autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome de electricitate „Renel”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă de electricitate „Renel”, cu sediul central în București, bulevardul Magheru nr. 33, sector 1.

„Renel” se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

„Renel” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al „Renel”.

Art. 2. - „Renel” are ca obiect principal de activitate producerea, transportul și distribuția energiei electrice, producerea și transportul energiei termice, întreținerea și repararea agregatelor și instalațiilor energetice, dezvoltarea sistemului energetic național, importul și exportul de energie electrică.

Art. 3. - Patrimoniul „Renel” este de 395,250 miliarde lei[1], constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile economice, social-culturale și de învățământ prevăzute în anexa nr. 1, care pe data prezentei hotărâri se reorganizează.

Patrimoniul "Renel" se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 4. - „Renel” administrează și exploatează toate bunurile mobile și imobile necesare funcționării sistemului energetic național, precum și cele cu caracter medical, social, cultural și de învățământ din domeniul său de activitate.

Art. 5. - „Renel” are în componență filiale, uzine, fabrici, secții, ateliere, centre, oficii și altele asemenea.

Art. 6. - Organizarea și activitatea „Renel” și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii. Președintele consiliului de administrație este directorul general al „Renel”. Directorul general se numește de Ministerul Resurselor și Industriei.

Structura organizatorică a „Renel” este cea prevăzută în anexa nr. 3[2], modificarea acesteia după începerea funcționarii regiei autonome fiind, conform legii, în competența consiliului de administrare al acesteia.

Art. 8. - Personalul „Renel” se supune prevederilor legale privind statutul salariaților din domeniul energetic și reglementărilor interne ale regiei autonome aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de „Renel”. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime după caz, timp de trei luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista unităților din componența „Renel” - regie autonomă care se reorganizează

Nr. crt.
Denumirea unității existente
Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi electrocentrale
A. Filiale electrocentrale
1.
Anina Anina
2.
Arad Arad
3.
Bistrița Bistrița
4.
Borzești Borzești
5.
Brașov Brașov
6.
Brăila Brăila
7.
București București
8.
Caransebeș Caransebeș
9.
Cluj Cluj
10.
Constanța Constanța
11.
Craiova Craiova
12.
Curtea de Argeș Curtea de Argeș
13.
Deva Deva
14.
Doicești Doicești
15.
Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin
16.
Galați Galați
17.
Govora Govora
18.
Giurgiu Giurgiu
19.
Hațeg Hațeg
20.
Iași Iași
21.
Mureș Mureș
22.
Nehoiu Nehoiu
23.
Oradea Oradea
24.
Paroșeni Paroșeni
25.
Pitești Pitești
26.
Ploiești Ploiești
27.
Porțile de Fier Porțile de Fier
28.
Rîmnicu Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
29.
Rovinari Rovinari
30.
Slatina Slatina
31.
Suceava Suceava
32.
Timișoara Timișoara
33.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
34.
Turceni Turceni
35.
Turnu Măgurele Turnu Măgurele
36.
Zalău Zalău
37.
Uzina electrică Sebeș Sebeș
B. Întreprinderi de rețele electrice
B. Filiale de rețele electrice
1.
Alba Iulia Alba Iulia
2.
Arad Arad
3.
Pitești Pitești
4.
Bacău Bacău
5.
Oradea Oradea
6.
Bistrița-Năsăud Bistrița-Năsăud
7.
Botoșani Botoșani
8.
Brașov Brașov
9.
Brăila Brăila
10.
Buzău Buzău
11.
Reșița Reșița
12.
Călărași Călărași
13.
Cluj Cluj
14.
Constanța Constanța
15.
Sfîntu Gheorghe Sfîntu Gheorghe
16.
Tîrgoviște Tîrgoviște
17.
Craiova Craiova
18.
Galați Galați
19.
Giurgiu Giurgiu
20.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
21.
Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc
22.
Deva Deva
23.
Slobozia Slobozia
24.
Iași Iași
25.
Baia Mare Baia Mare
26.
Drobeta Drobeta
27.
Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș
28.
Piatra-Neamț Piatra-Neamț
29.
Slatina Slatina
30.
Ploiești Ploiești
31.
Satu-Mare Satu-Mare
32.
Zalău Zalău
33.
Sibiu Sibiu
34.
Suceava Suceava
35.
Alexandria Alexandria
36.
Timișoara Timișoara
37.
Tulcea Tulcea
38.
Vaslui Vaslui
39.
Rîmnicu Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
40.
Focșani Focșani
41.
București București
42.
Întreprinderea de distribuție a energiei electrice București - I.D.E.B. Filiala de distribuție a energiei electrice București - F.D.E.B.
C. Întreprinderea nuclearo-electrică Cernavodă Filiala Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
D. Institute D. Institute
1.
Institutul de reactori nucleari energetici Pitești Institutul de cercetări nucleare Pitești
2.
Institutul de cercetări și modernizări energetice Institutul de cercetări și modernizări energetice
3.
Institutul de studii și proiectări energetice Institutul de studii și proiectări energetice
4.
Institutul de studii și proiectări hidroenergetice Institutul de studii și proiectări hidroenergetice
E. Centrul de perfecționare a lucrătorilor E. Centrul de perfecționare a lucrătorilor
F. Unități școlare
Grup școlar industrial energetic:
F. Unități școlare
Grup școlar industrial energetic:
1.
București București
2.
Craiova Craiova
3.
Deva Deva
4.
Onești Onești
5.
Ploiești Ploiești
6.
Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu
7.
Turceni Turceni
8.
Brașov Brașov
9.
Cîmpina Cîmpina
10.
Constanța Constanța
11.
Cluj Cluj
12.
Galați Galați
13.
Iași Iași
14.
Timișoara Timișoara
15.
Cernavodă Cernavodă
G.[3] Întreprinderi de reparații G. Filiale
1.
Întreprinderea „Energoreparații" București Filiala „Energoreparații" București


