autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Administrației naționale a drumurilor din România
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Administrației naționale a drumurilor din România, denumită prescurtat AND, cu statut de regie autonomă, cu sediul în municipiul București, bulevardul Dinicu Golescu nr 38, sector 1.

Administrația națională a drumurilor se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

Administrația națională a drumurilor este persoană juridică, finanțată de la bugetul statului. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului este împuternicit să reprezinte interesele statului în cadrul Administrației naționale a drumurilor.

Art. 2. - Administrația națională a drumurilor din România are ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și exploatarea drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației și coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri în concordanță cu cerințele economiei naționale și cele de apărare.

Art. 3. - Administrația națională a drumurilor este împuternicită să aprobe construcția și modernizarea drumurilor naționale potrivit competențelor și îndeplinește funcția de avizare, coordonare și control a activității pe rețeaua de drumuri locale și de exploatare.

Documentațiile tehnice privind lucrările de investiții referitoare la modernizarea, construcția și sistematizarea drumurilor naționale vor fi avizate de Ministerul Apărării Naționale, prin marele stat major.

Art. 4. - Administrația națională a drumurilor are ca principale atribuții următoarele:

a) elaborează studii, prognoze și programe pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri și construcția de autostrăzi în România pentru a satisface nevoile economice și cele de apărare;

b) emite norme tehnice obligatorii pentru toate organele și organizațiile ce au în administrare sau în folosință drumuri publice sau de exploatare;

c) asigură gestiunea și repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru construcția, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor;

d) organizează licitații pentru finanțarea și execuția lucrărilor de construcții, de drumuri și autostrăzi în scopul realizării programelor aprobate;

e) asigură cooperarea și întreținerea de relații pe plan tehnic și economic în domeniul drumurilor și autostrăzilor, cu organisme și organizații internaționale.

Art. 5. - În structura organizatorică a Administrației naționale a drumurilor funcționează direcții, servicii, oficii și birouri, precum și unități exterioare.

Art. 6. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Administrației naționale a drumurilor se face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa VI, capitolul A, nota I, până la adoptarea noii legi a salarizării.

Nivelul de salarizare și statul de funcțiuni pentru Administrația națională drumurilor, precum și pentru unitățile exterioare, se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 7. - Administrația națională a drumurilor este condusă de un consiliu de administrație compus din 15 persoane, numite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Salariații Administrației naționale a drumurilor vor putea beneficia de un fond de participare constituit din 5% asupra valorii economiilor realizate la devizele de lucrări în condițiile în care și-au îndeplinit sarcinile de plan sau/și sarcinile proprii de muncă, în cadrul planului de cheltuieli aprobat.

Art. 8. - Administrația națională a drumurilor are în exploatare o rețea de 14.683 km drumuri naționale și mijloace fixe cu o valoare totală de 2.887.531 mii lei, conform bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1990.

Valoarea patrimoniului, inclusiv a rețelei de drumuri în exploatare, urmează a fi stabilită după finalizarea acțiunii de reevaluare conform prevederilor Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 9. - Administrația națională a drumurilor își acoperă cheltuielile în întregime din alocația bugetară, nu calculează, nu virează amortismente și nu are ca scop obținerea de profituri.

Art. 10. - În scopul realizării ritmice a lucrărilor de întreținere și siguranță a circulației și a repunerii în stare de funcționare a unor drumuri naționale, Administrația națională a drumurilor poate utiliza credite bancare.

Art. 11. - Administrația națională a drumurilor desfășoară activitate de import-export, efectuează încasări valutare, în care scop va avea cont la băncile de specialitate.

Art. 12. - Direcția drumurilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și direcțiile regionale de drumuri și poduri prevăzute în anexa nr. 2 se desființează. Se aprobă înființarea unităților din componența Administrației naționale a drumurilor prevăzute în lista anexă nr. 3.

Personalul trecut la Administrația națională a drumurilor și la unitățile din structură este considerat transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului și trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut și la sporul de vechime timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Dispozițiile contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Regulament de organizare și funcționare a Administrației naționale a drumurilor

Capitolul I
Denumire, forma juridică, obiect de activitate și sediu

Art. 1. - Administrația națională a drumurilor înființată prin reorganizarea actualei Direcții a drumurilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și a direcțiilor regionale de drumuri și poduri, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația națională a drumurilor are personalitate juridică, desfășoară o activitate cu caracter lucrativ finanțată de la bugetul statului, pe baza prezentului Regulament.

Art. 3. - Sediul Administrației naționale a drumurilor este în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate al Administrației naționale a drumurilor

Administrația națională a drumurilor are ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și exploatarea drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației și coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri din România în concordanță cu cerințele economiei naționale și a nevoilor de apărare.

În scopul realizării obiectului său de activitate, desfășoară și activități cu caracter industrial, de proiectare, construcții, întreținere și reparații a parcului de mașini și utilaje.

Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistență tehnică, execută lucrări sau produce materiale pentru terțe persoane, juridice sau fizice.

Art. 4. - Administrația națională a drumurilor are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora pentru a satisface cerințele economiei naționale și a celor de apărare;

4.2. analizează și face propuneri cu privire la construirea de noi drumuri, desființarea de drumuri, precum și clasarea și declasarea acestora;

4.3. colaborează cu organele din ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat, în scopul dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri potrivit nevoilor economiei naționale și a celor de apărare;

4.4. elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare a activității proprii;

4.5. întocmește programe anuale și de perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare și construcție a drumurilor naționale, podurilor și autostrăzilor;

4.6. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului pe baza programelor de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și executarea acestuia în condițiile asigurării bazei materiale, fie direct de pe piața liberă, fie prin repartiții pentru materiale dirijate sau din import;

4.7. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea, modernizarea și construcția drumurilor publice și a podurilor;

4.8. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii drumurilor, podurilor, utilajelor și mijloacelor, precum și distribuirea acestora și a forței de muncă între unități în funcție de necesități;

4.9. fundamentează politica surselor de finanțare a unităților din structură;

4.10. elaborează prognoze anuale și de lungă durată asupra asigurării necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea din resurse interne și din import și coordonează activitatea de producere a unor astfel de materiale;

4.11. elaborează programul de aprovizionare tehnico-materială, tratează, obține și desfășoară cotele și repartițiile pentru materialele deficitare;

4.12. coordonează și îndrumă metodologic întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială și de transport a unităților din structură;

4.13. elaborează studii, analize și propuneri pentru corelarea sarcinilor de producție cu planul de aprovizionare, norme de consum, norme de stoc, probleme tehnice și de investiții;

4.14. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și reparații capitale, precum și executarea și recepționarea e teren a lucrărilor respective;

4.15. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor;

4.16. emite acorduri și autorizații pentru instalațiile și construcțiile ce se execută în zona drumurilor naționale;

4.17. realizează programarea și executarea activității financiare, întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora;

4.18. contractează cu Banca credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.19. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și executarea de lucrări de specialitate;

4.20. realizează importul de tehnologii și de utilaje pentru modernizarea dotării existente, întocmește documentații pentru importul diferitelor materiale și materii prime, urmărește tratarea importurilor prin unitățile de comerț exterior, derularea contractelor de livrare către unitățile subordonate;

4.21. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică, cu firme străine;

4.22. efectuează direct operații de comerț exterior, organizându-și compartiment specializat de import, export, marketing și conjunctură cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului;

4.23. reprezintă țara la consfătuiri și acțiuni pe plan internațional în organismele la care Administrația națională a drumurilor este afiliată, cât și la alte manifestări internaționale organizate pe teme de drumuri și poduri;

4.24. avizează producerea și importul de mașini, utilaje, echipamente și instalații specifice întreținerii și reparării drumurilor;

4.25. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții și reparații capitale și întocmește documentațiile necesare desfășurării acestora;

4.26. elaborează documentații pentru concesionarea de lucrări și exploatare autostrăzi;

4.27. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului;

4.28. desfășoară activitatea de colaborare și participare la societățile mixte la care Administrația națională a drumurilor este parte și are interese;

4.29. tratează probleme de colaborare tehnico-științifică în domeniul drumurilor pe linie internațională și coordonează realizarea sarcinilor ce revin administrației drumurilor din înțelegerile, convențiile și acordurile internaționale;

4.30. coordonează și urmărește realizarea planului de proiectare și informatică;

4.31. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic rețeaua de laboratoare din unitățile Administrației naționale a drumurilor pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor și lucrărilor de întreținere a drumurilor;

4.32. elaborează proiectele programelor anuale și de perspectivă pentru cercetarea științifică;

4.33. urmărește activitatea de invenții, inovații și se preocupă de generalizarea celor mai importante realizări, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;

