autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX, cu sediul în municipiul București, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin comasarea actualului Laborator central pentru încercări și expertize fizico-chimice LAREX din subordinea comisiei, cu Secția de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare care funcționează în subordinea Ministerului Resurselor și Industriei.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor LAREX îl reprezintă:

a) executarea, în calitate de organ neutru, de încercări, expertize și analize fizice-chimice în vederea omologării și certificării produselor fabricate în țară sau importate, precum și în cazul reclamațiilor privind nerespectarea condițiilor de calitate prevăzute în contracte, confirmând, prin certificate sau buletine de analiză, parametrii calitativi reali;
b) verificarea, la cererea producătorilor ori a beneficiarilor interni sau externi, a calității produselor ce urmează să fie livrate sau aprovizionate;
c) efectuarea de studii și cercetări privind ambalarea și manipularea, elaborând prescripții care să asigure conservarea calității produselor; proiectarea de sisteme, tehnologii și mijloace de ambalare, manipulare, transport și depozitare a produselor, precum și de dispozitive, standuri și aparate pentru încercarea produselor;
d) efectuarea de cercetări privind metode de încercare și verificare a calității; acordarea de asistență tehnică unităților producătoare pentru organizarea laboratoarelor proprii de încercări și de analize fizico-chimice, precum și pentru implementarea metodelor moderne de conducere a controlului calității produselor; elaborarea de standarde, proceduri și metode de încercare a produselor;
e) efectuarea, din împuternicirea Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, a autorizării sau acreditării laboratoarelor de încercări și analize fizico-chimice din unitățile producătoare sau prestatoare de servicii, precum și a certificării de conformitate;
f) organizarea de cursuri pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din laboratoarele de încercări și analize fizice-chimice aparținând unităților producătoare sau prestatoare de servicii.

Art. 3. - Activul și pasivul Laboratorului central pentru încercări și expertize fizice-chimice și ale Secției de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare trec la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. - Personalul care trece de la Laboratorul central pentru încercări și expertize fizico-chimice și de la Secția de studii și cercetări pentru ambalare și manipulare la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se încadrează în grupa a III-a de ramuri, gradul special de organizare.

Șefii de laboratoare se asimilează cu funcțiile de șef serviciu sau șef birou, în funcție de numărul de personal din care este constituit laboratorul.

Structura organizatorică a Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se aprobă de Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. - Numărul de personal al Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor este de 170 persoane.

Art. 7. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate este Împuternicită să aprobe înființarea și organizarea de laboratoare teritoriale ale Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX.

Art. 8. - Lucrările și serviciile comandate de unitățile de stat, mixte, cooperatiste sau particulare se execută de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX, contra cost, pe baza de tarife sau devize. Tarifele pentru lucrările și serviciile executate de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se aprobă de președintele Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate cu acordul Departamentului pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 9. - Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX este autorizat să încheie contracte și cu firme din alte țări pentru executarea de lucrări și prestarea de servicii din profilul său de activitate și să dispună de o parte din valuta încasată, potrivit legii. Sumele în valută rămase la dispoziție se păstrează într-un cont special deschis la Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 10. - Producătorii ale căror produse sunt verificate de Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX și pentru care primesc Certificate de conformitate de la acesta au dreptul să înscrie pe ambalajul sau eticheta mărfii respective sigla „LAREX”.

Art. 11. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate poate autoriza Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX să încheie acorduri de recunoaștere reciprocă a încercărilor și expertizelor cu laboratoarele de profil din alte țări.

Art. 12. - Activitatea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor - LAREX se organizează pe principiul autofinanțării, urmând ca cheltuielile ce depășesc veniturile proprii să se suporte din bugetul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, fără a depăși data de 31 decembrie 1990.

Art. 13. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.