autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea regiei autonome „Administrația națională a aeroporturilor din România”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 125 / 1992.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează regia autonomă „Administrația națională a aeroporturilor din România”, ca persoană juridică, cu sediul în municipiul București, șoseaua București-Ploiești km 16,5.

Administrația națională a aeroporturilor se constituie prin preluarea subunităților de stat prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Administrația națională a aeroporturilor din România are ca obiect principal de activitate administrarea și exploatarea bazei aeroportuare naționale, precum și asigurarea mijloacelor tehnice de deservire la sol a aeronavelor și pasagerilor, de control și dirijare a zborurilor, a informațiilor aeronautice interne și internaționale, pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de călători și mărfuri, precum și altor zboruri ale aviației în spațiul aerian repartizat aeroporturilor.

Art. 3. - Administrația națională a aeroporturilor asigură dezvoltarea, modernizarea și reînnoirea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, întreținerea și reparațiile acestora, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară.

Art. 4. - Patrimoniul inițial al Administrației naționale a aeroporturilor este de 2.593.029 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil la 30.06.1990, constituit din suma patrimoniilor subunităților prevăzute în anexa nr. 1.

Administrația națională a aeroporturilor își va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 31.12.1990.

Art. 5. - Administrația națională a aeroporturilor din România realizează cooperarea în domeniul său de activitate cu organele similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu.

Art. 6. - Pentru realizarea activității proprii, regia autonomă poate încheia contracte de import-export și de asigurare de asistență tehnică sau servicii cu partenerii din țară sau străinătate.

Art. 7. - Taxele și tarifele, în lei și în valută, se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei autonome, cu respectarea prevederilor legale și înțelegerilor internaționale în acest domeniu.

Pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă, impusă de standardele internaționale, se pot utiliza o parte din fondurile valutare și în lei realizate din încasări, conform legii.

Art. 8. - Administrația națională a aeroporturilor întocmește și aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru protecția navigației aeriene, exploatarea, întreținerea și repararea bazei tehnice aeroportuare, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, precum și pentru operațiunile financiar-contabile specifice.

Art. 9. - Administrația națională a aeroporturilor se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 10. - Personalul care trece la Administrația națională a aeroporturilor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care este trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, are dreptul la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Până la apariția noilor reglementări în domeniu, salarizarea personalului din aparatul central al Administrației naționale a aeroporturilor se face potrivit prevederilor anexei VI, litera A din Legea nr. 57/l974, iar personalul din unitățile componente, conform prevederilor anexelor IV, V și VII ale aceleiași legi.

Art. 12. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Subunitățile din structura regiei autonome „Administrație națională a aeroporturilor din România”

A. Aeroporturi internaționale

 1. Aeroportul București - Otopeni
 2. Aeroportul Constanța - Mihail Kogălniceanu
 3. Aeroportul Timișoara

B. Aeroporturi interne

 1. Aeroportul Arad
 2. Aeroportul Baia Mare
 3. Aeroportul Bacău
 4. Aeroportul București - Băneasa
 5. Aeroportul Cluj-Napoca
 6. Aeroportul Caransebeș
 7. Aeroportul Craiova
 8. Aeroportul Iași
 9. Aeroportul Oradea
 10. Aeroportul Satu Mare
 11. Aeroportul Sibiu
 12. Aeroportul Suceava
 13. Aeroportul Târgu Mureș
 14. Aeroportul Tulcea

C. Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.)


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a regiei autonome – „Administrația națională a aeroporturilor din România”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Administrația națională a aeroporturilor din România este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică, cu finanțare de la bugetul statului, și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.

Art. 2. - Sediul principal al Administrației naționale a aeroporturilor din România este în municipiul București, șoseaua București - Ploiești km 16,5.

Administrația națională a aeroporturilor are în structură următoarele categorii de subunități:

2.1. aeroporturi;

2.2. Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.);

2.3. servicii atașate de administrație, protecție socială și medicină aeronautică.

Modalitatea de constituire, drepturile și obligațiile pentru toate genurile de subunități sunt stabilite prin prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Obiectul de activitate al Administrației naționale a aeroporturilor este: administrarea și exploatarea bazei aeroportuare naționale, precum și asigurarea mijloacelor tehnice de deservire la sol a aeronavelor și pasagerilor, de control și dirijare a zborurilor, a informațiilor aeronautice interne și internaționale, pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de călători și marfă, precum și altor zboruri ale aviației în spațiul aerian repartizat aeroporturilor.

Art. 4. - În realizarea obiectului de activitate, Administrația națională a aeroporturilor exercită următoarele atribuții principale:

4.1. În domeniul tehnic

4.1.1. Asigură întreținerea și exploatarea sistemului național de aeroporturi și a mijloacelor tehnice de protecție a navigației aeriene, meteorologice și telecomunicații necesare dirijării traficului aerian, precum și a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuară în concordanță cu necesitățile unei economii moderne, în vederea satisfacerii cerințelor de transporturi aeriene interne și internaționale de interes public și pentru a asigura necesitățile de apărare a țării.

4.1.2. Elaborează și aplică norme tehnice proprii pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii, a mijloacelor de protecție a navigației aeriene, mecano-energetice, de transport și deservire aeroportuară.

4.1.3. Aplică reglementările internaționale OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) privind utilizarea frecvențelor mijloacelor de protecție a navigației aeriene.

4.1.4. Elaborează studii și execută programe privind dezvoltarea și modernizarea aeroporturilor și dotarea lor cu mijloace tehnice de protecție a navigației aeriene, de transport și deservire aeroportuară prin investiții și reparații capitale.

4.1.5. Realizează lucrările de revizie și reparație a agregatelor, instalațiilor și echipamentelor aeroportuare.

4.1.6. Organizează și ține evidențe de cadastru, a tehnicii aeroportuare și a dotărilor destinate controlului și dirijării zborurilor.

4.1.7. Organizează proiectarea și executarea de lucrări de investiții proprii, reparații și retehnologizări în sistemul aeroportuar.

4.1.8. Optimizează tehnic dotările și exploatarea instalațiilor aeroportuare în concordanță cu asigurarea securității depline a activităților de trafic aerian și deservire aeroportuară.

4.1.9. Analizează, în vederea avizării de către autoritatea aeronautică română, proiectele de construcții-montaj în zonele cu servituți aeronautice, supraveghează semnalizarea și balizarea tuturor construcțiilor existente în zonele de trafic aerian ale aeroporturilor, potrivit reglementărilor internaționale recunoscute în țara noastră.

4.1.10. Asigură organizarea, îndrumarea, și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor potrivit reglementărilor aeronautice, instruirea și atestarea pe posturi a pompierilor civili din aeroporturi.

4.1.11. Asigură proiectarea, executarea și punerea în funcțiune, prin subunitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective aeroportuare.

4.1.12. Execută și controlează desfășurarea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor, utilizării acestora cu eficiență și pentru asigurarea protecției mediului înconjurător.

4.1.13. Elaborează și promovează proiecte de acte normative privind norme, reglementări aeroportuare, aprobarea investițiilor și exproprierea terenurilor necesare pentru acestea.

4.1.14. Inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine în domeniul său de activitate.

4.1.15. Organizează aprovizionarea tehnico-materială a aeroporturilor pentru produsele de balanță și de import.

4.2. În domeniul operațional

4.2.1. Asigură prin organele specializate securitatea aeronavelor ce evoluează în zona de control a aeroporturilor.

4.2.2. Asigură aplicarea reglementărilor Organizației Aviației Civile Internaționale potrivit anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări aeronautice interne și internaționale pe linia activității aeroportuare.

4.2.3. Asigură facilitățile de infrastructură, protecția navigației aeriene și mecano-energetice necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și mărfuri executate de transportatori interni și externi.

4.2.4. Asigură datele de informare aeronautică operativă internă și internațională cu privire la starea și funcționarea unităților și mijloacelor din activitatea aeroportuară.

Asigură datele de informare meteorologică, aeronautică, operativă, internă și internațională, necesare protecției meteorologice a zborurilor.

4.2.5. Asigură aplicarea la nivelul aeroporturilor a programului național de securitate a aviației civile, colaborând cu forțele militare și civile destinate acestui scop.

4.2.6. Coordonează și controlează întocmirea și calitatea documentelor de mobilizare din subunități, verifică modul de înștiințare și scoatere a personalului și mijloacelor de alarmă în situații deosebite.

4.2.7. Participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate.

4.2.8. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroporturi, acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidității traficului aerian.

4.2.9. Organizează și execută controlul tehnic periodic și omologarea terenurilor și instalațiilor aeronautice, în vederea emiterii certificatelor de exploatare și a prelungirii duratelor lor de valabilitate.

4.2.10. Asigură efectuarea controlului medical al personalului aeronautic și aeroportuar pentru siguranța zborurilor, potrivit reglementărilor speciale în acest domeniu, asistența medicală de urgență a publicului în aerogări și pe aeroporturi, precum și respectarea normelor igienico-sanitare în spațiile aeroportuare destinate activității publice.

4.2.11. Asigură, contra cost, transportul personalului propriu la și de la locul de muncă al pasagerilor între aeroporturi și agenții, cu autobuze din parcul propriu al subunităților.

4.2.12. Asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție și prestații aeroportuare, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului.

4.2.13. Organizează activitatea de management în subunitățile din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice.