4.34. elaborează norme de protecție a muncii, prevenirea incendiilor și protecție a mediului înconjurător, pentru activitățile specifice unităților de drumuri;

4.35 avizează proiectarea, contractarea sau execuția unor echipamente sau vehicule din țară sau din import, pentru terți, în concordanță cu posibilitățile de transport pe rețeaua rutieră;

4.36. îndrumă, coordonează și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalațiilor de Ridicat în unitățile din structură;

4.37. elaborează avize pentru omologarea și producea de noi materiale specifice sectorului de drumuri și poduri;

4.38. elaborează norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, energie electrică și termică pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;

4.39. asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau altor situații provocate de calamități pe drumurile naționale;

4.40. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu normele în vigoare și convențiile internaționale;

4.41. colaborează și ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne pentru ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice;

4.42. asigură îndrumarea tehnică și metodologică a unităților de drumuri subordonate prefecturilor din județe și Primăriei municipiului București;

4.43. emite autorizații speciale pentru transporturile ce se derulează pe drumurile naționale și care au greutăți și gabarite ce depășesc prevederile legale și asigură controlul pe teren a respectării prevederilor din aceste autorizații;

4.44. asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii în unitățile subordonate în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și controlează modul de realizare a acestora;

4.45. organizează într-o concepție unitară rețeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier și asigură prelucrarea datelor;

4.46. îndrumă și coordonează activitatea de organizare a conducerii, a producției și a muncii din unitățile subordonate;

4.47. elaborează metodologiile specifice de norme de muncă, precum și normativele și normele unificate pe ramură, subramuri și activități și controlează modul de aplicare;

4.48. organizează elaborarea de normative și norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabilește că este inițiatoare sau colaboratoare;

4.49. elaborează proiectul programelor de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale potrivit listelor de titluri aprobate;

4.50. elaborează indicatoare tarifare specifice pentru toate activitățile și meseriile din sectorul de drumuri;

4.51. elaborează studii cu privire la necesarul de forță de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea și perfecționarea întregului personal și controlează aplicarea în unitățile subordonate a reglementărilor privind selecționarea și promovarea personalului;

4.52. stabilește măsuri pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de trai ale salariaților din unitățile subordonate;

4.53. asigură îndrumarea, controlul unităților din structură, controlul financiar de fond, analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării unor procese de producție;

4.54. exercită control financiar preventiv, asupra documentelor ce privesc drepturile de personal sau obligații patrimoniale în centralul administrației;

4.55. organizează controale și analize în unitățile din structură și ia măsuri pentru punerea lor în ordine;

4.56. făcând parte din comitetul director al unităților din structură, participă la luarea deciziilor privind principalele măsuri de organizare și dezvoltare a acestora.

Art. 5. - Administrația națională a drumurilor urmărește gospodărirea judicioasă al fondurilor alocate de la buget, nu are ca scop realizarea de profit, nu calculează și nu virează amortisment.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Administrația națională a drumurilor are în exploatare o rețea de 14.683 km drumuri naționale și mijloace fixe cu o valoare de 2.887.531 mii lei conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990, anexat.

Valoarea patrimoniului inclusiv a rețelei de drumuri în exploatare urmează la fi stabilită după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Administrația națională a drumurilor este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația națională a drumurilor are obligația de a efectua reparațiile ce se impun rețelei de drumuri, construcțiilor civile și industriale, parcului de mașini și utilaje și celorlalte mijloace din dotare.

În funcție de evoluția economică, Administrația națională a drumurilor are obligația de a dezvolta, moderniza prin investiții parcul de autovehicule și utilaje, instalațiile de întreținere și reparații, clădirile și celelalte mijloace din dotare. Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 8. - În cadrul Administrației naționale a drumurilor se pot constitui direcții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de Consiliul de administrație.

Art. 9. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația națională a drumurilor are în structura sa direcții regionale de drumuri și poduri, organizate în teritoriu pe raza mai multor județe, cu secții, șantiere, loturi, ateliere, districte, formații și un centru de studii tehnice rutiere și informatică.

Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare constituirea acestora, relațiile lor în cadrul administrației cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Organizarea și conducerea unităților se stabilește de consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

Capitolul V
Organele de conducere ale Administrației naționale a drumurilor

Art. 10. - Conducerea Administrației naționale a drumurilor se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației naționale a drumurilor.

