autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar din industria energiei electrice și termice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul școlar 1991-1992, Ministerul Industriei, prin Regia autonomă de electricitate „RENEL”, organizează și asigură finanțarea unităților de învățământ preuniversitar din industria energiei electrice și termice din anexa la prezenta hotărâre, ca instituții publice, dispunând de bază materială proprie, corespunzătoare cerințelor procesului de învățământ și instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990, conlucrează cu Regia autonomă de electricitate „RENEL” din cadrul Ministerului Industriei pentru pregătirea de specialitate a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice, cât și numirea și eliberarea din funcție a personalului de conducere din unitățile de învățământ din anexă, se vor face potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 940/1990, la propunerea Regiei autonome de electricitate „RENEL” din cadrul Ministerului Industriei.

Art. 2. - Finanțarea grupurilor școlare se asigură:

 • de la bugetul administrației centrale de stat, prin Regia autonomă de electricitate „RENEL” din cadrul Ministerului Industriei;
 • din fondurile proprii ale agenților economici pentru toți elevii cu care s-au încheiat contracte de școlarizare, luându-se în calcul toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile personalului didactic și bursele elevilor;
 • din taxele de școlarizare încasate de la elevii care doresc să fie școlarizați în cadrul grupului și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin plan și nu au contracte cu agenții economici. La stabilirea taxelor școlare se vor lua în calcul totalitatea cheltuielilor de instruire.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale grupurilor școlare industriale energetice vor fi avizate de Ministerul Industriei prin Regia autonomă de electricitate „RENEL” și vor fi înaintate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

La stabilirea fondurilor de la bugetul administrației centrale de stat, necesare pentru funcționarea unităților de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii care se realizează din activitatea practică a elevilor, taxele de școlarizare care se vor încasa, precum și din alte venituri care se pot realiza din activitățile organizate în unitate și pentru care au aprobarea Regiei autonome de electricitate „RENEL”.

Fondurile de la bugetul administrației centrale de stat, aferente anului 1991, urmează a fi asigurate în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor nr. 10/1991, prin preluarea sumelor din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 3. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente fără acordul Ministrului Învățământului și Științei și numai la propunerea Regiei autonome de electricitate „RENEL".

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Rețeaua unităților școlare care vor funcționa în subordinea Regiei autonome de electricitate „RENEL”
 1. Grupul școlar industrial energetic București
 2. Grupul școlar industrial energetic Craiova
 3. Grupul școlar industrial energetic Tîrgu Jiu
 4. Grupul școlar industrial energetic Brașov
 5. Grupul școlar industrial energetic Cîmpina
 6. Grupul școlar industrial energetic Constanța
 7. Grupul școlar industrial energetic Cluj
 8. Grupul școlar industrial energetic Galați
 9. Grupul școlar industrial energetic Iași
 10. Grupul școlar industrial energetic Timișoara
 11. Grupul școlar industrial energetic Rîmnicu Vîlcea
 12. Grupul școlar industrial energetic Sibiu
 13. Grupul școlar industrial energetic Ploiești
 14. Grupul școlar industrial energetic Deva
 15. Grupul școlar industrial energetic Buftea