autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a tutunului din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă a tutunului, cu sediul în municipiul București, bulevardul Regiei nr. 2, sector 8.

Regia autonomă a tutunului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Agriculturii și Alimentației reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a tutunului.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei autonome a tutunului este în valoare de 2.792.720 mii lei stabilit pe bază de bilanț contabil încheiat la 30 septembrie 1990, reprezentând activul și pasivul preluate de la Centrala industrializării tutunului și unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1[1], care pe data prezentei hotărâri se desființează.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome a tutunului îl constituie:

  • realizarea întregii producții de tutun la toate categoriile de cultivatori din țara și cultivarea de tutun în ferme proprii;
  • contractarea, achiziționarea și preluarea întregii producții de tutun și a materialelor auxiliare specifice producerii de tutun și țigarete;
  • depozitarea, păstrarea, preindustrializarea și industrializarea tutunului;
  • producerea de arome, sosuri și aditivi pentru fabricarea țigaretelor;
  • fabricarea de țigarete și produse derivate din tutun;
  • comercializarea tutunului, țigaretelor și a produselor derivate din tutun.

Art. 4. - Regia autonomă a tutunului are în structura sa fabrici de fermentare a tutunului, fabrici de țigarete, Stațiunea centrală de cercetări pentru cultura și industrializarea tutunului, Fabrica de piese de schimb și subansamble, Atelierul de proiectare și Oficiul de calcul, care funcționează ca unități fără personalitate juridică, cu denumirea și sediul din anexa nr. 2[1].

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome a tutunului, prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 6. - Regia autonomă a tutunului este autorizată să efectueze direct operațiuni de comerț exterior privind importul și exportul de tutun, produse din tutun, materii prime, materiale, piese de schimb, mașini, instalații și tehnologii specifice industriei tutunului.

Art. 7. - Regia autonomă a tutunului poate înființa rețea de magazine proprii pentru vânzarea țigaretelor și a produselor din tutun.

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome a tutunului revine Consiliului de administrație, compus din 15 membri, care se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației. Din Consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome a tutunului.

Art. 9. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a tutunului se stabilește de Consiliul de administrație.

Art. 11. - Personalul provenit de la Centrala industrializării tutunului și unitățile subordonate care trece la Regia autonomă a tutunului și unitățile din structura acesteia se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază de salariul tarifar avut, sporurile legale de vechime, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și de introducere a modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 14. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexa se comunică unităților interesate.