Art. 11. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administrației naționale e drumurilor.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Comerțului și Turismului și un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul de activitate al Administrației Naționale a Drumurilor.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației naționale a drumurilor și a celorlalte unități din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții, salarii tarifare, pregătire și vechime, ale indicatoarelor tarifare de calificare și ale reglementărilor privind drepturile de personal pentru unitățile existente și cele direct subordonate;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația națională a drumurilor și la unitățile din structură în funcție de studii și muncă efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de dezvoltare a rețelei de drumuri și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor pe unități subordonate;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor economice ale regiei;
 • examinează și aprobă competența privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări sau închirieri de bunuri care nu mai sunt necesare;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele pentru diferite servicii (publicitate, taxa de trecere pe poduri etc.);
 • în scopul prezentării cât mai estetice a drumurilor și a lucrărilor anexe acestora, a creșterii operativității și calității în execuție, acțiuni care implică prezența permanentă pe drum a majorității lucrătorilor și uneori în afara programului de lucru sau în zilele de repaus legal, Administrația națională a drumurilor poate acorda cu prioritate facilități acestui personal și anume:
  • transportul gratuit de la domiciliu, la și de la locul de muncă;
  • folosirea zonei drumului pentru recoltarea ierbii și fructelor cu tarif redus;
  • vânzarea la cerere a materialului lemnos rezultat din defrișările de arbori de pe zona drumurilor;
  • realizarea cu plată a unor reparații sau amenajări gospodărești;
  • plata regiei la cantine în situația servirii mesei pe durata desfășurării activității;
 • examinează și după însușire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 14. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 15. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației naționale a drumurilor sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii complexe, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări de specialitate, din Institutul de Cercetări Transporturi și Telecomunicații, facultățile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnico-economice de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 17. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației naționale a drumurilor în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 18. - Directorul general al Administrației naționale a drumurilor conduce activitatea curentă a acesteia. De asemenea, angajează și concediază personalul Administrației naționale a drumurilor.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 19. - Administrația națională a drumurilor întocmește anual buget de venituri și cheltuieli și bilanț contabil pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil se supune spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 20. - Administrația națională a drumurilor constituie un fond de participare de 5% din valoarea economiilor realizate la devizele de lucrări de întreținere și reparații pentru premierea personalului în cursul anului, pentru realizări deosebite. Sumele neconsumate din acest fond, pot fi reportate în lunile următoare până la sfârșitul anului.

Art. 21. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 22. - Constituirea unităților subordonate Administrației naționale a drumurilor, respectiv direcțiile regionale de drumuri și poduri și Centrul de studii tehnice rutiere și informatică se face de către consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor. O dată cu ordinul de înființare al unităților se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Direcțiile regionale de drumuri și poduri sunt conduse de:

 • director
 • comitet director format din 7-11 persoane.

Din comitetul director fac parte cadre cu funcții de conducere și specialiști.

b) directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

Înființarea și desființarea subunităților direcțiilor regionale de drumuri și poduri (secții, șantiere și loturi) este în competența acestor unități cu avizul Administrației naționale a drumurilor.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația națională a drumurilor și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice acestor subunități.

Art. 23. - Relațiile comerciale ale Administrației naționale a drumurilor cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul libertății contractuale.

Art. 24. - Administrația națională a drumurilor, în raporturile cu terții, practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei. Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, Administrația națională a drumurilor efectuează operațiunile de aprovizionare pe bază de contracte ferme cu furnizorii din țară sau din străinătate.

Art. 25. - Administrația națională a drumurilor poate încheia contracte de vânzare, prestări servicii cu întreprinzătorii străini.

Art. 26. - Administrația națională a drumurilor se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 27. - Unități de producție ale Administrației naționale a drumurilor pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 28. - Administrația națională a drumurilor se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice și fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de producere de materiale specifice.

Art. 29. - Administrația națională a drumurilor este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 30. - Statul finanțează activitatea Administrației naționale a drumurilor prin acordarea de alocații bugetare conform programului de lucrări.

Art. 31. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista direcțiilor regionale de drumuri și poduri ce se desființează

Direcția regională de drumuri și poduri:

 1. București
 2. Craiova
 3. Timișoara
 4. Cluj
 5. Brașov
 6. Iași


[modificare] Anexa Nr. 3

Lista unităților din componența Administrației naționale a drumurilor ce se înființează

Direcția regională de drumuri și poduri:

 1. București
 2. Craiova
 3. Timișoara
 4. Cluj
 5. Brașov
 6. Iași
 7. Constanța
 8. Centrul de studii tehnice rutiere și informatică