autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Băncii Comerciale Române - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Comercială Română se organizează ca societate pc acțiuni, cu un capital social subscris de stat de 12.000.000.000 lei, din care 7.000.000.000 lei vărsat.

Art. 2. - Capitalul inițial vărsat de 7.000.000.000 lei se asigură de Banca Națională a României din fondurile existente în bilanțul ei la poziția „fondul de reevaluare a stocului de metale prețioase”.

Art. 3. - Pentru desfășurarea operațiunilor în valută se pune la dispoziția Băncii Comerciale Române, din rezerva valutară, un fond de 40.000.000 dolari S.U.A.

Art. 4. - Se aprobă statutul de funcționare al Băncii Comerciale Române, prezentat în anexă.

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului.

Art. 5. - Structura organizatorică, numărul și structura de personal, statul de funcții, criteriile de studii și stagiu pentru funcțiile specifice băncii, atât pentru administrația centrală, cât și pentru unitățile subordonate, se stabilesc de Consiliul de administrație al Băncii Comerciale Române.

Nivelul de salarizare pentru administrația centrală este cel prevăzut în Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, iar pentru unitățile teritoriale, în Hotărârea Guvernului României nr. 544/1990.

Art. 6. - Personalul care trece de la Banca Națională a României la Banca Comercială Română se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 7. - Banca Comercială Română își începe activitatea la 1 decembrie 1990.

Activul și pasivul, care se preiau de Banca Comercială Română de la Banca Națională a României, se stabilesc prin protocol pe baza bilanțului contabil de la 30 noiembrie 1990.

Art. 8. - Cheltuielile ce se efectuează până la 30 noiembrie 1990, necesare organizării și funcționării Băncii Comerciale Române, se suportă de Banca Națională a României.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Statutul Băncii Comerciale Române - S.A.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Banca Comercială Română se organizează, potrivit legii, ca societate pe acțiuni și funcționează în baza prezentului statut.

În cuprinsul acestui statut Banca Comercială Română este denumită banca.

Art. 2. - Sediul central al băncii este în București. Banca își desfășoară activitatea prin sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe, în țară și străinătate, pe baza aprobării Consiliului de administrație al băncii.

Art. 3. - Durata de activitate a băncii este de 99 ani de la data emiterii autorizației de funcționare de către Banca Națională a României, cu posibilitatea extinderii acestei perioade.

Banca își încetează activitatea după regulile societăților comerciale, la propunerea Consiliului de administrație al băncii și aprobarea Adunării generale a acționarilor.

Art. 4. - Banca are ca obiect de activitate atragerea și formarea de depozite bănești, în lei și valută, de la persoane fizice și juridice, din țară și străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu și lung, efectuarea de servicii bancare, operațiuni pentru activitatea de comerț exterior și alte operațiuni bancare, potrivit legii.

Capitolul II

Capitalul și fondurile băncii

Art. 5. - Capitalul social subscris de stat este de 12.000.000.000 lei, reprezentat prin 2.400.000 acțiuni a 5.000 lei fiecare, putându-se emite și titluri cumulative.

Capitalul social vărsat la înființarea băncii este în sumă de 7.000.000.000 lei.

Art. 6. - Acțiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea inițială și vor putea fi transmise persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate. Adunarea generală a acționarilor va fixa cuantumul noilor emisiuni și criteriile de subscriere.

Acțiunile sunt indivizibile, iar banca nu recunoaște decât un singur proprietar pe fiecare acțiune.

Dacă sunt mai mulți proprietari indivizi asupra unei acțiuni, aceștia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.

Banca va evidenția în registrul acționarilor, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative și va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a doi membri ai Consiliului de administrație.

Art. 7. - Acțiunile pot fi nominative sau la purtător, forma acestora urmând a fi stabilită de Consiliul de administrație al băncii. Acțiunile sunt purtătoare de dividende, determinate în raport cu profitul realizat de bancă, care vor fi distribuite acționarilor, anual, după încheierea și aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea generală a acționarilor.

Deținerea de acțiuni înseamnă implicit acceptarea statutului băncii și a hotărârilor Adunării generale a acționarilor.