4.2.14. În cadrul obiectului său de activitate își poate diversifica serviciile în scopul creșterii veniturilor și satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare.

4.3. În domeniul economico-financiar

4.3.1. Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

4.3.2. Virează la bugetul statului veniturile realizate și asigură acoperirea cheltuielilor din subvenții.

4.3.3. Participă la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului național de aeroporturi și asigură finanțarea și realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmărind elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție.

4.3.4. Pregătește elementele necesare și fundamentează cu reprezentanții organelor competente cheltuielile de administrație și exploatare aeroportuare, taxele și tarifele prestațiilor efectuate.

4.3.5. Închiriază spațiile comerciale din aeroporturi, prin subunitățile deținătoare, în condițiile legislației în vigoare.

4.3.6. Identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară.

4.3.7. Efectuează direct operațiuni de comerț exterior în domeniul său de activitate, prin compartimente proprii specializate de export-import, marketing și conjunctură.

4.4. Administrația națională a aeroporturilor se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul aeroportuar, în condițiile stabilite de lege.

4.5. Consiliul de administrație poate autoriza subunitățile din structura regiei să efectueze direct acțiunile legate de domeniul lor de activitate.

III. Patrimoniul

Art. 5. - Patrimoniul inițial al Administrației naționale a aeroporturilor din România este de 2.593.029 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil de la 30 iunie 1990, constituit din suma patrimoniului subunităților prevăzute în anexa nr. l.

Administrația națională a aeroporturilor din România își va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate ce se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990.

IV. Structura regiei, drepturile și obligațiile unităților din structura Administrației naționale a aeroporturilor din România

Art. 6. - Administrația națională a aeroporturilor din România aprobă înființarea de subunități, potrivit legii, stabilind relațiile acestora în cadrul regiei și cu terți pentru acte și fapte juridice din domeniile tehnico-economice, comerciale, administrative, financiare și altele.

Art. 7. - Organizarea și conducerea subunităților din structură se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Închirierea spațiilor comerciale, a activităților de reclamă, precum și a altor servicii din aeroporturi, este atributul subunităților din structura Administrației naționale a aeroporturilor din România, cu respectarea strictă a condițiilor stabilite de Legea nr. 15/l990.

Art. 9. - Subunitățile regiei răspund în fața Consiliului de administrație de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Directorii aeroporturilor sunt comandanții unici ai tuturor forțelor și mijloacelor de pază, apărare și securitate, răspunzând de aplicarea reglementărilor privind apărarea subunității și activităților împotriva actelor ilicite.

Art. 11. - Subunitățile sunt conduse de un director și un consiliu director, compus din 5-11 persoane, numit de Consiliul de administrație al regiei, format din directorul subunității, adjunctul acestuia, contabilul șef (șef compartiment economic) și șefii unor compartimente principale.

V. Organele de conducere ale Administrației naționale a aeroporturilor

Art. 12. - Conducerea regiei se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • directorul general al Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • 4 ingineri specialiști în domeniul de activitate al Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • 2 economiști specialiști în finanțe, management, comerț și colaborare internațională;
 • 5 directori de subunități: București-Otopeni; București-Băneasa; Constanța-Mihail Kogălniceanu; Timișoara; Baza de deservire tehnică și reparații aeroportuare (B.D.T.R.A.);
 • 1 jurist.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 15. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

15.1. Aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei.

15.2. Aprobă programele de servicii aeroportuare în corelare cu cererile beneficiarilor și resursele tehnice alocate.

15.3. Aprobă potrivit legii investițiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii ale Administrației naționale a aeroporturilor din România.

15.4. Propune, potrivit reglementărilor, investițiile de amploare ce necesită subvenții de la bugetul statului.

15.5. Face propuneri pentru împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

15.6. Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

15.7. Aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei.

15.8. Propune și aplică tarife și taxe proprii pentru prestațiile și serviciile efectuate.

15.9. Aprobă utilizarea fondului valutar, potrivit legii.

15.10. Asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător.

15.11. Aprobă statutul personalului din Administrația națională a aeroporturilor din România.

15.12. Stabilește, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime legale de salarizare prevăzută de lege.

15.13. Stabilește funcțiile și meseriile specifice aeroportuare.

15.14. Stabilește și face propuneri pentru subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații.

15.15. Aprobă orice alte probleme privind activitatea Consiliului de administrație, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 16. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau de câte ori este nevoie, la cererea președintelui ori a o treime din membrii săi.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contracte.

Art. 18. - În prima lună a fiecărui an, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 19. - Directorul general al Administrației naționale a aeroporturilor din România este numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului. E1 nu poate ocupa funcții (remunerate sau nu) în consiliile de administrație ale unor societăți comerciale cu capital privat.

