autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru îmbunătățirea activității de pază
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Unitățile din sectorul public au obligația de a lua toate măsurile de asigurare a pazei bunurilor. În acest sens se vor întocmi în fiecare unitate planuri de pază, care vor cuprinde numărul de obiective, mijloacele de asigurare a pazei și personalul de pază necesar.

(2) Planurile de pază, inclusiv numărul și structura personalului necesar pentru desfășurarea în bune condiții a acestei activități, se aprobă de consiliul de administrație al unității.

Art. 2. - În cadrul personalului de pază necesar, stabilit potrivit art. 1, pot fi utilizate în activitatea de pază și unele persoane încadrate în alte funcții, meserii sau profesii din alte compartimente, care pe durata îndeplinirii atribuțiilor de pază sunt scutite de sarcinile proprii de serviciu și primesc salariul corespunzător funcției, meseriei sau profesiei în care sunt încadrate și sunt plătite din fondul total de salarizare al unității.

Art. 3. - (1) Pentru a stimula îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor care revin unităților din sectorul public în asigurarea pazei bunurilor se aprobă următoarele măsuri:

a) personalul de pază al unităților din sectorul public beneficiază de un spor de 25% din salariul tarifar;
b) unitățile din sectorul public pot utiliza pentru activitatea de pază și funcția de agent de pază cu nivelul de salarizare prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. IV, lit. k), poz. 7, cat. I;
c) pentru contribuția adusă la preîntâmpinarea sustragerilor din unitate, personalul de pază, inclusiv agenții de pază, pot fi premiați trimestrial de consiliul de administrație, cu un premiu al cărui cuantum poate fi de până la nivelul salariului tarifar. De aceste premii poate beneficia și personalul unității, indiferent de funcția ocupată, care contribuie la prevenirea sau descoperirea sustragerilor;
d) personalul care participă efectiv la descoperirea sau identificarea persoanelor vinovate de sustrageri și la recuperarea bunurilor primește o cotă de recompensa de până la 10% din valoarea bunurilor astfel recuperate, calculate la prețul de producție al acestora.

(2) Cuantumul drepturilor prevăzute la lit. c) și d) se stabilește de consiliul de administrație.