autentificare cu OpenID
Hotărâre privind Regulamentul Adunării Constituante
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Versiunea:
Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, Adunarea Deputaților și Senatul, în ședință comună, se constituie de drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituției României.

Adunarea Constituantă se întrunește în ședință la convocarea președinților celor 2 camere.

Art. 2. - În prima sa ședință, care va fi condusă de președintele Senatului, Adunarea Constituantă ia în dezbatere regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Ședințele Adunării Constituante sunt prezidate, prin rotație, de către președintele Senatului și președintele Adunării Deputaților.

Art. 4. - Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Adunării Constituante se dezbate articol cu articol.

Art. 5. - După adoptarea regulamentului, adunarea își formează Comitetul Adunării Constituante, compus din președinții, vicepreședinții și secretarii celor două camere.

Art. 6. - După formarea Comitetului Adunării Constituante se va proceda la alegerea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, formată din deputați, senatori și specialiști în domeniul dreptului constituțional și al altor științe socio-umane, aceștia din urmă neavând vot deliberativ.

Propunerile de deputați și senatori, membri ai comisiei, se vor face respectându-se, pe cât posibil, configurația politică a celor două camere.

Art. 7. - Numărul membrilor Comisiei de redactare a proiectului Constituției și componența acesteia vor fi aprobate de Adunarea Constituantă, la propunerea comitetului acesteia, prin vot deschis, majoritatea necesară fiind de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Constituante.

Dacă această majoritate nu se realizează la primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin, în urma căruia vor fi declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 8. - Comisia de redactare a proiectului Constituției României își va alege un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari și își va adopta un regulament de funcționare. Hotărârile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 9. - Comisia de redactare a proiectului de Constituție va elabora și prezenta Adunării Constituante, într-o primă etapă, principiile și structura pe capitole ale viitorului proiect de Constituție. După aprobarea acestora, comisia va redacta textul integral al fiecărui capitol, care va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Constituante.

Art. 10. - Pentru asigurarea corelării textelor proiectului de Constituție, după închiderea fazei de discutare și aprobare a acestuia, Adunarea Constituantă va relua în dezbatere acele dispoziții sau necorelări impuse de modificările ce s-au adus proiectului pe parcursul discutării acestuia.

Art. 11. - Adunarea Constituantă se întrunește pentru a dezbate și aproba proiectul Constituției României la data și orele pe care le va stabili Comitetul Adunării Constituante. În funcție de necesități, acesta va putea fixa ca dezbaterile să aibă loc de mai multe ori pe săptămână.

Art. 12. - Cu excepția votării finale a proiectului de Constituție, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituantă, toate celelalte hotărâri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul când prezentul regulament nu prevede altfel.

 1. Dezbaterea în Adunarea Constituantă a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe titluri și capitole. Prin teză, în sensul prezentului regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României.
 2. Pot prezenta propuneri și observații asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat și Adunarea Deputaților, prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, președintele adunării poate acorda cuvântul la încă 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci când se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare.
  Președintele Adunării Constituante va acorda cuvântul și la câte un deputat sau senator din formațiunile sau partidele politice care nu au aderat la un grup parlamentar.
 3. Înaintea prezentării poziției grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei de redactare a proiectului de Constituție vor da explicații de ordin științific și juridic și vor prezenta sinteze asupra propunerilor și observațiilor cu care a fost sesizată comisia.
 4. Grupurile parlamentare își exprimă opinia în ordinea rezultată din tragerea la sorți pentru fiecare titlu în parte, asigurându-se alternanța cite unui reprezentant din cei prevăzuți la alin, 2 din prezenta hotărâre.
 5. După prezentarea poziției grupurilor parlamentare, președintele Adunării Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constituției asupra propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor.
 6. Propunerile și observațiile vor fi supuse aprobării în următoarea ordine:
  a) propunerile și observațiile de eliminare totală a tezei;
  b) propunerile și observațiile care implică modificarea conținutului tezei;
  c) propunerile și observațiile care implică introducerea unei noi teze.
 7. Propunerile și observațiile care implica modificarea formulărilor, cum sunt adăugiri, eliminări de termeni sau altele asemenea, rămân în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție.
 8. Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teză în parte.
  Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante ca pentru aprobarea anumitor teze să se adopte procedura votului secret.
  Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea sa, dezbaterii Adunării Constituante.

Art. 121. - Dezbaterea în Adunarea Constituantă a proiectului de Constituție se face direct pe articole, cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Pentru argumentarea aceluiași amendament formulat de către un grup parlamentar sau de către un grup de parlamentari se acordă cuvântul unei singure persoane. La solicitare, președintele poate acorda dreptul la replică unui membru al Comisiei de redactare a proiectului de Constituție, precum și altor parlamentari.
 2. Amendamentele privind redactarea textelor se vor prezenta, în scris, Comisiei de redactare a proiectului de Constituție cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința Adunării Constituante în care se discută articolele respective. După susținerea acestora de către autori, este obligatorie prezentarea punctului de vedere al Comisiei de redactare a proiectului de Constituție.
 3. Durata unei intervenții poate fi de maximum 5 minute.
 4. Amendamentele însușite de către Comisia de redactare a proiectului de Constituție se supun votului înaintea amendamentelor neînsușite prin raportul comisiei, dacă ele mai sunt susținute de către autorii lor.
 5. Dacă un articol al proiectului de Constituție nu a întrunit majoritatea cerută de art. 12, el se restituie Comisiei de redactare a proiectului de Constituție, care, în termenul stabilit de Adunarea Constituantă, va prezenta o nouă versiune.
 6. Nu mai pot face obiectul dezbaterilor amendamentele care:
  a) repun în discuție principii, elemente de structură sau modificări de fond ale unor teze ale proiectului de Constituție, aprobate prin vot de către Adunarea Constituantă, potrivit procedurii de la art. 12;
  b) reiterează teze sau idei respinse de către Adunarea Constituantă, potrivit procedurii de la art. 12.
Constatarea situațiilor de la lit. a) și b) se face de către președinții Adunării Constituante, după consultarea Comisiei de redactare a proiectului de Constituție. La cerere, asupra acestor situații decide Adunarea Constituantă.

Art. 13. - În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sunt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului.

Art. 14. - Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante.