autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic și Consular al României
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Corpul Diplomatic și Consular al României este format din personalul diplomatic și consular de carieră, angajat în Ministerul Afacerilor Externe pentru activitatea în administrația centrală sau la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale, oficiile consulare și la alte reprezentanțe cu caracter diplomatic ale României.

Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat și subsecretarii de stat, atâta timp cât dețin aceste funcții, fac parte de drept din Corpul Diplomatic și Consular al României.

Articolul 2

Prezentul statut se aplică persoanelor care au calitatea de membri ai Corpului Diplomatic și Consular al României.

Pe timpul cât membrii Corpului Diplomatic și Consular se află în misiune în străinătate, li se vor aplica, după caz, și prevederile tratatelor la care România este parte, precum și regulile care decurg din normele și principiile dreptului internațional general.

Membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României li se aplică dispozițiile legale în vigoare cuprinse în legislația muncii și cele referitoare la funcționarii publici, în măsura în care prin prezentul statut nu s-au stabilit alte reguli privind regimul drepturilor și obligațiilor lor.

Articolul 3

Calitatea de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României o poate avea numai persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) dovedește loialitate deplină și necondiționată față de statul român și de politica externă a acestuia;
b) are, el și soția (soțul), cetățenia română în exclusivitate și domiciliul permanent în România;
c) se bucură de toate drepturile politice și civile înscrise în Constituție și nu a suferit o condamnare cu caracter penal (fac excepție infracțiunile la regulile de circulație pe drumurile publice, săvârșite din culpă);
d) a absolvit un institut de învățământ superior recunoscut de stat și posedă diploma respectivă;
e) cunoaște cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
f) are aptitudinile fizice și psihice pe care la reclamă activitatea în domeniul relațiilor externe;
g) are o conduită demnă și corectă în societate;
h) are contract de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe;
i) a obținut unul din gradele diplomatice sau consulare menționate la art. 5, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.
Articolul 4

1. Membrii corpului Diplomatic și Consular se află în raporturi de subordonare față de Ministerul Afacerilor Externe și acționează pentru promovarea politicii externe astfel cum este stabilită de guvernul român. Comportarea lor nu trebuie să vină în conflict cu calitatea lor oficială și cu îndatoririle ce le revin.

2. Membrii Corpului Diplomatic și Consular nu pot face parte din partide politice sau alte organizații cu caracter politic, nu se vor implica în activitățile partidelor și organizațiilor politice și nu se vor situa pe pozițiile acestora.

Capitolul II

Gradele diplomatice și consulare și modul de acordare a acestora

Articolul 5

1. Membrii Corpului Diplomatic și Consular, alții decât cei menționați în art. 1 alin. 2, pot avea următoarele grade:

a) Gradele diplomatice:

 • ambasador
 • ministru plenipotențiar
 • ministru consilier
 • consilier
 • prim-secretar
 • al doilea secretar
 • al treilea secretar
 • atașat

b) Gradele consulare:

 • consul general
 • consul
 • viceconsul
 • agent consular

2. Trecerea de la un grad diplomatic la unul consular și invers se poate face numai cu respectarea condițiilor de echivalare a gradelor, ținându-se seama de corespondența între grade, vechimea în stagiu, examenele de grad susținute.

Articolul 6

Gradul de ambasador și cel de ministru plenipotențiar sunt conferite prin decret al Președintelui României, iar cel de consul general, în cazul numirii la post în străinătate, prin hotărâre a guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.

Celelalte grade diplomatice și consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la recomandarea făcută de Comisia pentru acordarea de grade diplomatice și consulare, în baza rezultatelor obținute la examen sau concurs și cu respectarea reglementărilor legale.

Articolul 7

1. Avansarea în grad a membrilor Corpului Diplomatic și Consular se face prin examen sau concurs, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) să aibă stagiul prevăzut în art. 8 din prezentul statut pentru gradul respectiv;
b) să fi obținut calificativul și recomandările de avansare necesare în anii de stagiu, prin aprecierile profesionale;
c) să nu aibă sancțiuni disciplinare.

2. Pentru acordarea gradelor de atașat sau agent consular, respectiv avansarea în gradul de prim-secretar sau consul, este necesar să fi reușit la concursul instituit în acest scop.

Articolul 8

Stagiile minime care sunt necesare pentru avansarea de la un grad la altul sunt următoarele:

a) pentru gradele diplomatice:

 • 3 ani de la atașat la al treilea secretar;
 • 4 ani de la al treilea secretar la al doilea secretar;
 • 3 ani de la al doilea secretar la prim-secretar;
 • 4 ani de la prim-secretar la consilier;

b) pentru gradele consulare:

 • 4 ani de la agent consular la viceconsul;
 • 5 ani de la viceconsul la consul;
 • 4 ani de la consul la consul general.

Pentru a li se conferi gradul de ambasador sau de ministru plenipotențiar, pot fi propuși miniștrii consilieri și consilierii sau consulii generali care au un stagiu în activitate de cel puțin 5 ani în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Articolul 9

Membrii Corpului Diplomatic și Consular pot fi admiși la examen sau concurs, în mod excepțional, la împlinirea a jumătate din stagiul cerut pentru gradul respectiv, dacă au obținut în aprecierile profesionale din ultimii 2 ani calificativul și recomandările de avansare necesare. De această prevedere pot beneficia și persoanele care au titluri științifice sau desfășoară activitate științifică în domeniul relațiilor externe.

Avansările la excepțional sus-menționate nu pot depăși 10% din totalul avansărilor din anul în curs pentru gradul respectiv. Această prevedere nu se referă la gradele de prim-secretar și consul, care se acordă pe bază de concurs.

Articolul 10

Acordarea gradului de atașat sau de agent consular se face pe baza rezultatului obținut la concurs.

În afară de cele stabilite în art. 3, candidații la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fi depășit vârsta de 30 ani;
b) să aibă o vechime în muncă de minimum 2 ani;
c) să fi îndeplinit obligațiile care decurg din legea privind serviciul militar;
d) să fie apți, din punct de vedere al sănătății, pentru activitatea diplomatică și consulară, în orice condiții de climă și efort.

Sunt admiși la concurs în special licențiații în domeniile științelor politice și relațiilor internaționale, dreptului, științelor economice, istoriei, precum și filologiei.

Lista candidaților admiși a lua parte la concurs se stabilește de ministrul afacerilor externe la data încheierii înscrierilor.

Articolul 11

Avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se face pe bază de concurs.

Pentru admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul, candidații trebuie să îndeplinească, pe lângă cele prevăzute în art. 3 și 4, următoarele condiții;

a) să nu fi depășit vârsta de 48 ani;
b) să fi îndeplinit stagiul prevăzut pentru aceste grade;
c) sa fi efectuat până la data prezentării la concurs un stagiu la o misiune diplomatică sau un oficiu consular de cel puțin 2 ani;
d) să fi obținut, în aprecierile profesionale, calificativele și recomandările de avansare necesare în anii de stagiu;
e) să cunoască cel puțin doua limbi străine, din care una să fie de circulație internațională.

Pot fi admiși la concursul de prim-secretar sau consul candidații care, deși nu îndeplinesc condiția prevăzută la alineatul precedent lit. c), întrunesc condiții de pregătire și experiență în muncă, dobândite în cadrul activității desfășurate în Ministerul Afacerilor Externe.

Prevederile art. 9 alin. 1 se aplică în mod corespunzător pentru admiterea drept candidat la concursul de prin-secretar sau de consul. Admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul se aprobă, în acest caz, prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Candidații care ating limita de vârstă prevăzută la alin. 2 lit. a) în anul în care nu s-a organizat concurs pot participa la concursul următor.

Articolul 12

Concursul pentru acordarea gradului de atașat sau de agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se organizează anual în funcție de locurile disponibile.

Modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradului de atașat sau agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul va fi stabilit printr-un regulament aprobat de ministrul afacerilor externe.

Articolul 13

Candidații care au obținut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schemă, se mai pot prezenta o singură dată la un nou concurs de atașat sau de agent consular, cu respectarea prevederilor art. 10.

Candidații care au obținut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schemă, se pot prezenta din nou la concurs pentru gradul de prim-secretar sau consul, cu respectarea prevederilor art. 11. Candidații care nu au obținut, însă, la două sesiuni media generală acordării gradului nu se mai pot prezenta la o altă sesiune.

Articolul 14

Pot fi admise să se prezinte la examenul sau la concursul pentru acordarea de grade diplomatice sau consulare și persoanele care nu sunt angajate în Ministerul Afacerilor Externe, dar au desfășurat o activitate care poate fi asimilată cu cea din acest minister. Condițiile de admitere sunt cele prevăzute în art. 3 în ceea ce privește admiterea în Corpul Diplomatic și Consular al României și cele din art 6, 7 și 8-11 în ceea ce privește admiterea la examen. Admiterea la examen sau concurs se face prin ordinul ministrului afacerilor externe.

Articolul 15

Pentru acordarea de grade diplomatice și consulare, inclusiv persoanelor nou angajate în minister, precum și pentru promovarea celor care au grade diplomatice și consulare, se instituie în Ministerul Afacerilor Externe Comisia pentru acordarea de grade diplomatice și consulare. Comisia este compusă din: președinte - un secretar de stat - și patru membri (1 ambasador, 1 director, șeful Consiliului juridic și șeful Direcției de personal) și prezintă propunerile sale ministrului afacerilor externe.

Capitolul III

Drepturile și obligațiile specifice membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României

Articolul 16

Membrii Corpului Diplomatic și Consular au următoarele drepturi specifice:

a) să li se recunoască și să-și mențină calitatea de membri ai Corpului Diplomație și Consular al României, iar pierderea acesteia să nu se facă decât în condițiile prezentului statut;
b) să dețină funcții în centrala Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, misiunile permanente, oficiile consulare și alte reprezentanțe cu caracter diplomatic ale României, în raport cu pregătirea și capacitatea lor profesională, cu gradul și vechimea în munca diplomatică sau consulară, experiența dobândită și în conformitate cu prevederile statului de funcții în vigoare;
c) la recunoașterea importanței pe care o are pentru țară activitatea lor și la acordarea sprijinului și asistenței pentru ca ei să o poată desfășura cu probitate și în deplină demnitate, în afara presiunilor politice și a altor încercări de natură a le afecta prestigiul;
d) să li se elibereze pașaport diplomatic, în condițiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;
e) să beneficieze în străinătate de privilegiile, imunitățile și facilitățile pe care dreptul internațional sau tratatele la care România este parte le conferă;
f) să beneficieze de distincțiile și onorurile specifice gradului diplomatic sau consular pe care îl au, conform normelor și practicilor internaționale;
g) să beneficieze de formele de perfecționare a pregătirii profesionale și specializare, organizate de Ministerul Afacerilor Externe;
h) să aibă, la condiții egale, prioritate la avansare în grad și la promovarea în funcțiile de conducere, în cazul în care posedă titluri științifice (inclusiv cursuri de calificare și de limbi străine, cursuri postuniversitare și burse în străinătate) în domenii legate de activitatea Ministerului Afacerilor Externe sau au desfășurat activități științifice în specialități corespunzătoare activității Ministerului Afacerilor Externe;
i) să beneficieze, a singură dată, de concediu de studii fără plată de cel mult 30 de zile pentru pregătirea și prezentarea la concursul de prim-secretar sau consul;
j) să activeze în cadrul asociațiilor profesional-științifice din România și din străinătate, să prezinte conferințe și să publice, pe teme de specialitate, cu respectarea prevederilor de la art. 4 și 17 lit. e);
k) să participe la activitățile sindicale și la cele ale funcționarilor publici;
l) să participe la activitățile diplomatice și recreative (în condițiile stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Externe);
m) să fie înscriși în Anuarul Corpului Diplomatic și Consular al României;
n) să se retragă din cadrul Corpului Diplomatic și Consular al României.
Articolul 17

Membrii Corpului Diplomatic și Consular al României au următoarele obligații specifice:

a) să acționeze cu loialitate și răspundere pentru realizarea politicii externe a României;
b) să apere interesele statului și cetățenilor români în cadrul relațiilor externe;
c) să respecte legile statului român, să păstreze secretul de stat și să asigure protecția datelor și informațiilor pe care le dețin;
d) să aibă în toate împrejurările o comportare demnă și morală ireproșabilă;
e) să nu facă declarații care ar putea prejudicia relațiile României cu alte state sau organizații internaționale sau ar crea guvernului român dificultăți în realizarea politicii sale externe;
f) să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor și imunităților lor, legile statelor pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea și să nu se lase implicați în activități care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale acestor state; față de organizațiile internaționale la care participă România, să aibă o comportare conformă cu obligațiile care rezultă din statutul recunoscut de România; să nu abuzeze de privilegiile și imunitățile de care beneficiază în virtutea calității lor de agenți diplomatici sau consulari;
g) să nu folosească poziția lor oficială pentru a-și crea avantaje în probleme de interes personal;
h) să nu exercite în statul acreditar vreo activitate profesională sau comercială în vederea unui câștig personal (în afară de ținerea de conferințe, lecții sau activități de creație literară și științifică sau publicistice ce ar putea fi remunerat și care nu contravin statutului diplomatic);
i) să anunțe instituția despre modificările importante în ceea ce privește cetățenia, starea lor civilă și alte fapte care au relevanță pentru calitatea lor de diplomați.
Articolul 18

Membrii personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune, pot fi trimiși la post în exterior, de regulă, după o perioadă de doi ani în Ministerul Afacerilor Externe.

