autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.154)[1].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.154) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990
——————
(mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Conpet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, bd. Independenței nr. 7, județul Prahova Preluarea, depozitarea, condiționarea, selecționarea și livrarea petrolului, gazolinei și etanului, prestări de servicii în țară și străinătate, cercetare și proiectare în legătură cu obiectul său de activitate. 1.965,0
——————
(1.727,2+546,6)
Întreprinderea de transport țiței prin conducte Ploiești
2. „Uztel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova Proiectarea, producerea, repararea și comercializarea la intern și export de subansamble, ansamble, utilaje și instalații petroliere, precum și alte utilaje; diverse prestări de servicii. 482,0
——————
(359,5+318,3)
Întreprinderea de utilaj petrolier și reparații „Teleajen” Ploiești
3. „Petroutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Principală nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea de bunuri și servicii pentru industria de petrol și gaze, confecții și reparații de utilaj petrolier, confecții și reparații diverse, prestări de servicii, cercetare și proiectare legate de aceste activități. 597,0
——————
(383+248)
Întreprinderea de reparații motoare grele și instalații petroliere Poiana-Câmpina
4. „Petros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Clopoței nr. 2, județul Prahova Operații speciale la sonde; închirieri de scule și dispozitive speciale pentru sonde; transporturi instalații și utilaje petroliere; alte prestări servicii; cercetare și proiectare în domeniul său de activitate. 546,2
——————
(462,5+152,1)
Întreprinderea de fluide de foraj și operațiuni speciale petroliere Ploiești
5. „Atlas - G.I.P.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Clopoței nr. 2, județul Prahova Executarea de operațiuni de geofizică industrială în sonde de petrol și gaze și sector industrial pentru autodotări; executarea de operații de carotaj; proiectarea și executarea de subansamble, utilaje și aparatură geofizică de sondă și alte echipamente pentru sectorul de petrol și gaze; cercetări și proiectări în domeniul său de activitate; prestări de servicii. 424,5
——————
(374,1+102,6)
Întreprinderea de cartonaj și perforare Ploiești
6. „Simpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Chimiștilor nr. 50-52, sector 3 Cercetarea, proiectarea, experimentarea în șantier și fabricarea de dispozitive, aparate echipate cu încărcături active pirotehnice sau explozive, de alte echipamente speciale și de substanțe pentru stimularea producției sondelor de țiței și gaze, tratarea țițeiurilor și apelor de zăcământ și pentru alte scopuri; consulting, asistență tehnică și prestări servicii, în țară și străinătate, în domeniul său de activitate. 11,5
——————
(10,2+1,0)
Întreprinderea de carotaj și perforare Ploiești
Grupa de operațiuni speciale Dudești
7. „Energopetrol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Schelelor nr. 32, județul Prahova Executarea și repararea de instalații electrice, de automatizări; executarea de alimentari cu energie electrică, reparații capitale și modernizări ale rețelelor și instalațiilor electrice, instalații pentru protecția catodică și anticorozivă a conductelor și rezervoarelor metalice, prestări de servicii, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și execuție, de lucrări în domeniul său de activitate, în țară și străinătate. 310,0
——————
(161,3+124,0)
Antrepriza specializată „Energopetrol” Câmpina
8. „Electroutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, județul Prahova Repararea motoarelor, transformatoarelor, aparatajelor, utilajelor electrice, aparatelor de măsură și control electrice, precum și execuția de echipamente electrice, prefabricate de forță, distribuție, automatizare și radiocomunicații, repararea, confecționarea de scule de foraj-extracție; realizează activități de service, cercetări și proiectări în legătură cu domeniul său de activitate. 280,3
——————
(134,9+204,1)
Întreprinderea de reparații utilaj electric, automatizări și radiocomunicații Câmpina
9. „Mecanpetrol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, șos. București-Pitești, km 70, județul Dâmbovița Confecții și reparații de utilaj petrolier, utilaje tehnologice, construcții metalice, piese de schimb, ansamble și accesorii specifice industriei extractive de petrol și gaze, cercetare și proiectare, service, precum și prestări de servicii în legătură cu aceste activități. 224,7
——————
(228,1+175,3)
Întreprinderea mecanică pentru petrol Găești
10. „Chimforex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Bucov, sat Pleașa, județul Prahova Prepararea aditivilor și a chimicalelor necesare activităților de foraj și extracție, fabricarea flanșelor și armăturilor pentru materialul tubular utilizat în industria de petrol și gaze, confecționarea de utilaje specifice, cercetare și proiectare în legătură cu aceste activități, service pentru fluide de foraj. 132,1
——————
(98,1+70,6)
Fabrica de preparare aditivi pentru fluide de foraj Pleașa
11. „Detubări” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Florești, str. Gării nr. 2, județul Prahova Recuperarea și recondiționarea materialului tubular, conductelor, montarea și demontarea turlelor de producție pentru sondele de exploatare, fabricarea de fulgi de celofane pentru combaterea pierderilor de noroi în foraj; repararea prăjinilor de foraj, lucrări și prestări servicii în domeniul său de activitate. 47,1
——————
(41,9+6,1)
Baza de aprovizionare pentru petrol și recuperări materiale Florești - Secția de recuperări materiale - Departamentul petrolului
12. „Geobaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Petrolului nr. 4, județul Prahova Aprovizionarea și desfacerea de mărfuri specifice și cu caracter general, necesare executării lucrărilor geologice, miniere și de foraj; comercializarea de ape minerale și băuturi răcoritoare; efectuarea de operațiuni de comerț exterior; prestarea de servicii specifice domeniului de activitate al societății. 115,6
——————
(5,6+97,3)
Baza de aprovizionare a geologiei Ploiești
13. „Phoenix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buziaș, str. 22 Decembrie nr. 1, județul Timiș Îmbutelierea de ape minerale; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea de băuturi răcoritoare din sucuri și apă minerală sau apă plată; comercializarea acestor produse în țară și în străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 62.2
——————
(44,8+29,0)
Întreprinderea de extracție ape minerale „Mureș” Banat
I.E.A.M.M.B. - Buziaș
14. „Turbomecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Păcii nr. 244, sector 6 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a motoarelor de aviație și ansamble mecanice, confecționarea pieselor, montaj general, standuri de probă, control, activitate de reparații inclusiv service și asistență tehnică, în țară și străinătate. 4646,4
——————
(2246.4+ 2805,2)
Întreprinderea „Turbomecanica” București
15. „Aeroteh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Păcii nr. 244, sector 6 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor pentru aeronave, motoare cu reacție și turbopropulsoare, diverse produse cu utilizare medicală, industrială, repere normalizate, activitatea de reparații a acestora, inclusiv service și asistență tehnică în țară și străinătate. 154,9
——————
(129,9+102,3)
Întreprinderea „Turbomecanica” București
16. „Rulmentul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96, județul Brașov Producerea și comercializarea rulmenților, lagărelor de alunecare (cuzineți), utilajelor specifice fabricației de rulmenți, inclusiv serviciile și asistența tehnică pentru domeniile de activitate în țară și străinătate. 2329,4
——————
(1978,9+ 1215,9)
Întreprinderea „Rulmentul” Brașov
17. „Astra Vagoane Arad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, județul Arad Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor de marfă, călători și metrou, a vagoanelor convenționale și neconvenționale, a utilajelor specifice pentru transportul produselor și a pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.966,3
——————
(1.460,9+ 1.102,9)
Întreprinderea de vagoane Arad
18. „Comelf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 4, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea utilajului energetic, metalurgic, chimic, utilajelor pentru desprăfuire și epurare, a pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.342,4
——————
(1.033,8+692,2)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița
19. „Ario” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 10, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea armăturilor industriale din oțel, pieselor turnate și forjate, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 500,6
——————
(619,2+104,3)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - Fabrica de piese turnate și forjate secția armături industriale din oțel
20. „Radiatoare de aluminiu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 4, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea radiatoarelor din aluminiu în construcție brazată care echipează autovehiculele, aeronavele, agregate și instalații, inclusiv service și asistență tehnică în țară și străinătate. 53,0
——————
(63,8+21,6)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - atelierul de radiatoare
21. „Oxigenul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Sigmirului nr. 9, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea oxigenului și azotului lichid și gazos. 48,8
——————
(44,9+1,1)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - activitatea de producere a oxigenului
22. „Forsev” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Porțile de Fier nr. 2, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor forjate și matrițate, pieselor eboșate, construcțiilor metalice, bunurilor de larg consum inclusiv serviciile și asistență tehnică în țară și străinătate. 1106,0
——————
(915,3+51,8)
Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin - Fabrica de piese forjate
23. „Severnav” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți Proiectarea, construirea și repararea navelor maritime și fluviale, echipamentelor navale, ambarcațiunilor, dezmembrărilor de nave, servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 686,1
——————
(617,1+470,9)
Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin
24. „Înfrățirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Tuberozelor nr. 26, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte agregat, accesoriilor și pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, reparațiilor aferente mașinilor-unelte agregat, inclusiv servicii și asistență tehnică. 100,2
——————
(637,9+1.206,4)
Întreprinderea „Înfrățirea” Oradea
25. „Steaua Română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. B. P. Hașdeu nr. 1, județul Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor petroliere, sculelor de foraj, armăturilor industriale, pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 929,2
——————
(574,9+262,1)
Întreprinderea mecanică Câmpina
26. „Umaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Mihai Viteazul nr. 5, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate de mașini-unelte pentru prelucrat metale, mașini de prelucrat lemn și a mașinilor de temă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 857,7
——————
(655,9+849,9)
Întreprinderea mecanică Roman
27. „Fontax” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 258, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate și forjate, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit. 282,7
——————
(254,3+195,0)
Întreprinderea mecanică Roman - Fabrica de piese turnate din fontă
28. „Hiperion” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dr. Petru Groza, str. 13 Septembrie nr. 24, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de ridicat și transportat, utilajelor tehnologice complexe pentru industriile minieră, petrolieră, metalurgică, energetică, produselor de mecanică fină, electrice și electrotehnice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 770,9
——————
(579,5+453,4)
Întreprinderea mecanică „Dr. Petru Groza”
29. „Muntenia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filipeștii de Pădure, județul Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea complexelor mecanizate de abataj pentru minele de lignit, combinelor de înaintare folosite în lucrările din subteran, echipamente hidraulice, utilajelor electrice în construcție antigrizutoase, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 723,8
——————
(538,9+217,4)
Întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure
30. „Comet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 357, sector 1 Comercializarea produselor siderurgice, materialelor, utilajelor, produselor, echipamentelor de completare și pieselor de schimb pentru instalații și uzine complexe care se realizează în țară și străinătate, aferente industriei chimice și petrochimice, metalurgiei, construcțiilor de mașini, alimentare, industriei materialelor de construcții și a altor ramuri, materialelor și produselor din import, activitate de service, prestări de servicii pentru beneficiarul din țară și străinătate. 700,7
——————
(16,5+3048,3)
Baza de aprovizionare cu materiale și echipamente de completare pentru utilaj chimic și rafinării București
31. „Organe de asamblare” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 113, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea organelor de asamblare, inclusiv servicii. 616,2
——————
(381,5+125,6)
Întreprinderea mecanică (de șuruburi) Brașov
32. „Mecord” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Piața Cetății nr. 18, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor de sudură, autovehiculelor rutiere pentru gospodărirea urbană, subansamblelor și pieselor de schimb, a produselor din metal, cauciuc, lemn și mase plastice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 500,1
——————
(378,7+168,8)
Întreprinderea mecanică și piese de schimb Oradea
33. „Metalul-MESA” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, str. Ghestului nr. 5, Județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a remorcilor, rulotelor, autospecialelor, a subansamblelor pentru mijloace de transport auto, uneltelor și sculelor de mână, SDV-urilor speciale, pieselor de schimb, confecțiilor metalice, bunurilor de larg consum, servicii, asistență tehnică. 208,4
——————
(145,6+56,7)
Întreprinderea mecanică și piese de schimb Oradea - Fabrica de piese de schimb auto Salonta
34. „Rotec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, Aleea Industriei nr. 12, județul Buzău Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului tehnologic pentru metalurgie, pieselor de schimb pentru utilaj metalurgic și alte ramuri ale economiei naționale, pieselor forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 386,4
——————
(849,5+352,2)
Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău
35. „Meconst” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Spiru Haret nr. 2 A, județul Constanța Producerea și comercializarea de produse; reparații și prestări în domeniul naval și alte domenii, asistență tehnică și service în țară și străinătate. 328,9
——————
(299,3+253,0)
Întreprinderea mecanică navală Constanța
36. „Uzinexportimport” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Republicii nr. 32 Export-import de instalații complexe, pentru industriile: metalurgică, chimică, siderurgie, materiale de construcții și refractare, celuloză și hârtie, nave și echipamente navale, piese de schimb licențe, proiecte, know-how, engineering, tehnologii de montaj și punere în funcțiune, asistență tehnică. 200,0
——————
(2,1+736,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Uzinexportimport” București
37. „Subansamble auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 59, județul Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea de piese metalice auto din materiale termoformate, din spumă poliuretanică, termovacuumate și din alte materiale plastice armate cu fibră de sticlă. 179,8
——————
(275,1+154,9)
Întreprinderea de subansamble auto Pitești
38. „Turdeana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 17, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea subansamblelor și pieselor auto pentru autoturisme de teren și oraș, pieselor de schimb pentru autoturisme, produselor electrotehnice, articolelor din sârmă, confecțiilor metalice și diverselor produse, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 179,5
——————
(158,6+86,6)
Întreprinderea de piese și subansamble auto „Turdeana” Turda
39. „Metalcar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în străinătate și în țară a remorcilor și semiremorcilor, autospecialelor pe autoșasie, caroseriilor auto și confecțiilor metalice inclusiv servicii și asistență tehnică. 152,8
——————
(74,0+116,0)
Fabrica „Metalurgica” Sibiu
40. „Service auto Brașovia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Nucului nr. 28, județul Brașov Asistență tehnică și service în garanție și postgaranție pentru autovehicule în țară și în străinătate. 137,4
——————
(84,0+86,6)
Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mijloace de transport auto Brașov
41. „Roman” - S.A Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Muncii nr. 256, sector 3 Prestarea de servicii, în domeniile de livrare în regim de furnizor general, în tranzit achitat - de utilaj refractar, rutier; cooperare economică internațională; cooperări între societățile comerciale constructoare de material rulant, utilaj tehnologic, utilaj pentru construcții de drumuri, motoare, compresoare și alți agenți economici; închirierea de vagoane, mașini și utilaje; importul de materii prime și materiale, în principal prin compensație cu export de produse; consulting financiar-valutar, marketing, management, engineering, contencios, protecția mediului și alte activități. 107,4
——————
(0,1+66,4)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de vagoane și material rulant București
42. „Mecanoexportimport” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mihai Eminescu nr. 10, sector 1 Operațiuni de export și import pentru industria națională, acordarea de asistență tehnică și service în perioada de garanție și postgaranție; acordarea de asistență juridică; operațiuni de export și import pentru sectorul de mică industrie, produse ale micilor cooperative, asociații familiale, inițiative ale persoanelor fizice și orice alte activități de comerț rentabile. 54,2
——————
(0,2+2,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Mecanoexportimport” București
43. „Socet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104 Activități și servicii de furnizor general în domeniul echipamentelor energetice pentru centralele electrice și termice clasice al utilajelor complexe și al pieselor de schimb în țară și în străinătate; asistență tehnică, service, reclamă, publicitate. 37,3
——————
(0,6+122,5)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de utilaj energetic București Furnizor General
44. „Moldexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Ilie Pintilie nr. 10, județul Iași Exportul și importul de echipamente, instalații și obiective complexe industriale precum și componente și piese de schimb aferente acestora; comercializarea serviciilor de marketing; engineering, consulting, service, asistență tehnică, construcții civile și de montaj, studii tehnico-comerciale, transport, publicitare, școlarizare. 21,0
——————
(2,3+0,1)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - activitatea de furnizor general pentru exporturi complexe din Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași
45. „U.R.B.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96, județul Brașov Prestarea de servicii în domeniul rulmenților și organelor de asamblare, efectuarea de studii de marketing și comercializarea produselor la intern și export, asistență tehnică de specialitate privind retehnologizarea, asistență și consultații financiare și juridice. 4,6
——————
(0,5+4,1)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare Brașov
46. „Romcim” - S.A. cu sucursale în Aleșd, Medgidia, Târgu Jiu, Hoghiz, Aghireș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sector 3 Producerea și comercializarea cimentului, produselor din azbociment, lianți hidraulici, precum și a materialelor înrudite pe piața internă și la export. 5181,4
——————
(5199,8+1410,6)
Combinatele pentru lianți și azbociment Aleșd, Medgidia și Târgu Jiu; Combinatul pentru lianți Hoghiz și Fabrica de ipsos Aghireș
47. „Vest” - S.A. cu sucursale în Prefabricate Militari, Prefabricate Bragadiru, B.C.A. Militari, Grup șantiere construcții, Agregate Crovu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Preciziei nr. 24, sector 6 Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat pentru locuințe, produselor din marmură, betonului celular autoclavizat, agregatelor universale pentru construcții, plaselor sudate, lucrări de construcții-montaj și instalații. 663,6
——————
(510,4+357,1)
Întreprinderile de prefabricate din beton Militari și Bragadiru
48. „Extraceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Șagului nr. 104, județul Timiș Proiectarea, producerea și comercializarea de materiale de zidărie, cahle din teracotă, diverse produse ceramice, sobe electro-ceramice, plăci de pardoseală tip gresie, prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 326,4
