autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” prin preluarea activului și pasivului de la Institutul Cantacuzino, care se desființează.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are sediul în municipiul București, splaiul Independentei nr. 103, sectorul 5.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are în structura sa unități teritoriale la Iași, Timișoara, Cluj, precum și biobaze în municipiul București și Sectorul agricol Ilfov.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are ca obiect de activitate:

 • cercetări științifice în domeniul bolilor bacteriene, virale, parazitare, imunitare și al mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, ca și în domeniul biologiei moleculare și geneticii, cu forțe proprii și prin cooperare națională și internațională;
 • învățământ de microbiologie, imunologie, epidemiologie, formarea de personal științific și tehnic;
 • prepararea de produse biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, alergene, medii bacteriologice și pentru culturi celulare, cu forțe proprii și prin cooperare națională și internațională, și comercializarea lor în țară și pe piețe externe;
 • asistența tehnică și metodologică acordată unităților de profil din rețeaua sanitară, expertize, consulting, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în conformitate cu domeniile specifice;
 • desfacere directă către populație de produse biologice, medicamente și reactivi;
 • asistență medicală directă de profil pentru populație și diverse unități.

Art. 3. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este persoană juridică și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și regulamentului de organizare și funcționare cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul trecut la Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” gestionează cercetarea științifică în domeniul medical de profil, producția de preparate biologice, profilactice, terapeutice și de diagnostic, asistența tehnică microbiologică și epidemiologică, activitatea metodologică, de învățământ și formare de personal științific și tehnic, publicații științifice, desfacere de produse biologice, medicamente și reactivi, prestații medicale de profil microbiologic ce se realizează integral în unitățile sale sau prin cooperare națională și internațională.

În toate actele și publicațiile, denumirea „Institutul Cantacuzino” va fi urmată de mențiunea „regie autonomă”, inițialele I.C. constituind marca institutului.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” este în municipiul București, splaiul Independentei nr. 103.

Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are în structură subunități (filiale, laboratoare și biobaze pentru creșterea și exploatarea animalelor de laborator).

Modalitatea de constituire, atribuțiile și competențele acestor unități sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are următorul obiect de activitate:

4.1. - Cercetări științifice biomedicale în domeniul microbiologiei (bacteriologie, virologie, parazitologie, micologie, imunologie) și epidemiologiei, realizate cu forțe proprii sau prin cooperări naționale și internaționale prin:

 • studiul ecologiei și patogeniei bolilor infecțioase, parazitare și imunitare, al mijloacelor specifice de diagnosticare, prevenire și combatere a acestora;
 • studiul microorganismelor și al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice și al reacțiilor pe care le provoacă;
 • dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie și imunologie, inclusiv în domeniul biologiei și geneticii moleculare;
 • studiul proceselor epidemice, al eficacității produselor biologice, precum și al metodelor de profilaxie specifică a bolilor infecțioase;
 • cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei de realizare a produselor biologice de uz medical și al biotehnologiei.

4.2. - Producerea cu forțe proprii și/sau prin cooperare națională și internațională de preparate biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice și pentru culturi celulare și comercializarea acestora în țară și străinătate.

4.3. - Formarea și perfecționarea de personal științific și tehnic în domeniul microbiologiei, imunologiei și epidemiologiei prin:

 • participarea cadrelor institutului la învățământul universitar și post-universitar de profil;
 • cursuri, seminarii, stagii, demonstrații practice, cu participarea specialiștilor proprii și a celor din alte instituții de profil din țară și străinătate;
 • doctorantura în specialitățile bacteriologie, virologie, parazitologie, imunologie, biochimie, epidemiologie, conform prevederilor legale, prin cadre ale institutului desemnate drept conducători științifici.

4.4. - Asigurarea funcției de referință în domeniul microbiologiei, acordarea de asistență tehnică și metodologică unităților de profil din rețeaua sanitară, participarea la elaborarea, aplicarea și evaluarea programelor de sănătate publică naționale și internaționale în domeniile specifice activității institutului, inclusiv prin acțiuni de instruire tehnico-metodologică și de evaluare a eficienței profesionale în unitățile de profil din țară.

4.5. - Realizarea și editarea de publicații științifice metodologice și tehnice de specialitate în domeniile de competență ale institutului.

4.6. - Desfacerea directă către populație de produse biologice, medicamente și reactivi.

4.7. - Asistență medicală de profil acordată direct populației și altor solicitanți.

Art. 5. - Atribuții principale ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” pentru realizarea obiectului său de activitate:

5.1. - Asigură orientarea activității de cercetare științifică în funcție de:

 • nevoile sănătății publice, reieșite din studii proprii și din programele aprobate de Ministerul Sănătății;
 • nevoile de dezvoltare a institutului și de aliniere la nivelul științific mondial;
 • programele naționale de cercetare ale Academiei Române, Academiei de Științe Medicale, Ministerului Învățământului și Științei.

5.2. - Încheie contracte de cercetare cu organisme naționale și internaționale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

5.3. - Inițiază și încheie convenții de cooperare științifică cu instituții și organizații naționale și internaționale în domeniul său de activitate.

5.4. - Dirijează resursele umane și materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare științifică stabilite pentru fiecare etapă.

5.5. - Evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse.

5.6. - Urmărește și sprijină din punct de vedere organizatoric și material difuzarea rezultatelor științifice proprii în circuitul științific național și internațional prin:

 • organizarea de manifestări științifice proprii;
 • asigurarea unei activități editoriale proprii prin publicarea revistei institutului și a altor lucrări științifice;
 • sprijinirea afilierii membrilor institutului la societăți științifice naționale și internaționale;
 • promovarea și sprijinirea comunicării și publicării în țară și străinătate a rezultatelor științifice obținute de membrii institutului.

5.7. - Asigură, conform prevederilor legale, protecția rezultatelor științifice brevetabile.

5.8. - Asigură corelarea acțiunilor de specializare și promovare a cadrelor proprii cu necesitățile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului.

5.9. - Urmărește dotarea și asigură funcționalitatea bibliotecii științifice a Institutului Cantacuzino în vederea asigurării unei documentări științifice corespunzătoare prin abonamente și achiziționare de publicații, schimb de publicații, solicitări și trimiteri de extrase ale lucrărilor publicate și alte modalități de documentare științifică operativă informatizată.

5.10. - Promovează și urmărește aplicarea și fructificarea complexă a rezultatelor științifice.

5.11. - Pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul și structura sortimentală a producției și contractarea acesteia în condițiile asigurării resurselor primare și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import.

5.12. - Fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare.

5.13. - Asigură programarea și urmărirea producției pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor.

5.14. - Asigură respectarea în condițiile prevederilor legale ale instrucțiunilor de preparare și control sau altor norme legale pentru garantarea parametrilor calitativi ai preparatelor biologice produse de institut.

5.15. - Asigură baza materială și condițiile necesare pentru exploatarea corectă a biobazelor institutului.

5.16. - Stabilește strategia de dezvoltare a producției de biopreparate, a instalațiilor și utilajelor din dotare, corelat cu programul de cercetare-dezvoltare propriu și cu evoluția previzibilă. Asigură baza materială și organizează în condițiile legale realizarea de biopreparate și testarea de laborator și clinică a acestora.

5.17. - Inițiază și încheie acțiuni de cooperare tehnică cu firme sau instituții din țară sau străinătate în domeniul producției de biopreparate.

5.18. - Asigură desfacerea produselor realizate către beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale și a prevederilor legale.

5.19. - Asigură direct către populație și alți solicitanți desfacerea de produse biologice, medicamente, reactivi și animale de laborator.

5.20. - Asigură asistența medicală de profil (expertize, analize de laborator, autovaccinuri și alte prestații de specialitate) către populație și alte instituții sau unități.

5.21. - Organizează desfășurarea activităților proprii de formare profesionala a personalului de toate categoriile din institut.

5.22. - Organizează cursuri, seminarii, stagii, schimburi de experiență, demonstrații practice, instruiri tehnice pentru cadrele proprii și pentru alte cadre de specialitate prin corpul propriu de specialiști precum și prin specialiști invitați din țară și străinătate.

5.23. - Promovează și asigură condiții pentru specializarea și perfecționarea cadrelor proprii prin stagii și schimburi de experiență în alte instituții de profil din țară și străinătate, cu respectarea prevederilor legale.

5.24. - Asigură desfășurarea în Institutul Cantacuzino a doctoranturii în specialitățile bacteriologie, virusologie, parazitologie, imunologie, biochimie, epidemiologie conform prevederilor legale, prin cadre ale institutului desemnate drept conducători științifici.

