autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Agroindustriala” - S.A. Bacău
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Agroindustriala” - S.A, Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Dumbravei nr. 2, prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea agroindustrială Bacău, care se desființează.

Capitalul social inițial stabilit pe baza bilanțului la 30.VI.1990 are următoarea structură:

 • mijloace fixe la valoarea rămasă - 120.918 mii lei;
 • mijloace circulante și alte active - 130.571 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului până la 10 decembrie 1990.

Capitalul social se constituie cu titluri nominative de valori-active în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societatea comercială „Agroindustriala” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice și industriale pe plan intern și extern.

Art. 3. - Societatea comercială „Agroindustriala” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă.

Art. 4. - Personalul trecut la societate de la Întreprinderea agroindustrială Bacău se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale „Agroindustriala" - S.A. Bacău

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Agroindustriala” - S.A. Bacău.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul societății și numărul de înregistrare din registrul comerțului.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Agroindustriala” - S.A. Bacău este persoană juridică rămână, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Bacău, str. Dumbravei nr. 2. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, complexe, ferme, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate) al societății

Articolul 5

Scopul societății este producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice și industriale pe piața internă și externă, cum ar fi:

 • producerea furajelor, cerealelor și strugurilor pentru vin;
 • creșterea oilor, bovinelor, porcinelor, animalelor cu blană nobilă și a păsărilor;
 • industrializarea cărnii și laptelui;
 • confecții blănuri;
 • confecții metalice și reparații auto;
 • activități de comerț, turism și alimentație publică.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 331.380.000 lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de 120.918.000 lei, mijloace circulante în evaluare de 210.462.000 lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de stat, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. 2, acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege privind capitalul social deținut integral de stat.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de acțiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată Comisiei de cenzori de către Consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Aplicarea art. 8 și 9 la societățile cu capital integral de stat se face cât timp societatea are capital integral de stat.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu privire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) analizează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al Comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale, complexe și ferme agrozootehnice;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;
î) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la fuziunea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora, cât și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 15

Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g), m) și n), iar Adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legilor și prezentului statut.

Articolul 16

Convocarea Adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social. În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea Comisiei de cenzori.

Convocarea adunării generale se face în conformitate cu dispozițiile din statut.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când la ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Adunarea generală alege, dintre membrii săi, un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Articolul 18

Condițiile de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care capitalul de stat nu a fost transmis prin acțiuni conform art. 7 alin. 1, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale extraordinare.

Retribuția membrilor Consiliului împuterniciților statului se stabilește de consiliul acestora.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii Adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 11 persoane alese de Adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numite pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din delegațiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat atribuția prevăzută la alineatul precedent se exercită cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale Consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul, contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a societății.
Capitolul VI

Controlul societății

Articolul 22

Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de către Comisia de cenzori aleasă în condițiile legii de Adunarea generală a acționarilor formală din 1-3 membri, din care cel puțin unul să fie contabil.

Articolul 23

Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 24

Atribuțiile Comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație despre neregulile constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de modificare a capitalului social.

Atribuțiile Comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Mod de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca, dacă nu o face Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 26

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe în 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 28

Personalul societății este considerat transferat în interesul serviciului, iar cel ce urmează a deveni disponibil și care nu îndeplinește condițiile de pensionare, prin Direcția de muncă și ocrotiri sociale va fi încadrat în alte unități.

Articolul 29

Beneficii

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 30

Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație.

Articolul 31

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare al fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 32

Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă societate prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societății.

Articolul 33

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
c) numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
d) în orice alte situații pc baza hotărârii Adunării generale a acționarilor.
Articolul 34

Lichidarea societății

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 35

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 36

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale Adunării generale a acționarilor vor fi îndeplinite de Consiliul împuterniciților statului, până la ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor, dată la care își încetează activitatea de drept.

Articolul 37

Competența Consiliului împuterniciților statului

Membrii Consiliului împuterniciților statului se numesc, potrivit legii de ministerul de resort.

Din Consiliul împuterniciților statului fac parte 11 persoane în următoarea componență:

 • reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 • reprezentant al Ministerului Comerțului și Turismului;
 • reprezentant al Departamentului agriculturii de stat;
 • ingineri, tehnicieni, economiști, juriști, specialiști din domeniile de activitate ale societății.

Membrii Consiliului împuterniciților statului își desfășoară activitatea până la constituirea adunării generale a acționarilor. În această perioadă își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii Consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la două societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic, Consiliul împuterniciților statului prezintă ministerului de resort un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Articolul 38

Consiliul împuterniciților statului este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Consiliul împuterniciților statului are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) numește membrii Consiliului de administrație, îi descarcă de activitate, îi revocă și stabilește remunerarea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor care sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor;
c) numește directorul general și adjuncții acestuia, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorul general și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii Consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) aprobă și modifică programul de activitate și bugetul societății;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de gradații;
g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după ascultarea rapoartelor Consiliului de administrație, a comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desfășurarea de sucursale, filiale, ferme, sectoare, complexe etc.;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acționari sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de noi investiții;
m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorului general sau adjuncților acestuia și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăște orice probleme privind societatea.
Articolul 39

Pentru luarea unor decizii complexe Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză, consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contract.

Articolul 40

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Articolul 41

Dispoziții tranzitorii și finale

Prezentul statut se completează de drept cu legislația privind societățile comerciale.