autentificare cu OpenID
Răspunsul Parlamentului României la Apelul Adunării Constituante a Republicii Populare Bulgaria din 26 iulie 1990
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României a luat act de apelul care i-a fost adresat de către Adunarea Constituantă a Republicii Populare Bulgaria și își exprimă atașamentul față de ideea continuării dialogului constructiv dintre cele două țări în vederea găsirii celor mai bune modalități de soluționare a problemelor de interes reciproc, în scopul întăririi bunei vecinătăți și a înțelegerii tradiționale dintre popoarele noastre.

Împărtășim întru totul opinia dumneavoastră că exemplele pozitive de colaborare oferite de mai multe state din Europa privind asigurarea purității aerului și apelor în zonele limitrofe pot și trebuie să constituie un imbold și pentru țările noastre în realizarea unei cooperări eficiente pe linia protejării mediului înconjurător, în concordanță cu prevederile acordurilor de la Viena ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

De asemenea, împărtășim pe deplin ideea că „Dosarul ecologic” din zonele noastre limitrofe nu se poate încheia decât pe baza rezolvării unor probleme economice și sociale complexe, a informării largi a populației din ambele țări asupra acestora și asupra eforturilor pe care le implică soluționarea lor.

În acest sens, autoritățile române, animate de dorința de a găsi soluții reciproc acceptabile destinate ameliorării situației ecologice în zona Giurgiu - Ruse, au oprit deja funcționarea unor instalații productive din cadrul platformei industriale chimice Giurgiu.

Socotim, însă, că se impune o analiză obiectivă a problemelor ecologice din zona menționată, ceea ce face imperios necesară extinderea ariei de cercetare asupra surselor de poluare a orașului Ruse, care nu pot fi puse numai pe seama platformei chimice de la Giurgiu. De altfel, în raportul unei comisii mixte de specialiști s-a constatat existența mai multor obiective economice în zona orașului Ruse care contribuie nemijlocit la poluare.

În plus, credem că este neapărat necesar să fie analizate cu bunăvoință și responsabilitate toate aspectele poluării, să fie examinate toate sursele acesteia, inclusiv cele radioactive, precum și riscul efectiv pe care instalațiile nucleare de la Kozlodui și Beleni, în starea lor actuală, îl reprezintă pentru populația ambelor țări.

Se impune, prin urmare, ca populația și opinia publică din cele două țări să fie informată obiectiv asupra complexității situației ecologice din zonele de frontieră și asupra măsurilor ce se întreprind pentru ameliorarea ei, astfel încât să se creeze o atmosferă de încredere și cooperare capabilă să ducă la evitarea unor manifestări negative de genul celor înregistrate în lunile din urmă, la soluționarea problemelor existente.

Având în vedere cele de mai sus, Parlamentul României cheamă la o examinare cât mai cuprinzătoare și obiectivă o tuturor problemelor ecologice existente în zonele noastre limitrofe.

În consecință:

1. Ne declarăm de acord cu efectuarea unor expertize de către comisii mixte în întreprinderile din zona de frontieră, care reprezintă surse de poluare de orice natură, inclusiv cea radioactivă, și depășesc normele internaționale admise; dacă se socotește necesar, să convenim asupra invitării unor organizații internaționale care să garanteze obiectivitatea măsurătorilor efectuate.

2. Ne pronunțăm pentru negocierea și semnarea unei convenții care să stabilească obligații pentru ambele părți privind modul de rezolvare a problemelor generate de toate sursele de poluare din zona de graniță sau din apropierea ei, indiferent de natura poluantului sau de momentul în care unitatea producătoare a acestuia a fost creată.

Totodată, suntem de acord ca această convenție să prevadă un sistem de observare și urmărire permanentă a stării mediului înconjurător din zonele menționate și să instituie un mecanism eficient pentru soluționarea problemelor ecologice dintre țările noastre.

3. Ne pronunțăm pentru o informare largă și obiectivă a populației asupra naturii și dimensiunilor reale ale problemelor ecologice existente, pentru cunoașterea exactă a răspunderilor care revin fiecărei părți, pentru sprijinirea oricăror acțiuni care pot contribui la rezolvarea problemelor, la creșterea încrederii reciproce.

Ne exprimăm convingerea că membrii Adunării Constituante a Republicii Populare Bulgaria vor depune toate eforturile pentru ca, împreună, să dezvoltăm colaborarea pe multiple planuri dintre țările și popoarele noastre.

Adoptat de Parlamentul României în ședința din 10 octombrie 1990.