5.25. - Sprijină învățământul universitar și postuniversitar de microbiologie, parazitologie și epidemiologie, prin cadre de specialitate.

5.26. - Organizează în unitățile institutului centre și laboratoare naționale de referință, prin intermediul cărora se realizează funcția de referință și se acordă asistență tehnico-metodologică de specialitate solicitată de Ministerul Sănătății și de unitățile sanitare din țară, prin contracte sau convenții.

Promovează afilierea unor centre naționale de referință la organizații și organisme internaționale.

5.27. - Participă, ca organ de specialitate, la elaborarea de norme, normative și instrucțiuni ale Ministerului Sănătății, precum și la elaborarea, aplicarea și evaluarea unor programe de sănătate naționale și internaționale în domeniile specifice activității institutului.

5.28. - Intervine operativ, la solicitarea Ministerului Sănătății, în situații epidemiologice speciale, prin deplasarea de laboratoare și specialiști în focare.

5.29. - Participă, ca organ tehnic, la realizarea unui sistem de evaluare a eficienței profesionale în unitățile de profil din țară.

5.30. - Coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații ale aparaturii, instalațiilor, utilajelor din dotare, în vederea menținerii capacității de cercetare, producție, asistență tehnică și învățământ.

5.31. - Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția produselor, a mediului înconjurător precum și pentru protecția și securitatea muncii.

5.32. - Asigură finanțarea lucrărilor de investiții.

5.33. - Urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor utilaje și obiective.

5.34. - Pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, potrivit reglementărilor legale.

5.35. - Realizează importul de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente sau pentru realizarea de noi linii tehnologice, chimicale și reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referință, linii celulare și animale de laborator.

5.36. - Asigură dezvoltarea aplicațiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru decizii operative în domeniul organizatoric și tehnico-economic precum și pentru susținerea documentării și cercetării științifice.

5.37. - Asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, pe baza Statutului personalului Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” care se va elabora și aproba de către Consiliul de administrație al institutului având în vedere prezentul regulament.

5.38. - Elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare, inclusiv pentru fond valutar.

5.39. - Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare.

5.40. - Efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentul propriu sau unități specializate de import-export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” are un patrimoniu în valoare de 136,8 milioane lei prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură conform datelor de la 30.09.1990, ce se vor corecta ulterior conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

Art. 8. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” își aprobă structura organizatorică prin Consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sau desființarea subunităților (filiale, laboratoare și biobaze). Statutul de organizare și funcționare al subunităților se aprobă de Consiliul de administrație în conformitate cu metodologiile generale sau specifice avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Filialele, laboratoarele și biobazele din componența Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” nu au personalitate juridică, nu întrețin relații directe cu bugetul statului, nu elaborează în mod independent documentații pentru obținerea de subvenții, nu încheie direct contracte de muncă, contracte de cercetare, contracte de aprovizionare și desfacere, convenții de colaborare, nu încheie direct operațiuni de comerț exterior și nu reprezintă Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” în relațiile cu terțe persoane decât în cazuri precizate expres de Consiliul de administrație.

Art. 10. - Filialele, laboratoarele și biobazele răspund în față Consiliului de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

V. Organele de conducere ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”

Art. 11. - Conducerea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • comitetul de direcție;
 • director.

Art. 12. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se numește prin ordin al ministrului sănătății și este compus (conform prevederilor legale), din 11 persoane, după cum urmează:

 • Director-președinte
 • Reprezentantul Ministerului Finanțelor
 • Reprezentantul Ministerului Sănătății
 • 3 directori adjuncți
 • Secretar științific
 • Contabil șef
 • Șeful compartimentului juridic
 • 2 șefi de laboratoare.

Art. 13. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 14. - Membrii Consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Membrii Consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate; ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de Consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă; abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”.

18.2. - Analizează și adoptă programele de activitate de cercetare, producție, asistență tehnică și învățământ, de activitate economică și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. - Propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare.

18.6. - Stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul statului, pe destinații.

18.7. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare.

18.8. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.9. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei.

18.10. - Propune, negociază și, după caz, stabilește prețuri și tarife pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu dispozițiile legii.

18.11. - Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.12. - Aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate.

