autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian, semnat la Ulan Bator la 10 iulie 1990
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian, semnat la Ulan Bator la 10 iulie 1990.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole (denumite în continuare părți contractante),
dorind să contribuie la dezvoltarea și adâncirea în continuare a colaborării între România și Republica Populară Mongolă în domeniul transporturilor aeriene civile,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

Pentru aplicarea prezentului acord și a anexei sale, care face parte integrantă din prezentul acord, termenii următori înseamnă:

„Autoritate aeronautică”

 • în ceea ce privește România - Departamentul aviației civile din Ministerul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului;
 • în ceea ce privește Republica Populară Mongolă - Compania aeriană, MIAT;
 • sau orice persoană sau organ, autorizate să îndeplinească funcțiile exercitate de aceste autorități aeronautice.

„Teritoriul părților contractante”

 • teritoriul României; și
 • teritoriul Republicii Populare Mongole.

„Întreprindere aeriană desemnată”

 • orice întreprindere de transport desemnată de fiecare parte contractantă în conformitate cu art. 3 al prezentului acord.

„Serviciu aerian regulat ”

 • orice serviciu aerian regulat care se efectuează cu aeronavele de folosință generală pentru transportul pasagerilor, mărfii și poștei.

„Serviciu aerian internațional”

 • un serviciu aerian care se efectuează prin spațiul aerian a două sau mai multe state.

„Escală necomercială ”

 • o escală în orice scop, alta decât pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, mărfii și poștei.

„Capacitate”

 • în ceea ce privește „serviciile convenite”: capacitatea aeronavelor exploatate pe aceste servicii, înmulțită cu frecvența zborurilor efectuate cu aceste aeronave pe întreaga rută sau o parte din rută, pe o anumită perioadă.

„Servicii convenite”

 • serviciile aeriene convenite în anexa la prezentul acord, pe rutele specificate în aceasta.
Articolul 2

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul înființării și exploatării de servicii aeriene internaționale pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.

2. Părțile contractante vor acorda reciproc întreprinderilor aeriene desemnate de acestea următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părți contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părți contractante;
c) de a ateriza pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru a îmbarca și/sau debarca, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă, destinate pentru transportul acestora între puncte ale părților contractante, specificate în anexa la prezentul acord;
d) de a ateriza pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru a îmbarca și/sau debarca, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă în/din puncte intermediare și puncte mai departe, care sunt specificate în anexa la prezentul acord.

3. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă nu are dreptul de a îmbarca și debarca pasageri, marfă și poștă pentru transportul acestora între puncte de pe teritoriul celeilalte părți contractante (cabotaj).

Articolul 3

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul de a desemna, pentru exploatarea serviciilor convenite, o întreprindere de transport aerian. Această desemnare va fi notificată în scris între autoritățile aeronautice.

2. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante, cu respectarea prevederilor pct. 3 și 4 ale prezentului articol, eliberează întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă autorizația pentru deschiderea serviciilor convenite, după ce i se va prezenta o cerere corespunzătoare. După primirea autorizației, întreprinderile aeriene desemnate pot începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiția intrării în vigoare a tarifelor stabilite în conformitate cu art. 14 al prezentului acord.

3. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante poate cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să-i facă dovada că este în măsură să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentul acord și în legislația națională cu privire la exploatarea serviciilor aeriene internaționale.

4. Fiecare parte contractantă are dreptul să limiteze ori să suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord sau să revoce autorizația de exploatare acordată întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în cazul în care:

a) se va considera că o parte preponderentă a proprietății și controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu aparțin statului sau unor persoane juridice ale statului al cărui guvern este parte contractantă, care a desemnat această întreprindere aeriană sau
b) întreprinderea aeriană desemnată nu s-a conformat legilor și altor reglementări în vigoare în statul al cărui guvern este cealaltă parte contractantă sau
c) întreprinderea aeriană desemnată nu respectă prevederile prezentului acord și ale anexei sale.

5. Dacă nu este necesară luarea unor măsuri urgente pentru a se evita noi abateri de la legislația națională, părțile contractante vor face uz de reglementările de la pct. 4 numai după efectuarea de consultări potrivit prevederilor art. 15 din prezentul acord.

6. Întreprinderile aeriene desemnate pot efectua zboruri regulate și charter pe serviciile convenite cu aeronave și/sau echipaje închiriate din alte țări.

Aeronavele și/sau echipajele închiriate trebuie să respecte pe teritoriul părților contractante prevederile prezentului acord, precum și legislațiile și alte reglementări juridice ale celeilalte părți contractante.

Articolul 4

1. Întreprinderile aeriene desemnate se bucură de posibilități egale și echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă va ține seama în exploatarea serviciilor convenite, de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta serviciile regulate efectuate de către aceasta, în întregime sau în parte, pe aceeași rută.

2. Exploatarea serviciilor convenite, efectuată de întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă, va fi organizată ținându-se seama de capacitatea de transport și satisfacerea deplină a cererii de transport pasageri, marfă și poștă între teritoriile părților contractante.

3. Capacitatea de transport pasageri, marfă și poștă va fi convenită între autoritățile aeronautice ale părților contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Această capacitate trebuie să fie corelată, din când în când, cu cererile de transport, de către autoritățile aeronautice.

Articolul 5

1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie să se pună de acord, în timp util, asupra orarelor zborurilor, care se aprobă de către autoritățile aeronautice cu 60 de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite, iar modificările ulterioare ale orarelor se aprobă cu 30 de zile înainte.

2. Dacă întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea să se pună de acord asupra orarelor, atunci acestea vor fi convenite de către autoritățile aeronautice. Până la stabilirea noilor orare, orarele existente rămân în vigoare timp de 6 luni, perioadă în care autoritățile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor oferte.

3. La cererea uneia dintre autoritățile aeronautice, autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante va comunica datele statistice referitoare la volumul transporturilor pe serviciile convenite.

Articolul 6

1. Fiecare parte contractantă stabilește, în mod independent, culoarele aeriene și punctele de survolare a frontierei pe teritoriul său.

2. Legile și alte reglementări care se aplică pe teritoriul fiecărei părți contractante la intrarea, șederea și ieșirea aeronavelor folosite în trafic internațional, precum și la exploatarea și navigația acestor aeronave pe timpul cât ele se găsesc în limitele teritoriului acesteia, se vor aplica și aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă.

Articolul 7

1. Aeronavele întreprinderilor aeriene desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie să poarte însemnele proprii de naționalitate și de înmatriculare.

2. Fiecare aeronavă folosită pentru serviciile convenite trebuie să poarte la bord următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine și licențele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum al aeronavei;
e) autorizația pentru stația de radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevăzute de reglementările fiecărei părți contractante. Despre existența unor astfel de documente va trebui să fie informată cealaltă parte contractantă.

3. Toate documentele enumerate la pct. 2 al prezentului articol, emise sau recunoscute ca valabile de o parte contractantă, vor fi recunoscute ca valabile pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Totuși, fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a nu recunoaște pentru zborurile pe teritoriul său brevetele de calificare și autorizațiile emise sau recunoscute ca valabile pentru cetățenii din statul său de către cealaltă parte contractantă.

Articolul 8

1. Legile și alte reglementări în vigoare pe teritoriul fiecărei părți contractante referitoare la intrare, ședere, ieșire și tranzit se vor aplica aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă, precum și pasagerilor, mărfii și poștei transportate cu aceste aeronave pe timpul cât se găsesc pe teritoriul celeilalte părți contractante.

2. La aterizarea și decolarea aeronavelor, părțile contractante vor lua toate măsurile preventive necesare, potrivit reglementărilor internaționale, pentru prevenirea răspândirii bolilor infecțioase.

Articolul 9

Taxele și alte plăți pentru folosirea aeroporturilor, inclusiv a instalațiilor acestora, pentru mijloacele tehnice și alte mijloace și servicii, precum și plățile pentru folosirea mijloacelor de navigație aeriană și de comunicații și a serviciilor, se vor percepe în conformitate cu taxele și tarifele stabilite de fiecare parte contractantă. În acest sens, aceste taxe și tarife vor fi similare cu cele care se aplică aeronavelor altor întreprinderi aeriene.

