autentificare cu OpenID
Lege privind cumulul de funcții
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind cumulul de funcții și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Orice persoană poate cumula mai multe funcții și are dreptul să primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcțiile ocupate.

Prevederile alin. 1 nu se aplică în situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.

Art. 2. - Persoanele care cumulează mai multe funcții sunt obligate să-și aleagă o unitate unde vor avea funcția de bază, care îi achită și celelalte drepturi de personal.

Unitatea prevăzută la alin. 1 plătește pentru salariatul respectiv contribuția de asigurări sociale și reține contribuția pentru pensia suplimentară, stabilite pe baza salariului luat în calcul pentru celelalte drepturi, și orice alte sume datorate potrivit legii. De asemenea, ține și completează carnetul de muncă al salariatului respectiv.

Art. 3. - Pensionarii pentru limită de vârstă, precum și pensionarii de invaliditate gradul III, pot fi angajați, în condițiile prezentei legi, cumulând, pe perioada angajării, pensia cu salariul.

Persoanele pensionate pe baza prevederilor Decretului-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați primesc, pe durata angajării, numai salariul corespunzător funcțiilor ocupate.

Organele centrale și locale ale administrației de stat, instituțiile și celelalte unități, precum și regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, care au angajat persoane pensionate, au obligația să organizeze în fiecare an, dar nu mai înainte de 6 luni, în condițiile prevăzute de lege, concurs pentru ocuparea funcțiilor în care sunt angajate aceste persoane.

Art. 4. - Art. 4 alin. (3) și art. 199 alin. (1) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, art. 6 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.