autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Ministerul Apărării Naționale este organul central al puterii executive care organizează, conduce și coordonează activitatea în domeniul apărării, în scopul asigurării independenței, suveranității și integrității teritoriale a României, precum și a ordinii constituționale.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naționale asigură, în activitatea pe care o desfășoară, aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor guvernului, precum și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministrul apărării naționale răspunde pentru întreaga activitate pe care o desfășoară ministerul în fața guvernului, precum și, în calitate de membru al guvernului, în fața parlamentului.

Ca membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ministrul apărării naționale răspunde și în fața acestui organism.

Art. 3. - În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Apărării Naționale colaborează cu ministerele și celelalte organe de stat și organizații.

Capitolul II
Organizare și funcționare

Art. 4. - Conducerea Ministerului Apărării Naționale se exercită de către ministru. Pe lângă ministru funcționează Consiliul Militar Superior al Armatei, ca organ consultativ.

Art. 5. - Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat și organizații din țară, precum și cu organisme similare din alte țări.

În aplicarea prevederilor legale, ministrul emite ordine și instrucțiuni.

Art. 6. - În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul este ajutat de un secretar de stat și șef al Marelui Stat Major, care este înlocuitorul de drept al acestuia, precum și de 3-4 secretari de stat.

Structura organizatorică a Ministerului Apărării Naționale se aprobă de guvern și cuprinde: Marele Stat Major, departamente, direcții, Cabinetul ministrului, comandamente, inspectorate, secții, birouri și compartimente. Secretarul de stat și șef al Marelui Stat Major, precum și secretarii de stat și șefii de departamente, se numesc prin hotărâre a guvernului.

Art. 7. - Consiliul Militar Superior al Armatei se compune din: secretarii de stat, comandanții sau șefii comandamentelor de armă, armată, ai direcțiilor centrale, inspectorii de armă, șeful compartimentului juridic, cadre cu funcții de conducere, specialiști cu experiență și înaltă calificare, precum și alte persoane din armată, stabilite de ministrul apărării naționale.

Președinte al Consiliului Militar Superior al Armatei este ministrul apărării naționale. În lipsa ministrului, atribuțiile președintelui se îndeplinesc de șeful Marelui Stat Major.

Consiliul Militar Superior al Armatei își desfășoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de ministrul apărării naționale.

Art. 8. - Personalul Ministerului Apărării Naționale este format din personal militar și civil.

Art. 9. - Atribuțiile și funcționarea unităților din structura organizatorică, potrivit art. 6 alin. 2, se aprobă de ministrul apărării naționale.

Art. 10. - În cadrul Ministerului Apărării Naționale funcționează: Consiliul de înzestrare, Consiliul superior al învățământului militar, Consiliul tehnico-economic și Comisia de coordonare a cercetărilor științifice, a căror organizare, atribuții și componență se aprobă de ministrul apărării naționale, la propunerea președintelui consiliului sau comisiei.

Art. 11. - Ministerul Apărării Naționale poate avea în subordinea sa regii autonome, cluburi, asociații sportive și formații cultural-artistice.

Capitolul III
Atribuții

Art. 12. - Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții specifice:

a) aduce la îndeplinire sarcinile ce-i revin cu privire la realizarea sistemului de apărare a României;
b) analizează și propune măsurile ce se impun pentru asigurarea capacității de apărare a țării, pregătirea operativă a teritoriului, precum și proiectul planului de întrebuințare a armatei în caz de război;
c) asigură o permanentă capacitate de luptă și de mobilizare a armatei și pregătirea rezerviștilor; urmărește, controlează și îndrumă pregătirea de mobilizare a economiei țării la toate nivelurile, în vederea asigurării permanente a nevoilor de apărare a țării;
d) asigură apărarea integrității teritoriului, inclusiv a spațiului aerian și a apelor teritoriale; organizează și asigură apărarea frontierelor de stat;
e) asigură punerea în aplicare a planului de cooperare cu Ministerul de Interne, în legătură cu intervenția și misiunile unităților, inclusiv utilizarea armamentului, munițiilor și tehnicii din dotare, pentru paza și apărarea unor obiective importante de pe teritoriul național, menținerea și restabilirea ordinii de drept;
f) prezintă sau avizează, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare, proiecte de acte normative;
g) realizează încadrarea armatei cu personal militar și civil necesar îndeplinirii sarcinilor ce-i revin;
h) întreține relații de colaborare cu ministerele apărării din celelalte state ale lumii; asigură, prin atașații săi militari, reprezentarea armatei romane în raporturile cu armatele statelor cu care România are relații diplomatice;
i) sprijină activitatea celorlalte ministere și altor organe de stat, precum și a unităților economice care au sarcini cu privire la apărarea țării, controlând, în același timp, modul în care acestea își îndeplinesc sarcinile ce le revin, în acest domeniu, conform legii;
j) asigură, împreună cu celelalte ministere și organe de stat și organizații economice, înzestrarea armatei cu armament, tehnică militară modernă, construcții și materiale necesare întreținerii și cazării efectivelor;
k) aprobă, în limita competenței sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții și urmărește executarea acestora la termenele stabilite;
l) conduce, îndrumă și coordonează activitatea de comerț exterior privind importul de tehnică militară și asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare, precum și activitatea privind exportul de produse cu destinație militară și documentațiile pentru acestea;
m) colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de stat, în vederea producerii de tehnică militară;
n) stabilește normele de întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale, stabilește normele privind planificarea, asigurarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare unităților subordonate;
o) înfăptuiește sarcinile ce-i revin în legătură cu organizarea și funcționarea apărării civile și teritoriale în România;
p) stabilește modul de organizare și funcționare a consiliilor de onoare pentru judecarea abaterilor de la demnitatea ostășească săvârșite de către militarii din cadrele permanente;
r) ia măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru rechiziționarea de bunuri și chemarea la prestări de servicii, potrivit cu nevoile armatei;
s) conduce și îndrumă învățământul militar, înființează și organizează licee militare, precum și școli militare pentru pregătirea maiștrilor militari și subofițerilor, centre de instrucție și cursuri pentru pregătirea și perfecționarea militarilor;
ș) aprobă înființarea, dislocarea și redislocarea unităților în timp de pace până la eșalonul brigadă exclusiv;
t) echivalează studiile militare urmate în străinătate cu studiile militare din țară, în vederea încadrării cadrelor respective în funcții pentru care statele de organizare prevăd anumite studii; stabilește criteriile pentru echivalarea studiilor între diferite instituții de învățământ militar, eliberând acte de echivalare în acest scop, folositoare în armată;
ț) elaborează regulamente și instrucțiuni cu caracter militar necesare instruirii personalului armatei; editează publicații și lucrări legate de domeniul de activitate al armatei;
u) coordonează și îndrumă activitatea de cercetare și proiectare din unitățile subordonate;
v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 13. - Ministerul Apărării Naționale are dreptul, în condițiile prevăzute de lege, să solicite și să obțină de la organele centrale și locale de stat, precum și de la persoanele fizice și juridice, date, informații sau documente, necesare îndeplinirii atribuțiilor sale.

Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 14. - Prin armată, în sensul prezentei legi, se înțeleg trupele Ministerului Apărării Naționale.

Art. 15. - Ministerul Apărării Naționale asigură, potrivit legii, asistența medicală, socială, drepturile de pensie și asigurări sociale ale personalului, precum și ale familiilor și urmașilor acestuia.

Art. 16. - Ministerul Apărării Naționale are un parc propriu de autovehicule pentru aparatul central și unitățile din subordine, care se stabilește prin statele de organizare ale unităților.

Art. 17. - Dispozițiile legii privind organizarea și funcționarea ministerelor se aplică în mod corespunzător în armată, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 444/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale se abrogă.