autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea articolului 12 din Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Articolul 12 din Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/1990, se completează cu următoarele alineate:

1. Dezbaterea în Adunarea Constituantă a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe titluri și capitole. Prin teză, în sensul prezentului regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României.
2. Pot prezenta propuneri și observații asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat și Adunarea Deputaților, prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, președintele adunării poate acorda cuvântul la încă 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci când se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare.
Președintele Adunării Constituante va acorda cuvântul și la câte un deputat sau senator din formațiunile sau partidele politice care nu au aderat la un grup parlamentar.
3. Înaintea prezentării poziției grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei de redactare a proiectului de Constituție vor da explicații de ordin științific și juridic și vor prezenta sinteze asupra propunerilor și observațiilor cu care a fost sesizată comisia.
4. Grupurile parlamentare își exprimă opinia în ordinea rezultată din tragerea la sorți pentru fiecare titlu în parte, asigurându-se alternanța cite unui reprezentant din cei prevăzuți la alin, 2 din prezenta hotărâre.
5. După prezentarea poziției grupurilor parlamentare, președintele Adunării Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constituției asupra propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor.
6. Propunerile și observațiile vor fi supuse aprobării în următoarea ordine:
a) propunerile și observațiile de eliminare totală a tezei;
b) propunerile și observațiile care implică modificarea conținutului tezei;
c) propunerile și observațiile care implică introducerea unei noi teze.
7. Propunerile și observațiile care implica modificarea formulărilor, cum sunt adăugiri, eliminări de termeni sau altele asemenea, rămân în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție.
8. Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teză în parte.
Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante ca pentru aprobarea anumitor teze să se adopte procedura votului secret.
Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea sa, dezbaterii Adunării Constituante.

Art. II. - Hotărârea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunării Constituante, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României.