazul unei majorări sau diminuări a numărului directorilor ce urmează să fie aleși de guvernatorii din secțiunea A, procentajele minime și maxime specificate în paragrafele 4, 5, 6 și 7 ale acestei secțiuni vor fi modificate în mod corespunzător de Consiliul guvernatorilor.

10. Câtă vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a căror pondere în sumă totală a subscripțiilor de capital prevăzute în anexa A la acest acord reprezintă mai mult de 2,4%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezintă un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat după ce semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.

Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurală, în conformitate cu paragraful 3 al art. 28 al acestui acord, dacă este ales în cursul perioadei în care va funcționa primul Consiliu de administrație.

Secțiunea B - Alegerea directorilor de către guvernatori care reprezintă alte țări.

Secțiunea B (i): Alegerea directorilor de către guvernatori care reprezintă acele țări cuprinse în anexa A ca țări din Europa Centrală și de Est (țări beneficiare), în cele ce urmează denumiți guvernatori din secțiunea B (i).

1. Prevederile stabilite în cele ce urmează se vor aplica exclusiv acestei secțiuni.

2. Candidații la funcția de director vor fi desemnați de guvernatorii din secțiunea B (i), cu condiția ca un guvernator să poată nominaliza numai o persoană. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de către guvernatorii din secțiunea B (i).

3. Fiecare guvernator care are dreptul să voteze va vota pentru o persoană cu toate voturile la care membrul ce-l numește este îndreptățit conform paragrafelor 1 și 2 din art. 29 al acestui acord.

4. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare număr de voturi vor fi directori, cu mențiunea că nici o persoană care primește mai puțin de 11,8% din totalul voturilor care pot fi acordate la secțiunea B (i) nu poate fi considerată aleasă.

5. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă la primul tur de scrutin nu sunt alese 4 persoane va avea loc un al doilea tur de scrutin în care, dacă nu sunt mai mult de 4 candidați, persoana care a primit cel mai scăzut număr de voturi la primul tur de scrutin nu va fi eligibilă pentru alegere, la care vor vota numai:

a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoană nealeasă și
b) acei guvernatori ale căror voturi pentru o persoană aleasă sunt considerate, conform paragrafelor 6 și 7 ale acestei secțiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 13% din voturile valabile.

6. Pentru a se stabili dacă voturile acordate de un guvernator sunt considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 13% din voturile eligibile, se va considera că cele 13% includ în primul rând voturile guvernatorului care a acordat numărul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoană, apoi voturile guvernatorului care a acordat următorul număr de voturi, și așa mai departe, până când se ajunge la 13%.

7. Orice guvernator a cărui parte din voturi trebuie numărată pentru a ridica totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 12% va fi considerat că a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar dacă totalul voturilor, pentru persoana respectivă, depășește prin aceasta 13% și nu are drept de vot într-un alt tur de scrutin.

8. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă, după cel de-al doilea scrutin, nu au fost alese 4 persoane, se vor ține alte tururi de scrutin în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în această secțiune, până când vor fi alese 4 persoane, cu condiția ca, dacă în orice etapă sunt deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei secțiuni, a patra persoană poate fi aleasă cu o majoritate simplă a voturilor rămase.

9. În cazul unei majorări sau diminuări a numărului directorilor ce urmează să fie aleși de guvernatori din secțiunea B (i), procentajele minime și maxime specificate în paragrafele 4, 5, 6 și 7 ale acestei secțiuni vor fi modificate în mod corespunzător de Consiliul guvernatorilor.

10. Câtă vreme orice semnatar sau grup de semnatari, ale căror pondere în sumă totală a subscripțiilor de capital prevăzute în anexa A la acest acord reprezintă mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare, nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezintă un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat după ce semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.

Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurală, în conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, dacă este ales în timpul perioadei în care va funcționa primul Consiliu de administrație.

Secțiunea B (ii): Alegerea directorilor de către guvernatori care reprezintă acele țări cuprinse în anexa A la acest acord ca alte țări europene, în cele ce urmează denumiți guvernatorii din secțiunea B (ii).

1. Prevederile stabilite în cele ce urmează se vor aplica exclusiv acestei secțiuni.

2. Candidații la funcția de director vor fi nominalizați de guvernatori din secțiunea B (ii), cu condiția ca un guvernator să poată nominaliza o singură persoană. Alegerea directorilor se va face prin vot secret de către guvernatorii din secțiunea B (ii).

3. Fiecare guvernator are dreptul să voteze pentru o persoană cu toate voturile la care membrul care îl reprezintă este îndreptățit conform paragrafelor 1 și 2 din art. 29 al acestui acord.

4. În conformitate cu paragraful 10 al acestei secțiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare număr de voturi vor fi directori, cu mențiunea că nici o persoană care primește mai puțin de 11,8% din totalul voturilor care pot fi acordate la secțiunea B (ii) nu poate fi considerată aleasă.

5. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă la primul scrutin nu sunt alese 4 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin în care, dacă nu sunt mai mult de 4 candidați, persoana care a primit cel mai scăzut număr de voturi în primul scrutin va fi neeligibilă pentru alegeri, la care vor vota numai:

a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoană nealeasă și
b) acei guvernatori ale căror voturi pentru o persoană aleasă sunt considerate, conform paragrafelor 6 și 7 ale acestei secțiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 21,5% din voturile valabile.

6. Pentru a se stabili dacă voturile exprimate de un guvernator sunt considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 21,5% din voturile valabile se va considera că cele 21,5% includ în primul rând voturile guvernatorului care a acordat numărul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoană, apoi voturile guvernatorului care acordă următorul număr de voturi în ordinea mărimii, și așa mai departe, până când se ajunge la 21,5%.

7. Orice guvernator, a cărei parte din voturi trebuie numărată pentru a ridica totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 20,5%, va fi considerat că a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar dacă totalul voturilor pentru persoana respectivă depășește prin aceasta 21,5% și nu are drept de vot într-un alt tur de scrutin.

8. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă după al doilea scrutin, nu au fost alese 4 persoane, se vor ține alte tururi de scrutin, în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în această secțiune, până când vor fi alese 4 persoane, cu condiția ca, dacă în orice etapă sunt deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei secțiuni, a patra persoană poate fi aleasă cu o majoritate simplă a voturilor rămase.

9. În cazul unei majorări sau diminuări a numărului directorilor ce urmează să fie aleși de guvernatorii din secțiunea B (ii), procentajele minime și maxime specificate în paragrafele 4, 5, 6 și 7 ale acestei secțiuni vor fi modificate în mod corespunzător de Consiliul guvernatorilor.

10. Câtă vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a căror pondere în sumă totală a subscripțiilor de capital prevăzute în anexa A la acest acord reprezintă mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare, nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezintă un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat după ce semnatarul sau grupul de semnatari devin membri.

Un astfel de director va fi considerat ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurală, în conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, dacă este ales în cursul perioadei în care va funcționa primul Consiliu de administrație.

Secțiunea B (iii): Alegerea directorilor de către guvernatorii care reprezintă acele țări cuprinse în anexa A ca țări neeuropene, în cele ce urmează numiți guvernatori din secțiunea B (iii).

1. Prevederile stabilite în cele ce urmează se aplica exclusiv acestei secțiuni.

2. Candidații la funcția de director vor fi nominalizați de guvernatori din secțiunea B (iii) cu condiția ca un guvernator să poată nominaliza o singură persoană. Alegerea guvernatorilor se va face prin vot secret de către guvernatori din secțiunea B (iii).

3. Fiecare guvernator are dreptul să voteze pentru o persoană cu toate voturile la care membrul care îl desemnează este îndreptățit conform paragrafelor 1 și 2 din art. 29 al acestui acord.

4. În conformitate cu paragraful 10 al acestei secțiuni, cele 4 persoane care au primit cel mai mare număr de voturi vor fi directori, cu mențiunea că nici o persoană care primește mai puțin de 8% din totalul voturilor care pot fi acordate la secțiunea B (iii) nu poate fi considerată aleasă.

5. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă la primul scrutin nu sunt alese 4 persoane, va avea loc un al doilea tur de scrutin în care, dacă nu sunt mai mult de 4 candidați, persoana care a primit cel mai scăzut număr de voturi în primul scrutin va fi neeligibilă pentru alegeri, la care vor vota numai:

a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoană nealeasă și
b) acei guvernatori ale căror voturi pentru o persoană aleasă sunt considerate, conform paragrafelor 6 și 7 ale acestei secțiuni, a fi ridicat voturile acordate acelei persoane peste 9% din voturile valabile.

6. Pentru a se stabili dacă voturile exprimate de un guvernator sunt considerate a fi ridicat totalul voturilor acordate oricărei persoane peste 9% din voturile valabile, se va considera că cele 9% includ în primul rând voturile guvernatorului care a acordat numărul cel mai mare de voturi pentru o astfel de persoană, apoi voturile guvernatorului care acordă următorul număr de voturi în ordinea mărimii, și așa mai departe, până când se ajunge la 9%.

7. Orice guvernator, a cărei parte din voturi trebuie numărată pentru a ridica totalul voturilor acordate oricărei persoană peste 8%, va fi considerat că a acordat toate voturile sale acestei persoane, chiar dacă totalul voturilor pentru persoana respectivă depășește prin aceasta 9% și nu are drept de vot într-un alt tur de scrutin.

8. Conform paragrafului 10 al acestei secțiuni, dacă după al doilea scrutin nu au fost alese 4 persoane, se vor ține alte tururi de scrutin în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în această secțiune, până când vor fi alese 4 persoane, cu condiția ca, dacă în orice etapă sunt deja alese 3 persoane, independent de prevederile paragrafului 4 al acestei secțiuni, a patra persoană poate fi aleasă cu o majoritate simplă a voturilor rămase.

9. În cazul unei majorări sau diminuări a numărului directorilor ce urmează să fie aleși de guvernatori din secțiunea B (iii), procentajele minime și maxime specificate în paragrafele 4, 5, 6 și 7 ale acestei secțiuni vor fi modificate în mod corespunzător de Consiliul guvernatorilor.

10. Câta vreme orice semnatar sau grup de semnatari, a căror pondere în sumă totală a subscripțiilor de capital prevăzute în anexa A la acest acord reprezintă mai mult de 2,8%, nu au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare nu se va efectua nici o alegere de director pentru fiecare astfel de semnatar sau grup de semnatari. Guvernatorul sau guvernatorii care reprezintă un astfel de semnatar sau grup de semnatari vor alege un director pentru fiecare semnatar sau grup de semnatari, imediat după ce semnatarii sau grupul de semnatari devin membri.

Un astfel de director va fi considerat a fi ales de Consiliul guvernatorilor la reuniunea inaugurală, în conformitate cu paragraful 3 al art. 26 al acestui acord, dacă este ales în cursul perioadei în care va funcționa primul Consiliu de administrație.

Secțiunea C - Aranjamente pentru alegerea directorilor ce reprezintă țări neenumerate în anexa A la acest acord.

Dacă în conformitate cu paragraful 3 al art. 26 din acest acord, Consiliul guvernatorilor hotărăște să majoreze, diminueze sau să revizuiască componența Consiliului de administrație, pentru a ține cont de modificarea numărului membrilor băncii, Consiliul guvernatorilor va analiza în primul rând dacă sunt necesare modificări ale acestei anexe și va aduce în consecință, ca o parte a hotărârii respective, modificările pe care le consideră necesare.

Secțiunea D - Atribuirea voturilor.

Orice guvernator care nu participă la votare pentru alegeri sau al cărui vot nu contribuie la alegerea unui director conform secțiunilor A sau B (i), B (ii) sau B (iii) din această anexă poate atribui unui director ales voturile la care este îndreptățit, cu condiția ca acest guvernator să obțină mai întâi acordul tuturor guvernatorilor care au ales directorul respectiv.

Hotărârea oricărui guvernator de a nu participa la votarea pentru alegerea unui director nu va afecta calcularea voturilor eligibile conform secțiunilor A, B (i), B (ii) sau B (iii) din această anexă.

 1. Traducere.