Art. 8. - Pentru desfășurarea activității sale, banca constituie următoarele fonduri:

  • fondul de rezervă;
  • fondul de risc;
  • alte fonduri prevăzute de lege.

Fondurile băncii se constituie, potrivit reglementărilor legale, din profitul anual și pot fi utilizate, cu aprobarea Adunării generale a acționarilor, pentru finanțarea unor acțiuni economice, financiare, valutare și de altă natură, în care banca este interesată, precum și pentru acoperirea unor pierderi.

Capitolul III

Operațiunile băncii

Art. 9. - Banca efectuează operațiuni bancare și financiare în țară și în străinătate, pentru contul său propriu, al clienților băncii - persoane fizice sau juridice - în numele unor instituții sau în colaborare cu acestea, precum și orice alte activități permise de reglementările legale în vigoare.

În acest scop, banca:

a) primește depozite bănești, la vedere și la termen, de la persoane fizice și juridice;
b) acordă credite pe termen scurt, cu scadență de rambursare de până la 12 luni, pentru activitățile de aprovizionare, producție, desfacere și prestări de servicii, precum și pentru consum gospodăresc și personal;
c) acordă credite pe termen mediu, cu rambursare până la 5 ani, și pe termen lung, până la 25 ani, în condițiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzătoare;
d) efectuează operațiuni de scontare a efectelor comerciale în cadrul operațiunilor de scont și rescont;
e) efectuează operațiuni de încasări și plăți, în numerar și virament, pentru clienții care deschid conturi la bancă, pentru livrări de mărfuri, prestări de servicii, executări de lucrări și pentru orice alte operațiuni bănești ale acestora;
f) efectuează operațiuni de schimb valutar;
g) acordă clienților săi credite în valută;
h) emite și primește cecuri sau documente de plată în valută;
i) primește și emite garanții pentru angajamentele de plată străine, proprii sau ale terților, sau în favoarea acestora;
j) efectuează operațiuni de arbitrajare pe piețele monetare sub formă de atragere și constituire de depozite la termen și vedere, proprii și ale clienților. Banca poate compensa din profitul realizat din aceste operațiuni eventualele diferențe nefavorabile;
k) participă, în calitate de asociat sau acționar, la înființarea unor societăți sau instituții bancare, în țară sau străinătate;
l) participă la tranzacții externe, financiare, de plăți și de credit, încheie cu bănci și instituții financiare străine angajamente și convenții de plăți; încheie contracte și convenții privind primirea sau acordarea de credite din și în străinătate;
m) încheie aranjamente de corespondent cu bănci și instituții financiare străine;
n) participă la organizații și organisme internaționale cu caracter financiar, bancar sau monetar;
o) efectuează operațiuni de încasări și plăți și servicii bancare pentru instituțiile finanțate de la buget sau autofinanțate;
p) efectuează operațiuni privind executarea de casă a bugetului statului, în limita mandatului primit;
r) cumpără sau vinde, în țară sau străinătate, aur și alte metale prețioase în lingouri, monede sau medalii;
s) efectuează orice alte operațiuni bancare, în țară și străinătate.

Art. 10. - Banca acordă credite prin negociere cu solicitantul, în funcție de bonitatea și solvabilitatea acestuia.

Banca este în drept să solicite, la acordarea creditelor, garanții asiguratorii cum sunt: bunurile ce se procură din creditul acordat, gajul mobiliar, înscrisuri de valori și alte efecte de comerț, ipoteca constituită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorilor și garanților, scrisori de garanții bancare, cesiuni și alte active.

Banca stabilește, potrivit dispozițiilor legale, modul de gajare, condițiile în care bunurile care constituie garanția creditului rămân în păstrarea clientului beneficiar de credite, precum și modalitatea în care se poate dispune de acestea.

Art. 11. - Creditele se acordă de bancă pe baza contractului de împrumut care se încheie cu beneficiarul acestuia și în care se consemnează clauzele referitoare la volum, obiect, garanții, termene de rambursare, dobândă etc.