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome de electricitate „Renel”

I. Dispoziții generale

Art. 1. - "Renel" gestionează producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice produse în centrale electrice de termoficare sau centrale termice aparținând acesteia.

Centralele electrice sau termice, utilizând orice agent primar, instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice și termice realizate pentru nevoi proprii din proprietatea altor regii autonome sau societăți comerciale, nu se cuprind în administrarea „Rene1”.

Art. 2. - „Renel” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Renel” este în municipiul București, bulevardul Magheru nr. 33.

„Renel” are în componență următoarele categorii de unități și subunități:

3.1. unități cu autonomie limitată, denumite filiale, având în componență centrale electrice sau rețele electrice, după caz, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea de înființare;
3.2. institute de cercetare proiectare organizate conform prevederilor legale;
3.3. unități fără personalitate juridică denumite uzine, fabrici, secții, ateliere, centre, oficii și alte asemenea;
3.4. servicii atașate de medicina muncii, administrație și protecție socială.

Modalitatea de constituire au filialelor și unităților fără personalitate juridică și relațiile dintre ele sunt prevăzute în prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Renel” are următorul obiect de activitate:

4.1. producerea, transportul energiei electrice și conducerea prin dispecer a sistemului energetic național;
4.2. distribuția și vânzarea energiei electrice;
4.3. producerea și transportul energiei termice conform contractelor încheiate cu regiile autonome, societățile comerciale sau alte unități beneficiare de agent termic;
4.4. realizarea lucrărilor de revizii și reparații ale agregatelor și instalațiilor energetice, pieselor de schimb necesare acestei activități, precum și dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;
4.5. realizarea operațiunilor de import-export de energie electrică, combustibili, piese de schimb și materiale de exploatare și întreținere;
4.6. proiectarea și executarea de lucrări de investiții proprii, reparații și retehnologizări în sistemul energetic;
4.7. optimizarea funcționării instalațiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizării și introducerea de noi tehnologii privind conversia energiei;
4.8. răspunde de impactul instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător în limita nivelului tehnic al acestora și de luarea măsurilor de reducere a noxelor;
4.9. pregătirea și perfecționarea pregătirii personalului în rețeaua proprie de învățământ și în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, în domeniul clasic cât și nuclear, „Renel” exercită următoarele atribuțiuni principale:

5.1. asigură producerea energiei electrice și termice în centralele electrice, respectiv termice din subordinea sa și urmărește asigurarea puterii electrice necesare acoperirii curbei de sarcină în sistemul energetic național;
5.2. asigură colaborarea cu organele competente din țările învecinate privind debitele uzinate de centralele hidroelectrice de pe Dunăre și celelalte râuri, care interesează și alte țări;
5.3. ia măsuri pentru asigurarea capacității de transport și distribuție a energiei electrice, prin liniile, stațiile și rețelele electrice, în condiții de siguranță, în vederea funcționarii interconectate a centralelor electrice și satisfacerea necesităților de energie electrică în toate zonele și localitățile țării;
5.4. acționează pentru asigurarea capacității de transport a energiei termice din centralele electrice de termoficare și centralele termice proprii, până la limita stabilită cu regiile autonome sau societățile comerciale beneficiare de agent termic;
5.5. asigură conducerea operativă prin dispecer a sistemului energetic național, participă la conducerea sistemelor energetice interconectate, inclusiv la reglarea schimburilor și a tranzitului de energie electrică cu sistemele energetice ale altor țări, în conformitate cu convențiile și contractele încheiate;
5.6. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune, prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective energetice (centrale și rețele electrice) în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, în funcție de competențele acordate acestuia;
5.7. îndrumă prin filialele de rețele electrice și cele de centrale electrice activitatea energetică a consumatorilor de energie electrică și termică, în vederea utilizării raționale a energiei electrice și termice, controlează modul în care toate categoriile de consumatori respectă prevederile legale și contractele de furnizare a energiei cu privire la instalațiile acestora și regimul lor de funcționare;
5.8. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției de energie electrică și termică posibil de realizat și contractarea acestora în condițiile asigurării resurselor primare și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import;
5.9. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a energiei electrice și termice și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;
5.10. asigură programarea și urmărirea producției, transportului și distribuției energiei electrice și producția și transportul energiei termice pentru satisfacerea consumatorilor în limita. contractelor încheiate;
5.11. execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării acestora cu eficiență;
5.12. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de intervenție, întreținere și reparații a instalațiilor și agregatelor energetice din dotare în vederea menținerii capacității de producere, transport și distribuție a energiei în condiții de siguranță în funcționare și de realizare a eficienței economice;
5.13. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea în muncă.
5.14. efectuează studiile și cercetările științifice și tehnice privind dezvoltarea sistemului energetic național și retehnologizarea instalațiilor acestuia;
5.15. stabilește strategia de dezvoltare a instalațiilor din sistem, corelat cu necesitățile producției, transportului și distribuției energiei electrice și termice;
5.16. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;
5.17. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective energetice;
5.18. pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale;
5.19. realizează importul de echipamente, utilaje, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente;
5.20. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine în domeniul său de activitate;
5.21. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;
5.22. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului „Renel”.
5.23. elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;
5.24. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;
5.25. efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - „Renel” are un patrimoniu în valoare de 395,250 miliarde lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990, și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Renel” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura „Renel”

Art. 8. - „Renel” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea filialelor și unităților fără personalitate juridică. Gradarea filialelor și unităților fără personalitate juridică se aprobă de consiliul de administrație în conformitate cu metodologiile generale sau specifice, avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, stabilește relațiile unităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare din domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Filialele regiei autonome au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări:

9.1. nu întrețin relații directe cu bugetul statului;
9.2. documentațiile pentru obținerea de subvenții se vor promova numai prin „Renel”;
9.3. nu au dreptul de a produce energie electrică și de a distribui aceasta decât în limitele stabilite de Dispecerul energetic național și contractelor încheiate cu consumatorii;
9.4. nu pot încheia direct operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Filialele și unitățile fără personalitate juridică răspund în fața consiliului de administrație al „Renel” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 11. - Filialele sunt conduse de un comitet director. Atribuțiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Renel”.

