autentificare cu OpenID
Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 februarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă acoperirea financiară a pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat, în sumă de 182,5 miliarde lei, din care: 140,3 miliarde lei din activitatea anilor 1985-1988 și 42,2 miliarde lei o parte din pierderile aferente anului 1989, potrivit anexei nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă regularizarea financiara a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989, în suma de 19,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Se aprobă utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.

Art. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobândă de 0,5 la sută. Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.


[modificare] Anexa nr. 1

Situația acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989

- milioane lei -

Pierderi din anii 1982-1984
Pierderi din anii 1985-1988
Pierderi din anul 1989
Total pierderi acoperite
Total 36.668,7 140.269,3 42.251,3 219.189,3
din acesta:
Ministerul Resurselor și Industriei
din care:
- Departamentul energiei electrice și termice 3.036,6 10.921,0 7.478,3 21.435,9
- Departamentul minelor 5.344,8 17.045,0 12.783,6 35.173,4
- Departamentul petrolului 76,4 5.338,0 2.205,0 7.619,4
- Departamentul industriei chimice și petrochimice 4.426,1 20.650,2 - 25.076,3
- Departamentul industriei metalurgice 791,5 6.900,0 171,8 7.863,3
- Departamentul industriei construcțiilor de mașini 890,6 2.703,0 - 3.593,6
- Departamentul industriei lemnului 878,0 892,0 - 1.770,0
- Departamentul industriei textile și pielăriei 131,5 258,0 - 389,5
- Departamentul geologiei - - 6,7 6,7
- Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină și mașini-unelte 105,8 27,0 - 132,8
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului
din care:
- Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice 629,4 594,0 - 1.223,4
- Departamentul transporturilor 56,7 682,0 30,3 769,0
Ministerul Mediului - - 14,3 14,3
Ministerul Agriculturii și Alimentației
din care:
- Departamentul agriculturii de stat 10.132,9 41.621,4 2.400,2 54.154,5
- Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii 6.344,3 17.567,1 7.698,0 31.609,4
- Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură 92,7 2.214,3 3.625,0 5.936,5
- Direcția generală economică a horticulturii 535,6 3.011,6 2.309,7 5.856,9
- Unități direct subordonate 1.000,2 3.366,5 1.938,4 6.305,1
- Departamentul industriei alimentare 1.958,9 5.516,1 - 7.475,0
- Academia de științe agricole și silvice - 7,1 - 7,1
Alte unități - 187,0 - 187,0
Economia locală 232,2 768,0 1.590,0 2.590,2


[modificare] Anexa nr. 2

Situația acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989

- milioane lei -
Total cheltuieli acoperite, din care: 19.570,7
1. Cheltuieli cu reparațiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unități din industria energiei electrice 11.519,2
2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii 1.110,5
3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă 1.246,1
4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerț Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră 1.500,0
5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanțelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 4.068,4
6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor 126,5


[modificare] Anexa nr. 3

Situația resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989

- milioane lei -
Total resurse
din care:
238.760,0
1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi[1] 136.664,6
2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare 64.028,3
3. Excedentele bugetelor locale la finele anului 1989, inclusiv fondul de rulment din anii precedenți 1.716,5
4. Disponibilități bănești rezultate din valorificarea unor stocuri de la rezerva de stat 10.985,9
5. Diferențe favorabile din reevaluarea metalelor prețioase, potrivit Decretului nr. 154/1988 9.746,1
6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne 6.348,1
7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C.E., disponibil la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.) 9.270,5
  1. Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unitățile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei.