autentificare cu OpenID
Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 decembrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În scopul organizării și coordonării unitare a activităților care privesc apărarea țării și siguranța statului atât în timp de pace, cât și în timp de război, se înființează Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 2. - Consiliul Suprem de Apărare a Țării are următoarele atribuții:

A. Propune, spre aprobare, parlamentului:
a) concepția fundamentală de apărare a țării;
b) structura sistemului național de apărare;
c) declararea stării de război;
d) suspendarea, în caz de război, a ostilităților, încheierea armistițiului sau încetarea stării conflictuale.
B. Analizează situațiile de natură să impună:
a) declararea stării de urgență;
b) declararea mobilizării parțiale sau generale.
C. Analizează și aprobă:
a) organizarea generală a forțelor armate și a celorlalte componente ale sistemului național de apărare;
b) măsurile necesare pentru respingerea atacului armat, prin surprindere, îndreptat împotriva țării, precum și ca urmare a declarării stării de urgentă sau de război;
c) dislocarea și redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul național, a marilor unități de la eșalonul brigadă inclusiv, în sus;
d) planul de mobilizare a economiei naționale pentru primul an de război;
e) programele de perspectivă privind înzestrarea cu tehnică militară a forțelor armate și a celorlalte componente ale sistemului național de apărare;
f) studii de prognoză privind organizarea producției interne de tehnică militară;
g) planul de cooperare între Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale, precum și punerea acestuia în aplicare, în legătură cu intervenția și misiunile unităților acestora, inclusiv utilizarea armamentului, munițiilor și tehnicii din dotare, pentru paza și apărarea unor obiective importante de pe teritoriul național, menținerea și restabilirea ordinii de drept;
h) planul de intervenție al unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne, precum și punerea acestuia în aplicare, în ce privește limitarea și înlăturarea efectelor calamităților sau catastrofelor pe teritoriul național;
i) orientările de bază în domeniul relațiilor internaționale militare și mandatul delegațiilor care participă la negocierea și încheierea unor acorduri și tratate privind apărarea țării;
j) proiectele tratatelor și acordurilor internaționale în domeniul apărării naționale;
k) rapoartele prezentate de conducători ai organelor administrației de stat cu atribuții în domeniile apărării naționale și siguranței statului și dispune aplicarea măsurilor ce se impun.
D. Exercită orice alte atribuții cu privire la apărarea națională și siguranța statului.

Art. 3. - Consiliul Suprem de Apărare a Țării se compune din:

a) președinte - președintele României;
b) vicepreședinte - primul-ministru al guvernului;
c) membri:
 • ministrul de stat însărcinat cu activitatea industrială și comercială;
 • ministrul apărării naționale;
 • ministrul de interne;
 • ministrul afacerilor externe;
 • șeful Departamentului de analiză politică al Președinției României;
 • directorul Serviciului Român de Informații;
 • secretarul de stat și șef al Marelui Stat Major;
 • directorul Serviciului de informații externe.

Art. 4. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Suprem de Apărare a Țării are un secretariat, organizat în cadrul Președinției României.

Art. 5. - Consiliul Suprem de Apărare a Țării se convoacă de către președintele acestuia, de regulă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie.

De asemenea, consiliul poate fi convocat la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor consiliului. Votul este deschis.

Art. 6. - Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării coordonează și îndrumă întreaga activitate a acestuia.

În absența președintelui, atribuțiile sale sunt îndeplinite de vicepreședintele consiliului.

Art. 7. - La ședințele Consiliului Suprem de Apărare a Țării pot participa ca invitați și alte persoane, în raport de specificul problemelor ce se analizează.

Art. 8. - Consiliul Suprem de Apărare a Țării prezintă anual în fața parlamentului o dare de seamă asupra activității desfășurate, prin unul din membrii săi, și la cererea parlamentului informări, ori de câte ori situația o impune.

Art. 9. - Hotărârile adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării sunt obligatorii pentru cetățenii țării, precum și pentru toate instituțiile și unitățile la a căror activitate se referă.

Art. 10. - Consiliul Suprem de Apărare și Țării își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de funcționare pe care și-l aprobă în prima sa ședință.

Art. 11. - Articolul 8 din Legea nr. 14/1972, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.