autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea brevetului pentru agenții economici din comerț și turism
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 106 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici din domeniul comerțului interior, comerțului exterior și turismului, indiferent de forma de proprietate, organizare și autorizare, își desfășoară activitatea pe baza brevetului eliberat de departamentele de resort ale Ministerului Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Prin brevet se stabilește, în raport de obiectul activității autorizate, genul de operațiuni pentru care agentul economic este abilitat, clasa sau categoria de încadrare în funcție de nivelul servirii, confort, calitatea produselor și serviciilor oferite și condițiile specifice prevăzute de normele și criteriile elaborate de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 3. - Ministerul Comerțului și Turismului va emite în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri normele și criteriile pentru acordarea brevetului agenților economici din domeniul comerțului interior, comerțului exterior și turismului.

Art. 4. - Brevetul se eliberează în cel mult 60 de zile de la înscrierea agentului economic în registrul comerțului.

În cazul în care condițiile ce au stat la baza acordării brevetului s-au modificat, agentul economic este obligat să solicite, în termen de 15 zile, un nou brevet, corespunzător noilor condiții. Eliberarea noului brevet se face în cel mult 60 de zile de la data solicitării acestuia.

Taxele pentru eliberarea brevetului se stabilesc de către Ministerul Comerțului și Turismului, cu acordul Ministerului Finanțelor, se încasează și se fac venit la bugetul statului.

Art. 5. - Brevetul se afișează la sediul agentului economic, la loc vizibil, pentru a fi cunoscut de consumatorii de bunuri sau beneficiarii de servicii, după caz. Însemnele reprezentând sintetizarea criteriilor care au stat la baza acordării clasei sau categoriei se înscriu pe firme, embleme sau ecusoane în exteriorul unității.

Art. 6. - Brevetul conferă agenților economici facilități din partea Ministerului Comerțului și Turismului, în condițiile stabilite de acesta, referitoare la organizarea și desfășurarea activității de comerț și turism și asigurarea schimbului informațional cu alți agenți economici din țară și străinătate.

Art. 7. - Condițiile și criteriile care stau la baza eliberării brevetului stabilite de Ministerul Comerțului și Turismului sunt publice, agenții economici având obligația de a le respecta cu strictețe.

Nerespectarea acestora atrage după sine măsuri de schimbare a clasei sau categoriei, suspendarea temporară sau, după caz, retragerea brevetului.

Retragerea brevetului se va comunica emitentului autorizației și organelor financiare teritoriale pentru a lua măsuri de anulare a autorizației de funcționare.

Art. 8. - Sunt contravenții, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amendă:

a) funcționarea fără brevet sau încălcarea obiectului de activitate înscris în brevet, prevăzută la art. 1, lit. a), potrivit art. 3 lit. d) din Legea nr. 12/1990;
b) nerespectarea condițiilor specifice stabilite la acordarea brevetului, prevăzută la art. 1 lit. i), potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 12/1990.

Art. 9. - Contravențiile prevăzute la art. 8 se constată de către împuterniciții Ministerului Comerțului și Turismului, precum și de către funcționari ai prefecturilor și primăriilor anume împuterniciți de prefecți sau primari, după caz, cu avizul departamentelor de resort ale Ministerului Comerțului și Turismului.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile legii pentru constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art. 11. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.