autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea importurilor de produse prevăzute în balanțele materiale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 3 / 1992.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care importă produse cuprinse în balanțele materiale întocmite de ministere acoperă costul în valută al importurilor din următoarele surse:

a) fonduri valutare realizate din exporturi proprii, în cota stabilită potrivit legii;
b) fonduri obținute din credite în valută sau în cadrul unor linii de finanțare;
c) cumpărarea de valută de pe piața valutară.

Art. 2. - Agenții economici care realizează operațiuni de export în cadrul acordurilor de cliring sau de barter pot beneficia de o cotă de până la 50% în devize convertibile, dacă mărfurile importate sunt din cele cuprinse în balanțele materiale. Prin autorizația de export, Ministerul Comerțului și Turismului, cu avizul prealabil al ministerului în resortul căruia se găsește beneficiarul de import și al Băncii Naționale, va fixa cota exactă în devize convertibile la care va fi îndreptățit exportatorul. Sumele în devize convertibile se vor aloca din fondul valutar al statului.

Art. 3. - În cazul în care sursele prevăzute la art. 1 nu acoperă necesarul de valută pentru realizarea importului, agenții economici care importă produse potrivit sarcinilor de livrare prevăzute în balanțele materiale întocmite de ministere cumpără diferența de valută din fondurile valutare ale statului, la cursul oficial.

În acest scop guvernul, la propunerea Comisiei Naționale de Plan, Prognoză și Conjunctură Economică și Băncii Naționale a României, întocmită cu consultarea ministerelor economice, distribuie resursele din fondul valutar al statului pe ministere și pe principalele produse.

Art. 4. - Realizarea operațiunilor prevăzute la art. 3 se face pe baze competitive, prin alegerea unui importator din cel puțin 3 importatori aflați în concurență.

În cazul în care există mai puțin de 3 importatori interesați, fondurile se atribuie societății comerciale importatoare solicitante sau, după caz, regiei autonome stabilite de ministerul de resort.

Art. 5. - Întreprinderile de stat care nu s-au reorganizat, în condițiile legii, ca regii autonome sau societăți comerciale, pot să-și deschidă conturi tranzitorii prin care să efectueze operațiunile valutare la care au dreptul potrivit legii.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.