autentificare cu OpenID
Rezoluție privind activitatea delegației Parlamentului României la a 84-a Conferință a Uniunii Interparlamentare
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Reunit în ședința comună a celor două camere, la 25 octombrie 1990, Parlamentul României a ascultat Raportul delegației de senatori și deputați români care a participat la cea de-a 84-a Conferință a Uniunii Interparlamentare desfășurată la Punta del Este, în Uruguay, în perioada 15-20 octombrie 1990.

Parlamentul României aprobă activitatea delegației și consideră că, potrivit mandatului încredințat, aceasta a acționat pentru prezentarea măsurilor întreprinse după revoluția din decembrie 1989 în direcția edificării unui stat de drept, a promovării democrației, libertății și demnității umane, a dezvoltării relațiilor de prietenie cu popoarele de pretutindeni.

Parlamentul României exprimă satisfacția față de reluarea, cu drepturi depline, a activității Grupului român în cadrul Uniunii Interparlamentare, care deschide o etapa noua în amplificarea dialogului cu parlamentele și parlamentarii din Europa și din întreaga lume, important instrument de întărire a înțelegerii și păcii și reafirmă, și cu acest prilej, atașamentul său la principiile și scopurile Uniunii Interparlamentare.

Parlamentul României relevă semnificația faptului că dezbaterile conferinței au pus în evidență importanța procesului de trecere de la confruntare la colaborare în viața internațională, adresându-se parlamentelor și guvernelor chemarea de a acționa, prin eforturi comune și hotărâte, în scopul clădirii unei lumi a democrației, justiției și păcii.

Totodată, parlamentul român apreciază poziția adoptată de delegațiile participante, reflectată și în documentele finale, în legătură cu imperativul soluționării pe cale pașnică a tuturor conflictelor din diferitele zone geo-politice ale lumii, a rezolvării urgente și echitabile a problemelor acute ale subdezvoltării, a asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a consolidării climatului de securitate, pace și înțelegere între popoare, a triumfului idealurilor democrației și libertății.

În lumina acestor considerente, Parlamentul României este hotărât să folosească din plin calea diplomației parlamentare pentru a face mai bine cunoscută în lume voința neabătută a poporului român de a merge hotărât pe drumul ireversibil al înfăptuirilor democratice, al angajării sale alături de celelalte popoare în edificarea unei lumi a progresului, bunăstării și justiției.

În acest scop, senatorii și deputații români reafirmă dorința lor de a intensifica contactele bilaterale cu parlamentari de pe toate continentale și de a desfășura o susținută activitate în cadrul Uniunii Interparlamentare.


Adoptată în ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 25 octombrie 1990.