autentificare cu OpenID
Lege privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 noiembrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naționale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea și primele ce se acordă personalului navigant, personalului tehnic de aviație și parașutiștilor militari din forțele armate ale Republicii Socialiste România se abrogă.


[modificare] Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul statut definește activitățile aeronautice militare, personalul aeronautic din aviația militară, îndatoririle și drepturile acestuia.

Art. 2. - Personalul aeronautic din aviație militară își desfășoară activitatea în scopul apărării spațiului aerian al țării, menținerii cu orice preț a integrității teritoriale a patriei, independenței și suveranității naționale.

Art. 3. - Personalul aeronautic din aviația militară trebuie să aibă o înaltă conștiință patriotică și conduită morală demnă, să dea dovadă de disciplină fermă, să dobândească o temeinică pregătire profesională, astfel încât activitățile aeronautice să se desfășoare cu eficiență și în siguranță pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin în timp de pace și de campanie, conform cu legile țării și reglementările aeronautice.

Art. 4. - Activitățile aeronautice militare cuprind:

a) planificarea, dirijarea, controlul și coordonarea zborului aeronavelor militare românești, precum și a celor străine primite în responsabilitate în spațiul aerian al României de către organele militare de dirijare, control și coordonare a zborurilor;

b) organizarea, pregătirea și executarea zborurilor cu aeronave militare și a parașutărilor în scopuri militare;

c) planificarea, organizarea, executarea și controlul asigurării tehnice de aviație a zborurilor cu aeronave militare și asigurării tehnice a parașutărilor în scopuri militare;

d) planificarea, organizarea, executarea, controlul și recepția activităților de proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare și testare a tehnicii aeronautice militare;

e) planificarea, organizarea, executarea și controlul asigurării tehnice de transmisiuni aeronautice militare și protecția navigației aeriene cu aeronave militare în colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor meteorologice, precum și elaborarea prognozelor meteorologice pentru zonele aerodromurilor militare, terenurilor și platformelor de decolare-aterizare utilizate de aeronave militare, traiectele de zbor și raioanele de ducere a acțiunilor de luptă de către aviația militară.

Art. 5. - Conducerea activităților aeronautice militare se execută de către Comandamentul aviației militare.

Capitolul II
Personalul aeronautic

Art. 6. - Se consideră personal aeronautic cadrele militare, militarii în termen sau cu termen redus, elevii din instituțiile militare de învățământ de aviație, rezerviștii concentrați cu scoatere din producție și salariații civili din Ministerul Apărării Naționale, militarii detașați în economia națională, precum și militarii din unitățile de toate armele, care, în baza calificării deținute și a funcțiilor pe care le îndeplinesc, organizează, conduc, controlează sau execută activități aeronautice militare.

Art. 7. - Personalul aeronautic din aviația militară se compune din:

a) personalul aeronavigant;

b) personalul nenavigant (de sol).

Art. 8. - Personalul aeronavigant cuprinde:

a) personalul navigant de aviație;

b) parașutiștii.

Art. 9. - Personalul navigant de aviație cuprinde:

a) personalul care conduce în zbor aeronave:

 • piloții, piloții de încercare și cosmonauții;
 • navigatorii de bord;

b) personalul tehnic-ingineresc de exploatare în zbor a aeronavelor, motoarelor, instalațiilor, echipamentelor și sistemelor de bord:

 • inginerii, subinginerii și tehnicienii de bord;
 • radiotelegrafiști de bord;
 • operatorii foto, radio și de radiolocație de bord;
 • trăgătorii aerieni;

c) personalul de însoțire: însoțitorii de bord;

d) personalul tehnic-ingineresc pentru încercarea, testarea, recepția și controlul în zbor al aeronavelor:

 • inginerii, subinginerii și tehnicienii de încercare, recepție și control;
 • operatorii de bord pentru aparatura de încercare-testare ambarcată.

Art. 10. - Din categoria parașutiștilor fac parte cadrele militare, militarii în termen sau cu termen redus, rezerviștii concentrați cu scoatere din producție și salariații civili din Ministerul Apărării Naționale, precum și militarii din unitățile și subunitățile de toate armele, care, prin funcțiile ce le dețin, au prevăzută specialitatea de parașutist sau cercetaș prin parașutare și care execută parașutare din aeronave în scopul îndeplinirii unei misiuni de luptă, instruire, antrenament, încercare, recepție sau verificare a tehnicii de parașutare sau de salvare.

Art. 11. - Elevii care se instruiesc pentru însușirea unei specialități de personal aeronavigant în instituțiile militare de învățământ, centrele de instrucție și unitățile militare care pregătesc cadre militare de rezervă se consideră personal aeronavigant din momentul începerii activității de zbor sau parașutare.

Art. 12. - Personalul aeronautic nenavigant (de sol) cuprinde:

a) personalul tehnic-ingineresc de aviație;

b) cadrele militare din statele majore și navigatorii de sol;

c) meteorologii;

d) personalul tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice și protecție a navigației aeriene.

Art. 13. - Din categoria personalului tehnic-ingineresc de aviație fac parte ofițerii ingineri, subingineri și tehnici, maiștrii militari, subofițerii și militarii în termen sau cu termen redus, rezerviștii concentrați cu scoatere din producție, precum și salariații civili care organizează, conduc, controlează sau execută activități de exploatare, probare, proiectare, fabricare, modernizare, reparare și testare a aeronavelor militare, simulatoarelor de aviație, mijloacelor tehnice de control complex pentru deservirea acestora și de asigurare cu tehnică aeronautică militară, fiind calificați în una din următoarele specialități:

a) ofițerii ingineri, subingineri și tehnici, maiștrii militari și subofițerii de aviație:

 • aeronave și motoare de aviație;
 • armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare;
 • electromecanică și automatizări de bord de aviație;
 • radioelectronică de bord de aviație;

b) militarii în termen, cu termen redus și salariații civili:

 • armament de bord și muniții de aviație;
 • electromecanică și automatizări de bord;
 • celulă și motor;
 • instalații radioelectronice de bord;
 • electromecanic;
 • acumulatorist;
 • electromecanic grup electrogen și gaze.

Art. 14. - Din categoria navigatorilor de sol și a cadrelor militare din statele majore face parte personalul militar și civil care, potrivit atribuțiilor funcționale, execută dirijarea, coordonarea și controlul zborurilor aeronavelor militare sau organizează și conduc aceste activități, fiind calificați în una din următoarele specialități:

 • navigator cu dirijarea aeronavelor în zbor (navigator radar);
 • navigator pentru programarea, coordonarea și controlul zborurilor aeronavelor (navigator dispecer);
 • cadre militare din statele majore.

Art. 15. - Din categoria meteorologilor fac parte ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care, potrivit atribuțiilor funcționale, colectează, prelucrează și analizează datele meteorologice, elaborează prognoze meteorologice, fiind calificați în una din următoarele specialități:

 • meteorologie;
 • radiotelegrafie meteo;
 • radiolocație meteorologică.

Art. 16. - Din categoria personalului tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice și protecție a navigației aeriene fac parte ofițerii ingineri, subingineri și tehnici, maiștrii militari, subofițerii, militarii în termen și cu termen redus, rezerviștii concentrați cu scoatere din producție și salariații civili care organizează, conduc, controlează sau execută activități de exploatare, proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare și testare a tehnicii de transmisiuni aeronautice și de protecție a navigației aeriene, fiind calificați în una din următoarele specialități:

 • transmisiuni;
 • radiolocație;
 • electromecanică.

Art. 17. - Specialitățile de personal aeronautic se completează prin reglementări emise de către Ministerul Apărării Naționale, în funcție de necesitățile impuse de evoluția tehnicii aeronautice și a concepției de exploatare în zbor și la sol a acesteia.

Art. 18. - Funcțiile personalului aeronautic și clasele de salarizare corespunzătoare se diferențiază pe categorii de personal și activități, nivel de pregătire profesională, responsabilități și condiții de muncă.

Art. 19. - Personalul aeronautic se promovează și se încadrează pe funcții potrivit cu pregătirea pe care o deține, în baza criteriului competenței profesionale, având în vedere și aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcțiilor.

Capitolul III
Pregătirea și atestarea personalului aeronautic

Art. 20. - Personalul aeronautic - cadre militare - se pregătește în instituții de învățământ militare și civile, centre de instrucție sau perfecționare.

Specialitățile, criteriile de selecționare, duratele de școlarizare și formele concrete de pregătire în instituțiile de învățământ militare sunt cele stabilite prin reglementări emise de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 21. - Procedurile de echivalare a pregătirii personalului aeronautic între instituțiile de învățământ militare și civile se stabilesc prin reglementări emise de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Învățământului și Științei.