Contractul de credit are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 12. - Banca este îndreptățită, față de clienții care nu-și îndeplinesc angajamentele sau nu respectă clauzele din contractele de credite, să dispună următoarele măsuri:

a) recuperarea creditelor înainte de termen, atunci când se constată înstrăinarea garanțiilor prezentate, utilizarea creditelor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiții necorespunzătoare a valorilor materiale aduse în garanție, sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor din contract;
b) valorificarea, totală sau parțială, a înscrisurilor care i-au fost date în garanție. Banca recuperează, din sumele rezultate din valorificarea înscrisurilor, creditele acordate, dobânzile și orice cheltuieli efectuate în legătură cu valorificarea, eventualul surplus remițându-se împrumutatului;
c) declanșarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere în faliment și lichidare.

Art. 13. - Banca nu va putea dobândi alte imobile decât cele necesare funcționării sale.

Ea va putea totuși dobândi imobile pentru acoperirea creanțelor sale ajunse la scadență, dar nerestituite de clienți, fiind însă obligată să le valorice la prima ocazie favorabilă.

Art. 14. - Depozitele constituite și creditele date sunt purtătoare de dobânzi din momentul constituirii și, respectiv, al acordării lor. Dobânda este negociabilă.

Art. 15. - Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu și lung, obligațiuni și alte titluri de credit.

Consiliul de administrație al băncii va stabili forma, dobânda și celelalte condiții ale obligațiunilor și ale titlurilor de credit.

Banca efectuează, pentru contul său propriu sau al clienților săi, vânzarea de obligațiuni, titluri și alte înscrisuri, precum și răscumpărarea acestora.

Art. 16. - Pentru titlurile sau efectele de comerț primite în păstrare sau gaj, banca este obligată să elibereze clientului o dovadă din care să reiasă toate elementele distinctive, valoarea nominală, numerele și seriile ce le poartă, precum și toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtând aceeași denumire.

Banca nu poate încredința altor persoane sau valorifica înscrisurile primite în păstrare sau în gaj decât cu încuviințarea expresă a deponentului sau a constituitorului gajului, cu excepția situației prevăzute la art. 12 lit. b).

Art. 17. - Banca primește de la clienții săi bilanțurile contabile, contul de profit și pierderi, situația angajamentelor de plată și orice informații și date referitoare la bonitatea, lichiditatea și solvabilitatea acestora.

Capitolul IV

Conducerea băncii

Art. 18. - Conducerea și administrarea băncii sunt asigurate de:

  • Adunarea generală a acționarilor;
  • Consiliul de administrație;
  • Comitetul de credit;
  • președinte și vicepreședinți.

A. Adunarea generală a acționarilor

Art. 19. - Organul de conducere al băncii este Adunarea generală a acționarilor, care reprezintă totalitatea proprietarilor de acțiuni. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Art. 20. - La ședințele Adunării generale a acționarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe bază de procură scrisă -, acționarii care fac dovada acestei calități cu propriile acțiuni sau cu certificatul de atestare a proprietății asupra acțiunilor.

Art. 21. - Norma de participare la ședințele Adunării generale a acționarilor va fi stabilită de Consiliul de administrație al băncii în funcție de valoarea acțiunilor aflate în proprietatea unui acționar.

Art. 22. - Adunarea generală ordinară se întrunește anual, în locul, ziua și ora stabilite, care trebuie să fie fixate înaintea datei de depunere a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

Art. 23. - Adunarea generală ordinară este îndreptățită să ia hotărâri cu privire la:

a) aprobarea bilanțului contabil anual al băncii și al contului de profit și pierderi, după ascultarea și analizarea raportului Consiliului de administrație al băncii și al Comisiei de cenzori;
b) stabilirea cuantumului dividendelor;
c) alegerea și numirea Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori și stabilirea indemnizației membrilor acestora;
d) numirea președintelui, vicepreședinților băncii, precum și a președintelui Comisiei de cenzori;
e) autorizarea transferului acțiunilor;
f) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, pentru exercițiul următor;
g) descărcarea gestiunii anului încheiat.

Art. 24. - Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul de administrație al băncii ori de câte ori se consideră necesar.