18.13. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător.

18.14. - Aprobă statutul personalului Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” prin care se stabilesc și limitele de competențe ale subunităților din structură;

18.15. - Aprobă regulamentul de funcționare al Consiliului științific, ale cărui componentă, constituire și atribuții se stabilesc în conformitate cu prevederile legale.

18.16. - Stabilește nivelele de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

18.17. - Stabilește măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecția și securitatea muncii.

18.18. - Asigură legătura permanentă cu sindicatele libere din unitate și cu reprezentanții salariaților, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție.

18.19. - Ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea pagubelor rezultate din culpa angajaților unității.

18.20. - Adoptă orice alte hotărâri și dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o data pe lună sau, la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi, ori de cite ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor anumite decizii, Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract civil.

Art. 21. - Comitetul de direcție, care asigură conducerea operativă, este compus din:

 • director;
 • 3 directori adjuncți;
 • secretar științific;
 • contabil șef.

Art. 22. - Comitetul de direcție are următoarele atribuții și responsabilități:

22.1. - Repartizează sarcinile profesionale și economico-financiare pe unități componente, asigurând realizarea activităților în condiții de rentabilitate.

22.2. - Organizează activitățile Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”, asigură baza materială din țară și import, precum și contractarea și desfacerea producției.

22.3. - Stabilește răspunderile și competențele pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice ca și relațiile dintre acestea.

22.4. - Aplică măsurile stabilite de Consiliul de administrație pentru paza bunurilor unității, protecția patrimoniului și a datelor, respectarea ordinii și disciplinei tehnologice și ierarhic administrative.

22.5. - Stabilește împuterniciri de reprezentare a unității pentru fiecare din membrii Comitetului de direcție.

Art. 23. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” este numit prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 24. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Art. 25. - Directorul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” are următoarele atribuții și responsabilități:

25.1. - Angajează, prin semnătură, unitatea în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de Consiliul de administrație și regulamentul de funcționare.

25.2. - Angajează personalul unității.

25.3. - Aprobă normele privind disciplina tehnologică și administrativă din unitate.

25.4. - Emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse unității, pe baza celor stabilite de Consiliul de administrație.

25.5. - Numește și revocă conducătorii subunităților regiei.

25.6. - Premiază sau sancționează personalul din cadrul regiei la propunerea șefilor de unități.

25.7. - Încheie contractul colectiv de muncă.

VI. Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare.

Art. 26. - Corelat cu contractele încheiate, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” determină anual volumul de venit realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 27. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 28. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din încasări rezultate din contracte de cercetare și asistență tehnică, vânzarea produselor și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru întreaga activitate a institutului, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 29. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 30. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte potrivit legii se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 31. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activităților sale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 32. - Regia autonomă „Institutul Cantacuzino" hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 33. - Pentru situațiile speciale epidemiologice sau de modificare a unor programe de sănătate publică cu consecințe directe asupra volumului de venituri și cheltuieli ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino”, legate de activitatea de producție a biopreparatelor și de asistența tehnică, modificările corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă în Consiliul de administrație.

Art. 34. - Operațiunile de încasări și plăți ale Regiei autonome „Institutul Cantacuzino” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci. Pentru necesitățile curente, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută prin casieria proprie.

VII. Relațiile comerciale

Art. 35. - Prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile executate de Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” se supun legilor și reglementărilor privind prețurile.

Art. 36. - Pentru a face față situațiilor speciale și ținând cont de specificul preparării produselor biologice, Regia autonomă „Institutul Cantacuzino” constituie din timp stocuri de siguranță care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 37. - Livrarea produselor și angajarea activității de cercetare și asistență tehnică se fac pe baze contractuale; în contracte se vor stipula clauze specifice de încheiere, execuție și răspundere. Livrarea unor produse și efectuarea prestațiilor se pot face și direct către populație-

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 38. - Personalul Regiei autonome „Institutul Cantacuzino" este supus prevederilor Statutului personalului, aprobat de Consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice anumitor locuri de muncă.

Prin statut se reglementează în principal:

 • sistemul de ocupare a posturilor, de promovare, acordare de burse, încetare a raporturilor de muncă;
 • îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.

IX. Dispoziții finale

Art. 39. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă "Institutul Cantacuzino" sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 40. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.