autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Se înființează regiile autonome ale aeroporturilor din România, cu denumirile, sediile și patrimoniile prevăzute în anexa nr. 1, prin divizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM”.

(2) Regiile autonome înființate potrivit prevederilor de mai sus sunt regii autonome cu specific deosebit.

Art. 2. - Regiile autonome nou înființate sunt persoane juridice și își desfășoară activitatea pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute în anexele nr. 2.1.-2.17[1].

Art. 3. - (1) Patrimoniile inițiale ale regiilor autonome nou înființate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, conform datelor din bilanțul contabil la 31.XII.1991, ca rezultat al divizării patrimoniului Regiei Autonome „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM”.

(2) Regiile autonome nou înființate își vor definitiva patrimoniile pe baza reevaluării acestora în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 31.III.1992.

Art. 4. - (1) Regiile autonome ale aeroporturilor din România au ca obiect de activitate: administrarea și exploatarea bazelor aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor și pasagerilor, controlul și dirijarea traficului în spațiul aerian repartizat pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de călători și mărfuri și a altor zboruri ale aviației, pentru căutarea și salvarea aeronavelor aflate în pericol, servicii de informare aeronautică și meteorologică potrivit reglementărilor interne și internaționale, asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare.

(2) Regiile autonome nou înființate asigură dezvoltarea, modernizarea și reînnoirea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, întreținerea și reparațiile acestora, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară.

Art. 5. - (1) Regiile autonome nou înființate realizează cooperarea în domeniul lor de activitate cu organele similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor și Organizația Internațională a Aviației Civile (O.A.C.I.).

(2) Pentru realizarea activității proprii, aceste regii autonome pot încheia contracte de import-export și de asigurare de asistență tehnică sau servicii cu partenerii din țară sau străinătate.

Art. 6. - (1) Regiile autonome nou înființate vor prelua, în completare, în patrimoniu, lucrările de investiții în curs de executare.

(2) Pentru modernizarea aeroportului București-Otopeni, Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București - Otopeni” se va substitui „Administrației Naționale a Aeroporturilor din România - ANAROM” în toate documentele încheiate de aceasta ca urmare a licitației din 6.VI.1991.

Art. 7. - Ministerul Transporturilor, prin Departamentul Aviației Civile, va stabili fiecărei regii autonome alocația bugetară pe destinații, în limita sumelor aprobate anual pentru această activitate a ministerului prin bugetul public național.

Art. 8. - Elaborarea și aprobarea normelor și normativelor, a regulamentelor și instrucțiunilor de serviciu pentru protecția navigației aeriene, exploatarea, întreținerea și repararea bazei tehnice aeroportuare, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare sunt de competența regiilor autonome nou înființate.

Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naționale și al Departamentului Administrației Publice Locale și cu acordul consiliilor județene interesate, va prezenta propuneri pentru trecerea, sub autoritatea consiliilor județene, a unor regii autonome înființate prin prezenta hotărâre.

(2) Regiile autonome care vor trece sub autoritatea consiliilor județene rămân în coordonarea metodologică a Ministerului Transporturilor, ca autoritate aeronautică.

Art. 10. - (1) Regia autonomă „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM” se desființează pe data aprobării prezentei hotărâri.

(2) Personalul care trece la noile unități înființate, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

(3) Personalul transferat în interesul serviciului și trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și personalul rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, beneficiază de salariul de bază avut și de sporul de vechime timp de 3 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 11. - (1) Pentru salarizarea personalului regiilor autonome nou înființate se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 439/1991 și Hotărârii Guvernului nr. 22/1992, cu excepția dispozițiilor referitoare la atribuțiile, funcțiile și salarizarea personalului din aparatul propriu al Regiei Autonome „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM”, care se abrogă.

(2) Salarizarea personalului fiecărei regii autonome nou înființate se face corespunzător mărimilor de organizare ale unităților Regiei Autonome „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM”, existente la data aplicării prezentei hotărâri.