Convocarea extraordinară a Adunării generale a acționarilor se poate face și de președintele acesteia sau la cererea acționarilor proprietari care reprezintă cel puțin 25% din capitalul social al băncii.

Art. 25. - Adunarea generală extraordinară adoptă hotărâri privind:

a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
b) emiterea de obligațiuni și titluri de credit;
c) participarea cu capital la societăți comerciale, financiare și bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte instituții bancare, cu respectarea legii;
d) modificarea statutului băncii;
e) alte aspecte majore privind activitatea băncii.

Art. 26. - Convocarea ședințelor Adunării generale a acționarilor se publică în Monitorul Oficial cu cel puțin 15 zile înainte de ținerea acestora și se afișează totodată la sediul central și al unităților teritoriale ale băncii.

Art. 27. - Comunicarea prezenței la Adunarea generală a acționarilor trebuie să ajungă la sediul central al băncii cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.

În perioada dintre data publicării convocării de participare și cea de închidere a Adunării generale a acționarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a acțiunilor.

Art. 28. - Ședințele Adunării generale sunt conduse de președintele Consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, ajutat de un secretar și 3 supraveghetori pentru numărarea voturilor și efectuarea lucrărilor de secretariat, aleși prin majoritate simplă de voturi de către participanții la lucrări.

Art. 29. - Adunările generale ale acționarilor se consideră legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei pătrimi din capitalul băncii.

Art. 30. - Hotărârile Adunării generale a acționarilor vor fi adoptate cu majoritate absolută din capitalul social aferent acționarilor prezenți, în cazul adunării ordinare, și cu cel puțin jumătate din capitalul social al acționarilor prezenți în situația adunărilor extraordinare.

Art. 31. - În cazul neconstituirii la prima ședință a reprezentării acționarilor în condițiile art. 29, Adunarea generală se reconvoacă pentru un nou termen.

Hotărârile luate în a doua ședință vor fi considerate valabile independent de numărul acționarilor prezenți și de valoarea capitalului reprezentat de aceștia, cu majoritate simplă de voturi.

Art. 32. - Adoptarea hotărârilor se poate face prin apel nominal, ridicarea mâinii sau prin vot secret, modalitatea urmând a fi stabilită la deschiderea ședințelor.

B. Consiliul de administrație

Art. 33. - Conducerea și administrarea curentă a băncii se încredințează de către Adunarea generală a acționarilor unui Consiliul de administrație, compus din 15 membri.

Membrii Consiliului de administrație se desemnează pe o perioadă de 4 ani. După expirarea mandatului oricare dintre aceștia pot fi realeși, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.

Președintele Consiliului de administrație este președintele băncii. Din Consiliul de administrație fac parte și vicepreședinții băncii.

Art. 34. - Membrii Consiliului de administrație vor trebui să depună la casieria băncii o garanție care să reprezinte dublul remunerației lunare.

Garanția se depune înainte de intrarea în funcție, rămâne în casa băncii și va putea fi restituită după ce Adunarea generală a acționarilor a aprobat ultimul bilanț în exercițiul căruia aceștia au funcționat și li s-a dat descărcare de gestiune.

Art. 35. - Semnăturile membrilor Consiliului de administrație vor fi puse la registrul comerțului, o dată cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției.

Art. 36. - Ședințele Consiliului de administrație al băncii au loc lunar și ori de câte ori este necesar și se consideră valabile numai dacă la acestea sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri.

Deciziile Consiliului de administrație al băncii vor fi luate cu majoritate de voturi.

Art. 37. - Consiliul de administrație al băncii deliberează asupra problemelor de bază ale activității, cum sunt:

a) bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, precum și propunerile ce urmează să fie prezentate Adunării generale a acționarilor privind destinația profitului;
b) politica băncii privind creditele, resursele și dobânzile;
c) propunerile ce urmează a fi prezentate Adunării generale a acționarilor privind rezervele și eventuala utilizare a acestora;
d) propunerile privind emiterea de acțiuni, obligațiuni și titluri de credit și modul de distribuire a acestora;
e) stabilirea veniturilor și cheltuielilor băncii, investițiilor proprii și reparațiilor capitale;
f) regulamentul de ordine interioară al băncii, structura organizatorică, funcțiile, atribuțiile, competențele și normele de funcționare;
g) aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, filialelor, agențiilor sau reprezentanțelor;
h) stabilirea numărului de personal al băncii și nivelul de salarizare a acestuia atât pentru administrația centrală, cât și pentru unitățile sale;
i) numirea directorilor, adjuncților acestora și contabililor șefi din centrala băncii și unitățile teritoriale;
j) numirea Comitetului de credit și stabilirea competențelor acestuia;
k) aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de administrație de a semna pentru bancă în lipsa președintelui;
l) aprobarea comisioanelor, taxelor și spezelor bancare;
m) normele, instrucțiunile și cadrul de desfășurare a operațiunilor băncii;
n) alte aspecte ale activității curente.

Art. 38. - Banca nu are dreptul să acorde credite sau alte facilități pentru nici unul din membrii Consiliului de administrație al băncii sau să garanteze împrumuturi pe care aceștia le-ar contracta cu altă instituție de credit.

Art. 39. - Membrii Consiliului de administrație al băncii sunt răspunzători de realitatea vărsămintelor efectuate de acționari, dividendele plătite, existența și evidența corectă a registrelor cerute de lege, îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și respectarea îndatoririlor legale.

Art. 40. - Membrii Consiliului de administrație al băncii nu pot ocupa, fără autorizarea expresă a acestuia, posturi de membri în consiliile de administrație sau de directori în alte societăți bancare și nici să participe la asemenea firme ca asociați cu răspundere nelimitată.

De asemenea, directorii nu pot conduce alte societăți bancare, comerciale sau industriale; ei nu pot participa în alte societăți de acest fel, nici în calitate de asociați și nici ca administratori sau directori, afară de cazurile când exercită aceste funcții cu autorizarea Consiliului de administrație al băncii.

Art. 41. - Președintele angajează banca potrivit responsabilităților, sarcinilor și împuternicirilor stabilite de Consiliul de administrație al băncii.

În executarea hotărârilor Consiliului de administrație și în executarea atribuțiilor proprii, președintele Băncii Comerciale Române emite, potrivit legii, ordine și alte acte de dispoziție.

Atribuțiile și competențele vicepreședinților se stabilesc de Consiliul de administrație al băncii, la propunerea președintelui băncii.

C. Comitetul de credit

Art. 42. - Pentru conducerea operativă a activității, Consiliul de administrație al băncii poate delega o parte din competențele sale unui Comitet de credit, din care fac parte președintele băncii, vicepreședinții și directorii executivi din administrația centrală.

Art. 43. - Comitetul de credit îndeplinește sarcinile sale, în cadrul limitelor împuternicirii ce i se dă de Consiliul de administrație al băncii, în deliberări săptămânale sau ori de câte ori este necesar.

Comitetul de credit se consideră legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor săi, deciziile fiind luate cu majoritate de voturi.

Art. 44. - Comitetul de credit este obligat să prezinte la fiecare ședință a Consiliului de administrație al băncii registrul său de deliberări.

D. Comisia de cenzori

Art. 45. - Comisia de cenzori va fi compusă din 5 cenzori și 2 supleanți, numiți de Adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de 3 ani, putând fi realeși.

Art. 46. - Președintele Comisiei de cenzori participă la ședințele Consiliului de administrație al băncii. În cazul în care are un punct de vedere diferit de hotărârea luată de Consiliul de administrație al băncii, îl va prezenta în scris acestuia.

Art. 47. - Cenzorii sunt obligați, înaintea începerii mandatului, să depună drept garanție o sumă care să reprezinte nivelul unei remunerații lunare.

Art. 48. - Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea băncii, să verifice bilanțul, contul de profit și pierderi și evaluarea corectă a patrimoniului, despre care vor face un raport amănunțit Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecția casei, să verifice existența obligațiunilor și titlurilor de credit proprietatea băncii sau primite în gaj, cauțiune sau depozit;
b) să verifice constituirea garanțiilor membrilor Consiliului de administrație al băncii;
c) să supravegheze ca prevederile statutului, precum și hotărârilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație, să fie aplicate întocmai.