——————
(277,9+133,9)
Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara
49. „Macofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. Timișoara nr. 2, județul Gorj Fabricarea și comercializarea de elemente prefabricate din beton armat pentru construcții civile și industriale, tuburi precomprimate pentru irigații, alimentare cu apă și canalizare, stâlpi electrici, blocuri ceramice pentru zidărie, produse de carieră și balastieră, filtre metalice pentru alimentări cu apă. 262,3
——————
(241,4+56,1)
Întreprinderea de materiale de construcții Târgu Jiu
50. „Matizol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Berceni, șos. Centura Ploiești-Est, județul Prahova Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea produselor termo-fono și hidroizolatoare, precum și prestări servicii în construcții-instalații. 258,0
——————
(185,9+84,2)
Întreprinderea de materiale izolatoare „Matizol” Berceni
51. „Vitrocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Blănari nr. 18, sector 3 Exportul și importul materialelor de construcții, cooperare economică internațională în domeniul industriei materialelor de construcții și instalații, operațiuni de export valutar, alte operațiuni comerciale. 274,4
——————
(81,0+13,2)
Întreprinderea de comerț exterior „Vitrocim” București
52. „Romaco” - S.A. Societate pe acțiuni comercială (S.A.) Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7, județul Brașov Extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră și bazalt pentru drumuri, căi ferate și materii prime pentru vată minerală, calcarului pentru industria agregatelor minerale pentru betoane, utilaje și piese de schimb, confecții metalice, prestări servicii etc. 249,1
——————
(256,5+51,6)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Brașov
53. „Agremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni {S.A.) Târgoviște, bd. Castanilor nr. 10, județul Dâmbovița Extragerea, prelucrarea și comercializarea de agregate minerale, produse de carieră și alte materiale de construcții; proiectarea, producerea și comercializarea de instalații, echipamente tehnologice și piese de schimb; studii, cercetări, analize de laborator; efectuarea de servicii și operațiuni de management, marketing, engineering. 243,2
——————
(200,5+79,9)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Târgoviște și a Grupului de întreprinderi pentru producția de agregate minerale Târgoviște
54. „Metaplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 5, județul Buzău Producerea și comercializarea elementelor metalice și produselor din mase plastice pentru construcții. 230,5
——————
(149,3+108,1)
Întreprinderea de tâmplărie metalică și produse pentru construcții din materiale plastice Buzău
55. „Simcor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Uzinelor nr. 5, județul Bihor Producerea și comercializarea materialelor de construcții. 219,9
——————
(190,7+58,7)
Întreprinderea de materiale de construcții Oradea
56. „Matcon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Română nr. 17 A, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de elemente prefabricate din beton armat și precomprimat, tuburi de presiune din beton armat precomprimat, extragerea industrială a agregatelor minerale pentru construcții și alte materiale de construcții. 208,5
——————
(170,3+61,5)
Întreprinderea de materiale de construcții Bistrița
57. „Suprem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 34, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje, mașini, echipamente, piese de schimb, piese turnate rezistente la uzură, bunuri de larg consum, service. 179,6
——————
(109,3+73,6)
Întreprinderea de utilaje, piese de schimb și reparații Iași
58. „Procema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Proiectarea, cercetarea și producția experimentală pentru intern și export în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții. 176,8
——————
(187,2+54,9)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria materialelor de construcții București
59. „Moldagremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Soldat Porojan nr. 5, județul Neamț Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, produselor de carieră; producerea și prestări de servicii pentru produse ale industriei materialelor de construcții, utilaje și piese de schimb. 166,3
——————
(205,7+76,7)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Roman
60. „Agreg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. 23 August nr. 56, județul Vâlcea Extragerea, transportul, sortarea și expedierea agregatelor minerale de râu, producția de piese de schimb, produse de turnătorie și prelucrări specifice industriei materialelor de construcții și altor ramuri. 113,8
——————
(130,1+62,5)
Întreprinderea industrială a agregatelor minerale pentru construcții Drăgășani
61. „Premur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ungheni, str. Principală nr. 1, județul Mureș Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat, betonului celular autoclavizat, materiale termofonoizolatoare, tuburilor și alte materiale de construcții. Executarea de lucrări de construcții-montaj, prestări de servicii, confecții metalice. 108,1
——————
(88,6+39,1)
Întreprinderea de prefabricate din beton Ungheni-Mureș
62. „Marmosim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Simeria, str. Cuza Vodă nr. 24, județul Hunedoara Extragerea, prelucrarea și montarea marmurei și pietrei de construcții, precum și comercializarea produselor de marmură și piatră. 76,7
——————
(201,0+50,7)
Întreprinderea de extragere, prelucrare și montare a marmurei și pietrei de construcții Simeria
63. „Celco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, șos. Industrială nr. 5, județul Constanta Producerea și comercializarea produselor de beton celular autoclavizat, produse din marmură și piatră și alte materiale de construcții. 62,1
——————
(42,7+29,7)
Întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat Constanța
64. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpia Turzii, str. Ialomiței nr. 1, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse ceramice și blocuri de zidărie cu agregate ușoare. 51,6
——————
(44,1+11,4)
Întreprinderea de produse ceramice Câmpia Turzii
65. „Celhart-Donaris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, șos. Brăila - Viziru km. 10, județul Brăila Producerea de celuloză chimică și papetară, hârtii, cartoane, confecții din cartoane, și subproduși rezultați din procesul tehnologic; comercializarea produselor. 3774,6
——————
(3596,3+362,0)
Combinatul de celuloză și hârtie Brăila
66. „Letea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Letea nr. 17, județul Bacău Producerea de celuloză, hârtie, cartoane; comercializarea acestora la intern și export; producerea pieselor de schimb și repararea utilajelor specifice. 1254,8
——————
(911,7+179,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Letea
67. „Pipera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 48, sector 2 Producerea de mobilier din lemn, bucătării, plăci înnobilate, binale și alte produse din lemn; comercializarea acestor produse. 432,5
——————
(243,7+244,6)
Combinatul de industrializare a lemnului Pipera