Art. 22. - Personalul aeronautic - militari în termen sau cu termen redus și rezerviști concentrați cu scoatere din producție - se instruiește în unitățile militare, centre de instrucție și instituții militare de învățământ, potrivit reglementărilor emise de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 23. - Comandamentul aviației militare este organul unic care eliberează, validează, echivalează, prelungește, preschimbă, suspendă sau retrage documentele de calificare pentru personalul aeronautic militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru personalul aeronautic militar detașat în economia națională. Face excepție de la această prevedere personalul aeronautic detașat la Departamentul aviației civile.

Art. 24. - Atestarea calificării, specializării și specialității personalului aeronautic se face prin următoarele documente:

a) brevet de cosmonaut;

b) brevet de personal aeronavigant, pentru toate categoriile și specialitățile de personal aeronavigant;

c) certificat de navigator de aviație, pentru navigatorii de sol;

d) certificat de personal, tehnic-ingineresc de aviație, pentru inginerii, subinginerii, tehnicienii, maiștrii militari și subofițerii de aviație nenaviganți;

e) certificat de meteorolog de aviație, pentru toate categoriile de meteorologi;

f) certificat de transmisionist aeronautic sau de specialist în protecția navigației aeriene, pentru toate categoriile de personal tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice și de protecție a navigației aeriene;

g) brevet de instructor de zbor.

Art. 25. - Comandamentul aviației militare echivalează următoarele documente de atestare a calificării, specializării și specialității pentru personalul aeronautic, eliberate de Departamentul aviației civile:

a) brevetul de aptitudine și licența, cu brevetul de personal aeronavigant;

b) certificatul și licența de funcționare, cu certificatele corespunzătoare pentru categoriile de personal aeronautic nenavigant.

Art. 26. - Documentele de atestare a calificării, specializării și specialității se acordă personalului aeronautic la absolvirea școlilor militare, instituțiilor militare de învățământ superior sau a cursurilor de specializare, după îndeplinirea condițiilor de pregătire teoretică și practică stabilite de către Comandamentul aviației militare.

Art. 27. - Documentele de atestare a calificării cuprind obligatoriu datele privind:

 • identitatea posesorului;
 • specialitatea de personal aeronautic;
 • data și locul calificării;
 • categoria și tipurile de tehnică aeronautică pentru care este specializat;
 • titlul de specializare deținut (pentru inginerii și subinginerii nenaviganți);
 • titlul de clasificare deținut (cu excepția inginerilor și subinginerilor nenaviganți);
 • nivelul de autorizare deținut.

Art. 28. - Documentele de atestare a calificării, specializării și specialității se iau în considerare la stabilirea vechimii în activitate a personalului aeronautic.

Art. 29. - Brevetul de cosmonaut se acordă personalului aeronautic, după executarea unui zbor cosmic, pe baza documentelor emise de instituțiile care au asigurat pregătirea de specialitate și lansarea în cosmos a acestuia.

Art. 30. - Retragerea calității de personal aeronautic se poate face numai de către comandantul aviației militare, în următoarele situații:

 • inaptitudine psiho-fizică;
 • incompetență profesională;
 • abateri grave de la reglementările aeronautice.
Capitolul IV
Clasificarea și specializarea personalului aeronautic

Art. 31. - Confirmarea nivelului de pregătire de luptă și profesională a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare se face prin acordarea titlului de specialist aeronautic de clasă în următoarele specialități:

a) pilot, pilot de încercare;

b) navigator de bord;

c) inginer (subinginer, tehnician) de bord;

d) radiotelegrafist de bord;

e) trăgător aerian;

f) operator (foto, radio, radiolocație, pentru aparatură de încercare-testare) de bord;

g) parașutist;

h) inginer (subinginer, tehnician) de aviație;

i) navigator de sol;

j) transmisionist aeronautic;

k) inginer (subinginer, tehnician) pentru protecția navigației aeriene;

l) meteorolog.

Art. 32. - Titlurile de clasificare sau specializare ce se acordă personalului aeronautic sunt ierarhizate pe trei clase, a căror obținere se face succesiv: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa I.

Titlul de clasificare se acordă personalului aeronautic definit la art. 31 din prezentul statut, cu excepția inginerilor și subinginerilor nenaviganți.

Titlul de specializare se acordă inginerilor și subinginerilor nenaviganți definiți la art. 12 și 31 din prezentul statut.

Art. 33. - Titlurile de clasificare sau specializare se acordă de comandantul aviației militare în urma examinării personalului aeronautic de către comisiile de examinare constituite în acest scop.

Condițiile de obținere, menținere și ridicare a titlurilor de clasificare și specializare, precum și modul de organizare și desfășurare a examenelor de clasificare și specializare, sunt stabilite, pe categorii de personal și activități, prin norme aprobate de ministrul apărării naționale.