Art. 49. - În cazul în care se constată abateri, Comisia de cenzori sau fiecare cenzor în parte va aduce la cunoștința președintelui Consiliului de administrație al băncii cele constatate.

Dacă acesta nu ia de îndată măsurile necesare de îndreptare, cenzorii vor aduce abaterile la cunoștința primei adunări generale, iar dacă neregulile sunt grave, Comisia de cenzori va convoca în cel mai scurt timp posibil Adunarea generala extraordinară, pentru a delibera asupra acestor nereguli.

Art. 50. - Comisia de cenzori verifică respectarea de către bancă a principiului tratamentului egal al acționarilor privind toate drepturile și obligațiile ce le revin. Cenzorii au drept de control asupra operațiunilor băncii, putând verifica la sediul central, la sucursale și filiale, reprezentanțe sau agenții orice acte, documente și registre.

Capitolul V

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 51. - Anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an calendaristic.

Consiliul de administrație al băncii va asigura întocmirea, la termenele stabilite, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, precum și a dării de seamă anuale, pe care le prezintă Adunării generale a acționarilor.

Art. 52. - După aprobarea de către Adunarea generală a acționarilor a bilanțului, contului de profit și pierderi, acestea se publică în Monitorul Oficial și presă.

Art. 53. - Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor și altor destinații.

Art. 54. - Titularii de cont sunt obligați ca, în termenul stabilit de la data convenită pentru ridicarea sau expedierea extrasului de cont și a situațiilor prin care se comunică executarea operațiunilor dispuse, să reclame eventualele neînregistrări sau înregistrări greșite ale operațiunilor.

Răspunderea băncii încetează dacă până la expirarea termenului stabilit nu este sesizată cu reclamație scrisă în sensul celor de mai sus.

Art. 55. - Banca elaborează, cu respectarea legii, norme și instrucțiuni privind efectuarea operațiunilor bancare pentru desfășurarea activității în unitățile proprii.

Art. 56. - Banca și salariații săi au obligația să păstreze secretul operațiunilor. Relații asupra operațiunilor și conturilor se dau numai titularilor și în condițiile stabilite de lege, organelor de cercetare, procuratură și judecătorești.

Art. 57. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului până la constituirea Adunării generale a acționarilor, dată la care își încetează activitatea de drept.

Art. 58. - Din Consiliul împuterniciților statului fac parte reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, Agenției naționale pentru privatizare, Agenției române pentru promovarea investițiilor și a asistenței economice din străinătate, precum și specialiști din Banca Comercială Română.

Consiliul este format din 11 membri.

Președintele și vicepreședinții băncii sunt numiți, în perioada în care funcționează Consiliul împuterniciților statului, de către guvern.

Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea din care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din aceasta.

Art. 59. - Consiliul împuterniciților statului are următoarele atribuții principale:

a) numește președintele Comisiei de cenzori;
b) numește membrii Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori și stabilește competențele și răspunderile acestora;
c) aprobă remunerarea președintelui Comisiei de cenzori și membrilor acesteia și fixează indemnizația membrilor Consiliului de administrație;
d) analizează și aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea beneficiului și recompensele ce se acordă funcționarilor, precum și descărcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administrație asupra activității băncii și a raportului Comisiei de cenzori;
e) aprobă programul de activitate și bugetul pentru anul financiar următor;
f) aprobă înființarea, desființarea sau mutarea de sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale băncii;
g) aprobă plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
h) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) hotărăște cu privire la fuzionarea, afilierea la alte organisme bancare, dizolvarea și lichidarea băncii;
j) hotărăște asupra modificării statutului și a contractului de societate;
k) aprobă emisiunea de obligațiuni și titluri de credit;
l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, a directorilor și a directorilor adjuncți din centrală și teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuită băncii;
m) hotărăște orice alte măsuri prevăzute de lege.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i) și j) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către guvern.

Art. 60. - Pentru luarea unor decizii ce necesită o analiză complexă, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 61. - Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul băncii.

Art. 62. - Până la constituirea Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori nu depun garanție.

Art. 63. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii privind societățile comerciale, de la data intrării în vigoare a acesteia.