68. „Pal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Fabricilor nr. 10, județul Brăila Producerea și comercializarea de plăci aglomerate din lemn, PAL melaminat, chibrituri, mobilier, piese de schimb. 336,3
——————
(317,5+113,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila
69. „Ilefor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Recoltei nr. 2, județul Mureș Fabricarea de mobilă și alte produse din cherestea de stejar, rășinoase fag, cireș, paltin și alte esențe; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 276,3
——————
(231,4+205,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Mureșeni” Târgu Mureș
70. „Ghemob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Buciumului nr. 226, județul Harghita[3] Fabricarea de mobilă, case prefabricate, binale și alte produse din lemn; comercializarea, produselor prin magazine proprii sau alte rețele de desfacere pe piața internă și externă; efectuarea de operațiuni de export-import. 248,1
——————
(125,7+145,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Gheorgheni
71. „Pamex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 1, județul Neamț Producerea de mobilă, PAL și PAL înnobilat, comercializarea acestor produse la export și import. 224,6
——————
(172,9+117,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
72. „Ozana-mobex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu-Neamț, str. 7 Noiembrie nr. 102, județul Neamț Producerea de mobilă, panel, și furnir pentru export și intern; comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate. 140,7
——————
(169,8+63,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
73. „Mobilex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Ogoarelor nr. 1, județul Neamț Producerea de mobilă; comercializarea produselor la export și intern în condițiile prevăzute în contractul de societate. 33,5
——————
(28,4+27,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
74. „Iris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 86-90, județul Cluj Producerea și comercializarea porțelanului menaj, artistic, tehnic și a produselor refractare. 222,1
——————
(146,4+80,7)
Întreprinderea de porțelan „Iris” Cluj-Napoca
75. „Mobihar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 97, județul Harghita Producerea de mobilă, plăci aglomerate din lemn și alte produse din lemn; comercializarea acestor produse pe piața internă și externă; realizarea de operațiuni de import-export. 174,0
——————
(254,2+101,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Miercurea-Ciuc
76. „Mobilux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Pantelimon nr. 161, sector 2 Producerea și comercializarea mobilierului din lemn, casete radio, televizoare, incinte acustice. 147,1
——————
(68,0+81,7)
Întreprinderea de casete radio televizoare București
77. „Pincotas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pâncota, șos. Gării nr. 23-29, județul Arad Producerea și comercializarea mobilierului din lemn. 141,6
——————
(92,0+124,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pâncota
78. „Armob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. 7 Noiembrie nr. 203, sector 2 Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 140,5
——————
(78,5+64,0)
Întreprinderea „Arta mobilei” București
79. „Stimas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 11, județul Suceava Producerea și comercializarea de sticlărie menaj, ambalaj, corpuri de iluminat, oglinzi, turnare piese din fontă și metale neferoase, matrițe, piese de schimb. 122,2
——————
(118,6+31,2)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Suceava
80. „Stif” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 11, județul Suceava Producerea și comercializarea de sticlărie pe piața internă și externă. 36,9
——————
(33,6+12,5)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Suceava
81. „Sursal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mircea Vodă, sat Saligny, str. Medgidia nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de organe de asamblare și echipament metalic. 120,7
——————
(78,0+45,9)
Întreprinderea de șuruburi „Anghel Saligny” Mircea Vodă
82. „Cristiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 5, județul Bistrița-Năsăud Producerea articolelor de sticlărie menaj suflate, articole presate, corpuri de iluminat; comercializarea acestor produse. 102,6
——————
(77,3+36,4)
Întreprinderea de sticlărie Bistrița
83. „Asco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Nouă nr. 27, județul Brașov Producerea și comercializarea sculelor, mașinilor și dispozitivelor pentru industria lemnului. 99,3
——————
(54,3+43,1)
Întreprinderea de scule și dispozitive pentru industria lemnului
84. „Romhart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Letea nr. 17, județul Bacău Efectuarea de operațiuni de import celuloză, lemn, chimicale; comercializarea acestora; efectuarea de operațiuni import-export, piese de schimb, utilaje, operațiuni barter, compensație, consignație de produse din industria celulozei și hârtiei. 57,7
——————
(38,8+1,4)
Institutul de cercetare, proiectare celuloză și hârtie Iași - Secția de producție și Depozitul de produse papetare
85. „Forestaprest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, incinta Port-bazinul nou, județul Galați Prestarea de servicii portuare și prelucrări simple la produse din lemn. 46,9
——————
(44,5+9,6)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produse din lemn Galați
86. „Victoriamob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tășnad, str. Înfrățirii nr. 101, județul Satu Mare Fabricarea produselor de mobilă pentru piața internă și externă; comercializarea produselor. 37,3
——————
(121,1+39,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad
87. „Mobicrasna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Mihai Viteazul nr. 16, județul Satu Mare Fabricarea produselor de mobilă pentru piața internă și externă; comercializarea produselor. 28
——————
(32,7+43,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad
88. „U.S.A.M.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 21, sector 1 Prestarea de servicii pentru producția de utilaje, scule, accesorii metalice și reparații capitale la utilajele specifice industriei de exploatare și prelucrare a lemnului. 4,0
——————
(0,5+5,1)
Grupul de întreprinderi pentru producția de feronerie, scule, utilaje și piese de schimb București
89. „Siretul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Moldovei nr. 19, județul Iași Producerea și comercializarea tricotajelor, confecțiilor din țesături, perdele metraj, perdele confecționate, dantele, tricoturi tehnice, tricoturi pentru tapițerie auto. 373,7
——————
(286,8+201,1)
Întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani
90. „Moldova Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Țuțora nr. 2 A, județul Iași Producerea și comercializarea tricoturilor și tricotajelor tip bumbac pe piața internă și externă; servicii în domeniul tricotajelor, comerț exterior. 273,4
——————
(172,6+133,9)
Întreprinderea de tricotaje „Moldova” Iași