Articolul 10

1. În cazul în care o aeronavă a întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă a suferit un accident sau se află în pericol pe teritoriul celeilalte părți contractante, autoritatea aeronautică a acestei părți contractante trebuie să ia următoarele măsuri:

a) să acorde ajutorul necesar echipajului și pasagerilor;
b) să informeze autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante despre accident sau pericol;
c) să asigure securitatea aeronavei, bagajelor, mărfii și poștei;
d) să efectueze o anchetă asupra împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
e) să acorde reprezentanților celeilalte părți contractante căreia îi aparține aeronava în cauză și expertului uzinei constructoare înlesnirile de a asista la anchetă, ca observatori, și accesul la aeronavă;
f) să pună la dispoziția deținătorului aeronava respectivă de îndată ce aceasta nu mai este necesara pentru anchetă;
g) să comunice autorității aeronautice a celeilalte părți contractante rezultatele anchetei, iar la cererea acesteia să-i emită o copie de pe întregul dosar al anchetei.

2. Membrii echipajului aeronavei care a suferit un accident sau se află în pericol, precum și întreprinderea aeriană desemnată, căreia îi aparține aeronava în cauză, vor furniza informațiile necesare pentru anchetă, în conformitate cu reglementările statului acelei părți contractante pe teritoriul căreia s-a produs accidentul sau se află în pericol aeronava.

Articolul 11

1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, precum și echipamentul de bord al acestora, rezervele de carburanți și lubrifianți și proviziile de bord (inclusiv articolele alimentare, băuturile, produsele de tutun și alte produse destinate vânzării și servirii pasagerilor în timpul zborului), aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite pe teritoriul celeilalte părți contractante de toate taxele vamale și de alte taxe și impozite, cu condiția ca aceste echipamente, rezerve și produse să rămână la bordul aeronavelor până la continuarea zborului.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleași taxe vamale, alte taxe și impozite:

a) produsele îmbarcate pe teritoriul unei părți contractante, în cadrul limitei stabilite de organele acestei părți contractante și destinate pentru folosirea lor la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate a celeilalte părți contractante;
b) piesele de schimb și echipamentul tehnic introduse pe teritoriul celeilalte părți contractante și destinate pentru întreținerea și repararea aeronavelor folosite de întreprinderea aeriană desemnată a celeilalte părți contractante în cadrul serviciului aerian internațional;
c) carburanții și lubrifianții îmbarcați pe teritoriul unei părți contractante și destinați pentru alimentarea aeronavelor exploatate de întreprinderea aeriană desemnată a celeilalte părți contractante în cadrul serviciului aerian internațional.

3. Dacă legislația națională a unei părți contractante prevede aceasta, materialele prevăzute la pct. 1 și 2 se păstrează sub controlul organelor vamale ale acestei părți contractante.

4. Echipamentul de bord obișnuit, precum și materialele și rezervele aflate la bordul aeronavelor exploatate de întreprinderea aeriană desemnată a unei părți contractante, pot fi descărcate, cu acordul organelor vamale, pe teritoriul celeilalte părți contractante.

În acest caz, potrivit reglementărilor vamale corespunzătoare, ele pot fi predate sub supravegherea acestor organe până în momentul reexportării sau folosirii lor în alt fel.

5. Marfa și bagajele în tranzit, transportate cu aeronavele fiecărei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale și alte taxe similare.

Articolul 12

Toate decontările între întreprinderile aeriene desemnate de părțile contractante se vor realiza în conformitate cu acordurile de plăți în vigoare, care reglementează relațiile financiare dintre părțile contractante.

Articolul 13

1. Întreprinderea aeriană desemnată de o parte contractantă are dreptul să mențină pe teritoriul celeilalte părți contractante o reprezentanță proprie cu personal tehnic și comercial necesar pentru exploatarea serviciilor convenite.

Autoritățile aeronautice ale părților contractante se pun de acord asupra numărului lucrătorilor acestor reprezentanțe.

2. Personalul reprezentanței poate fi format din cetățeni ai oricăreia din părțile contractante și se va supune legilor și reglementărilor în vigoare în țara de reședință.

3. Fiecare parte contractantă va acorda sprijinul necesar reprezentanței întreprinderii aeriene desemnate a celeilalte părți contractante.

Articolul 14

1. Tarifele aplicate la transporturile pe serviciile convenite vor fi puse de acord între întreprinderile aeriene desemnate, ținându-se seama de:

a) acordurile în vigoare, la care sunt membre părțile contractante sau întreprinderile aeriene desemnate;
b) o operare eficientă din punct de vedere economic;
c) practica internațională de stabilire a tarifelor.

