autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud, semnat la Pretoria la 25 octombrie 1990.


[modificare] Acord comercial[1] între Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud

Preambul
Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud (denumite în continuare părți), dorind să dezvolte, să extindă și să întărească relațiile comerciale și economice între țările lor pe baza avantajului reciproc, au convenit următoarele:
Articolul I

Părțile, în conformitate cu reglementările și legile în vigoare în țările lor, vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a înlesni, întări și diversifica relațiile comerciale dintre România și Republica Africa de Sud.

Articolul II

1. Părțile își vor acorda una alteia tratamentul națiunii celei mai favorizate în toate problemele privind comerțul între cele două țări.

2. Prevederile paragrafului precedent al acestui articol nu se vor aplica totuși la:

a) avantajele pe care oricare dintre părți le-a acordat sau le poate acorda țărilor sale învecinate, pentru facilitarea traficului de frontieră, și
b) avantajele care rezultă dintr-o uniune vamală sau zonă de comerț liber la care oricare dintre părți este sau poate deveni parte.
Articolul III

Plățile pentru mărfuri și servicii ce vor face obiectul schimburilor dintre România și Republica Africa de Sud vor fi efectuate în valută liber convertibilă, în conformitate cu legile și reglementările privind controlul devizelor în vigoare în fiecare țară. Persoanele fizice și juridice din cele doua țări pot de asemenea, conveni și alte modalități de plată, cu respectarea legilor și reglementărilor din țările respective.

Articolul IV

Pentru a promova și extinde comerțul între România și Republica Africa de Sud, cele doua părți, în conformitate cu reglementările și legile în vigoare din fiecare țară, vor permite una alteia să organizeze târguri comerciale pe teritoriile lor și vor înlesni în mod activ organizarea unor astfel de târguri și expoziții, prin toate mijloacele ce le stau la dispoziție.

Articolul V

1. Pentru a înlesni punerea în aplicare a acestui acord și pentru a extinde în continuare relațiile comerciale dintre România și Republica Africa de Sud, părțile convin să înființeze o Comisie mixtă a reprezentanților (denumită în continuare comisia).

2. Comisia se va reuni anual, alternativ în România și în Africa de Sud, va examina și va lua în considerare următoarele:

a) punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord;
b) măsurile necesar a fi luate pentru înlăturarea oricăror dificultăți care ar putea să apară în timpul punerii în aplicare a acestui acord;
c) studierea propunerilor pe care le va primi de la oricare dintre părți în scopul dezvoltării și diversificării în continuare a comerțului dintre țările lor.
Articolul VI

Părțile au convenit ca, comisia menționată în art. V, să acorde atenție și următoarelor probleme, în scopul de a prezenta propuneri guvernelor lor, pentru a fi luate în considerație:

a) reduceri de taxe în ceea ce privește importurile temporare, precum mostre, scule, materiale pentru expoziții și containere de transport în teritoriul fiecărei părți;
b) tranzitul mărfurilor pe teritoriul fiecărei părți;
c) facilități financiare și de credit.
Articolul VII

Prevederile acestui acord nu vor limita dreptul fiecărei părți de a aplica interdicții sau restricții de orice fel care au ca scop:

a) protejarea intereselor sale esențiale privind securitatea națională;
b) protejarea sănătății publice sau prevenirea bolilor și pestei la animale sau plante, sau
c) protejarea patrimoniului național cu valoare istorică, artistică și arheologică.
Articolul VIII

În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord și pentru probleme referitoare la acesta, Guvernul României desemnează Ministerul Comerțului și Turismului, iar Guvernul Republicii Africa de Sud desemnează Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului.

Articolul IX

Acest acord va intra în vigoare la data la care părțile își vor notifica reciproc, că toate aprobările legale pentru intrarea sa în vigoare, au fost obținute și va rămâne în vigoare pe o perioadă de trei ani, după care va continua să rămână în vigoare până la expirarea a 90 zile de la data la care oricare dintre părți va notifica în scris celeilalte părți, intenția de denunțare a acordului.

Articolul X

Orice modificare sau încetarea valabilității acestui acord va fi efectuată fără nici un prejudiciu asupra oricăror drepturi sau obligații care decurg sau revin părților în baza acestui acord, înainte de data efectivă a acestei modificări sau încetării valabilității.

Drept pentru care subsemnații, fiind autorizați corespunzător de guvernele lor, au semnat și sigilat acest acord, în două exemplare în limba engleză, în numele lor, la Pretoria, la data de 25 octombrie 1990.

Pentru și în numele Guvernului României
Constantin Fota,
ministrul comerțului și turismului
Pentru și în numele Guvernului Republicii Africa de Sud
Kent Durr,
ministrul comerțului, industriei și turismului
  1. Traducere.