autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală pe anul 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariații unităților economice vor putea beneficia de fondul de participare la beneficii constituit potrivit reglementărilor în vigoare în anul 1990. Sumele ce pot fi plătite din acest fond nu pot depăși 8,3% din fondul total de salarii realizat de unitate în anul 1990.

Art. 2. - (1) Salariații din instituțiile publice, în înțelesul Legii privind finanțele publice, din organele puterii legislative și puterii judecătorești, din unitățile de operațiuni bancare și de asigurări, din unitățile noi în construcție, din cantine și din alte unități economice cu activitate similară, beneficiază de fondul de premiere anuală, constituit în limita a 3,0% din fondul de salarii realizat în anul 1990.

(2) La instituțiile autofinanțate, fondul de premiere anuală, constituit potrivit alin. (1), se poate completa cu o parte de până la 16% din veniturile proprii nete realizate, peste cele programate. Fondul total de premiere anuală astfel completat, nu poate depăși 3,5% din fondul de salarii realizat în anul 1990.

Art. 3. - (1) Sumele rămase după plata drepturilor stabilite potrivit art. 1 se fac venit la bugetul administrației centrale de stat, capitolul 22.1, subcapitolul 20 "Încasări din alte surse", iar cele rămase după plata drepturilor stabilite potrivit art. 2 se fac venit la bugetul administrației centrale de stat, capitolul 22.1, subcapitolul 05 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți".

(2) Organele bancare vor urmări ca, o dată cu plățile din fondul de participare și, respectiv din fondul de premiere, să se realizeze și obligațiile unităților, rezultate din alineatul (1), față de bugetul administrației centrale de stat.

Art. 4. - Salariații unităților economice prevăzute cu subvenții pentru compensarea pierderilor vor putea beneficia de un fond de premiere constituit în limita a 3,5% din fondul de salarii realizat în anul 1990, cu acoperire din fondul de salarii cuvenit pe anul 1991.

Art. 5. - Repartizarea pe salariați a fondului de participare la beneficii și, respectiv, a fondului de premiere anuală se face de către consiliile de administrație ale unităților economice, respectiv de către organele de conducere ale instituțiilor bugetare, pe baza criteriilor stabilite de acestea.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica unităților economice numai pentru perioada până la organizarea acestora ca regii autonome sau societăți comerciale.

Regiile autonome și societățile comerciale organizate în cursul anului 1990 în baza Legii nr. 15/1990 și a Legii nr. 31/1990, care și-au constituit fond de participare a angajaților la profit, vor acorda acest fond potrivit reglementărilor specifice.

Art. 7. - Plata fondului de participare și a fondului de premiere anuală se face pe baza graficelor elaborate de băncile finanțatoare, împreună cu conducerile unităților beneficiare.

Art. 8. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pot da precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.