Art. 20. - Directorul general al administrației naționale a aeroporturilor din România conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoane fizice sau juridice.

De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii unităților subordonate regiei, în conformitate cu prevederile legale.,

Art. 21. - Veniturile și cheltuielile Administrației naționale a aeroporturilor din România se stabilesc prin buget de venituri și cheltuieli pentru fiecare exercițiu financiar.

Art. 22. - Regia realizează venituri în lei și valută din taxele aeroportuare percepute pentru operațiunile aeriene, precum și din încasări de tarife și taxe pentru alte prestări și servicii aeroportuare.

Art. 23. - Pentru dezvoltare și modernizare, regia autonomă poate dispune, conform legii, asupra unei cote din veniturile nete realizate în valută și în lei, potrivit legii.

Art. 24. - Administrația națională a aeroporturilor din România hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul subvențiilor necesare pentru obiectivele de investiții.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale Administrației naționale a aeroporturilor din România și subunităților din structura sa se efectuează prin conturi în lei și valută deschise la unitățile bancare.

Art. 26. - Subunitățile Administrației naționale a aeroporturilor, având autonomie funcțională limitată:

 • întocmesc buget de venituri și cheltuieli propriu;
 • întocmesc bilanț contabil și situația principalilor indicatori financiari;
 • efectuează încasări și plăți în lei și valută prin conturi deschise la bănci;
 • primesc direct, utilizează și răspund de buna gospodărire a sumelor alocate drept subvenții de către Administrația națională a aeroporturilor din România și a creditelor de la bănci.

Art. 27. - Decontările cu bugetul statului pentru întregul sistem se efectuează în mod unitar de către Administrația națională a aeroporturilor.

Art. 28. - Între subunitățile din structura regiei autonome se efectuează decontări privind serviciile aeroportuare.

Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta fără plată, cu acordul subunităților deținătoare.

VI. Relații comerciale

Art. 29. - Taxele și tarifele în lei și valută pentru aterizări/decolări și staționări aeronave, precum și pentru deservire aeroportuară, se stabilesc de către Administrația națională a aeroporturilor din România în conformitate cu reglementările interne și internaționale de aviație civilă.

Taxele și tarifele se stabilesc în funcție de greutatea aeronavelor sau categoria aeroporturilor și după aprobare se publică în Monitorul Oficial.

Art. 30. - Prestările de servicii și asigurarea facilităților aeroportuare se fac pe bază de contracte cu beneficiarii (utilizatorii), modul unitar de contractare fiind stabilit de Administrația națională a aeroporturilor din România.

Art. 31. - În cadrul obiectului său de activitate, regia autonomă poate, conform legii, să-și asigure investiții pe bază de licitație publică prin orice societăți comerciale din țară și străinătate.

Adjudecarea licitațiilor se efectuează conform prevederilor legale; licitațiile pentru lucrările cu o valoare mai mare de 10 milioane lei se publică în Monitorul Oficial.

Termenele pentru licitațiile publice sunt de cel puțin 30 de zile de la data publicării.

VII. Controlul activității

Art. 32. - Gestiunea Administrației naționale a aeroporturilor este controlată de organele de specialitate ale regiei.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 33. - Personalul Administrației naționale a aeroporturilor din România, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de Consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin statut se reglementează cel puțin:

 • criteriile de angajare, promovare și autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe nivele ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • relațiile cu persoanele fizice și juridice din afara regiei autonome;
 • păstrarea secretului de stat și de serviciu, limite și competențe privind transmiterea informațiilor către persoane fizice și juridice din afara Administrației naționale a aeroporturilor din România;
 • sistemul propriu de salarizare, cu încadrarea în limitele legale;
 • sistemul de recompensare;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.

Art. 34. - Personalul de reprezentare, întreținere și exploatare care în desfășurarea activității intră în relații directe cu publicul este obligat să poarte uniformă regulamentară, în condițiile legii.

Locurile de muncă în care se poartă uniforme, modelele și însemnele caracteristice se aprobă de Consiliul de administrație.

Art. 35. - Personalul încadrat în regia autonomă beneficiază de asistență medicală fără plată și de control periodic, potrivit reglementărilor aeronautice, contractelor și convențiilor speciale încheiate.

Art. 36. - Personalul regiei autonome beneficiază fără plată de forme de perfecționare profesională, organizate la locul de muncă și prin Centrul de instruire a personalului aeronautic pe bază de contract, costurile fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei.

IX. Dispoziții finale

Art. 37. - Administrația națională a aeroporturilor din România respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislația generală internă, precum și din legislația specifică și a reglementărilor emise de Subsecretariatul de stat pentru aviația civilă și O.A.C.I. (Organizația Internațională a Aviației Civile).

Art. 38. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.