Art. 12. - Anexele nr. 1 și 2.1.-2.17. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Hotărârea Guvernului nr. 1338/1990, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Denumirea, sediul și patrimoniul
regiilor autonome ce se înființează prin divizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Aeroporturilor din România - ANAROM”
Nr. crt. Denumirea Sediul Patrimoniul
-mii lei-
1. Regia Autonomă „Aeroportul Arad" str. Bodrogului, Arad, județul Arad 87.732
2. Regia Autonomă „Aeroportul Bacău" str. Aeroportului nr. 1, Bacău, județul Bacău 61.984
3. Regia Autonomă „Aeroportul Baia Mare" comuna Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș 84.670
4. Regia Autonomă „Aeroportul București-Băneasa" șos. București-Ploiești nr. 40, sector 1, București 158.577
5. Regia Autonomă „Aeroportul Cluj-Napoca" str. Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, județul Cluj 117.360
6. Regia Autonomă „Aeroportul Caransebeș" str. Aeroportului nr. 1, Caransebeș, județul Caraș-Severin 25.426
7. Regia Autonomă „Aeroportul Craiova" șos. Craiova-București km 7, Craiova, județul Dolj 15.572
8. Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Constanța - Mihail Kogălniceanu" șos. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța 289.884
9. Regia Autonomă „Aeroportul Iași” Iași, județul Iași 70.122
10. Regia Autonomă „Aeroportul Oradea" calea Aradului km 6, Oradea, județul Bihor 68.909
11. Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București-Otopeni" șos. București-Ploiești km 16,5, sector 1, București 904.096[2]
12. Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare" șos. Satu Mare - Zalău km 9,5, județul Satu Mare 90.217
13. Regia Autonomă „Aeroportul Sibiu” șos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, județul Sibiu 60.499
14. Regia Autonomă „Aeroportul Suceava" comuna Salcea, județul Suceava 76.351
15. Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Timișoara" b-dul Revoluției nr. 3-5, județul Timiș 306.895
16. Regia Autonomă „Aeroportul Târgu Mureș" comuna Vidrasău, județul Mureș 107.429
17. Regia Autonomă „Aeroportul Tulcea" șos. Tulcea-Constanța km 15, județul Tulcea 48.482


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Aeroportul .................."
I. Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Regia Autonomă „Aeroportul ......................" este regie autonomă cu specific deosebit, persoană juridică română, finanțată de la bugetul public național și se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - Sediul Regiei Autonome „Aeroportul .....................” este în .................................

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - (1) Regia are ca obiect de activitate: administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor și pasagerilor, controlul și dirijarea traficului în spațiul aerian repartizat pentru desfășurarea în siguranță a transporturilor aeriene de mărfuri și călători și a altor zboruri ale aviației, pentru căutarea și salvarea aeronavelor aflate în pericol, servicii de informare aeronautică și meteorologică, potrivit reglementărilor interne și internaționale, asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare.

(2) Regia asigură dezvoltarea, modernizarea și reînnoirea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și celorlalte mijloace din dotare, întreținerea și reparațiile acestora, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului de activitate, regia autonomă are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul tehnic:

1. Asigură exploatarea și întreținerea mijloacelor tehnice proprii de protecție a navigației aeriene, meteorologice și de telecomunicații necesare dirijării traficului aerian, precum și a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuară, în concordanță cu standardele internaționale, în vederea satisfacerii cerințelor de transporturi aeriene interne și internaționale de interes public, precum și pentru asigurarea necesităților de apărare a țării.

2. Elaborează, aprobă și aplică norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii, a mijloacelor de protecție a navigației aeriene, mecano-energetice, de transport și deservire aeroportuară.

3. Aplică reglementările internaționale ale Organizației Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) privind utilizarea frecvențelor mijloacelor de protecție a navigației aeriene.

4. Elaborează studii și execută programe proprii sau în cooperare cu parteneri din țară sau din străinătate pentru modernizarea dotării tehnice de asigurare a protecției navigației aeriene, a mijloacelor de transport și de deservire aeroportuară.

5. Asigură executarea lucrărilor de revizie și reparație a instalațiilor și echipamentelor aeroportuare.

6. Organizează și ține evidența de cadastru a tehnicii aeroportuare, precum și a dotărilor destinate controlului și dirijării zborurilor.

7. Asigură dotarea cu instalații aeroportuare proprii, precum și exploatarea acestora în vederea realizării activităților de trafic aerian și de deservire aeroportuară, în deplină securitate.

8. Analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele cu servituți aeronautice ale regiei, în vederea avizării acestora de către autoritatea aeronautică română.

