autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea contractelor externe semnate cu U.R.S.S., care se execută cu plata în contrapartidă cu materii prime (gaze naturale și minereu de fier), cuprinse în balanța de import, în cadrul convențiilor guvernamentale Sovetabad și Krivoi Rog
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul român detașat la lucru în U.R.S.S. de către societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru realizarea de obiective și lucrări de construcții-montaj prevăzute în convențiile Sovetabad și Krivoi Rog, semnate de Guvernul României și U.R.S.S., cu plata în contrapartidă cu materii prime cuprinse în balanța de import, va primi în țară un salariu în lei stabilit prin contracte colective de muncă negociate în condițiile art. 1-8 din Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, iar în U.R.S.S., o indemnizație de deplasare în moneda locală și devize convertibile, stabilită în conformitate cu prevederile din anexă, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile în moneda locală necesare pentru plata indemnizației de deplasare, precum și pentru alte cheltuieli locale, se asigură de fiecare societate comercială prin prevederile din contractele externe de lucrări.

Art. 3. - Se autoriză Banca Națională a României ca, din fondul valutar al statului, să pună la dispoziția societăților comerciale „Arcom” - S.A., „Arcif” - S.A., „Rompetrol” - S.A. și „Uzinexport-import” - S.A., care realizează obiective și lucrări de construcții-montaj în U.R.S.S., în cadrul contractelor externe semnate pentru realizarea convențiilor Sovetabad și Krivoi Rog, un plafon de până la 13 milioane dolari S.U.A. aferente programului de activitate pe anul 1991, pentru plata indemnizației de deplasare a personalului român de pe șantierele respective din U.R.S.S.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică în concordanță cu prevederile Legii nr. 14/1991 și Hotărârii Guvernului nr. 8/1991.


[modificare] Anexă

Indemnizația lunară în valută
pentru personalul român care participă la realizarea contractelor externe semnate cu U.R.S.S. pentru îndeplinirea convențiilor Sovetabad și Krivoi Rog
Nr. crt. Gruparea personalului
Indemnizația lunară în valută
în ruble sovietice
în dolari S.U.A.
minimă
maximă
minimă
maximă
0
1
2
3
4
5
1. Muncitori 100 130 100 130
2. Personal TESA cu studii medii 100 130 110 140
3. Maiștri, subingineri 110 140 120 150
4. Personal TESA cu studii superioare 120 150 130 160
5. Personal de conducere șantiere și alte unități similare 150 180 160 250
6. Personal de conducere filiale, F.G.E. și grup coordonare 150 180 250 350

Stabilirea indemnizației în cadrul limitelor de mai sus se face de către consiliile de administrație ale societăților comerciale participante, în corelare cu nivelurile de salarizare în lei negociate pe categoriile de personal respective.