2. Tarifele puse astfel de acord vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice ale părților contractante cu cel puțin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare; dacă întreprinderile aeriene desemnate nu vor ajunge la înțelegere în problema tarifelor, tarifele vor fi puse de acord între autoritățile aeronautice ale părților contractante.

Dacă nici în această situație nu se va ajunge la o înțelegere reciprocă atunci diferendul va fi soluționat în conformitate cu art. 15 al prezentului acord.

3. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rămâne în vigoare până în momentul stabilirii unui nou tarif.

Până la stabilirea noului tarif, tariful în vigoare se aplică în continuare, dar nu mai mult de 12 luni de la data propusă pentru intrarea în vigoare a noului tarif.

Articolul 15

1. Autoritățile aeronautice ale părților contractante vor colabora strâns pentru aplicarea prevederilor acestui acord și ale anexei sale. În caz de necesitate se vor consulta reciproc.

2. Deosebirile de păreri referitoare la aplicarea, interpretarea prezentului acord și anexei sale se soluționează prin negocieri directe între autoritățile aeronautice, iar dacă acestea din urmă nu ajung la înțelegere, pe cale diplomatică.

3. Consultările și tratativele între autoritățile aeronautice ale părților contractante vor începe nu mai târziu de 60 de zile de la primirea de către cealaltă parte contractantă a cererii uneia din părțile contractante pentru desfășurarea unor asemenea consultări sau tratative.

Articolul 16

1. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al părților contractante. Anexa la acord poate fi modificată, de asemenea, de autoritățile aeronautice.

2. Negocierile privind modificarea acordului și anexei sale trebuie să înceapă în termen de 60 de zile de la primirea notificării referitoare la desfășurare unor astfel de negocieri.

3. Modificările acordului și ale anexei sale vor intra în vigoare potrivit pct. 2 al art. 18 din prezentul acord.

Articolul 17

1. Prezentul acord și anexa sa, precum și eventualele modificări, vor fi înregistrate la Organizația Internațională a Aviației Civile.

2. Prezentul acord și anexa sa pot fi puse în concordanță, prin negocieri între părțile contractante, ca o convenție cu caracter multilateral la care acestea sunt membre.

Articolul 18

1. Prezentul acord a fost încheiat pe o perioadă nelimitată.

2. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnării acestuia și va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care se înștiințează aprobarea acestuia, în conformitate cu legislația internă a fiecărei părți contractante.

3. Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord. În acest caz, prezentul acord își va încet valabilitatea după trecerea a 12 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a unei notificări scrise în acest sens.


Prezentul acord a fost încheiat la data de 10 iulie 1990 la Ulan Bator, în câte două exemplare originale fiecare în limba română, limba mongolă și limba rusă, toate textele având aceeași valoare, iar în cazul în care apar deosebiri de păreri textul în limba rusă va prevala.


Pentru Guvernul României, Nicolae Munteanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar
Pentru Guvernul Republici Populare Mongole, D. Surenhorloo, director general al Companiei MIAT


[modificare] Anexă la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind transportul aerian

I.

Serviciile convenite deservite de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul României în conformitate cu pct. 2 din art. 2 al prezentului acord:

Puncte pe teritoriul României Puncte intermediare Puncte pe teritoriul Republicii Populare Mongole Puncte mai departe

Toate aceste puncte se stabilesc ulterior între autoritățile aeronautice ale părților contractante.


II.

Serviciile convenite deservite de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul Republicii Populare Mongole în conformitate cu pct. 2 din art. 2 al prezentului acord:

Puncte pe teritoriul Republicii Populare Mongole Puncte intermediare Puncte pe teritoriul României Puncte mai departe

Toate aceste puncte se stabilesc ulterior între autoritățile aeronautice ale părților contractante.


III.

Întreprinderile aeriene desemnate de părțile contractante pot omite, la aprecierea lor, orice puncte intermediare pe serviciile convenite.

IV.

Zboruri neregulate se pot efectua pe baza unei cereri anticipate, în formă scrisă. Această cerere trebuie să fie primită nu mai târziu de 7 zile înaintea efectuării zborului respectiv.

În timpul efectuării unor asemenea zboruri, întreprinderile aeriene desemnate trebuie să respecte și să îndeplinească prevederile prezentului acord, precum și reglementările legale ale părților contractante.

V.

Zborurile suplimentare se vor efectua pe baza unei cereri anticipate, formulată de fiecare întreprindere aeriană desemnată.