9. Asigură semnalizarea și balizarea tuturor construcțiilor existente în zona sa de trafic aerian, potrivit reglementărilor internaționale recunoscute de România.

10. Organizează, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit reglementărilor aeronautice, concomitent cu instruirea și atestarea pe posturi a pompierilor civili.

11. Asigură controlul desfășurării proceselor tehnologice specifice, al respectării instrucțiunilor de serviciu și ia măsuri în vederea realizării protecției umane, a instalațiilor și a mediului înconjurător.

12. Elaborează și propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la aprobarea investițiilor și exproprierilor terenurilor necesare pentru realizarea acestora.

13. Asigură, prin mijloace proprii, realizarea activităților de proiectare, executare și punere în funcțiune a unor dotări noi.

14. Organizează și desfășoară activități de cooperare economică și tehnică cu firme din țară și din străinătate în domeniul său de activitate, potrivit normelor interne și internaționale în vigoare.

15. Ia măsurile necesare pentru realizarea activităților de import și de aprovizionare tehnico-materială a aeroportului.

16. Ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate, cu aport intern sau extern, a personalului regiei. Atestă calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităților aeroportuare, cu excepția acelor meserii pentru care normele în vigoare, interne sau internaționale, prevăd alte condiții de atestare.

b) În domeniul operațional:

1. Asigură, prin organele specializate, securitatea aeronavelor ce evoluează în zona de control a aeroportului.

2. Asigură aplicarea reglementărilor Organizației Aviației Civile Internaționale, potrivit anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări aeronautice interne și internaționale, pe linia activității aeroportuare.

3. Asigură facilitățile de infrastructură, protecția navigației aeriene și mecano-energetice necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și mărfuri, executate de transportatori interni și externi.

4. Asigură datele de informare aeronautică operativă internă și internațională cu privire la starea și funcționarea unităților și mijloacelor din activitatea aeroportuară. Asigură datele de informare meteorologică, aeronautică, operativă, internă și internațională, necesare protecției meteorologice a zborurilor.

5. Asigură aplicarea, la nivelul aeroportului, a programului național de securitate a aviației civile, colaborând cu forțele militare și civile destinate acestui scop.

6. Coordonează și controlează întocmirea și calitatea documentelor de mobilizare, verifică modul de înștiințare și scoatere a personalului și mijloacelor de alarmă în situații deosebite.

7. Participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate.

8. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroport, acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidității traficului aerian.

9. Organizează și execută controlul tehnic periodic și omologarea terenurilor și instalațiilor aeronautice, în vederea emiterii certificatelor de exploatare și a prelungirii duratelor lor de valabilitate.

10. Asigură condițiile necesare pentru efectuarea controlului medical al personalului aeronautic și aeroportuar, pentru siguranța zborurilor, potrivit reglementarilor speciale în acest domeniu, precum și pentru asistența medicală de urgență a publicului în aerogară și pe aeroport ca și respectarea normelor igienico-sanitare în spațiile aeroportuare destinate activității publice.

11. Asigură, contra cost, transportul personalului propriu la și de la locul de muncă, cât și cel al pasagerilor între aeroport și agenții, cu autobuze din parcul propriu.

12. Asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție și prestații aeroportuare, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului.

13. Organizează activitatea de management din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice.

14. În cadrul obiectului său de activitate își poate diversifica serviciile, în scopul creșterii veniturilor și satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare.

c) În domeniul economico-financiar:

1. Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, urmărește executarea acestora, conform legislației în vigoare.

2. Asigură finanțarea programului de dezvoltare a aeroportului privind realizarea obiectivelor, urmărind avizarea legală a documentației tehnice de execuție.

3. Pregătește elementele necesare și fundamentează cheltuielile de administrație și exploatare aeroportuară, pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor în lei și în valută aplicate prestațiilor efectuate.

4. Închiriază spațiile comerciale din aeroport, în condițiile legislației în vigoare.

5. Identifică și exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activității pe care o desfășoară.

6. Efectuează, în condițiile legii, operațiuni de comerț exterior în domeniul său de activitate, prin compartimente proprii specializate de import, marketing și conjunctură.

7. Se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul aeroporturilor, în condițiile stabilite de lege.

III. Patrimoniul regiei

Art. 5. - (1) Patrimoniul inițial al Regiei Autonome „Aeroportul ......................” este de ............ mii lei, conform datelor din bilanțul contabil la 31.XII.1991.

