autentificare cu OpenID
Rezoluția Parlamentului României privind informarea guvernului asupra măsurilor ce se impun pentru asigurarea populației cu alimente, căldură și energie electrică în iarna 1990-1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României, luând act de informarea prezentată în ziua de 10 octombrie 1990, din împuternicirea Guvernului României, de domnul Anton Vătășescu, ministru de stat însărcinat cu activitatea industrială și comercială privind măsurile ce se impun pentru asigurarea populației cu alimente, căldură și energie electrică în perioada de iarnă (1990-1991) și dezbătând apoi conținutul acesteia în ședințele comune ale celor două camere din zilele de 11 și 18 octombrie, face următoarele aprecieri:

1. Spiritul realist și obiectivitatea analizei caracterizează informarea prezentată de guvern. Se remarcă preocuparea pentru asigurarea unor condiții de viață decente populației, în pofida greutăților întâmpinate în decursul acestui an marcat de puternice frământări sociale cauzate de caracterul complex și contradictoriu al trecerii de la structurile specifice unui regim totalitar la un regim democratic pluralist, de la o economie supercentralizată la o economie bazată pe mecanismele pieței.

2. Cu toate dificultățile semnalate, la care s-au adăugat și condițiile naturale nefavorabile agriculturii, aprovizionarea populației cu unele produse agroalimentare de baza (carne, ouă, lapte și altele) a înregistrat, în primele nouă luni alte acestui an, o îmbunătățire față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

În același timp, analiza făcută de guvern, precum și luările de cuvânt ale deputaților și senatorilor, au pus în evidență faptul că sporurile înregistrate la livrările unor produse alimentare nu sunt suficiente pentru a satisface necesarul de consum alimentar al populației. Anumite neajunsuri din activitatea de producție, prelucrare și distribuție a produselor agroalimentare generează în continuare dificultăți de aprovizionare, îndeosebi în marile aglomerări urbane și în unele zone industriale ale țării.

3. În domeniul desfacerilor de produse industriale de larg consum și de folosință îndelungată, precum și al medicamentelor, luările de cuvânt ale membrilor parlamentului au evidențiat serioase neajunsuri, populația întâmpinând destule greutăți în achiziționarea unor asemenea bunuri esențiale pentru asigurarea unor condiții de viață civilizate.

4. Parlamentul împărtășește opțiunea guvernului de a orienta resursele energetice către satisfacerea cu prioritate a necesităților populației. Aceasta creează condiții ca, în situația de nerealizare a producției interne de cărbune, țiței și gaze naturale la nivelul atins în anul 1989 - nerealizare care pe primele opt luni ale anului curent echivalează cu o pierdere de 1,2 miliarde dolari - să se asigure totuși o anumită îmbunătățire a condițiilor de confort familial (încălzire, asigurare cu energie electrică). Cu toate acestea, în unele localități, infrastructura de producere și distribuire a energiei termice și a gazului natural nu asigură posibilități de sporire substanțială a livrărilor, situație care trebuie să preocupe în mai mare măsură guvernul și organele administrației locale. Există, de asemenea, întârzieri serioase în livrările de combustibil solid pentru populație.

5. Numeroși senatori și deputați au sesizat faptul că o bună parte din greutățile survenite în aprovizionarea populației cu bunuri de consum se datorează unor manifestări și fenomene negative care au căpătat proporții îngrijorătoare (sustrageri de produse din unitățile economice și depozite, scoaterea din țară a unor bunuri, deturnarea mărfurilor din circuitul comercial normal în scopuri de speculă, dereglările apărute în funcționarea rețelei comerciale ca urmare a adoptării unui program de lucru inadecvat specificului acestui sector și a degradării disciplinei muncii din cadrul acestuia).

9. Atât informarea prezentată de guvern, cât și dezbaterile din plenul parlamentului, au pus un mare accent pe ideea că, în ultimă instanță, rolul decisiv în redresarea situației de ansamblu a aprovizionării populației îl are sporirea producției de bunuri alimentare și industriale. Majoritatea măsurilor preconizate de guvern, vizând realizarea acestui obiectiv, nu sunt însă de natură a produce efecte rapide, care să amelioreze condițiile de trai în perioada imediat următoare.

În acest context, se apreciază că singurele măsuri ce pot influența imediat și semnificativ condițiile de viață ale populației constau în sporirea importurilor și folosirea mai eficientă a resurselor interne existente. Potrivit estimărilor guvernului, acoperirea necesarului minim de resurse energetice, furaje și produse agroalimentare din import va conduce la un deficit trimestrial al balanței de plăți de 1,2-1,5 miliarde dolari, aproape jumătate din acesta fiind datorat sporirii prețului țițeiului. Subliniem însă că până în momentul de față nu sunt asigurate sursele valutare de acoperire a acestui deficit, urmând ca guvernul să facă demersurile necesare pentru obținerea unor credite din exterior.

Cea mai importantă și sigură rezervă de sporire a producției și de îmbunătățire a aprovizionării populației rămâne însă folosirea corespunzătoare a resurselor interne, a timpului și capacității de muncă. În acest context, parlamentul apreciază că fără întărirea disciplinei în muncă, a autorității și calității actului de conducere, fără instaurarea unei etici a muncii bazate pe recunoașterea și recompensarea valorilor autentice nu sunt posibile oprirea cursului de degradare a vieții economice în țară și ameliorarea consumului și a condițiilor de trai ale populației. Orice revendicări salariale ce nu au la bază sporuri ale productivității muncii nu fac decât să agraveze situația economică, să accentueze fenomenele inflaționiste.

7. Parlamentul apreciază că cel puțin în perioada imediat următoare, în care mecanismele de piață sunt abia într-o formă incipientă, guvernul va trebui să se implice încă direct în conducerea activităților din unele domenii, să stabilească priorități și să urmărească echilibrarea resurselor cu nevoile reale ale economiei. În același timp, accelerarea reformei și crearea structurilor și mecanismelor pieței vor permite și impune dezangajarea treptată a organismelor guvernamentale din conducerea economiei.

În acest context, parlamentul va sprijini guvernul țării prin urgentarea adoptării legislației necesare accelerării ritmului reformei.

8. Considerăm că este deosebit de important ca guvernul să facă eforturi suplimentare pentru a face bine și din timp cunoscute opiniei publice măsurile pe care le ia sau intenționează să le adopte, asigurând în acest fel transparența și premisele necesare unei bune înțelegeri a politicii economice și sociale pe care o promovează. Doar dialogul deschis și permanent cu toate forțele sociale poate asigura sprijinul larg și activ al populației pentru reformă, poate mobiliza creativitatea socială în depășirea greutăților care apar inevitabil în procesul atât de amplu și de complex al trecerii la un sistem democratic, la o economie eficientă și continuu deschisă spre satisfacerea trebuințelor umane.


Adoptată de Parlamentul României în ședința din 25 octombrie 1990.