Art. 12. - „Renel” are în structură direcții generale, divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcțiile generale, divizii, direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale „Renel”

Art. 14. - Conducerea „Renel” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane după cum urmează:

 • directorul general al „Renel” - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome „Renel".

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a „Renel”;
19.2. aprobă programele de producție de energie electrică și termică în corelare cu cererile consumatorilor și resursele de energie primară alocate;
19.3. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;
19.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;
19.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Renel” în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;
19.6. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;
19.7. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
19.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
19.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
19.10. propune tarifele și urmărește aplicarea acestora pentru energia electrică și termică;
19.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
19.12. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țara și străinătate;
19.13. asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;
19.14. aprobă statutul personalului „Renel";
19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea „Renel”, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Trimestrial și anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al „Renel” este numit prin ordin al ministrului resurselor și industriei.

Art. 24. - Directorul general al „Renel” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii filialelor și instituțiilor subordonate acesteia.

VI. Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare

Art. 25. - Corelat cu contractele încheiate pentru energie electrică și energie termică, „Renel” determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 26. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 27. - Veniturile și cheltuielile „Renel” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea energiei electrice și termice și a celorlalte produse și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru producerea, transportul și distribuția energiei și termice, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea în exploatare a instalațiilor energetice, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 28. - „Renel" întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 29. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor „Renel” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare patru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări de securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Renel” poate hotărî și crearea altor fonduri în afară celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri în limita prevederilor legale.

Art. 30. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Renel”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activității de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau poate contacta credite bancare.

Art. 31. - „Renel” hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - Activitatea de producere, transport și distribuție a energiei electrice fiind supusă comenzii operative prin Dispecerul energetic național, ceea ce influențează în execuție volumul și structura producției unităților, cu consecință directă în volumul veniturilor și cheltuielilor acestora, relațiile financiare de decontare între unitățile de producere și cele de distribuție a energiei electrice se realizează prin reglementări stabilite de consiliul de administrație.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Renel” se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Relațiile comerciale

Art. 34. - Tarifele de livrare a energiei electrice și termice se propun de „Renel" cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Tarifele se stabilesc în funcție de tipul și specificul consumatorilor, perioadele și intervalele de livrare și, după aprobare, pe publică în Monitorul 0ficial.

Celelalte produse, lucrări sau servicii executate de unitățile sau subunitățile sale se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 35. - Livrarea energiei electrice și termice se va face pe bază de contracte economice în care vor fi trecute clauze privind modul de defalcare și tarifare diferențiată în funcție de puterile maxime ce pot fi absorbite și regimul de funcționare a consumatorilor.

Art. 36. - Pentru a face față nevoilor de combustibil, materii și materiale necesare funcționării și dezvoltării sistemului energetic național, „Renel” constituie din timp stocuri de siguranță care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 37. - „Renel” poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furniturile pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țara și străinătate.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 38. - Personalul „Renel” de orice categorie sau specialitate, din activitatea de exploatare, întreținere și reparații care concură nemijlocit la funcționarea sistemului energetic național, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin statut se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor de personal și atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția sociala a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).

IX. Dispoziții finale

Art. 39. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Renel” sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 40. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

 1. Conform Hotărârii guvernului nr. 1326/21.12.1990, patrimoniul „Renel” se suplimentează cu 875,4 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea „Energoreparații" București, care se reorganizează, modificându-se corespunzător pe baza evaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1326/21.12.1990, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se completează cu poziția G.