91. „Țesătoriile reunite” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Spătarul Preda nr. 5, sector 5 Fabricarea de țesături plușate, tricoturi plușate, blănuri artificiale și confecții; prestări servicii către terți în domeniul textil și mecano-energetic; comercializarea produselor și serviciilor realizate pe piața internă și piața externă; activități de import. 188,5
——————
(141,5+59,3)
Întreprinderea „Țesătoriile reunite” București
92. „Trimond” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Viilor nr. 42-44, sector 5 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor, îmbrăcăminte exterioară pentru copii și adulți, a tricotului metraj, perdelelor; servicii cercetare, proiectare, creație, tehnologii etc.; activitate import-export. 158,1
——————
(96,6+91,4)
Întreprinderea de tricotaje din lână București
93. „Moldotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Albița nr. 6, județul Vaslui Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac poliester. 156,6
——————
(110,4+81,7)
Întreprinderea de tricotaje Huși
94. „Zimtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zimnicea, b-dul Republicii nr. 91-95, județul Teleorman Producerea de țesături textile și galanterie, prestări servicii, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 144,2
——————
(124,2+58,6)
Întreprinderea de panglici Zimnicea
95. „Unitatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 69-71, județul Maramureș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, servicii terți, activități export-import. 117,9
——————
(75,8+110,6)
Întreprinderea de tricotaje „Unitatea” Sighetu Marmației
96. „Flamura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lânăriei nr. 90, sector 4 Producerea de țesături de mătase tip viscoză cu destinația căptușeli și confecții; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor, 107,2
——————
(87,4+27,3)
Întreprinderea „Flamura” București
97. „Tricotop” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Ștefan cel Mare nr. 80, județul Harghita Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 87,6
——————
(54,9+34,6)
Întreprinderea de tricotaje Toplița
98. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sângeorz Băi, str. Republicii nr. 2, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii-cooperare în executarea produselor din bumbac; activitate import-export. 77,9
——————
(69,5+24,5)
Întreprinderea de tricotaje Sângeorz-Băi
99. „Smirodava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Republicii nr. 123-125, județul Neamț Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor pentru terți; servicii pentru terți; activitate import-export. 66,9
——————
(66,3+28,9)
Întreprinderea de tricotaje „Smirodava” Roman
100. „Donatric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Frumos, str. 11 Iunie nr. 8, județul Iași Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor, tricoturilor și confecțiilor; prestarea de servicii către terți; activitate import-export. 52,2
——————
(42,5+3,1)
Întreprinderea de tricotaje Târgu Frumos
101. „Silvana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cehu Silvaniei, str. Plopilor nr. 2, județul Sălaj Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână, tip bumbac și poliester și a confecțiilor; servicii pentru terți; activitate de comerț exterior. 49,3
——————
(43,6+34,5)
Întreprinderea de tricotaje Cehu Silvaniei
102. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petroșani, str. Lunca nr. 117, județul Hunedoara Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 47,6
——————
(35,6+21,8)
Întreprinderea de tricotaje Petroșani
103. „Stei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Stei, str. Fruntașilor nr. 24, județul Bihor Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 47,2
——————
(34,9+14,6)
Întreprinderea de tricotaje Stei
104. „Confex Internațional” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Operațiuni de import-export (materii prime, materiale, accesorii, utilaje, piese de schimb) pentru industria textilă și îmbrăcăminte; operațiuni de reprezentare, intermediere și cooperare; administrarea prin mandat de la Departamentul Industriei Textile și Pielăriei a resurselor de materii prime din țară și din import; operațiuni de barter, compensații, cu mărfuri din sectorul textil și de îmbrăcăminte, precum și alte mărfuri; comercializarea de mărfuri în detaliu și en gros; servicii de consulting, studii de marketing, activitate publicitară și reclamă, asistență de specialitate în domeniul comercial, economico-financiar, juridic, tehnic, producție, creație, investiții. 45,0
——————
(0,1+55)
Trustul de producție și comercializare a confecțiilor
Întreprinderea de comerț exterior „Confex” București
Centrala industriei confecțiilor Bacău
105. „Romwool” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 300, sector 2 Comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, nețesutelor și covoarelor, pe piața internă și externă; intermedierea cooperării între societățile comerciale și alți agenți economici; studii de cercetare științifică, creație, elaborarea și aplicarea tehnologiilor noi; producția proprie de fire și țesături din lână și tip lână pentru valorificarea rezultatelor cercetării, creației și proiectării de tehnologii noi; activitate de import-export pentru materii prime și materiale, coloranți și auxiliari chimici, accesorii textile și piese de schimb, utilaje și subansamble, produse finite și semifabricate. 33,6
——————
(23,4+10,7)
Centrala industriei lânii București
106. „A.E.M” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 26, județul Timiș Producerea și comercializarea de aparate electrice, electronice și de mecanică fină destinate măsurătorilor diverselor mărimi fizice, mijloace de automatizare, precum și echipamente tehnologice destinate fabricării și depanării acestora. 682,5
——————
(491+452,3)
Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timișoara
107. „Electrotehnica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lujerului nr. 42, sector 6 Producerea și comercializarea de produse ale industriei electrotehnice, mijloace de automatizare și piese de schimb aferente, aparatură medicală, produse ale industriei electrotehnice, echipamente de electronică industrială și profesională, scule, dispozitive și verificatoare specifice. 578,1
——————
(200+347,5)
Întreprinderea” „Electrotehnica” București
108. „El-Co” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, județul Covasna Producerea și comercializarea de: produse ale industriei electrotehnice de joasă tensiune, produse ceramice industriale, piese de schimb uz electrotehnic, bunuri de larg consum. 428,4
——————
(363,2+89,7)
Întreprinderea de izolatori electrici de joasă tensiune Târgu Secuiesc
109. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Calea Traian nr. 23-29, județul Satu Mare Producerea și comercializarea de aparate și articole casnice, semifabricate și piese de schimb; activități de cercetare, proiectare produse, tehnologii și utilaje; service pentru produsele fabricate; servicii de transport în țară și în străinătate. 353
——————
(262+167,3)
Întreprinderea de articole termocasnice „Samus”
110. „Electrosigma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, județul Cluj Producerea și comercializarea de: aparatură electronică industrială de automatizări; echipamente de tehnică de calcul teletransmisie și teleprelucrare de date, aparate electronice medicale, surse de alimentare de laborator și pentru echipamente, bunuri de larg consum. 315
