autentificare cu OpenID
Mesaj de răspuns la Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. către parlamentele și opinia publică mondială privind necesitatea încetării tuturor experiențelor nucleare
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Acest mesaj a fost adoptat de Senat în ședința din 30 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Acest mesaj a fost adoptat de Adunarea Deputaților în ședința din 5 noiembrie 1990.

Parlamentul României ia act de Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. către parlamentele și opinia publică mondială referitor la necesitatea imperioasă a încetării tuturor experiențelor nucleare.

Având în vedere politica României de pace, înțelegere și colaborare între toate statele și întărirea climatului de securitate prin înfăptuirea dezarmării generale și totale și, în primul rând, a celei nucleare, Parlamentul României salută cu deosebit interes inițiativa Sovietului Suprem al U.R.S.S. și își exprimă convingerea că intervenția parlamentelor celorlalte țări și a opiniei publice mondiale va determina statele care efectuează experiențe nucleare să ia măsuri pentru încetarea totală și generală a experiențelor nucleare și pentru încheierea unor acorduri care să garanteze în mod corespunzător realizarea acestui deziderat.

Parlamentul României consideră că parlamentarilor din întreaga lume le revine nobila sarcină de a contribui și în acest fel la înțelegerea stării de spirit a celor care i-au ales, la realizarea dorinței acestora de a trăi într-o lume pașnică și fără pericole, la împlinirea năzuinței lor de a vedea rezolvat, cât mai grabnic, acest imperativ major al timpurilor noastre.