Art. 34. - Examinarea personalului aeronautic în vederea obținerii, menținerii sau ridicării titlului de clasificare sau specializare constă în:

 • verificarea teoretică și practică;
 • verificarea activității profesionale.

Art. 35. - Comisiile pentru examinarea personalului aeronautic în vederea obținerii, menținerii sau ridicării titlurilor de clasificare sau specializare se numesc de către comandantul aviației militare.

Art. 36. - Titlurile și primele de clasificare sau specializare se acordă și se mențin pe o durată de un an calendaristic, dacă în acest timp nu intervine una din situațiile prevăzute la art. 37 din prezentul statut.

Art. 37. - Titlul de clasificare sau specializare deținut și drepturile corespunzătoare ale personalului aeronautic se pierd dacă:

a) este numit într-o funcție pentru care nu mai este prevăzută una din specialitățile aeronautice menționate în prezentul statut;

b) nu promovează examenul pentru menținerea titlului de clasificare sau specializare conform cerințelor prevăzute în normele aprobate de ministrul apărării naționale;

c) nu îndeplinește baremurile anuale de activitate aeronautică pentru menținerea titlului de clasificare sau specializare prevăzute în normele aprobate de ministrul apărării naționale.

În mod excepțional, în cazul în care personalul aeronautic nu îndeplinește baremurile anuale de activitate aeronautică pentru menținerea titlului de clasificare sau specializare, acesta își menține onorific titlul de clasificare sau specializare deținut, retrăgându-i-se dreptul la prima de clasificare sau specializare respectivă.

Art. 38. - Personalului aeronautic i se retrage dreptul la prima de clasificare sau specializare corespunzător titlului deținut, pe o perioadă de 3-12 luni, în următoarele situații:

a) pentru neîndeplinirea atribuțiilor funcționale sau sarcinilor profesionale și abateri de la reglementările aeronautice;

b) în cazul producerii unui eveniment de aviație din vină proprie.

Art. 39. - Retragerea dreptului la prima de clasificare sau specializare se face de către comandantul aviației militare.

Art. 40. - Dreptul la prima de clasificare sau specializare se redobândește la expirarea termenului stabilit prin ordinul de retragere, dacă personalul aeronautic are îndeplinite condițiile prevăzute în normele aprobate de ministrul apărării naționale. În situația când personalul aeronautic nu mai îndeplinește condițiile pentru titlul de clasificare sau specializare retras, i se acordă dreptul la prima de clasificare sau specializare pentru care îndeplinește, în ultimele 12 luni, condițiile.

Capitolul V
Îndatoririle personalului aeronautic

Art. 41. - Personalul aeronautic trebuie să-și îndeplinească obligațiile consfințite în Constituția României, legile țării și îndatoririle stabilite în statutele cadrelor militare, în regulamentele militare generale, în regulamentele de organizare a activităților specifice fiecărei categorii de personal aeronautic, în scopul creșterii capacității de luptă a aviației militare.

Art. 42. - În vederea creșterii capacității de luptă a aviației militare, personalul aeronautic este obligat:

a) să-și îndeplinească cu corectitudine sarcinile profesionale și atribuțiile funcționale;

b) să-și ridice permanent nivelul pregătirii de specialitate, să-și însușească caracteristicile tehnico-tactice ale tehnicii aeronautice militare, să-și consolideze și perfecționeze deprinderile de exploatare în zbor și la sol a acesteia;

c) să acționeze permanent pentru îndeplinirea sarcinilor de pregătire de luptă în zbor în condiții de eficiență și securitate;

d) să respecte întocmai reglementările aeronautice;

e) să contribuie la îmbunătățirea înzestrării cu tehnică aeronautică militară, prin participarea activă la realizarea, modernizarea, repararea și testarea aeronavelor, armamentului de bord și a sistemelor de conducere, dirijare și asigurare a zborurilor;

f) să cunoască metodele, procedeele și mijloacele moderne de conducere, dirijare, coordonare și control al zborurilor aeronavelor și să-și formeze deprinderi temeinice de utilizare a acestora cu maximă eficiență și în condiții de securitate sporită, în situații aeriene și tactice complexe;

g) să contribuie la îmbunătățirea continuă a procesului de instruire, la creșterea eficienței și calității învățământului, pentru formarea și perfecționarea personalului aeronautic.

Art. 43. - Personalul aeronautic trebuie să dovedească o înalta competență și etică profesională, ordine și disciplină fermă, în scopul îndeplinirii corecte și integrale a sarcinilor, îndatoririlor și atribuțiilor funcționale.