——————
(234,9+221,9)
Întreprinderea de electronică industrială și automatizări Cluj-Napoca
111. „Instaelectric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Calea București nr. 10, județul Vrancea Producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, produse de galvanizare (pompe transvazare, robineți, tamburi, ventilatoare), produse electrotehnice și electronice, produse de mecanică fină și optică, bunuri de larg consum. 300,2
——————
(247,1+71,4)
Întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Focșani
112. „Chema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355-357 Activitate de furnizor general pentru intern și pentru extern, de instalații complexe chimice, petrochimice și alimentare, protecția mediului și alte instalații similare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 25,5
——————
(0,2+43,2)
Grupul industrial „Chema” București
113. „Mefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sinaia, b-dul Republicii nr. 41-43, județul Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate a pompelor de injecție pentru motoare Diesel, a componentelor și pieselor de schimb aferente, a pieselor turnate în modele ușor fuzibile, inclusiv servicii și asistența tehnică. 1.341,4
——————
(1.007,6+162,9)
Întreprinderea de mecanică fină Sinaia
114. „Romaero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Ficusului nr. 44, sector 1 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a produselor aeronautice, civile și militare, produselor de tehnică militară, repararea tehnicii și de aviație inclusiv servicii și asistență tehnică. 993,2
——————
(2.013,8+2.742,3)
Întreprinderea de avioane București
115. „Utalim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Cireașov nr. 10, județul Olt Poiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor și liniilor tehnologice, echipamentelor și utilajelor pentru industria alimentară, instațiilor de mică capacitate pentru îmbutelierea lichidelor alimentare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 348,9
——————
(174,8+252,4)
Întreprinderea de utilaj alimentar Slatina
116. „Icom Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea Bucureștiului nr. 9, județul Dolj Comercializarea autoturismelor și asigurarea serviciilor și asistenței tehnice în țară și străinătate. 6,0
——————
(10,0+5,0)
Secția de producție, valorificare a autoturismelor și service Craiova
117. „Turnu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Portului nr. 1, județul Teleorman Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice, activitatea de producție piese de schimb și utilaje tehnologice. 3.405,0
——————
(3.046,4+358,6)
Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele
118. „Oltchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Uzinelor Chimice nr. 1, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de produse clorosodice, mase plastice, pesticide, alte produse chimice. 3.183,0
——————
(2.764,9+418,1)
Combinatul chimic Râmnicu Vâlcea
119. „Fertilchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năvodari, str. Principală nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de: îngrășăminte chimice cu fosfor, acid sulfuric, acid fosforic, cenuși de pirită, bioxid de sulf lichid și săruri de fluor. 2.954,0
——————
(512,8+2.441,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari
120. „Carom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 1, județul Bacău Fabricare de cauciuc butadien-stirenic, cauciuc izoprenic nitrilic, CAROM 60, latexuri sintetice, fenol, acetonă, polistiren și copolimeri, solvenți, catalizatori, bisfenol și alte produse petrochimice. 2.873,3
——————
(2.679,8+193,5)
Combinatul petrochimic Onești
121. „Fibrex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea și prelucrarea de fire, fibre, produse macromoleculare, produse chimice, piese de schimb, prestări de servicii și lucrări de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate la intern și export. 2.548,2
——————
(2.363,0+185,2)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
122. „Melana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea de fibre acrilice într-o gamă largă de sortimente, semifabricate necesare producerii fibrelor acrilice, produse prelucrate din fibre naturale și sintetice, produse chimice de mic tonaj, repere și piese din poliuretani și mase plastice. 1057,5
——————
(979,0+78,5)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
123. „Comes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea de utilaje și piese de schimb ce se realizează într-o gamă variată de cca. 125 sortimente. 275,4
——————
(192,7+82,7)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
124. „Silvania” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 83, județul Sălaj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a anvelopelor și camerelor de aer de camion, anvelope reșapate, benzi de jantă și semifabricate, precum și alte produse și servicii în domeniul prelucrării cauciucului, executarea de lucrări privind cercetarea, proiectarea, operațiuni de export-import și altele în domeniul său de activitate. 2.405,0
——————
(2.384,7+20,3)
Întreprinderea de anvelope Zalău
125. „Amonil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, șos. Călărași km. 4, județul Ialomița Producerea și comercializarea îngrășămintelor chimice, gaze rare, activitate de producție piese de schimb și utilaje. 2.405,0
——————
(2.281,8+123,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia
126. „Romfosfochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Valea Călugărească, str. Gării nr. 33, județul Prahova Fabricarea îngrășămintelor cu fosfor de tip superfosfat simplu și concentrat, fosfat dicalcic, tripolifosfat de sodiu pentru industria de detergenți, săruri de fosfor, acid clorsulfonic, oleum 20% și 65% săruri pentru tratamentul suprafețelor metalice și îngrășăminte complexe NPK. 1.963,7
——————
(1.005,2+953,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească
127. „Grulen” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung, str. Dumbravei nr. 2, județul Argeș Fabricarea și comercializarea de granule, fibre sintetice și produse prelucrate din acestea. 1.518,0
——————
(1.464,3+53,7)
Combinatul de fibre sintetice Câmpulung
128. „Biosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, str. Platforma Industrială nr. 1, județul Dolj Fabricarea și comercializarea de biostimulatori, insecticide biologice și alte produse chimice. 1.516,3
——————
(1.425,9+90,4)
Întreprinderea de biosinteze Calafat
129. „Bicapa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. 7 Noiembrie nr. 114, județul Mureș Fabricarea și comercializarea carbidului, a produselor chimice anorganice pe bază de crom și fluor, antidăunători, plăci de faianță, produse de gresie. 1.371,3
——————
(1.288,1+83,2)
Combinatul chimic Târnăveni
130. „Asvil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lupeni, str. Viscozei nr. 1, județul Hunedoara Fabricarea și comercializarea firelor artificiale tip viscoză și a agenților de spălare și aditivi. 1.197,5
——————
(1.182,8+14,7).
Întreprinderea de fire artificiale „Viscoza” Lupeni
131. „Viscofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Olteniței nr. 202, sector 4 Producerea și comercializarea de fire viscoză, celofan, derivați celulozici, piese de schimb metalice. 1.123,4
——————
(.1103,0+20,4)
Întreprinderea de fire artificiale „Viscofil” București
132. „Olt Tire” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Olt nr. 150 A, județul Olt Fabricarea și comercializarea anvelopelor de autoturism, a camerelor de aer, amestecuri de cauciuc, semifabricate, anvelope pline, producerea și recondiționarea pieselor de schimb. 1025,1
——————
(950,6+74,5)
Întreprinderea de anvelope Caracal
133. „Corapet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Traian nr. 57, județul Olt Fabricarea și comercializarea fibrelor poliesterice și a produșilor derivați (azot lichid, alcool metilic), producerea și recondiționarea pieselor de schimb. 959,2
——————
(900,1+59,1)
Întreprinderea de fibre sintetice Corabia
134. „Sinteza” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, șos. Borșului nr. 35, județul Bihor Producerea și comercializarea de produse de sinteză organică, pigmenți anorganici, stabilizatori pe bază de plumb, materiale de umplutură, lacuri și vopsele, chituri, ambalaje metalice și din carton, anvelope reșapate, oxigen și alte produse chimice; alte activități. 816,5
——————
(678,2+138,3)
Întreprinderea chimică „Sinteza” Oradea
135. „Azochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Săvinești, str. Uzinei nr. 2, județul Neamț Fabricarea de îngrășăminte chimice, amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată și cristalizată, carbonat de calciu și alte produse chimice. 789,2
——————
(672,3+116,9)
Combinatul de îngrășăminte chimice Piatra-Neamț
136. „Matrița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Producerea și comercializarea de bunuri materiale și servicii, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor în domeniul fabricării matrițelor, utilajelor etc. specifice societății comerciale, conform obiectului de activitate. 762,8
——————
(659,0+103,8)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
137. „Roseal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea etanșărilor mecanice, a pieselor specifice, a produselor rezultate din prelucrarea materialelor nemetalice, precum și prestarea de servicii în domeniul etanșărilor mecanice. 177,3
——————
(132,1+45,2)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
138. „Etma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Producerea, proiectarea și comercializarea produselor ca: matrițe de vulcanizat și de injectat mase plastice, ștanțe, utilaje, piese de schimb, piese turnate din fontă. 32,0
——————
(15,0+17,0)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
139. „Upsom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ocna Mureș, str. Războieni nr. 1, județul Alba Producerea de sodă calcinată ușoară, sodă calcinată grea, sodă caustică solidă și soluție, bicarbonat de sodiu tehnic, alimentar și farmaceutic, silicat de potasiu, carbonat de sodiu anhidru pentru uz fotografic și cinematografic, clorură de calciu tehnic, cristalizată, soluție 34%, oxid de magneziu tehnic și farmaceutic, carbonat de calciu, florex, ambalaje metalice și din pânză cauciucată, produse prelucrate din polietilenă. 724,1
——————
(590,3+133,3)
Combinatul de produse sodice Ocna Mureș
140. „Romcarbon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău Proiectarea, fabricarea și comercializarea produselor din materiale plastice, filtre auto, materiale de protecție a căilor respiratorii, cărbuni activi și altele. 607,5
——————
(463,6+138,9)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Buzău
141. „Metadet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Topitoriei nr. 2, județul Suceava Fabricarea și comercializarea de produse chimice, detergenți și metacrilat de metil. 566,7
——————
(537,3+126,3)
Întreprinderea chimică Fălticeni
142. „Comchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul M. Kogălniceanu nr. 20, sector 5 Aprovizionarea consumatorilor din economia națională cu materii prime și materiale specifice industriei chimice și petrochimice, comercializarea de produse chimice și petrochimice în țară și străinătate, prestări servicii în domeniul custodierii, conservării și depozitării produselor de import destinate unităților din industria chimică și petrochimică. 563,6
——————
(37,8+525,8)
Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice București
143. „Moldoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, Calea Chișinăului nr. 23, județul Iași Fabricarea și comercializarea maselor plastice, oxigenului tehnic și gazos și a anvelopelor reșapate. 513,3
——————
(413,8+99,5)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Iași
144. „Utchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, str. 13 Decembrie nr. 208, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea utilajelor tehnologice și a pieselor de schimb, asistență tehnică și servicii pentru industria chimică și petrochimică, construcții mașini în regim de unicate și serie mică. 447,6
——————
(270,3+176,7)
Întreprinderea de utilaj chimic Găești
145. „Somplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năsăud, str. G. Coșbuc nr. 147, județul Bistrița-Năsăud Fabricarea și comercializarea produselor din mase plastice, confecții metalice și rebobinări electrice. 447,6
——————
(403,7+38,9)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Năsăud
146. „UCT” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 C, județul Cluj Fabricarea și comercializarea de produse clorosodice, antidăunători produși cianici și macromoleculari. 445,7
——————
(340,4+105,3)
Întreprinderea chimică Turda
147. „Romtensid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 3, județul Timiș Producerea și comercializarea detergenților, auxiliarilor și altor produse chimice. 441,8
——————
(380,6+61,2)
Întreprinderea de detergenți Timișoara
148. „Fartec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Sportul Popular nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea articolelor tehnice din cauciuc. 408,0
——————
(329,0+79,0)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov și Fabrica de piese de schimb Sighișoara
149. „Miraj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Răcari nr. 5, sector 3 Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea de produse cosmetice, de parfumerie, compoziții de parfumerie și produse de sinteză. 240,0
——————
(132,8+107,2)
Întreprinderea de produse cosmetice „MIRAJ” București
150. „Sticerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Șelari nr. 13, sector 3 Producerea și comercializarea de articole de sticlă și ceramică; proiectare, consulting, export-import articole de sticlărie și ceramică fină, alte produse. 131,2
——————
(20,9+113,9)
Centrala industriei sticlei și ceramicii fine, Centrul de calcul, Curtea sticlarilor punct exploatare portuară Constanța
151. „Romplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 23-25, sector 2 Executarea de servicii de cercetare, consultanță și asistență tehnică în domeniul materialelor plastice, tehnologiilor și utilajelor de prelucrare. 81,8
——————
(1,3+80,5)
Trustul „Romplast” București
152. „Chimexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Republicii nr. 10-12, sector 3 Export-import în nume propriu și/sau comision, afaceri în contrapartidă în domeniul exportului și importului tehnologic, piese de schimb, materii prime și materiale, activitate de comerț, inclusiv în consignație etc. 63,7
——————
(0,7+889,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Danubiana” București
153. „Retezat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, județul Sibiu Producerea și comercializarea de utilaje, piese de schimb, scule pentru lemn și oxigen medicinal; prestarea de servicii, reparații utilaje, prelucrări mecanice, tratamente termice. 242,6
——————
(97,5+186,0)
Întreprinderea pentru utilaje și piese de schimb Sibiu
154. „Sicolbra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Dorobanți nr. 2, județul Brașov Fabricarea și comercializarea produselor finite din lemn; activități de engineering; prestarea de servicii și operațiuni import-export; prestare servicii în domeniul informaticii. 6,7
——————
(7,2+5,6)
Centrala industriei mobilei Brașov
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.154 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.
  3. Corectat, în original Covasna.