Membrii personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune, nu pot fi menținuți într-un post în exterior mai mult de cinci ani, iar în țările cu condiții de climă greu de suportat, această perioadă nu va depăși trei ani. Rechemarea în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe a membrilor personalului diplomatic și consular, cu excepția șefilor de misiune și a rechemării cu caracter disciplinar, se face cu un preaviz de minimum trei luni.

Membrii personalului diplomatic și consular nu pot fi trimiși din nou la post în țări care au - minimum șase luni pe an - un climat greu de suportat înainte de împlinirea a doi ani de la înapoierea din misiunea precedentă.

Capitolul IV

Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României

Articolul 19

Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic și Consular din administrația centrală se stabilește pe baza reglementărilor în vigoare, în raport cu funcția de încadrare, gradul diplomatic sau consular și vechimea în specialitate.

Membrii Corpului Diplomație și Consular, care lucrează în străinătate, beneficiază de salarii în valută, indemnizații în valută și în lei, în raport cu funcția de încadrare, gradul diplomatic sau consular, vechimea în specialitate și condițiile deosebite de climă în care își desfășoară activitatea, astfel încât să se asigure condiții corespunzătoare de muncă și viață personalului respectiv.

Salariile și celelalte indemnizații în valută se stabilesc și sunt supuse indexării potrivit prevederilor legale în vigoare.

Articolul 20

Șefii ad interim ai misiunilor diplomatice, respectiv ai oficiilor consulare ale României, primesc, pe timpul cât se află în străinătate, salariu potrivit funcției de încadrare și gradului diplomatic pe care îl au, precum și un spor de șef de misiune.

Cuantumul sporului de șef ad interim de misiune și condițiile în care se acordă se stabilesc prin hotărâre a guvernului.

Articolul 21

Personalul diplomatic și consular care lucrează în țări cu climă greu de suportat beneficiază, potrivit dispozițiilor legale, de:

 • reducerea timpului de lucru;
 • concediu anual suplimentar de odihnă;
 • adaos la vechimea în muncă pentru drepturile de asigurări sociale;
 • vaccinări și medicamente preventive gratuite, conform reglementărilor prevăzute prin dispozițiile legale speciale.
Capitolul V

Pierderea și retragerea gradelor diplomatice și consulare

Articolul 22

Calitatea de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României se pierde de către cei care încetează de a mai fi angajați ai Ministerului Afacerilor Externe.

Membrul Corpului Diplomatic și Consular care candidează pentru a fi ales în parlament sau ca președinte al României, ori în alt organ de stat cu caracter electiv se consideră că a renunțat la calitatea sa de membru al Corpului Diplomatic și Consular.

Gradele de ambasador, ministru plenipotențiar, ministru consilier și consul general se pot păstra ca titlu onorific de cei care îl au în momentul ieșirii la pensie.

Articolul 23

Gradele diplomatice și cele consulare se pierd sau pot fi retrase în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 și 4, respectiv al nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 17.

Pierderea sau retragerea gradelor diplomatice și consulare se constată sau se decide prin decret al Președintelui României, pentru gradele de ambasador și ministru plenipotențiar, prin hotărâre a guvernului pentru consulul general numit la post în străinătate și, respectiv, prin ordin al ministrului afacerilor externe, pentru celelalte grade diplomatice.

Articolul 24

În Ministerul Afacerilor Externe se va înființa și va funcționa Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic și Consular al României. Consiliul va fi ales de colegiul ministerului.

În Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic și Consular al României vor fi discutate cazurile de indisciplină, precum și alte acte care aduc atingere calității de membru al Corpului Diplomatic și Consular al României.

Capitolul VI

Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 25

Perioadele în care membrii Corpului Diplomatic și Consular al României își desfășoară activitatea ca funcționari la organizațiile internaționale sau sunt trimiși la specializare se consideră stagiu în munca diplomatică și consulară.

Articolul 26

Angajații Ministerului Afacerilor Extreme cu grad diplomatic și consular din administrația centrală, precum și personalul cu grad diplomatic și consular de carieră de la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lângă organizațiile internaționale și oficiile consulare ale României, fac parte din Corpul Diplomatic și Consular al României cu gradele pe care le au la data intrării în vigoare a prezentului statut.

Ministerul Afacerilor Externe întocmește Anuarul Corpului Diplomatic și Consular al României.