autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Unifarm”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Unifarm” prin preluarea activului și pasivului de la Oficiul central farmaceutic, care se desființează.

Regia autonomă „Unifarm” are sediul în municipiul București, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Unifarm” îl reprezintă:

 • asigurarea din producția internă și din import a necesarului de medicamente, produse tehnico-materiale, echipamente sanitare și alte produse specifice sectorului sanitar, în limitele competenței sale;
 • stabilirea de relații cu parteneri străini, cu societăți comerciale și alți agenți economici;
 • informarea cadrelor medicale și farmaceutice asupra produselor autorizate de Ministerul Sănătății și elaborarea de cataloage comerciale.

Art. 3. - Regia autonomă „Unifarm” este persoană juridică și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și a regulamentului de organizare și funcționare cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Persoanele trecute la Regia autonomă „Unifarm” se consideră transferate în interesul serviciului.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Unifarm”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Unifarm” funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, fiind organul operativ de specialitate prin care acesta realizează, potrivit atribuțiilor sale, asistența rețelei sanitare cu medicamente, produse pentru tehnica medicală și alte produse specifice la nivelul întregii țări.

Art. 2. - Regia autonomă „Unifarm” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome „Unifarm” este în municipiul București, str. Maior Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Unifarm” are următorul obiect de activitate:

4.1. Realizează, prin depozitele proprii, importul și stocurile necesare de produse specifice activității sale (medicamente, produse tehnico-materiale, echipament sanitar și alte produse specifice activității sale);

4.2. asigură derularea contractelor încheiate cu furnizorii interni și externi;

4.3. urmărește realizarea întregului import de medicamente, produse tehnico-medicale, etc., potrivit cerințelor stabilite de Ministerul Sănătății;

4.4. efectuează studii de prognoză și face propuneri Ministerului Sănătății asupra necesarului anual și de perspectivă de medicamente și alte produse specifice activității sale, în concordanță cu dezvoltarea sectorului sanitar și nevoile populației;

4.5. colaborează cu partenerii străini, cu societăți mixte și alți agenți economici în vederea producerii și difuzării de produse specifice în întreaga țară;

4.6. sprijină Ministerul Sănătății în acțiunea de formare a cadrelor medicale și farmaceutice asupra produselor autorizate pentru utilizare în terapeutică;

4.7. elaborează cataloage comerciale.

III. Patrimoniul

Art. 5. - Regia autonomă „Unifarm” are un patrimoniu în valoare de 205.517.000 lei, conform datelor de la 30.VI.1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 6. - Regia autonomă „Unifarm” este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei autonome „Unifarm"

Art. 7. - Regia autonomă „Unifarm” își aprobă structura organizatorică și stabilește atribuțiile compartimentelor sale prin consiliul său de administrație.

De asemenea, Consiliul de administrație stabilește relațiile dintre compartimentele regiei, dintre regie și terți și acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

V. Organele de conducere ale Regiei autonome „Unifarm”

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome „Unifarm” se realizează prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul.

Art. 9. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului sănătății și este compus din 9 persoane după cum urmează:

 • directorul Regiei autonome „Unifarm" - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Sănătății;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • specialiști din domeniul de activitate al Regiei autonome „Unifarm”;
 • șeful compartimentului juridic.

Art. 10. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de 2 consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 11. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelătorie, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile, răspunderile și competența Consiliului de administrație sunt următoarele:

13.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Unifarm";

13.2. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

13.3. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

13.4. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru;

13.5. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

13.6. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

13.7. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei cu o valoare maximă de 10.000.000 lei;

13.8. negociază în cadrul competențelor ce-i revin, cu agenți economici furnizori, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prețurile la medicamente și celelalte produse ce fac obiectul său de activitate;

13.9 prețurile negociate se supun aprobării guvernului;

13.10. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

13.11. stabilește nivelul de salarizare a personalului în funcție de studii, competență și munca efectiv prestată, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună, sau la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administrație poate să apeleze la consilieri, consultanți sau experți din diferite domenii. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație prezintă anual Ministerului Sănătății un raport asupra activității din perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 17. - Directorul Regiei autonome „Unifarm” este numit prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 18. - Directorul Regiei autonome „Unifarm” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii compartimentelor funcționale.

VI. Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 19. - Regia autonomă „Unifarm” determină anual volumul venitului de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 20. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Unifarm” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din activitatea curentă, iar la „Cheltuieli”, valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul și distribuirea produselor ce fac obiectul activității, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiile capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 21. - Regia autonomă „Unifarm” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 22. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia autonomă „Unifarm” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri în afară celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net.

Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profit în limita prevederilor legale.

Art. 23. - În situația în care în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Unifarm”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Art. 24. - Regia autonomă „Unifarm” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ceea sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Unifarm” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Relații comerciale

Art. 26. - Aprovizionarea și desfacerea produselor ce fac obiectul activității Regiei autonome „Unifarm” se realizează pe bază de contracte.

Art. 27. - Regia autonomă „Unifarm” își poate realiza, conform legii, lucrări și servicii necesare activității sale prin orice societate comercială din țară și străinătate, pe bază de licitație publică.

VIII. Dispoziții finale

Art. 28. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Unifarm” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.