(2) Regia autonomă își va definitiva patrimoniul pe baza reevaluării acestuia, în condițiile prevăzute de lege, până la 31.III.1992.

IV. Structura organizatorică a regiei

Art. 6. - Structura organizatorică și funcțională a regiei, relațiile în cadrul acesteia și cu terții, în domeniile sale de activitate, se stabilesc de către consiliul de administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 7. - Conducerea regiei se asigură de către:

a) consiliul de administrație;
b) director.

Art. 8. - Consiliul de administrație este numit prin ordin al ministrului transporturilor și este alcătuit din minimum 7 persoane, din a cărui componență fac parte obligatoriu:

 • directorul regiei;
 • reprezentantul Ministerului Transporturilor;
 • reprezentantul Departamentului Administrației Publice Locale, atunci când este cazul;
 • reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Apărării Naționale;
 • alte persoane numite dintre inginerii, juriștii, economiștii și tehnicienii specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 9. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare, având, în principal, următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă programele de servicii aeroportuare;
 • aprobă, potrivit competențelor stabilite prin lege, investițiile ce urmează a fi realizate din fondurile proprii ale regiei și propune realizarea unor investiții de amploare, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei;
 • aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
 • răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 • aprobă elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare și exploatare aeroportuară, în vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor și tarifelor prestațiilor efectuate;
 • aprobă măsurile privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
 • elaborează și aprobă statutul personalului regiei;
 • aprobă, potrivit legii, sistemul de salarizare a personalului regiei, statul de funcții și structura de personal, corespunzător necesităților activității, în limita alocației bugetare stabilite cu această destinație;
 • aprobă și alte măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 10. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unei treimi din membrii săi.

Art. 11. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora se va compensa material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 12. - În prima lună a fiecărui an, consiliul de administrație prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 13. - Directorul regiei autonome este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului transporturilor.

Art. 14. - Directorul regiei autonome conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice și juridice.

Art. 15. - Directorul angajează și concediază personalul regiei.

Atribuțiile și răspunderile sale vor fi incluse în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație al regiei.

VI. Relații comerciale

Art. 16. - Taxele și tarifele în lei și în valută pentru prestațiile aeroportuare efectuate se stabilesc de către regie în conformitate cu reglementările interne și internaționale din domeniul aviației civile. După aprobare, în condițiile legii, taxele și tarifele se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 17. - Efectuarea prestărilor de servicii și asigurarea facilităților aeroportuare se stabilesc pe bază de contracte cu beneficiarii.

Art. 18. - Regia autonomă poate, în conformitate cu legea, să realizeze lucrări de investiții, pe bază de licitație publică, cu parteneri din țară sau din străinătate.

VII. Controlul activității economico-financiare

Art. 19. - Gestiunea regiei autonome este controlată de organele sale de specialitate, precum și de alte organe stabilite prin lege.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 20. - (1) În termen de 90 de zile de la data înființării regiei va fi elaborat statutul personalului, care se aprobă de către consiliul de administrație.

(2) Statutul va cuprinde, potrivit reglementărilor în vigoare, norme obligatorii privind condițiile de angajare, promovare și autorizare pe funcții, precum și îndatoririle salariaților, regimul sancțiunilor, alte norme specifice referitoare la protecția socială a personalului.

(3) Personalul regiei beneficiază de celelalte facilități aprobate prin normele legale în vigoare.

Art. 21. - (1) Personalul regiei care, în desfășurarea activității curente, intră în relații directe cu publicul este obligat să poarte uniformă.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și modul de plată al uniformelor se stabilesc, potrivit legii, de către consiliul de administrație al regiei.

IX. Dispoziții finale

Art. 22. - Regia autonomă are obligația de a respecta și răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor aeronautice interne și internaționale.

Art. 23. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

 1. Anexele nr. 2.1-2.17 se comunică unităților interesate. Regulamentul cadru al regiilor autonome înființate conform art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Include patrimoniul aferent Bazei de deservire tehnică și reparații aeroportuare în valoare de 118.610 mii lei și patrimoniul aferent aparatului propriu al Regiei Autonome „ANAROM”, în valoare de 225 mii lei.