Capitolul VI
Drepturile personalului aeronautic

Art. 44. - Personalul aeronautic se încadrează în funcții corespunzătoare calificării, specializării, competenței profesionale, calităților morale și aptitudinii medicale, în conformitate cu necesitățile impuse de asigurarea capacității de apărare a patriei.

Art. 45. - Personalul aeronavigant, apt medical, se admite la zbor (parașutare) până la vârsta maximă prevăzută pentru fiecare categorie, astfel:

 • personalul aeronavigant din aviația de vânătoare, vânătoare-bombardament, cercetare și parașutiști - 50 ani;
 • personalul aeronavigant din navigația de transport, școală și elicoptere - 52 ani.

Fac excepție generalii care sunt admiși la zbor sau la parașutare până la vârsta de 55 ani (peste vârsta de 50 ani, numai la zborul în echipaj, iar la parașutări numai cu deschidere automată a parașutei).

Art. 46. - Personalul aeronautic beneficiază de drepturile financiare, de echipare, de hrană, de odihnă, de asistență medicală, concediu suplimentar pentru refacerea capacității de efort, de pensie militară și de altă natură, în conformitate cu prevederile legislației și normelor în vigoare.

Art. 47. - Personalul aeronautic beneficiază de toate condițiile și facilitățile pentru perfecționarea și completarea pregătirii profesionale, în instituții de învățământ militare sau civile din țară și străinătate, prevăzute de legile, ordinele și reglementările în vigoare.

Art. 48. - Personalul aeronautic beneficiază de prime și sporuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 49. - Personalul aeronautic se asigură de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de aviație, urmate de deces sau invaliditate totală sau parțială. Condițiile de asigurare de drept a personalului aeronautic sunt cele prevăzute de lege.

Art. 50. - În cazul imposibilității desfășurării activităților aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviație, a unei boli profesionale sau a unor afecțiuni cauzate de activitățile aeronautice desfășurate, personalul aeronautic beneficiază de:

a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacității de muncă, până la stabilirea situației medico-militare, fără a se depăși însă durata de 2 ani;

b) o compensație la solda tarifară, astfel încât noile sale venituri bănești să nu se micșoreze, în cazul în care desfășoară alte activități militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la pensionare.

Prevederea de la lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puțin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislația în vigoare pentru pensionare.

Art. 51. - Personalul aeronavigant care a efectuat trecerea la exploatarea unei noi categorii de aeronave își menține titlul de clasificare și beneficiază de dreptul la prima de clasificare corespunzătoare clasei deținute și noii categorii de aeronavă, începând cu data emiterii ordinului pentru admiterea la exploatarea acesteia, până la atingerea nivelului anterior de pregătire.

Dacă după începerea trecerii pe noua categorie de tehnică personalul aeronavigant continuă să exploateze și categoria anterioară de aeronavă, își menține titlul de clasificare și drepturile corespunzătoare clasei deținute la cuantumul superior prevăzut de lege pentru categoriile de aeronave pe care zboară.

Art. 52. - Cosmonauții beneficiază de drepturi egale cu nivelul maxim, stabilit prin lege, pentru piloții clasa I de pe aeronave supersonice, pe întreaga perioadă cât desfășoară activități specifice personalului aeronavigant.

Art. 53. - Personalul aeronautic are dreptul de a purta insigna care atestă specialitatea și titlul de clasificare sau specializare deținute. Acest drept se menține și în cazul încetării activității aeronautice.

Art. 54. - Personalul aeronautic militar în rezervă are, pe timpul perioadelor de concentrare cu scoatere din producție, aceleași îndatoriri și drepturi ca și personalul aeronautic militar activ din categoria căruia face parte.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art. 55. - Prin tehnică aeronautică militară, în sensul prevederilor prezentului statut, se înțelege atât tehnica aeronautică din înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, cât și aceea care se realizează în economia națională în baza temelor de cercetare-proiectare aprobate de acest minister.

Art. 56. - Personalului aeronautic din aviație militară i se aplică prevederile tuturor reglementărilor referitoare la personalul Ministerului Apărării Naționale și ale legislației în vigoare, care nu contravin prezentului statut.

Art. 57. - Dispozițiile prezentului statut se aplică unitar personalului aeronautic militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, militarilor din unitățile de toate armele și celor detașați în economia națională, care execută activități aeronautice militare.

Art. 58. - Ministerul Apărării Naționale răspunde de aplicarea întocmai a prezentului statut.